Čiastkové skl. karty - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnej čiastkovej skladovej karte zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každej čiastkovej karte sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Položky zadávané k čiastkovej skladovej karte:

Názov Popis
Sklad. karta Identifikácia hlavnej skladovej karty , ku ktorej patrí aktuálna čiastková skladová karta zo záložky Zoznam. Zobrazuje sa kód a názov hlavnej skladovej karty. Informatívna, needitovateľná položka.
Sklad

Kód skladu, pre ktorý je daná čiastková karta založená.

Ako bolo povedané už v kap. Hlavné a čiastkové karty, ku každému skladu je možné pre (hlavnú) skladovú kartu založiť práve jednu čiastkovú kartu. To znamená, že nie je možné zadať sklad, pre ktorý už čiastková karta existuje.

Miesto Tu môžete pre danú čiastkovú kartu zadať presnejšie umiestenie z nadefinovaného číselníka miest. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia parametra Zadávanie miesta na čiastkových kartách vo Firemných nastaveniach.
Počet

Položka zobrazuje stav danej skladovej položky na sklade. Počet je uvedený v hlavnej jednotke. Needitovateľná položka sa aktualizuje po vykonanom pohybe s danou čiastkovou kartou.

Položka není určena pro zadání počátečního stavu na kartě, jelikož v ABRA Gen každá změna skladového počtu musí být podložena pohybem, a tudíž skladovým dokladem. Takže pokiaľ so systémom začínate pracovať a potrebujete zaviesť skladové karty, na ktorých máte nenulové počiatočné stavy, využijete na to s výhodou Inventúru resp. Pozičnú inventúru (príp. zadáte Príjemku). Ďalej viď Ako začať používať modul Sklad.

Počet desatinných miest, na ktorý sa táto položka zobrazuje, sa riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

Doprava % Na každej čiastkovej karte je možné zadať, aké % z nákupnej ceny zadanej pri príjme do skladu budú predstavovať vedľajšie alebo vedľajšie obstarávacie náklady na dopravu. Pokiaľ je položka vyplnená a v parametri Spôsob vypĺňania vedľajších obstarávacích nákladov - doprava máte nastavené, že chcete predvypĺňať vedľajšie obstarávacie náklady na dopravu percentom, tak sa v príjemke v záložke Vedľajšie obstarávacie náklady automaticky predvyplní toto percento a príslušná suma vypočítaná ako percento zo zadanej nákupnej ceny sa započíta do ceny celkom uvedenej v hlavičke zadávanej príjemky.
Ost. náklady % Podobne ako predchádzajúca položka, len platí pre ostatné náklady a závisí od nastavenia parametra Spôsob vypĺňania vedľajších obstarávacích nákladov - ost. náklady.
Spodný limit

Udáva, aké minimálne množstvo by malo byť na danom sklade. Vzťahuje sa k hlavnej jednotke.

Je ho možné využiť napr. na

Spodný limit je jedným z požiadavkových dokladov v SCM. Pokiaľ používate SCM, je potrebné limit správne nastavovať, pretože naň prihliadajú defaultne dodávané dátové zdroje. Ďalej viď tiež kap. Často kladené otázky k SCM, otázka Dátový zdroj "Spodný limit" a jeho dopad v Bilancii a Vývoji.

Horný limit Podobne ako položka Spodný limit s tým, že udáva, aké maximálne množstvo by malo byť na danom sklade.
Informácie z posledného obstarania
  Dátum

Je k dispozícii len, pokiaľ máte prístupové právo Vidieť nákupné ceny.

Dátum posledného nákupu, čiže poslednej aktualizácie nákupnej ceny. Aktualizuje sa dátumom z príjemky (dátumom vystavenia dokladu), ale len vtedy, ak daná príjemka aktualizuje nákupné ceny (za akých podmienok aktualizuje príjemka nákupnú cenu, viď popis nasledujúcej položky posledná obstarávacia cena.

 

Cena

(=Posledná obstarávacia cena)

Je k dispozícii len, pokiaľ máte prístupové právo Vidieť nákupné ceny.

