Dodávateľské cenníky - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie k aktuálnemu cenníku zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému cenníku sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Obsah Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavička

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci daný dodávateľský cenník. Vo všeobecnosti môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber dodávateľského cenníka a na identifikáciu cenníka. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch cenníkov.
Názov Názov cenníka. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným cenníkom ako bližší, vysvetľujúci popis zvoleného cenníka, preto by mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.) Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať.
Firma

Kód dodávateľskej firmy z Adresára firiem. Zadáte kód firmy priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka firiem.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu spustením funkcie Zal. kartu alebo prepájate existujúcu skladovú kartu s riadkom dodávateľského cenníka pomocou funkcie Pripojiť, predvyplní sa táto doba dodania do položky Kód firmy v zozname riadkov v záložke Dodávatelia v agende Skladové karty.

Změna údaje v této položce se automaticky promítne i do záložky Dodavatelé v agendě Skladové karty tak, že se v záložce Dodavatelé vytvoří nový záznam, a to za předpokladu, že záznam v záložce Dodavatelé vznikl na základě tohoto opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Krajina

Kód krajiny zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka krajín. Predvypĺňa sa údajom z položky Kód krajiny vyplneným v subzáložke Sídlo v adresári firiem pri firme zadanej v predchádzajúcej položke, pokiaľ je v adresári vyplnený. Ak nie je kód krajiny v adresári pri firme zadaný, predvyplní sa tu údajom z položky Lokálna krajina z agendy Firemné údaje.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu spustením funkcie Zal. kartu, predvyplní sa táto krajina do položky Kód krajiny v hlavičke skladovej karty v agende Skladové karty.

Ide o údaj, ktorý sa využije v hlásení INTRASTAT. Umožňuje zadať krajinu pôvodu tovaru, ktorá sa má predvypĺňať pri výbere danej sklad. karty do skladového riadka dokladu do položky Krajina pôvodu na riadku dokladu, ak je táto položka na riadku daného dokladu k dispozícii (viď popis danej položky). Týka sa vybraných dokladov na vstupe. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit či doplnit ručně.
Pro sklad. karty nezahrnované do INTRASTAT má jen informativní význam.

Platný od Položka určuje odkedy dodávateľský cenník platí. Tento údaj sa využije pri pripájaní záznamu z dodávateľského cenníka k skladovej karte pri rozhodovaní, či pridať či nepridať záznam do záložky Dodávatelia, viď popis podmienok pre pripojenie.
Zľava 1-3

Možnosť nastaviť až tri percentuálne zľavy, ktoré nám daný dodávateľ poskytuje z cien (spravidla maloobchodných) uvedených v cenníku. Pre uľahčenie práce užívateľovi je možné zadať až 3 zľavy, pretože celková zľava sa v praxi často skladá z niekoľkých častí, napr. 40% základný rabat predajcu, 10% ďalší bonus za určitý obrat za určité obdobie a 5% za vzorky.

Zľavy sa aplikujú súčasne. Výsledná zľava sa teda rovná 1 - (1- zľava 1) * (1- zľava 2) * (1- zľava 3).

Ceny sú s DPH

Nastavenie, či sú ceny uvedené v dodávateľskom cenníku s daňou z pridanej hodnoty či nie. Táto položka má v kombinácii s tým, či je užívateľ platiteľom DPH, vplyv na správne predvyplnenie nákupnej ceny do záložky Dodávatelia v agende skladovej karty a na predvyplnenie jednotkovej nákupnej ceny v dialógu Výber ceny z Dodávateľského cenníka pri príjemkách a objednávkach vydaných:

 • Ak je užívateľ platiteľom DPH a začiarkavacie tlačidlo Ceny sú s DPH
  • je začiarknuté, do položky nákupná cena sa predvyplní suma z položky Cena po zľave znížená o sumu DPH.
  • nie je začiarknuté, do položky nákupná cena sa predvyplní suma z položky Cena po zľave.
 • Ak nie je užívateľ platiteľom DPH a začiarkavacie tlačidlo Ceny sú s DPH
  • je začiarknuté, do položky nákupná cena sa predvyplní priamo suma z položky Cena po zľave.
  • nie je začiarknuté, do položky nákupná cena sa predvyplní suma z položky Cena po zľave zvýšená o sumu DPH.
Poznámka Ľubovoľná poznámka k cenníku.

