Akčné cenníky - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie k aktuálnemu cenníku zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému cenníku sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Zaokrúhľovanie Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci daný akčný cenník. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-20 znakov dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber cenníka a na identifikáciu cenníka. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch cenníkov.
Názov Názov cenníka. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným cenníkom ako bližší, vysvetľujúci popis zvoleného cenníka, preto by mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.) Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať.
Priorita

U každého akčního ceníku je možno nastavit prioritu, podle které se pak akční ceníky uplatní, pokud jich bude v dané situaci platit více najednou, tj.

  • několik akčních ceníků platí k datu zvolenému v položce Platnost k datu (datum dokladu/aktuální datum), tj. časová omezení ceníků se překrývají
  • a současně pokud karta zadaná v řádku dokladu je zařazena jako položka v těchto akčních cenících
  • a současně pokud tyto akční ceníky nemají nastavené žádné Omezení použití na firmu nebo nastavené Omezení použití zahrnuje firmu zadanou v řádku dokladu
  • a současně pokud tyto akční ceníky nemají nastavené žádné Omezení použití na sklad nebo nastavené Omezení použití zahrnuje sklad zadaný v řádku dokladu

V takovém případě se použije akční ceník s nejvyšší prioritou, přičemž nižší číslo znamená vyšší prioritu.

Pokud může být v konkrétní situaci uplatněno více akčních ceníků (viz pravidla výše) a všechny mají stejnou prioritu, použije se z těchto ceníků jen jeden, ale není možné uživatelsky ovlivnit, který to bude. Při definování akčních ceníků se je proto vhodné podobného nejednoznačného překrývání vyvarovat, resp. nastavovat ceníkům různou prioritu.

Platnosť

Obmedzenie podľa dní v týždni

Akčný cenník má nasledujúce možnosti časového vymedzenia:

  • obmedzenie dátumom od-do (musí byť zadané vždy)
  • voliteľne obmedzenie platnosti na vybrané dni v týždni (zoznamom)

Pomocou nich je potom možné vytvoriť napr. cenník typu zľava v 1. týždni mesiaca, zľava každú sobotu, HappyHours a pod.

Pokiaľ je pre jeden akčný cenník zadaných viac týchto časových obmedzení, tak platia súčasne.

Cenník vylúčený z ďalších zliav

Možnosť nastaviť, z ktorých zliav majú byť položky tohto cenníka vylúčené: 

Ak je začiarknuté, tak sa príslušná zľava na položku (skladovú kartu) pochádzajúcu z tohto cenníka pri predaji aplikovať nebude (aj keď je na doklade nastavené, že sa daná zľava má použiť). Funkcionalita je podobná, ako keď je zo zliav vylúčená daná skladová karta, viď popis danej položky. Tu akurát s tým rozdielom, že vylúčenie nastavené na skladovej karte vylúči kartu zo všetkých zliav definitívne (bez ohľadu na to, z akého cenníka sa potom predáva), zatiaľ čo vylúčenie nastavené na cenníku sa uplatní len vtedy, ak sa daná skladová karta predáva práve z daného cenníka.

Ktorý cenník je pri predaji použitý, závisí na mnohých ďalších skutočnostiach (na nastavení parametrov systému, na tom, akej firme sa predáva, z akého skladu atď.). Je to ten, z ktorého sa do dokladu čerpá tzv. Východisková predajná cena.

Ďalej viď Zľavový systém - Vylúčenie zo zliav a Aktualizácia a zmrazenie zliav na dokladoch.

Tu zadané vylúčenie zo zliav platí aj pre doklady pokladničného predaja a reštauračného predaja, avšak len pre zľavy dílerské a kusové, keďže pokladničný a reštauračný predaj iné zľavy zo štandardného zľavového systému ABRA Gen nepodporuje. Viď tiež Zľavy v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji. Tzn., že ak je cenník vylúčený zo zliav, tak je položka z neho (skladová karta) pri predaji na pokladni pokladničného resp. reštauračného predaja automaticky vyradená:

  • z dílerských zliav resp. kusových zliav zo štandardného zľavového systému ABRA Gen, ak sa tieto zľavy v pokladničnom a reštauračnom predaji používajú, tzn. ich použitie pre pokladničný resp. reštauračný predaj je nastavené v nastavení Použitie zliav v agende Prevádzky.

    Vylúčenie zo zliav, ktoré má ale platiť len pre pokladničný resp. reštauračný predaj (a nie pre celý systém), je možné zabezpečiť zadaním karty na zoznam tovaru vylúčeného zo zliav pokladničného predaja v agende Prevádzky pokladničného resp. reštauračného predaja.

Správca cenníka Užívateľ, ktorý má daný cenník a jeho úpravy na starosť. Len informatívna položka.
Dátum vytvorenia Len informatívna položka.
Poznámka Ľubovoľná poznámka k cenníku.

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky.

Subzáložka Zaokrúhľovanie

Subzáložka umožňuje nadefinovať spôsob zaokrúhľovania predajných cien v aktuálnom akčnom cenníku. Je možné nastaviť rôzne spôsoby zaokrúhľovania pre rôzne meny a pre rôzne veľkosti súm.

Narozdiel od zaokrúhľovania nastavovaného v agende Cenníky, kde počet desatinných miest zadávaných súm závisí na hodnote parametra Počet desatinných miest pre zadanie sumy na riadkoch dokladov, má väčšina súm v agende Akčné cenníky dve desatinné miesta.

Bližší popis subzáložky Zaokrúhľovanie je uvedený v kapitole Cenníky, viď Cenníky - Subzáložka Zaokrúhľovanie.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime sú navyše k dispozícii štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch. Všeobecné zásady pre editáciu v číselníkoch viď kap. Editácia záznamov v číselníkoch.