Cenníky - záložka Položky

Záložka slúži na zadávanie samotného obsahu aktuálneho cenníka zo záložky Zoznam, tzn. zadávanie jeho položiek a ich predajných cien pre jednotlivé definície cien a jednotky a k rôznym dátumom platnosti. Položky zadávané ku každému cenníku sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Zoznam položiek Vývoj ceny Ukončené položky

V hornej časti záložky sú k dispozícii položky:

Názov Popis
Cenník Zobrazuje identifikáciu cenníka (názov), ku ktorému sa vzťahuje zobrazený zoznam položiek a ich cien.

Keďže ide o záložku, kde zobrazené hodnoty závisia od zvoleného obdobia platnosti cenníka, je v hornej časti záložky ďalej k dispozícii panel na voľbu zobrazovanej platnosti cenníka:

Panel na voľbu zobrazovanej časovej platnosti cenníka

Obsahuje nasledujúce prvky:

 • Platnost k datu - Skrytý seznam pro výběr platnosti ceníku pro zobrazení.  Ponúkané možnosti sú dátumové intervaly platností odvodené od platností zadaných k aktuálnemu cenníku v jeho subzáložke Časové platnosti plus sa vždy automaticky pridá jeden záznam navyše pre "najstaršiu" platnosť cenníka. Spodná hranica najstaršieho obdobia platnosti je neobmedzená (ceny prípadne zadané pred dátumom prvej nadefinovanej platnosti platia "odjakživa"). Rovnako horná hranica najnovšieho obdobia platnosti je neobmedzená (do doby, kým nebude zadaná prípadná nasledujúca novšia platnosť). Kvôli lepšej prehľadnosti je pri každej platnosti uvedená textová informácia - staršia, aktuálna alebo budúca. Výber sa riadi podľa toho, kam spadá aktuálny systémový dátum.

  Pri otvorení agendy sa vždy nastaví obdobie, ktoré je aktuálne podľa systémového dátumu. Výberom obdobia platnosti sa aktualizuje zobrazenie zoznamu položiek a ich cien.

  Príklad ponúkaných platností

  Ak cenník nemá zadanú žiadnu platnosť v záložke Časové platnosti, tak je tu jediná voľba neobmedzené-neobmedzené a platnosťami sa nemusíte zaoberať.

 • Zobrazit úplný ceník všech položek - Pomocí tohoto zatržítka lze zvolit, jaké položky se mají zobrazovat v subzáložce Seznam položek s ohledem na zobrazovanou platnost ceníku zvolenou v předchozí položce Platnost k datu.
  • Ak nie je začiarknuté - Zobrazujú sa len položky s cenami zadanými priamo k zobrazovanej časovej platnosti (tzn. položky, pri ktorých boli ceny k danej platnosti zmenené alebo položky, ktoré boli do cenníka v danej čas. platnosti novo pridané). Môžeme ich nazývať "položky, ktoré sú súčasťou cenníka s touto časovou platnosťou". Kvôli jednoduchosti ich budeme ďalej označovať tiež "nepodfarbené položky".
  • Ak je začiarknuté - Zobrazujú sa všetky položky (nie len tie zmenené), (tzn. do zoznamu sa doplnia i položky vyskytujúce sa v predchádzajúcich časových platnostiach, ktoré ale nemajú zadanú cenu priamo k zobrazovanej časovej platnosti a ktorých výskyt nebol k niektorej predchádzajúcej platnosti ukončený, pozri Ukončené položky). Ceny zobrazované k týmto položkám vyplývajú z predchádzajúcich platností cenníka.

   Po začiarknutí tohto políčka dôjde teda k celkovému pohľadu na spojené položky cenníka za všetky predchádzajúce (staršie) platnosti s tým, že každá položka je tu len raz a to s  najaktuálnejšou cenou zo všetkých predchádzajúcich časových platností. Kvôli odlíšeniu a lepšej orientácii sú tieto položky pochádzajúce zo starších platností cenníka graficky zvýraznené inou farbou (podfarbením). Kvôli jednoduchosti ich budeme ďalej označovať tiež "podfarbené položky".

  Takže pokiaľ užívateľ v danom zobrazenom cenníku bude chcieť vidieť všetky jeho položky (nie iba tie zmenené), začiarkne toto políčko.