Informácia o poslednej obstarávacej cene. Vzťahuje sa k hlavnej jednotke. Objasníme na príklade:

Majme skladovú kartu dodávanú v balení, v ktorom sú 2ks, alebo niekedy aj v paletách, v ktorých je 10ks. Zavedieme teda jednotku bal (so vzťahom 2) a zadáme ju ako hlavnú a ďalej jednotku pal (so vzťahom 10). Nech posledná nákupná cena za paletu je 900. V záložke Detail aj Zoznam bude teda uvedená cena 180 (cena za hlavnú jednotku bal, (900:10)*2=180).

Na koľko desatinných miest je Poslednú obstarávaciu cenu možné zadať, určuje parameter Počet desatinných miest na zadanie sumy na riadkoch dokladov.

Položka se aktualizuje automaticky podle uskutečněných příjmových skladových pohybů na příjemkách, převodkách příjem a příjmech hotových výrobků, ale lze ji zadat i ručně.

Pravidlá aktualizácie poslednej obstarávacej ceny podľa príjmového skladového dokladu:

Aktualizace se automaticky provede:

Obstarávacia (nákupná) cena evidovaná na čiastkovej karte sa využíva (tam, kde to má význam spolu s nasledujúcou položkou Dopln.cena) napr.:

Pozor, posledná obstarávacia cena tu zobrazená je vztiahnutá na hlavnú jednotku, no v databáze sa pamätá k jednicovému počtu (teda akoby k jednotke so vzťahom 1) a pamätá sa maximálne na 6 desatinných miest. Ak teda používate jednotky so vzťahom, ktorý je nedeliteľný zadávanými cenami, môže za niektorých okolností dôjsť vplyvom delenia a násobenia pri prepočítavaní z hlavnej jednotky do jednotky jednicovej a naopak k zaokrúhleniu. Vzťahy jednotiek a hlavnú jednotku voľte teda s uvážením!!!

Poslední pořizovací cena zde zobrazená je vztažena k hlavní jednotce, nicméně v databázi je pamatována k jednicovému množství a pamatuje se na max. 6 desetinných míst, tudíž při nesoudělných údajích (pokud používáte jednotky se vztahem, který je nesoudělný se zadávanými cenami) nebo příliš velkých převodních vztazích může rovněž dojít při přepočtu k zaokrouhlování.

Objasníme na príkladoch:

Majme kartu so zavedenou hlavnou jednotkou bal so vzťahom 3 a jednotkou ks so vzťahom 1. Na čiastkovej karte zadáme poslednú nákupnú cenu 100, tedy 100 za jeden bal. Potom budeme vystavovať príjemku na túto kartu z tohto skladu. Do príjemky sa nám ale nepredvyplní 100,-Sk, ale 99,99Sk na balík (pretože posledná nákupná cena evidovaná v databáze sa vzťahuje k jednicovému počtu, teda 33,33 a predvyplnená cena je táto cena vynásobená vzťahom požitej jednotky v príjemke, v našom prípade teda 33,33*3=99,99Sk).

Majme kartu so zavedenou hlavnou jednotkou MB so vzťahom 1000000. Na čiastkovej karte zadáme poslednú nákupnú cenu 12,33. Takže cena za jednotku s jednicovým množstvom je 12,33/1000000, po orezaní na 6 desatinných miest sa uloží do databázy 0,000012. V položke posledná nákupná cena je potom cena 0,000012*1000000=12!

 

Dopl. cena

(=Doplnková obstarávacia cena)

Je k dispozícii len, pokiaľ máte prístupové právo Vidieť nákupné ceny.

Zobrazuje, koľko z poslednej celkovej obstarávacej ceny predstavovali vedľajšie obstarávacie náklady. Na koľko desatinných miest je Doplnkovú obstarávaciu cenu možné zadať, určuje parameter Počet desatinných miest na zadanie sumy na riadkoch dokladov.