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do hlavičky cenníka (viď položka Firma v hlavičke záznamu), príp. i ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov cenníka, tzn. položiek cenníka. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných položiek cenníka.

Názov Popis
Dod. kód

Externý kód. Váš dodávateľ môže pre svoj sortiment používať iné označovanie.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu spustením funkcie Zal. kartu alebo prepájate existujúcu skladovú kartu s riadkom dodávateľského cenníka pomocou funkcie Pripojiť, predvyplní sa tento dodávateľský kód do položky Externý kód v zozname riadkov v záložke Dodávatelia v agende Skladové karty.

Změna údaje v této položce se automaticky promítne i do příslušné položky v záložce Dodavatelé v agendě Skladové karty a to za předpokladu, že záznam v záložce Dodavatelé vznikl na základě tohoto opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Dod. názov

Externý názov. Váš dodávateľ môže pre svoj sortiment používať iné označovanie. Ľubovoľný externý názov tovaru podľa dodávateľa.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu spustením funkcie Zal. kartu alebo prepájate existujúcu skladovú kartu s riadkom dodávateľského cenníka pomocou funkcie Pripojiť, predvyplní sa tento dodávateľský názov do položky Externý názov v zozname riadkov v záložke Dodávatelia v agende Skladové karty.

Změna údaje v této položce se automaticky promítne i do příslušné položky v záložce Dodavatelé v agendě Skladové karty a to za předpokladu, že záznam v záložce Dodavatelé vznikl na základě tohoto opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Dod. jednotka

Jednotka, ku ktorej sa vzťahuje cena dodávateľa (viď ďalej) pre daný záznam dodávateľa.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu spustením funkcie Zal. kartu alebo prepájate existujúcu skladovú kartu s riadkom dodávateľského cenníka pomocou funkcie Pripojiť, predvyplní sa táto dodávateľská jednotka do položky Jednotka v zozname riadkov v záložke Dodávatelia v agende Skladové karty.

Změna údaje v této položce se automaticky promítne i do příslušné položky v záložce Dodavatelé v agendě Skladové karty a to za předpokladu, že záznam v záložce Dodavatelé vznikl na základě tohoto opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Cena

Cena položky skladového sortimentu daného dodávateľa. Vzťahuje sa k jednotke dodávateľa zadanej vyššie v položke Dod. jednotka! Podľa stavu začiarkavacieho políčka Ceny sú s DPH je suma uvedená buď bez DPH alebo vrátane DPH.

Na koľko desatinných miest je možné zadať Cenu, určuje parameter Počet desatinných miest na zadanie sumy na riadkoch dokladov.

Mena

Kód meny, v ktorej je uvedená cena z predchádzajúcej položky. Kód meny zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Meny. V prvom riadku sa predvypĺňa lokálnou menou, v ďalších riadkoch menou zadanou v predchádzajúcom riadku.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu spustením funkcie Zal. kartu alebo prepájate existujúcu skladovú kartu s riadkom dodávateľského cenníka pomocou funkcie Pripojiť, predvyplní sa táto mena do položky Mena v zozname riadkov v záložke Dodávatelia v agende Skladové karty.

Změna údaje v této položce se automaticky promítne i do záložky Dodavatelé v agendě Skladové karty tak, že se v záložce Dodavatelé vytvoří nový záznam, a to za předpokladu, že záznam v záložce Dodavatelé vznikl na základě tohoto opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Spôsoby prepočtu súm v cudzej mene na menu lokálnu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene atď. závisí od nastavenia denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Sadzba DPH

Sadzba DPH u dodávateľa. Predvypĺňa sa sadzbou DPH z predchádzajúceho riadka.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu spustením funkcie Zal. kartu, a v dodávateľskom cenníku je uvedená

Cena po zľave

Cena sortimentu po uplatnení zliav zadaných v hlavičke cenníka. Výsledná cena po zľave sa vypočíta ako súčin Cena * (1- zľava 1) * (1- zľava 2) * (1- zľava 3).

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu spustením funkcie Zal. kartu alebo prepájate existujúcu skladovú kartu s riadkom dodávateľského cenníka pomocou funkcie Pripojiť, predvyplní sa táto cena po prípadných úpravách, ktoré zohľadňujú stav začiarkavacieho políčka Ceny sú s DPH, do položky Nákupná cena v zozname riadkov v záložke Dodávatelia v agende Skladové karty.