  Východiskový stav pri otvorení agendy je začiarknuté.

  Pri zobrazení najstaršej platnosti nemá samozrejme prepínanie políčka zmysel.

Subzáložka Zoznam položiek

V ľavej časti záložky je zoznam položiek daného cenníka. Ide o zoznam skladových kariet postupne priraďovaných do daného cenníka funkciou Pridať. Karta je pridaná vždy k určitej platnosti cenníka, pričom v nasledujúcich (budúcich) platnostiach (pokiaľ nejaké také existujú), môže (ale nemusí) byť jej cena zmenená (resp. jej ceny zmenené, ak je ich viac).

Keď sa v cenníku hromadia už nepoužívané skladové položky, môžete ich jednoducho odstrániť, viď Ako odstrániť z cenníka nepoužívané skladové položky?

Aktuálne zobrazený zoznam položiek sa mení v závislosti od stavu začiarkavacieho políčka Zobraziť úplný cenník všetkých položiek. Ako začiarknutie políčka vplýva na to, ktoré položky v zozname zobrazené budú a ktoré nebudú, pozri vyššie.

Príklad kariet zaradených do daného cenníka ako položky daného cenníka pri začiarknutí Zobraziť úplný cenník všetkých položiek. Položky zmenené v aktuálne zobrazovanej platnosti cenníka sú biele, položky pochádzajúce zo starších platností cenníka sú zvýraznené.

V pravej časti záložky sú potom informácie o predajných cenách k vybranej položke cenníka (na ktorej stojí kurzor).

Príklad zobrazených informácií o predajných cenách vybranej položky pre zvolenú jednotku ks

V hornej pravej časti nad samotným zoznamom cien sú nasledujúce položky:

Názov Popis
Ceny položky platné od dátumu Informatívny popisok zobrazujúci, od kedy platia ceny, zobrazené ďalej, keďže v prípade "podfarbených položiek" vyplývajú ceny zo starších platností cenníkov a začiatok ich platnosti tým pádom nezodpovedá začiatku zobrazovanej platnosti cenníka.
Jednotky

Položka typu skrytý zoznam, z ktorého zvolíte jednu z jednotiek danej karty, pre ktorú práve chcete zobraziť resp. zadávať predajné ceny.

Pri prechádzaní zoznamom položiek cenníka platí, že ak má ďalšia položka cenníka v poradí rovnakú jednotku ako položka pred ňou, tak pri posune kurzora na túto položku sa zobrazená jednotka nezmení a zostane podľa predchádzajúcej položky. V opačnom prípade sa predvyplní podľa hlavnej jednotky danej karty. To je výhodne obzvlášť v prípade, že listujete zoznamom kvôli zisťovaniu cien podobných kariet (s rovnakou sadou jednotiek), keď sa vám pri všetkých zobrazujú ceny v rovnakej jednotke, ako ste zvolili pri prvej položke v poradí.

Porovnávať s nákladovou cenou

Je k dispozícii len, pokiaľ máte prístupové právo Vidieť nákupné ceny.

Možnosť porovnávať navrhnutú predajnú cenu s nákladovou alebo naopak možnosť "modelovať" predajnú cenu podľa požadovanej výšky rabatu, marže, resp. pridanej hodnoty. Užívateľ má tak možnosť priamo v editácii cien sledovať, koľko na položke zarába a či na nej neprerába:

Príklad zobrazených informácií o predajných cenách vybranej položky pre zvolenú jednotku ks vrátane rabatu vyčísleného vzhľadom na skladovú cenu zo skladu 01

Ak je položka začiarknutá, sprístupnia sa na editáciu nasledujúce dopĺňajúce údaje, ktoré je potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Typ nákladovej ceny

Možnosť zvoliť, s akou nákladovou cenou sa má porovnávať:

 • So skladovou - V tomto prípade sa použije cena posledného oceneného výdajového pohybu na danom sklade, tzn. posledná vypočítaná skladová cena zistená z posledného oceneného výdajového pohybu na danom sklade, ktorý zo skladu čerpá a je ocenený. Poradie sa tu posudzuje podľa spracovania skladovou uzávierkou, teda použije posledný výdajový pohyb ocenený poslednou uzávierkou za daný sklad.

