Vratky dodacích listov (VR)

Agenda vratiek dodacích listov - spája v sebe knihu a všetky funkcie pre opravy, zadávanie, mazanie atď.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Skladové hospodárstvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Skladové doklady, ak je nastavené Usporiadanie klasické.