Cenníky - záložka Použitie

Záložka slúži na nastavenie použitia aktuálneho cenníka zo záložky Zoznam, tzn. priradenie daného cenníka firmám, skladom atď.

Ide o jednu z Možností nastavenia použitia cenníka. Význam nastaveného použitia cenníkov a pravidlá týkajúce sa použitia cenníkov boli podrobne objasnené v úvodnej kapitole.

Podrobný popis, akým spôsobom sa uplatňujú jednotlivé cenníky a ich použitie v rámci ponúkania predajných cien na dokladoch, viď popis položky jednotková cena na skladovom riadku dokladu, spôsob vyčíslenia východiskovej predajnej ceny predvyplnenej na doklad, viď ďalej algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny.

Záložka obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom sú uvedené objekty, ku ktorým je daný cenník priradený s nasledujúcimi položkami:

Názov Popis
Názov Názov objektu, ku ktorému je cenník priradený, teda názov firmy alebo skladu, resp. je tu informácia o tom, že je daný cenník nastavený ako hlavný.
Typ

Udáva typ objektu, ku ktorému je cenník priradený, tzn.:

  • Firma - ide o niektorú z firiem
  • Sklad - ide o niektorý sklad
  • Systém - na nastavenie hlavného cenníka

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam (s tým, že tieto funkcie sa viažu k cenníkom, nie k nastavovaniu ich použitia).

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v číselníkoch v tejto záložke neprebieha, tým pádom sa tu štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch neponúkajú. Pridávanie a mazanie použitia cenníka prebiehajú spôsobom priamej editácie prostredníctvom funkcií uvedených ďalej.

Ďalšie funkcie v tejto záložke:

Názov Kl. Doplňujúci popis
Pripojiť F2

Ide o jednu z možností nastavenia cenníka ako firemného, skladového alebo hlavného, alebo priradenie cenníka k firme z adresára firiem, k skladu či jeho nastavenia ako hlavného. Pomocou tejto funkcie môžete naraz nastaviť, pre aké všetky objekty bude daný cenník aktuálne platiť:

Môžete ho:

  • Nastaviť ako hlavný -tzn. nastaviť hlavný cenník
  • Pripojiť k skladu - tzn. nastaviť ho ako skladový pre vybrané sklady. Vyberiete jeden alebo viac skladov, ku ktorým chcete nastaviť daný cenník ako ich aktuálny individuálny cenník.
  • Pripojiť k firme - tzn. nastaviť ho ako firemný pre vybrané sklady. Vyberiete jednu alebo viac firiem, ku ktorým chcete nastaviť daný cenník ako ich aktuálny individuálny cenník.

Ako hlavný môže byť aktuálne nastavený len jeden z nadefinovaných cenníkov, podobne ako skladový pre daný sklad resp. ako firemný pre danú firmu môže byť aktuálne nastavený len jeden z nadefinovaných cenníkov, ale jeden cenník môže byť priradený viacerým skladom resp. firmám (môže byť spoločný pre viacero skladov resp. firiem), viď Pravidlá týkajúce sa použitia cenníkov. Ak nejaký cenník zvolíte ako hlavný resp. ako skladový pre daný sklad resp. ako firemný pre danú firmu a predtým bol ako hlavný resp. ako skladový pre tento sklad resp. ako firemný pre túto firmu nastavený iný cenník, tak tento pôvodný prestane byť hlavným resp. skladovým pre daný sklad resp. firemným pre danú firmu. Ďalší výklad viď popis agendy Cenníky.

Existencia hlavného cenníka, resp. skladového cenníka pre sklad, z ktorého sa predáva, resp. firemného pre firmu, ktorej sa predáva, je len jedným z mnohých faktorov, ktorý ovplyvňuje (alebo môže ovplyvňovať) výpočet východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis výpočtu vr. príkladov viď algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis ponúkania cien v položke jednotková cena viď výber jednotkovej predajnej ceny z ponuky.

Odpojiť F8

Funkcia inverzná k predošlej, tzn. zruší dané pripojenie, teda použitie.

Ako bolo povedané v úvodnej kapitole, použitie cenníka pre daný sklad, firmu alebo jeho nastavenie ako hlavného sa tiež automaticky zruší v okamihu, keď danému skladu alebo firme priradíte iný cenník, resp. ako hlavný nastavíte iný cenník.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týka sa zoznamu v tejto záložke. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Týka sa zoznamu v tejto záložke. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.