  Pohyby zoradené v poradí tak, ako boli spracované uzávierkou (uzávierkami), môžete vidieť napr. v agende Skladové pohyby s nastaveným Triedením podľa uzávierky.

  Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak za posledným spracovaným výdajovým pohybom nenasleduje žiadny ocenený príjmový pohyb, použije sa posledná aktuálna vypočítaná skladová cena. AK nasledujú už ocenené príjmové pohyby, tak použitá cena z posledného oceneného výdajového pohybu nemusí byť najaktuálnejšia skladová cena (nie sú započítané následné ocenené príjmy).

  V prípade, že zatiaľ nie je známa žiadna skladová cena (zatiaľ na danom sklade neprebehla skladová uzávierka), použije sa predbežná skladová cena vyčíslená z položiek Posledná obstarávacia cena na čiastkovej karte a Dopl. cena z čiastkovej karty (k skladu zadanému v nasledujúcej položke) v lokálnej mene. Pokiaľ je táto cena v inej ako lokálnej mene, prepočíta sa kurzom uvedeným na danej čiastkovej karte v položke Kurz.

 • S poslednou obstarávacou - Ide o cenu z položiek Posledná obstarávacia cena plus Dopl. cena z čiastkovej karty (k skladu zadanému v nasledujúcej položke) v lokálnej mene. Pokiaľ je táto cena v inej mene, prepočíta sa kurzom uvedeným na danej čiastkovej karte v položke Kurz.
 • S průměrnou skladovou - Volba je k dispozici pouze v případě, že je parametr Ukládat průměrné skladové ceny na dílčí skladové karty nastaven na hodnotu Ano. Více informací k průměrné skladové ceně viz popis položek ze skupiny Průměrná skladová cena v kapitole Čiastkové skl. karty - záložka Detail.
Sklad Možnosť vybrať sklad, na ktorom sa bude zvolená nákladová cena hľadať.
Ako

Možnosť zvoliť, či sa má v riadkoch cien aktuálne zobraziť:

Skladová cena/Poslední pořizovací cena/Průměrná skladová cena

Informačne zobrazená nájdená posledná nákladová cena tovaru. Je vztiahnutá k jednotke, ku ktorej si ceny v cenníku práve prehliadame, zvolenej v položke Jednotka vyššie. Jestli to bude cena skladová, poslední pořizovací nebo průměrná skladová, je dáno v předchozí položce Typ nákladové ceny. Zisťuje sa v lokálnej mene, viď popis v položke Typ nákladovej ceny. Zobrazuje sa ale v mene, v ktorej je definícia predajnej ceny, na ktorej stojí kurzor v zozname predajných cien nižšie. Na prepočet do meny predajnej ceny sa použije kurz z aktuálneho kurzového lístka.

Na sklad. karte je posledná obstarávacia cena 30USD v kurze 1:20. Typ nákladovej ceny pre výpočet pridanej hodnoty je posledný obstarávací. Pokiaľ kurzor stojí na definícii predajnej ceny 1 v SKK, zobrazuje sa tu 600SKK. Pokiaľ kurzor stojí na definícií predajnej ceny 2 v USD a aktuálny kurz v kurz. lístku je 21, zobrazuje sa tu 28,57USD (600:21).

Nastavenie sa pamätá na užívateľa a predvyplní sa pri opätovnom otvorení agendy.

V dolnej pravej časti je potom k dispozícii prvok editovateľný zoznam, v ktorom môžete zobrazovať a zadávať konkrétne predajné ceny k aktuálnej položke cenníka a pre aktuálne zvolenú jednotku. V editovateľnom zozname je k dispozícii toľko riadkov, koľko definícií predajných cien máte nadefinovaných v agende Definície cien a v každom riadku nasledujúce položky:

Názov Popis
Cena Označenie ceny, teda obsah položky Kód príslušnej definície ceny. Needitovateľná položka, preberá sa z agendy Definície cien.
Názov ceny Obsah položky Názov príslušnej definície ceny. Needitovateľná položka, preberá sa z agendy Definície cien.
bez DPH/ s DPH

Predajná cena bez DPH/ s DPH pre aktuálnu kartu a jednotku aktuálne zvolenú v obmedzovacej lište nad editovateľným zoznamom cien (pozri vyššie), ktorá platí v aktuálne zobrazovanej platnosti cenníka. Môže ísť o cenu vyplývajúcu z predchádzajúcich platností alebo o cenu zadanú priamo k danej platnosti, pozri "podfarbené položky" a "nepodfarbené položky" cenníka.

