Přeměny - příjmy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuální přeměně příjem ze záložky Seznam.

Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Obsah Šarže/sér. čísla Ručné párovanie Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Celková hmotnosť Súčet hmotnosti za všetky skladové riadky na doklade, ktorých použitá jednotka má definovanú hmotnosť.
Celkový objem Súčet objemu za všetky skladové riadky na doklade, ktorých použitá jednotka má definovaný objem.
Premena - výdaj Číslo přeměny výdej, ke které se váže aktuální přeměna příjem.

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Rad
DocQueue_ID

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Pozor, rad dokladov tu o. i. určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Je možné použiť len taký sklad, ktorý má priradený zadaný rad dokladov). Pokiaľ sklad na nejakom riadku vytváraného dokladu nebude zodpovedať tu zadanému radu, systém vás pri uložení dokladu upozorní a budete ho ešte musieť zmeniť.

Na již existujících záznamech již zadanou řadu nelze měnit.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (najjednoduchšie skopírovaním pôvodného s úpravou potrebných údajov a následným vymazaním pôvodného - ak ho, samozrejme, ešte je možné zmazať).

Obdobie
Period_ID
Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. Na už existujúcich záznamoch zadané obdobie už nie je možné meniť.
Dátum
DocDate$DATE
Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Firma
Firm_ID

Firma z Adresára firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. V prípade dokladov vystavovaných samostatne sa predvypĺňa firmou nastavenou vo Firemných údajoch (v prípade dokladov vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho), ale je samozrejme možné zadať tiež inú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej si je možné prehliadať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzkarní danej firmy alebo zadať odkaz na osobu.

Popis
Description
Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako dopĺňajúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam, prostredníctvom predkontácií môže byť využitý neskôr tiež ako popis (či jeho časť) daného dokladu v účtovnom denníku a pod.. Nepovinná položka.
Zp.dopravy
TransportationType_ID
Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov dopravy. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka.
Koeficient přenosu skladové ceny (%)
PercentPriceTransformationCoef
Koeficient umožňující úpravu celkové ceny, která se použije k ocenění příjmu. Ve výchozím stavu nastaven na 100 % (ve smyslu 100 % celkové ceny výdeje ze zdrojové přeměny výdej). Viz příklad v sekci Věcný obsah.
Automatické vyplnění koeficientů na řádcích
AutoFillRowsPriceTransfCoef

Parametr definuje, jakým způsobem se bude určovat koeficient přenosu skladové ceny v jednotlivých řádcích. Pokud zvolíte jinou možnost než "neprovádět", řádkové koeficienty se nastaví automaticky podle tzv. zdrojového koeficientu. Zdrojový koeficient (hodnota v absolutním vyjádření) určuje váhu jednotlivých řádků pro rozdělení koeficientu přenosu (hodnota v procentech).

Systém ABRA Gen nabízí několik možností:

 • neprovádět (zadávat ručně) - do zdrojového koeficientu je nastavena hodnota 0, koeficient přenosu je možné v řádcích editovat ručně
 • dle množství - do zdrojového koeficientu je nastavena hodnota Množství (Quantity) v evidenční jednotce
 • dle hmotnosti - do zdrojového koeficientu je nastavena hmotnost řádku (celková, za zadané množství)
 • rovnoměrně - do zdrojového koeficientu je nastavena hodnota 1
 • dle poslední pořizovací ceny - do zdrojového koeficientu je nastavena cena řádku vycházející z ceny posledního pořízení na dílčí kartě pro daný sklad a skladovou kartu zadanou na řádku
 • dle průměrné skladové ceny - do zdrojového koeficientu je nastavena hodnota ceny řádku vycházející z průměrné ceny na dílčí kartě pro daný sklad a skladovou kartu zadanou na řádku

Výchozí hodnota, která se přednastavuje na nově vytvářených přeměnách příjem, se přebírá z parametru Výchozí hodnota automatického vyplnění řádkových koeficientů na přeměnách příjem v agendě Firemní údaje (záložka Parametry, kategorie Sklad).

Prepne na subzáložku Obsah.

Je-li aktivní procesní řízení skladových dokladů (tj. parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastavený na hodnotu Ano), nachází se na záložce Hlavička pod hlavním variantním vstupním formulářem ještě jeden, který v továrním nastavení obsahuje následující položky:

Názov Popis
Stav
PMState_ID

Procesní stav dokladu. Hodnotu není možné editovat přímo, je zapotřebí použít funkci Změna stavu.

Zodp. role
ResponsibleRole_ID
Uživatelé obsazení to této role mohou provádět opravy dokladu.
Zodp. osoba
ResponsibleUser_ID

Uživatel, který může provádět opravy dokladu, i když není obsazen do zodpovědné role.

Podrobnější informace o významu a vzájemném vztahu zodpovědné role a zodpovědné osoby viz sekce Nastavení Zodpovědné role a Zodpovědné osoby v kapitole Procesní řízení - obecně.

Vytvořil
CreatedAt$DATE
CreatedBy_ID

Datum a čas založení dokladu a identifikace uživatele, který doklad založil.

Změnil
CorrectedAt$DATE
CorrectedBy_ID

Datum a čas založení poslední změny dokladu a identifikace uživatele, který změnu provedl.

Vyřídil
FinishedAt$DATE
FinishedBy_ID

Datum a čas posledního přepnutí dokladu do systémového procesního stavu Vyřízeno a identifikace uživatele, který změnu stavu provedl.

Pokud se doklad aktuálně nachází v jiném procesním stavu než Vyřízeno, jsou obě pole prázdná.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam zadaných řádků.