Změna údaje v této položce se automaticky promítne i do příslušné položky v záložce Dodavatelé v agendě Skladové karty a to za předpokladu, že záznam v záložce Dodavatelé vznikl na základě tohoto opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Na koľko desatinných miest je možné zadať Cenu po zľave, určuje parameter Počet desatinných miest na zadanie sumy na riadkoch dokladov.

Doba dodania

Dodacia lehota dodávateľa. Má predovšetkým informatívny význam.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu spustením funkcie Zal. kartu alebo prepájate existujúcu skladovú kartu s riadkom dodávateľského cenníka pomocou funkcie Pripojiť, predvyplní sa táto doba dodania do položky Dod. lehota v zozname riadkov v záložke Dodávatelia v agende Skladové karty.

Změna údaje v této položce se automaticky promítne i do příslušné položky v záložce Dodavatelé v agendě Skladové karty a to za předpokladu, že záznam v záložce Dodavatelé vznikl na základě tohoto opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Min. množstvo

Udáva, koľko "balení" dodávateľa z predchádzajúcej položky, je u daného dodávateľa minimálne možné objednať. Využitie tohto údaja je podrobnejšie popísané v popise položky Min. množstvo v zozname riadkov v záložke Dodávatelia v agende Skladové karty.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu spustením funkcie Zal. kartu alebo prepájate existujúcu skladovú kartu s riadkom dodávateľského cenníka pomocou funkcie Pripojiť, predvyplní sa toto minimálne množstvo do položky Min. množstvo v zozname riadkov v záložke Dodávatelia v agende Skladové karty.

Změna údaje v této položce se automaticky promítne i do příslušné položky v záložce Dodavatelé v agendě Skladové karty a to za předpokladu, že záznam v záložce Dodavatelé vznikl na základě tohoto opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Skladová karta

Kód a názov zodpovedajúcej skladovej karty, na ktorú sa položka dodávateľského cenníka viaže. Needitovateľná položka. Väzba na skladovú kartu sa doplní:

 • Automaticky - v prípade B2B importu do dodávateľského cenníka, pokiaľ sa podľa importovaných údajov podarilo zodpovedajúcu skladovú kartu dohľadať. Viď B2B import skl. kariet do dodávateľského cenníka.
 • Ručne - pomocou funkcie Pripojiť v lište navigátora v prípade, že sa nepodarilo zodpovedajúcu kartu dohľadať automaticky alebo v prípade, že bol riadok dodávateľského cenníka pridaný ručne.
 • Ručne - pomocou funkcie Zal. kartu v lište navigátora v prípade, že sa nepodarilo zodpovedajúcu kartu dohľadať automaticky alebo v prípade, že bol riadok dodávateľského cenníka pridaný ručne.

  Rýchlu informáciu o počte položiek dodávateľského cenníka, ku ktorým sa podarilo pripojiť zodpovedajúcu sklad. kartu, získate priamo v zozname v položkách Pripojených resp. Nepripojených.

Jednotka Jednotka skladové karty z predchádzajúcej položky, na ktorú sa položka dodávateľského cenníka viaže. Needitovateľná položka. Väzba na jednotku sa dopĺňa rovnako ako väzba na samotnú sklad. kartu, viď predchádzajúca položka.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende na riadku s kartou so sér. číslami

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
 • Zal. kartu - funkce pro založení nové sklad. karty podle údajů položky dodavatelského ceníku. Ide o jednu z možností, ako zadať novú sklad. kartu. Funkcia nie je k dispozícii jednak v editačnom režime a ďalej mimo editačný režim v prípade, že je k záznamu už nejaká skladová karta pripojená. Založí sklad. kartu jednotkou z riadka cenníka a nastaví ju automaticky ako hlavnú. Okrem tejto jednotky založí automaticky jednotku ks (pokiaľ jednotka v cenníku bola iná ako ks), keďže je to všeobecná vlastnosť pri založení novej karty. Pokiaľ takú jednotku pri karte nechcete, môžete ju pochopiteľne vymazať.

  Do záložky Dodávatelia v agende Skladové karty sa podľa údajov v dodávateľskom cenníku doplnia potrebné údaje k novej skladovej karte len vtedy, pokiaľ nejde o dodávateľský cenník s budúcou platnosťou.
   

