Akčné cenníky - záložka Obmedzenie použitia

Záložka slúži pre obmedzenie použitia aktuálneho cenníka zo záložky Zoznam, tzn. priradenie firiem, skladov k danému akčnému cenníku.

Význam nastaveného obmedzenia použitia akčných cenníkov a pravidlá týkajúce sa použitia akčných cenníkov boli podrobne objasnené v úvodnej kapitole.

Podrobný popis, jakým způsobem se uplatňují jednotlivé ceníky a jejich použití v nabízení prodejních cen na dokladech, viz popis položky jednotková cena na skladovém řádku dokladu, způsob vyčíslení výchozí prodejní ceny předvyplněné na doklad viz dále popis výpočtu výchozí prodejní ceny.

Záložka obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom sú uvedené objekty, ku ktorým je daný cenník priradený s nasledujúcimi položkami:

Názov Popis
Názov Názov objektu, ktorý je priradený k akčnému cenníku, teda názov firmy alebo skladu.
Typ

Udáva typ objektu, ktorý je priradený k akčnému cenníku, tzn.:

  • Firma - ide o niektorú z firiem
  • Sklad - ide o niektorý sklad

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam (s tým, že tieto funkcie sa viažu k akčným cenníkom, nie k nastavovaniu ich použitia).

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v číselníkoch v tejto záložke neprebieha, tým pádom sa tu štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch neponúkajú. Pridávanie a mazanie použitia cenníka prebiehajú spôsobom priamej editácie prostredníctvom funkcií uvedených ďalej.

Ďalšie funkcie v tejto záložke:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Pripojiť F2 -

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť, pre aký objekt bude daný cenník aktuálne platiť.

Pri akčných cenníkoch nie je viac možností, ako nastaviť použitie (ako v prípade bežných cenníkov, kde je možností viac).

Môžete:

  • Pripojiť sklad - vyberiete jeden alebo viac skladov, pre ktoré má daný akčný cenník platiť
  • Pripojiť k firme - vyberiete jednu alebo viac firiem, pre ktoré má daný akčný cenník platiť

Pri akčných cenníkoch nie je k dispozícii možnosť "Nastaviť ako hlavný" (ako v prípade bežných cenníkov), keďže pre nich nemá význam. Ako bolo objasnené v úvodnej kap., tu je filozofia opačná.

Odpojiť F8 -

Funkcia inverzná k predošlej, tzn. zruší dané pripojenie, teda použitie.

Ako bolo povedané v úvodnej kap., obmedzenie použitia akčného cenníka pre daný sklad, firmu sa nijak automaticky neruší, pokiaľ daný sklad alebo firmu priradíte tiež k inému akčnému cenníku.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týka sa zoznamu v tejto záložke. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Týka sa zoznamu v tejto záložke. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.