Položka sa vypĺňa automaticky podľa uskutočnených príjmových skladových pohybov, ale je ju možné zadať aj ručne. Z príjemiek sa aktualizuje spolu s predchádzajúcou položkou Posledná obstarávacia cena.

Z príjmov hotových výrobkov  sa aktualizácia poslednej doplnkovej obst. ceny nevykonáva. (Ani zo žiadnych iných dokladov, keďže na žiadnych iných sa vedľajšie obstarávacie náklady nezadávajú.)

Tento údaj sa potom využíva:

Na predvypĺňanie ceny do príjemky, objednávky vydanej alebo inventárneho prebytku sa nepoužíva.

Dopl. pořizovací cena zde zobrazená je vztažena k hlavní jednotce, nicméně v databázi je pamatována k jednicovému množství a pamatuje se na max. 6 desetinných míst, tudíž při nesoudělných údajích nebo příliš velkých převodních vztazích může rovněž dojít při přepočtu k zaokrouhlování, viz popis a příklady u předchozí položky Poslední pořizovací cena.

  Mena

Je k dispozícii len, pokiaľ máte prístupové právo Vidieť nákupné ceny.

Mena poslednej obstarávacej (nákupnej) ceny. Preberá sa z dokladu, ktorý poslednú obstarávaciu cenu aktualizuje, ale je ju možné zadať aj ručne.

Ak je zadaná mena iná ako lokálna, sprístupní sa položka a funkčné tlačidlo na zadanie kurzu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • Načítaj - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum posledného nákupu na karte.
  • Ulož kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom rovným dátumu posledného nákupu. Použijete vtedy, pokiaľ nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a chcete, aby sa súčasne uložil aj do kurzového lístka.
  • Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok

Po zadaní cudzej meny sa kurz predvyplní. V tomto prípade predvypĺňaný kurz závisí len na zadanom dátume, žiadne firemné parametre pre predvypĺňanie kurzu ho neovplyvnia. Predvyplnený kurz je možné zmeniť. Po zmene dátumu nákupu sa opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu.

Kurz pamätaný k poslednej obstarávacej (nákupnej) cene na čiastkovej karte sa použije

  • na vyčíslenie predbežnej skladovej ceny pre ocenenie výdajových skladových dokladov. Teda v prípade, že sa oceňujú výdajové skladové doklady predbežnou cenou, pretože nie je známa cena skladová (nebola zatiaľ uzávierka), a posledná pamätaná obstarávacia cena na čiastkovej karte je v inej mene, tak sa na prepočet použije pamätaný kurz, nie kurz z aktuálneho kurzového lístka.
  • v případě vyhodnocování nejlevnějšího dodavatele při generování požadavků na objednávky, pokud je v kritériích zadáno hledat dodavatele nejlevnějšího z příjemek a současně se hledání z příjemek uplatní (tj. není dohledán dodavatel v Seznamu dodavatelů). Takže v prípade, že sa dohľadáva najlacnejší dodávateľ a príjemka je v inej mene, použije sa na prepočet pamätaný kurz v hlavičke príjemky, nie kurz z aktuálneho kurzového lístka.
  • na vyčíslenie poslednej nákladovej ceny na zobrazenie položky Skladová cena/Posledná obstarávacia cena v cenníkoch (pokiaľ skladová nie je známa a používa sa predbežná skladová).
  • na predvyplnenie jednotkovej nákupnej ceny do príjemiek (PR) resp. objednávok vydaných (OV), pokiaľ je cena pre predvyplnenie zvolená posledná nákupná cena. Viď popis položky Jedn. cena pri PR resp. Jedn. cena pri OV.
  • na vyčíslenie poslednej nákupnej ceny v rámci preceňovania, pokiaľ je ako východisková cena pri preceňovaní zvolená posledná nákupná, pričom táto je v inej mene
  • na vyčíslenie Sumy pre Intrastat na vratke príjemky (VPR) vystavovanej bez väzby na príjemku (PR), pokiaľ sú posledné nákupné ceny evidované na karte v cudzej mene
  • a pod.