Či sa v rámci danej definície ceny zadáva cena s daňou alebo bez dane, závisí od toho, či je daná definícia ceny nadefinovaná ako definícia ceny bez DPH alebo s DPH, pozri položka "S daňou" v agende Definície cien. Druhá cena sa dopočítava automaticky podľa sadzby DPH zadanej na danej skladovej karte.

Platí:

 • Jedna z cien daného cenníka sa potom môže v predajnom doklade predvypĺňať ako tzv. východisková predajná cena. Ktorá to bude, závisí od mnohých faktorov, viď algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny.
 • Pre danú kartu v danom cenníku nemusia byť nutne zadané všetky definície cien. Ak program príslušnú definíciu cien hľadá, tak buď použije nulovú cenu, alebo sa pokúsi hľadať inde (v inom cenníku či inú definíciu ceny). Viď vyššie spomenutý algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny.
 • Ak má karta viac jednotiek, tak nemusia byť zadané ani predajné ceny pre všetky jednotky. Program sa potom pokúsi dopočítať cenu z nenulovej ceny zadanej pre inú jednotku a takto dopočítanú ponúknu na výber do položky jednotkovej ceny v predajných dokladoch.

  Z vyššie uvedeného vyplýva, že keď používate násobné jednotky, ale nemáte odlišne stanovené ceny pre násobné jednotky, takže vzťah medzi jednotkami zodpovedá vzťahu medzi ich predajnými cenami, tak nemusíte zadávať ceny pre všetky jednotky. Stačí zadať ceny pre jednu z nich a pre ostatné sa budú automaticky dopočítavať podľa prevodného vzťahu jednotiek.

 • Predajná cena môže byť zadaná i záporná. Ako sa k zápornej sume potom bude pristupovať, závisí od nastavenia parametra Preberať z cenníka zápornú sumu.
 • Nezadané (nulové) ceny sa v cenníku vnútorne neukladajú.

  Pokiaľ si chcete hromadne označiť všetky položky cenníka, ktoré nemajú v zobrazovanej časovej platnosti vyplnenú žiadnu cenu  (a tieto si potom napr. doplniť), musíte použiť obmedzujúci prvok Bez ceny. Ak by ste použili obmedzenie za riadky a sumu 0 až 0, nič by sa neoznačilo, pretože nezadané (nulové) ceny sa v cenníku vnútorne neukladajú.

  Pri výdajových dokladoch v riadkoch všetkých typov sa položky Jednotková cena, resp. Celková cena môžu zadávať až na päť desatinných miest podľa hodnoty parametra Počet desatinných miest na zadanie sumy na riadkoch dokladov (výsledné ceny dokladu idúce do účtovníctva a ceny DPH sú potom na dve miesta, teda pokiaľ je to potrebné, sú príslušným spôsobom zaokrúhlené). Preto aj ceny zadávané v cenníkoch je možné zadávať až na päť desatinných miest v závislosti od hodnoty vyššie spomenutého parametra.

Mena Obsah položky Mena príslušnej definície ceny. Needitovateľná položka, preberá sa z agendy Definície cien.
Hlavná Obsah položky Hlavná príslušnej definície ceny. Needitovateľná položka, preberá sa z agendy Definície cien.
Marža/ Rabat/ Pridaná hodnota

K dispozícii len, ak je začiarknutá položka Porovnávať s nákladovou cenou. Ktorá položka sa v riadku aktuálne zobrazuje, závisí od nastavenia údajov v položke Porovnávať s nákladovou cenou. Vyčísluje sa automaticky z čiastok predajnej ceny bez dane a zvolenej nákladovej ceny. K dispozícii je tiež možnosť požadovanú maržu, rabat alebo pridanú hodnotu si zadať a podľa nej a zvolenej nákl. ceny si naopak nechať vyčísliť cenu predajnú a túto v prípade potreby ručne pozmeniť (napr. ešte nejako zaokrúhliť).