 • Pripojiť - funkcia na prepojenie už existujúcej sklad. karty s položkou dodávateľského cenníka. Funkcia nie je k dispozícii v editačnom režime. Ide o jednu z možností pridania dodávateľa k skladovej karte. Po vyvolaní tejto funkcie sa zobrazí modálne dialógové okno na výber sklad. karty a jednotky, s ktorou sa má položka dodávateľského cenníka prepojiť. Po zadaní skladovej karty sa, pokiaľ je ku skladovej karte definovaná, v dialógovom okne predvyplní jednotka zhodná s jednotkou zadanou v položke Dod. jednotka. Pokiaľ zhodná jednotka na skladovej karte neexistuje, predvyplní sa hlavná jednotka.

  Pokiaľ zhodná jednotka na skladovej karte neexistuje, je potrebné ju doplniť v subzáložke Jednotky, aby cena po zľave doplnená z dodávateľského cenníka ako nákupná cena do záložky Dodávatelia zodpovedala zadanej jednotke.

  Do záložky Dodávatelia v agende Skladové karty sa podľa údajov v dodávateľskom cenníku doplnia potrebné údaje k skladovej karte len vtedy, pokiaľ ide o najaktuálnejšiu cenu pre danú skladovú kartu a zároveň nejde o cenu z dodávateľského cenníka s budúcou platnosťou, tzn. pokiaľ sú splnené nasledujúce podmienky:

  • Nejde o dodávateľský cenník s budúcou platnosťou, tzn. aktuálny dátum je vyšší alebo rovný dátumu Platí od.

  • Pre danú skladovú kartu neexistuje cena v dodávateľskom cenníku, ktorý nemá budúcu platnosť a zároveň má aktuálnejšiu platnosť ako dodávateľský cenník, z ktorého sa vytvára prepojenie k skladovej karte.

   V prípade, že nový dodávateľský cenník vznikol skopírovaním z iného, tak sa prepojenia na skladové karty tiež kopírujú a ak bola pri kópii zmena firmy, tak sa dodávatelia pri kartách založia (samozrejme len vtedy, pokiaľ sú splnené podmienky spomenuté vyššie).

 • Odpojiť - funkcia inverzná k Pripojiť, na odpojenie sklad. karty od aktuálnej položky dodávateľského cenníka (na ktorej stojí kurzor). Pri odpojení skladovej karty od položky dodávateľského cenníka sa nemažú údaje doplnené do záložky Dodávatelia v agende Skladové karty pri pripojení skladovej karty k položke dodávateľského cenníka. Funkcia nie je k dispozícii jednak v editačnom režime a ďalej mimo editačný režim v prípade, že k záznamu nie je pripojená žiadna skladová karta.
 • Cenotvorba - funkcia pre vykonanie precenenia predajných cien podľa označených položiek dodávateľského cenníka (ak nie je žiadna označená, spracujú sa všetky položky). Po vyvolaní tejto funkcie sa ponúkne Sprievodca precenením, v ktorom zvolíte cenník, ktorého ceny chcete upravovať, a zadáte požadované kritériá. Ďalej viď popis sprievodcu.
 • Filtrovať - Funkcia umožňujúca filtrovanie riadkov podľa niekoľkých kritérií. Po vyvolání se zobrazí dialogové modální oknoVo Windows sa takto nazýva okno, ktoré keď je vyvolané, na obrazovke "zatieni" všetky ostatné okná a nie je možné ho odsunúť do pozadia bez toho, aby sa s ním užívateľ priamo "vysporiadal" (tzn. stlačil OK, zrušiť, atď.). Typicky sa vyskytuje v prípadoch hlásení o chybách systému, interaktívnych dialógoch a pod. Opakom je nemodálne okno. pro Omezení záznamů. Pre zrušenie filtra je potrebné v modálnom okne vyčistiť začiarknuté podmienky.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Tzn. v tomto prípade položiek dodávateľského cenníka. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
B2B import - -

Funkcia na rýchle vytvorenie nového dodávateľského cenníka podľa adekvátneho cenníka z iného systému ABRA Gen vyexportovaného zo skladových kariet pomocou B2B exportov vaším dodávateľom a zaslaného elektronicky. Funkcia nie je dostupná, ak už nejaký B2B import do daného dodávateľského cenníka prebehol, viď všeobecný popis funkcie B2B import.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový z B2B importu v záložke Zoznam s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného záznamu.