Na prepočet ceny na predvypĺňanie nákupnej ceny na príjemkách a objednávkach sa kurz pamätaný na čiastkovej karte nepoužíva - použije sa naopak aktuálny kurz z kurzového lístka.

Spôsoby prepočtu súm v cudzej mene na menu lokálnu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene atď. závisí od nastavenia denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

  Dodávateľ

Je k dispozícii len, pokiaľ máte prístupové právo Vidieť nákupné ceny.

Jedná se o údaj o dodavateli z posledního pořízení. Tj. položka Firma z hlavičky dokladu, kterým byla naposledy provedena aktualizace poslední pořizovací ceny, viz výše.

Posl. pořizovací cena na dílčí kartě se může aktualizovat též z místa, kde údaj o firmě není k dispozici (např. funkcí Kalkulace z norem Kompletace/Gastrovýroby, viz poslední pořizovací ceny), tudíž se Dodavatel nijak neaktualizuje (pokud již byl nějaký vyplněn (např. z nějaké předchozí PR), pak zůstane nezměněn).

Objednávky vydané
  Aktuálne potvrdené

Zobrazuje k danej skladovej karte na danom čiastkovom sklade počet, ktorý je ešte potrebné dodať z potvrdených objednávok vydaných. Položka teda informuje užívateľa o počte, na ktorý sú ešte vystavené objednávky, ktoré sú potvrdené, ale neboli ešte úplne dodané, teda o počte, ktorý ešte bude s najväčšou pravdepodobnosťou dodaný. Objasníme na príklade:

Nech na skladovú kartu "S" ešte nie je vystavená žiadna objednávka vydaná. V položke Objednávky vydané - aktuálne potvrdené je uvedené 0ks. Vystavíme objednávku vydanú na kartu K v počte 15ks a potom, čo nám ju dodávateľ potvrdí, si na ňu zadáme, že je potvrdená. V položke Objednávky vydané - aktuálne potvrdené bude uvedené 15ks. Potom nech je objednávka čiastočne dodaná v počte 5ks, zadáme teda príjemku do skladu s importom objednávky. V položke Objednávky vydané - aktuálne potvrdené bude uvedené 10ks.

Informácie o tom, aké objednávky boli na danú čiastkovú kartu zadané, koľko bolo objednané a koľko sa z toho už dodalo, sú k dispozícii v agende Pohyby na objednávkach vydaných.

  Aktuálne nepotvrdené Zobrazuje k danej skladovej karte na danom čiastkovom sklade počet, ktorý je ešte potrebné dodať z nepotvrdených objednávok vydaných. Položka teda informuje užívateľa o počte, na ktorý sú ešte vystavené objednávky, ktoré nie sú potvrdené a neboli ešte úplne dodané, teda o počte, ktorý sa možno ešte dodá. Variant predchádzajúcej položky.
Objednávky prijaté
  Aktuálne potvrdené

Zobrazuje k danej skladovej karte na danom čiastkovom sklade počet, ktorý je ešte potrebné dodať z potvrdených objednávok prijatých. Položka teda informuje užívateľa o počte, na ktorý sú ešte vystavené objednávky, ktoré sú potvrdené, ale neboli ešte úplne dodané, teda o počte, ktorý ešte bude s najväčšou pravdepodobnosťou nutné uspokojiť. Objasníme na príklade:

Nech na skladovú kartu "S" ešte nie je vystavená žiadna objednávka prijatá. V položke Objednávky prijaté - aktuálne potvrdené je uvedené 0ks. Vystavíme objednávku prijatú na kartu K v počte 5ks a zadáme, že je potvrdená. V položke Objednávky prijaté - aktuálne potvrdené bude uvedené 5ks. Potom objednávku čiastočne vyrovnáme, tzn. vystavíme dodací list s importom tejto objednávky v počte 3ks. Takže v položke Objednávky prijaté - aktuálne potvrdené bude uvedené 2ks. Keď potom užívateľ bude chcieť vyskladniť bez objednávky napr. 4ks danej karty, tak môže (pretože tovar nie je rezervovaný), no v tejto položke môže vidieť, že 2ks sú ešte požadované na nejakej objednávke, ktorú bude potrebné tiež uspokojiť.