Pre prepočet platí:

 • Pri výpočte marže, rabatu alebo pridanej hodnoty pre jednotky s iným vzťahom, ako má jednotka, ku ktorej sa vzťahuje nákladová cena, sa samozrejme zohľadnia prevodové vzťahy jednotiek.
 • Pokiaľ je predajná cena v inej mene ako lokálnej, posledná zistená nákladová cena sa prepočíta z lokálnej meny do meny predajnej, ďalej viď popis položky Skladová cena/Posledná obstarávacia.

Vývoj ceny

Keďže tu nejde o subzáložku, kde zobrazené hodnoty závisia od zvoleného obdobia platnosti cenníka, panel na voľbu zobrazovanej platnosti cenníka nad touto subzáložkou nie je k dispozícii na editáciu.

Pre aktuálnu položku zo subzáložky Zoznam položiek sa tu zobrazí informačný prehľad, ako sa cena danej položky menila v čase. V hornej časti subzáložky je najskôr potrebné vybrať definíciu ceny a jednotku, pre ktoré chcete vývoj ceny zobraziť. Následne sa zobrazí tabuľka zoznamu cien vo všetkých platnostiach cenníka. K dispozícii je tiež jednoduchý graf vývoja ceny.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po zozname - Pozor! V tomto prípade nejde o pohyb po jednotlivých cenách, ale o pohyb po zozname položiek zo subzáložky Zoznam položiek - slúži teda na rýchle prechádzanie zoznamom položiek a súčasné prehliadanie vývoja ich cien.

Ukončené položky

Keďže tu nejde o subzáložku, kde zobrazené hodnoty závisia od zvoleného obdobia platnosti cenníka, panel na voľbu zobrazovanej platnosti cenníka nad touto subzáložkou nie je k dispozícii na editáciu.

Zoznam položiek, ktorých výskyt v cenníku bol k nejakej platnosti ukončený funkciou Ukončiť k platnosti, vrátane začiatočného dátumu platnosti, ku ktorej boli ukončené. Zobrazujú sa tu všetky položky, ktorým bol niekedy v minulosti ukončený výskyt v danom cenníku. Jedna skladová karta tu môže byť teoreticky i viackrát (pokiaľ bola ukončená, potom do cenníka znovu zaradená a následne opäť ukončená k inej platnosti).

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po zozname ukončených položiek a hľadanie hodnoty v zozname
 • Obnoviť - na obnovenie ukončeného výskytu. Stornuje ukončenie, tzn. vráti položku do cenníka do časovej platnosti, ku ktorej bola ukončená. Položka bude potom k tejto platnosti "nepodfarbená", ceny sa skopírujú z predchádzajúcej platnosti.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam (s tým, že tieto funkcie sa viažu k cenníkom, nie ich položkám).

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v číselníkoch v tejto záložke neprebieha, tým pádom sa tu štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch neponúkajú. Pridávanie a mazanie položiek cenníka prebiehajú spôsobom priamej editácie prostredníctvom funkcií uvedených ďalej a priamym zadávaním predajných cien.

Ďalšie funkcie v tejto záložke:

Názov Kl. Doplňujúci popis
Tlač F5

Tu tlačený cenník dostanete vo forme zoznamu všetkých skladových položiek a pre každú potom s vnoreným zoznamom jej predajných cien.

Inú formu cenníka (so zvolenými cenami v stĺpcoch) môžete dostať v agende Reporty cenníkov.

Pre tu vyvolanú tlač cenníka platí, že sa budú tlačiť ceny k aktuálne zobrazovanej časovej platnosti a podľa stavu začiarkavacieho políčka Zobraziť úplný cenník všetkých položiek sa budú tlačiť buď  len položky s cenami zadanými priamo k danej časovej platnosti (takže len "nepodfarbené položky" k danej časovej platnosti) alebo všetky položky (teda ako "nepodfarbené položky" tak "podfarbené položky" k danej časovej platnosti).

Ide vlastne o tlač buď úplného cenníka všetkých položiek alebo len zmenených položiek k vybranej časovej platnosti.

