Definície cien - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie k aktuálnej definícii ceny zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každej definícii ceny sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód

Kód označujúci definíciu ceny. Všeobecne môže ísť o číselný údaj 2 znaky dlhý. Používa sa v číselníkových položkách na výber definície ceny. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Pri ukladaní nového záznamu síce prebieha kontrola, či už neexistuje definícia ceny s rovnakým kódom, no záznam s duplicitným kódom program povolí uložiť. Mal by byť ale unikátny, aby neskôr nedochádzalo k nejednoznačnostiam, pokiaľ by ste používali nastavenie predvoľby predajnej ceny podľa dílerských tried v adresári.

Predvypĺňa sa automaticky podľa maximálneho už existujúceho kódu.

Názov Názov definovanej ceny. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným kódom ceny alebo sa používa aj samostatne na identifikáciu danej ceny (napr. v okne na výber ceny do dokladu). (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.) Názov by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zozname cien.
Mena

Kód meny, v ktorej budú konkrétne predajné ceny v tejto definícii ceny zadávané. Objasníme na príklade:

Budeme napr. predávať v tuzemsku a ďalej do zahraničia, napr. do USA, pričom predajné ceny pre Nemecko nechceme získavať len prepočtom tuzemských cien podľa kurzu, ale chceme si stanoviť špeciálne priamo v USD. Potom si zavedieme definíciu ceny, ktorá bude používať menu USD. Definícia potom môže vyzerať napr.:

Definícia dvoch predajných cien podľa príkladu

Potom v cenníku k nejakej v ňom zaradenej skladovej karte môžeme pre všetky jej jednotky zadať konkrétne sumy pre obe ceny. Čiastky pri cene 1 sú vy SKK, sumy pri cene 2 sú v USD:

Zadanie konkrétnych súm do oboch predajných cien v danom cenníku k danej karte a danej jednotke

Pokiaľ potom vyberieme niektorú z nich na doklad, môže sa ešte vykonať prepočet na menu zadanú v hlavičke dokladu a to vtedy, pokiaľ vystavovaný doklad je v inej mene, ako vybraná definícia ceny. Napr. pokiaľ by doklad bol v SKK a vybrali by sme cenu 2, alebo pokiaľ by doklad bol v EUR a vybrali by sme cenu 1 alebo 2 apod.). Akým kurzom, je objasnené na príkladoch v popise položky jednotková cena skladového riadka dokladu.

S daňou

Položka udáva, či do Cenníka pri zadávaní konkrétnych súm pre danú skladovú kartu a jej jednotku budeme zadávať ceny s DPH alebo bez DPH, pričom platí, že jedna z nich sa takto zadáva a druhá sa automaticky dopočítava podľa aktuálne zadanej sadzby DPH na skladovej karte, tzn. keď by ste zadávali do cenníka ceny bez DPH a potom zmenili na skladovej karte sadzbu DPH, ceny s DPH sa automaticky skorigujú podľa novej sadzby DPH.

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V ABRA Gen je možné vystaviť doklad v cudzej mene a s DPH, takže aj pre cudzie meny má význam rozlišovať v cenníkoch položky s daňou a bez dane.

Hlavná

Položka s hodnotami Áno/Nie, ktorá špecifikuje, ktorá definícia cien je hlavná. Práve jedna z definícií by mala byť označená ako hlavná (tzn., že jedna z definícií by mala byť označená ako hlavná a že ako hlavná nemôže byť označených viac definícií naraz). Prvá zadaná sa automaticky ako hlavná, je to však možné zmeniť začiarknutím tejto položky pri inej z definícii. Ak ste teda mali označenú ako hlavnú napr. definíciu cien 1 a teraz pri definícii cien 2 zadáte, že je hlavná, pri definícii cien 1 sa automaticky príslušná položka zruší (odčiarkne).

Ide o jednu z možností stanovenia východiskovej definície predajnej ceny. Udáva, ktorá definícia ceny sa má použiť pre danú skladovú kartu pri vyčíslení východiskovej predajnej ceny. Kedy sa použije a kedy sa preberie odinakiaľ, pozri popis parametra Predvoľba predajnej ceny a algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny. Podobne sa využíva i z pokladničného resp. reštauračného predaja (viď Stanovenie východiskovej predajnej ceny v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji), pričom ak nie je aktuálne žiadna nastavená ako hlavná, môže dôjsť k tomu, že pokladničný resp. reštauračný predaj cenu pre predaj nevyhľadá. Preto by mala byť nastavená hlavne v prípade použitia týchto modulov.

Poznámka Ľubovoľná poznámka k danej definícii cien.

Opravy:

Opravovať možno ľubovoľné položky bez obmedzenia.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime sú navyše k dispozícii štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch. Všeobecné zásady pre editáciu v číselníkoch viď kap. Editácia záznamov v číselníkoch.