Akčné cenníky

Zoznam akčných cenníkov zadaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Položky Obmedzenie použitia Ochrana dát Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Prodej pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Sklady, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem

 • stromového zobrazenia.

Popis ovládania a ďalších pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Okrem bežných cenníkov zadávaných v agende Cenníky je možné zadávať tzv. akčné cenníky, ktoré nejakým časovo obmedzeným spôsobom dočasne prekrývajú cenník bežný (akčné ceny vybraného sortimentu na určité časovo obmedzené obdobie, víkendové zľavnené ceny, tzv. happy hours (iné ceny v určitom čase), a pod.).

Akčné ceny na leto
Užívateľ chce na mesiac júl a august vyhlásiť zľavu (nižšie ceny) na niektoré vybrané položky. Nadefinuje si v cenníku samostatný akčný cenník s obmedzenou časovou platnosťou, v ktorom uvedie znížené ceny akčných položiek. V zadanom období sa budú tieto položky automaticky predávať za ceny z tohto akčného cenníka.

Akčné ceny na určité produkty
Užívateľ chce na časovo obmedzené obdobie ponúknuť vybrané produkty za veľmi nízku akčnú cenu, zároveň sa na tieto položky už nebudú aplikovať žiadne ďalšie zľavy. Vytvorí akčný cenník a začiarkne pri ňom, že ceny nemajú podliehať zľavám. V zadanom období sa budú tieto položky automaticky predávať za ceny z tohto akčného cenníka bez ďalších zliav.

Môžete si definovať ľubovoľné množstvo akčných cenníkov. Ku každému cenníku definujete, kedy má platiť. Pokiaľ je pre jedno obdobie akčných cenníkov viac, rozlišujú sa prioritou. Pre každý pridaný akčný cenník potom definujete jeho obsah (tzn. cenníkové položky, ktoré obsahuje), ceny týchto položiek a spôsob zaokrúhľovania cien.

Ako bolo povedané v kap. Cenníky - všeobecne, akčné cenníky vzhľadom k svojej časovej obmedzenosti (dočasnosti) nepodporujú (na rozdiel od bežných cenníkov)  časové platnosti cien ich položiek.

Pravidlá týkajúce sa použitia akčných cenníkov:

Ďalej ku každému cenníku je možné definovať obmedzenie jeho použitia, tzn. môžete k nemu priraďovať sklady, príp. firmy (o. i. to umožňuje definovať si individuálne akčné ceny pre sklady, resp. pre firmy). Priradením skladov a firiem k akčnému cenníku teda určujete, pre ktoré sklady a firmy bude aktuálne platný.

 • akčný cenník sa použije automaticky (a to absolútne prednostne pred inými cenníkmi), pokiaľ v danom okamihu má platiť.
 • v prípade akčných cenníkov sa nedefinuje použitie (ako je tomu pri bežných cenníkoch), ale naopak obmedzenie použitia
 • akčný cenník nemusí mať definované žiadne obmedzenie použitia (tzn. nemusia byť k nemu priradené žiadne subjekty)
 • ak akčný cenník nemá v záložke Obmedzenie použitia pripojený žiadny sklad ani firmu, tak nie je jeho použitie nijako obmedzené, tzn. platí pre všetky sklady a firmy. Tzn. akčný cenník sa použije automaticky (a to absolútne prednostne pred inými cenníkmi), pokiaľ v danom okamihu má platiť.
 • ak akčný cenník v záložke Obmedzenie použitia pripojený nejaký sklad alebo firmu, tak platí len pre ne
 • Omezení použití pro sklad a Omezení použití pro firmu jsou navzájem nezávislá, tj. pokud má určitý akční ceník přiřazenou firmu a nemá přiřazený žádný sklad, bude platit pouze pro tuto jednu firmu a pro všechny sklady a naopak
 • ku každému akčnému cenníku môže byť priradený jeden alebo viacero skladov - tzn., že máte možnosť definovať akčné ceny platné len pre konkrétny sklad(y), tzn. individuálne akčné cenníky pre sklady
 • ku každému cenníku môže byť priradená jedna alebo viac firiem - tzn., že máte možnosť definovať individuálne akčné ceny pre firmy, tzn. individuálne akčné cenníky pre firmy
 • každá firma a každý sklad mohou být aktuálně přiřazeny k více akčním ceníkům

  Tzn., že ak sklad alebo firma sú priradené k nejakému akčnému cenníku a vy ich priradíte k akčnému cenníku inému, tak sa nijak neruší priradenie k pôvodnému cenníku. Alebo obmedzenie použitia akčného cenníka pre daný sklad, firmu sa nijak automaticky neruší, pokiaľ daný sklad alebo firmu priradíte tiež k inému akčnému cenníku.

  Pokud může být v konkrétní situaci uplatněno více akčních ceníků, tj. všechny mají stejnou prioritu, obsahují stejnou položku a jsou přiřazeny ke stejné firmě nebo skladu, použije se z těchto ceníků pouze jeden, ale není možné uživatelsky ovlivnit, který to bude. Při definování akčních ceníků se je proto vhodné podobného nejednoznačného překrývání vyvarovat, resp. nastavovat ceníkům různou prioritu.

Filozofia je teda opačná ako v prípade bežných cenníkov (viď Pravidlá týkajúce sa použitia cenníkov): V prípade bežných cenníkov priraďujete, pre koho daný cenník aktuálne platí. Ak nie je priradený žiaden subjekt (nie je zadané žiadne použitie), tak daný bežný cenník aktuálne neplatí pre nikoho. Akčný cenník naopak platí prednostne pre všetkých a len vtedy, ak sú priradené nejaké subjekty (tzn. je zadané nejaké obmedzenie použitia), tak akčný cenník platí len pre dané subjekty.

Podrobný popis, akým spôsobom sa uplatňujú jednotlivé cenníky a ich použitie v rámci ponúkania predajných cien na dokladoch, viď popis položky jednotková cena na skladovom riadku dokladu, spôsob vyčíslenia východiskovej predajnej ceny predvyplnenej na doklad, viď ďalej popis výpočtu východiskovej predajnej ceny.

Možnosti pridávania položiek do akčného cenníka:

Položky je možné do daného akčného cenníka pridávať:

 • Ručným pridaním v záložke Položky funkciou Pridať.
 • Skopírovaním z iných akčných cenníkov vrátane predajných cien funkciou Skopírovať cenník. Ide o podporu pre rýchle pridanie položiek.
 • Skopírovaním vybraných položiek z viacerých akčných cenníkov funkciou Doplniť cenník. Ide o podporu pre rýchle pridanie položiek.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Sklad.