Pridať F2

Pridá položku(y) do zobrazovanej časovej platnosti aktuálneho cenníka. Ide o jednu z možností pridávania položiek do cenníka.

Funkcia vyvolá číselník skladových kariet (hlavných) a otvorí ho ako malý výberový číselník v modálnom okne s možnosťou prepnúť ho na veľký so všetkými funkciami agendy Skladové karty. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený:

 • neobsahuje makrokarty - pretože zadávať makrokarty do cenníka nemá význam. Ceny sa k makrokartám neevidujú, vložením makrokarty do dokladu (napr. do faktúry) sa vloží jej obsah s tým, že skladové položky z jej obsahu sú ocenené jednotlivo (viď popis makrokariet).
 • neobsahuje karty, ktoré už priamo k zobrazovanej časovej platnosti majú ceny zadané, tzn. "nepodfarbené položky" - nemá totiž význam zadávať jednu kartu ako položku do cenníka k tej istej platnosti viackrát, na zadanie rôznych predajných cien k jednej karte, slúžia rôzne Definície cien.

  Položky, ktorých ceny vyplývajú z nejakých starších platností cenníka, tzn. "podfarbené položky", sa na výber ponúkajú a je možné ich vybrať a do zobrazovanej platnosti pridať. Ide teda o ďalšiu možnosť, ako zadať ceny priamo k zobrazovanej časovej platnosti. Inou možnosťou je použitie funkcie Zmeniť cenu, pozri ďalej.

Funkcia pridá ako položky cenníka vybrané karty.

Zmeniť cenu F4

Umožní v zobrazovanej čas. platnosti zmeniť ceny vyplývajúce z predchádzajúcej platnosti cenníka (teda zo starších cenníkov). Funkcia má význam len pre "podfarbené položky". Pokiaľ funkciu použijete, sprístupnia sa ceny tejto položky pre editáciu a od tejto chvíle sa predpokladá, že ste k danej platnosti ceny položky zmenili (bez ohľadu na to, či ste ju skutočne zmenili alebo ponechali bezo zmeny predvyplnenú z predchádzajúcej platnosti). Z danej podfarbenej položky sa teda pre zobrazovanú platnosť stane "nepodfarbená položka".

Ďalšia možnosť je pridať takéto položky priamo k zobrazovanej časovej platnosti funkciou Pridať, pozri vyššie.

Vymazať

F8

alebo

Shift +F8

Pomocou tejto funkcie môžete položky z aktuálneho cenníka mazať. Keďže cenník môže mať viacero platností, má i táto funkcia viac možností. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Vymazať

Vymaže všetky označené položky zo zobrazovanej časovej platnosti cenníka a ak nie je žiadna označená, tak vymaže aktuálnu položku (na ktorej stojí kurzor v ľavej časti záložky v zozname položiek). Ide vlastne o zmazanie cien zadaných pre vybrané položky k zobrazovanej časovej platnosti cenníka.

Z aktuálne zobrazovanej časovej platnosti nie je možné mazať ceny, ktoré plynú z predchádzajúcich platností ("podfarbené položky"). Pokiaľ by ste chceli tieto položky zmazať, môžete to urobiť buď ich vymazaním z celého cenníka (zo všetkých platností) funkciou Vymazať zo všetkých platností alebo si musíte prepnúť zobrazenie na predchádzajúcu platnosť cenníka, ku ktorej boli ich ceny zadané a zmazať ich z tejto platnosti funkciou Vymazať.

Pokiaľ položku z danej platnosti cenníka vymažete, stratia sa tiež informácie o predajných cenách, ktoré boli pre túto položku a pre zobrazovanú platnosť cenníka zadané.

Pokiaľ sa položka vyskytovala už v predchádzajúcich platnostiach, tak sa predajné ceny pre ňu budú preberať z predchádzajúcich platností. Stane sa tak z nej "podfarbená položka". Či zostane po vymazaní viditeľná, závisí od stavu začiarkavacieho políčka Zobraziť úplný cenník všetkých položiek.

Pokiaľ teda položku z danej platnosti cenníka odoberiete a potom ju do danej platnosti z nejakého dôvodu znovu pridáte, budete musieť predajné ceny pre ňu platné pre tento cenník a danú platnosť zadať znovu.

