Definícia cien

Zoznam definícií predajných cien zadaných v systéme.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Prodej pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Sklady, ak je nastavené Usporiadanie klasické.