Mezi přeměnou výdej a přeměnou příjem existuje pouze hlavičková vazba, řádky mezi sebou žádnou vazbu nemají. V rámci procesní tvorby dokladů je volitelně možné do převodky příjem naimportovat vybrané nebo všechny řádky z převodky výdej, ale tyto lze následně zcela libovolně editovat.

V dokladech Přeměny příjem není k dispozici možnost volit typ řádků, jelikož na těchto dokladech má smysl zadávat pouze skladové položky, tedy jen řádky typu 3 - skladové. Podrobný popis všetkých položiek, ktoré sa vzťahujú k skladovým riadkom, nájdete v spoločnej kapitole Typy riadkov na dokladoch, tu sa na tento ich popis budeme len odvolávať. Zostávajúce položky popíšeme tu. Položky zadávané na riadku v tomto doklade:

Názov Popis
Sklad

Na zadanie skladu, do ktorého sa prevádza. Nie je možné uskutočňovať skladové prevody medzi skladmi s rôzne definovaným spôsobom oceňovania.

U přeměn příjem se sklad automaticky předvyplňuje skladem dle přeměny výdej příp. skladem zadaným v dialogu při tvoření nové přeměny příjem, viz popis funkce Nový.

Sklad už nie je možné opravovať, pokiaľ je riadok už aspoň čiastočne napolohovaný.

Kód skl.karty a Názov skl.karty

Na zadanie skladovej karty, ktorá sa prevádza. Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke v danom doklade zadávať a následne zobrazovať, závisí od nastavenia položky Zadávať v lište navigátora v spodnej časti záložky. Podrobnejšie viď popis riadka 3 - položka Sklad.karta.

Přeměnu příjem lze zadat k hlavní kartě bez ohledu na to, zda má pro zvolený sklad již založenu dílčí kartu či nikoliv. Pokiaľ vybraná hlavná karta pre daný sklad zatiaľ čiastkovú kartu založenú nemá, tak sa táto v agende Čiastkové karty automaticky založí (za predpokladu nepovinného Zadávania miesta na čiastkových kartách). S touto čiastkovou kartou sa po uložení dokladu uskutoční zodpovedajúci pohyb. (Uskutočnené pohyby je možné súhrnne zobrazovať napr. v agende Skladové pohyby).

Počet Počet jednotek cílové skladové karty.
Jedn. Jednotka, v ktorej je zadaný počet.
Stredisko

Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku stredisko predvypĺňa zadaným strediskom z riadka predchádzajúceho.

U přeměn příjem se středisko automaticky předvyplňuje střediskem dle přeměny výdej (pokud byla při importu zatržena volba "Importovat řádky") příp. střediskem zadaným v dialogu při tvoření nové přeměny příjem, viz popis funkce Nový.

Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku zákazka predvypĺňa zadanou zákazkou z riadka predchádzajúceho.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

U přeměn příjem se zakázka automaticky předvyplňuje zakázkou dle přeměny výdej příp. zakázkou zadanou v dialogu při tvoření nové přeměny příjem, pokud se tento při daném způsobu tvorby přeměny příjem nabízí, viz Procesní tvorba dokladů - (PEV) -> (PEP), Vyplnění základních hodnot. Možnosti tvorby PEP viz popis funkce Nový.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Zdrojový koef. Relativní váha jednotlivých řádků pro určování hodnoty Koef. ceny (%). Needitovatelná položka, vyplňuje se automaticky v závislosti na zvoleném způsobu automatického vyplnění koeficientů na řádcích.
Koef. ceny (%) Koeficient určuje, kolik procent z celkové ceny výdeje má být použito k ocenění řádku příjmu.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu a zmenu ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
 • Zadávat - pro nastavení zobrazovaného údaje o sklad. kartě, podrobněji bylo toto tlačítko popsáno u výkladu položky Skladová karta na skladovém řádku.
 • SCM - Viď podobná funkcia v objednávkach prijatých.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Šarže/Sériové čísla

Subzáložka je k dispozícii len, keď si prehliadame, resp. editujeme doklad a aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor) v záložke Obsah obsahuje skladovú kartu triedy "so Šaržami (resp. Sériovými číslami)". Subzáložka slúži na prehliadanie resp. zadávanie šarží/s. čísel na doklad. Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Zadávanie šarží a sériových čísiel na doklady.

Subzáložka Ručné párovanie

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si a prípadne aj ručne zadávať väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a bola podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Import Ctrl +F2

Funkce pro rychlé doplnění obsahu aktuálně vytvářeného dokladu z obsahu jiných dokladů se vznikem x-vazby. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Do vystavovaného dokladu umožní prevziať údaje z vybraného dokladu. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Jedná se o multifunkční tlačítko, po jehož vyvolání se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadované doklady k importu. Tu je možné vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)):

Premena výdaj

Každá přeměna příjem může být svázána s jedinou přeměnou výdej. Dodatečné importování přeměn výdej do existujících přeměn příjem nemá praktické využití.

Naskladnenie do pozícií

Možnost importování vybraných naskladnění do pozic do editované PEP. Dále viz Procesní tvorba dokladů - NPZ -> PEP. Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak sa používa polohovanie, viď čo je potrebné na prevádzku polohovania. Poskytuje možnosť dodatočne pripojiť existujúci polohovací doklad k dokladu skladovému s tým, že sklad. doklad buď už existuje (bol vystavený samostatne) a pôjde len o ich prepojenie, alebo s tým, že sklad. doklad ešte len vznikne. Tu ide len o možnosť prepojenia.

Aktualizovať koeficienty   Provede aktualizaci automaticky vyplněného koeficientu na všech řádcích, pokud došlo ke změně údajů, které automatické vyplňování koeficientů ovlivňují (zejména posledních pořizovacích nebo průměrných cen, počítají-li se koeficienty podle nich).
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).