Ukončiť k časovej platnosti

Ukončí výskyt všetkých označených položiek v cenníku k aktuálne zobrazovanej časovej platnosti cenníka a ak nie je žiadna označená, tak ukončí výskyt aktuálnej položky (na ktorej stojí kurzor v ľavej časti záložky v zozname položiek). Vybrané položky sa nebudú od zobrazovanej časovej platnosti v cenníku naďalej vyskytovať (budú označené ako ukončené a budú zobrazené v subzáložke Ukončené položky).

Slúži na riešenie prípadu, keď je potrebné od určitého dátumu niektoré položky z cenníka odstrániť, zatiaľ čo v starších časových platnostiach cenníka musia byť zachované.

Ukončiť nie je možné k najstaršej časovej platnosti.

Položku, ktorej výskyt v cenníku bol k nejakej platnosti ukončený, je možné v nejakej budúcej platnosti opäť pridať, pokiaľ je to potrebné (napr. predaj danej položky sa opäť obnovil a pod.).

Vymazať zo všetkých časových platností

Vymaže všetky označené položky kompletne z cenníka (zo všetkých jeho platností) a ak nie je žiadna označená, vymaže aktuálnu položku (na ktorej stojí kurzor v ľavej časti záložky v zozname položiek). Vybrané položky budú teda z cenníka úplne odstránené a nebudú sa v ňom naďalej vyskytovať (ako keby tam nikdy neboli pridané).

Ak položku z daného cenníka vymažete, stratia sa aj informácie o predajných cenách, ktoré boli pre túto položku v tomto cenníku už zadané. Keď teda položku z cenníka odoberiete a potom ju tam z nejakého dôvodu znovu pridáte, budete musieť predajné ceny platné pre ňu pre tento cenník zadať znovu.

Preceniť Shift +F4

Umožňuje uskutočniť precenenie predajných cien podľa zadaných kritérií pre všetky označené položky aktuálneho cenníka (ak nie je žiadna označená, spracuje aktuálny záznam) s tým, že na záver buď priamo uskutoční dané precenenie alebo vygeneruje požiadavky na zmenu cien. Funkcia vyvolá sprievodcu precenením, v ktorom zadáte požadované kritériá. Ďalej viď popis sprievodcu.

Podobná funkcia je k dispozícii zo záložky Zoznam v agende Cenníky, akurát s tým rozdielom, že spracuje všetky položky cenníka.

 
Kontrola -

Umožňuje uskutočniť kontrolu predajných cien podľa zadaných kritérií pre všetky označené položky aktuálneho cenníka (ak nie je žiadna označená, spracuje všetky položky) s tým, že na záver buď priamo uskutoční precenenie alebo vygeneruje požiadavky na zmenu cien. Funkcia vyvolá sprievodcu kontrolou predajných cien, v ktorom zadáte požadované kritériá. Ďalej viď popis sprievodcu.

Podobná funkcia je k dispozícii zo záložky Zoznam v agende Cenníky, akurát s tým rozdielom, že spracuje všetky položky cenníka.

Hľadať podľa EAN Ctrl +B

Ide o jednu z možností hľadania skladovej karty podľa EAN. Funkcia umožňuje vyhľadať skladovú kartu v zozname položiek cenníka podľa EAN ľubovoľnej jednotky danej skladovej karty.

Viď popis rovnakej funkcie Hľadať podľa EAN pri skladových kartách.

Filtrovať - Funkcia umožňujúca filtrovanie položiek cenníka podľa niekoľkých kritérií. Po vyvolaní sa zobrazí dialógové modálne oknoVo Windows sa takto nazýva okno, ktoré keď je vyvolané, na obrazovke "zatieni" všetky ostatné okná a nie je možné ho odsunúť do pozadia bez toho, aby sa s ním užívateľ priamo "vysporiadal" (tzn. stlačil OK, zrušiť, atď.). Typicky sa vyskytuje v prípadoch hlásení o chybách systému, interaktívnych dialógoch a pod. Opakom je nemodálne okno. pre Filtrovanie položiek. Pre zrušenie filtra je potrebné v modálnom okne vyčistiť začiarknuté podmienky.
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.