Informácie o tom, aké objednávky boli na danú čiastkovú kartu zadané, koľko bolo objednané a koľko sa z toho už dodalo, sú k dispozícii v agende Pohyby na objednávkach prijatých.

  Aktuálne potvrdené Zobrazuje k danej skladovej karte na danom čiastkovom sklade počet, ktorý je ešte potrebné dodať z nepotvrdených objednávok prijatých. Položka teda informuje užívateľa o počte, na ktorý sú ešte vystavené objednávky, ktoré nie sú potvrdené a neboli ešte úplne dodané, teda o počte, ktorý ešte bude s najväčšou pravdepodobnosťou nutné uspokojiť. Variant predchádzajúcej položky.
Priemerná skladová cena
  Dátum

Informácia o napočítanej priemernej skladovej cene z posledného ocenenia uzávierkou a dátume posledného ocenenia uzávierkou. Vzťahuje sa k hlavnej jednotke. Objasníme na príklade:

Majme skladovú kartu dodávanú v balení, v ktorom sú 2ks, alebo niekedy aj v paletách, v ktorých je 10ks. Zavedieme teda jednotku bal (so vzťahom 2) a zadáme ju ako hlavnú a ďalej jednotku pal (so vzťahom 10). Majme nasledujúce doklady:
- příjemku PR1 – 10bal za 150Kč/bal
- příjemku PR2 – 5pal za 900Kč/pal

Pak je průměrná skladová cena (10*150 + 5*900)/(20+50)=85,714 za jednicové množství. Tzn. 171,42/bal, čo bude uvedené v Detaile sklad. karty.

Položka sa aktualizuje automaticky po vykonaní skladovej uzávierky, a to jednak po vykonaní úplnej uzávierky (k dátumu alebo za obdobie) tak po vykonaní ocenenia skladových zásob, a to v závislosti od stavu parametra Ukladať priemerné skladové ceny na čiastkové skladové karty.

Průměrná skladová cena se využívá například jako jeden z možných zdrojů

Smysluplné využití všech uvedených možností předpokládá nastavení zmíněného parametru Ukládat průměrné skladové ceny na dílčí skladové karty na hodnotu Ano.

  Cena
Rezervované
  Aktuálne rezervované

Zobrazuje celkový rezervovaný počet na daném dílčím skladu k aktuálnímu datu! Ide teda o tzv. dynamické rezervácie.

Datum zde hraje důležitou roli. V položke Rezervácie celkom sa zobrazuje, aký počet je skutočne rezervovaný "k dnešnému dňu", tzn. rezervácie, ktoré sú už dátumovo "po dátume spotreby", tu nie sú zahrnuté.

Objasníme na príklade: Majme objednávku prijatú na kartu K. Na nej zadáme rezervácie v počte 10ks s dátumom Rezervovať do 20.11.2001. Objednávka zatiaľ bola vydodaná len v počte 6ks, tzn., že stále zostávajú 4ks rezervované. Dňa 21.11.2001 si prehliadame čiastkovú kartu na danom sklade, ale v položke Rezervované je uvedené 0ks, nie 4ks! Je to tým, že rezervácia k dátumu 21.11.2001 už nie je platná.

Informácie o tom, aké rezervácie boli na danú čiastkovú kartu zadané, k akému dátumu sú platné a koľko z nich už bolo splnené (vydodané), sú k dispozícii v agende Pohyby rezervácií pre danú čiastkovú kartu.

Inventarizácia
  Posledná inventarizácia

Dátum posledného zinventarizovania danej skladovej položky.

  Blokované inventúrou

Informácia, či je daná skladová karta aktuálne blokovaná nejakou inventúrou vykonávanou pomocou protokolov.

Opravy:

Opravovať je možné len položky Miesto, percentá vedľajších obstarávacích nákladov a limity na sklade.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.