Skladové karty (hlavné) - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie k aktuálnej karte zo záložky Zoznam. Položky zadávané k hlavnej skladovej karte sú usporiadané do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Jednotky Intrastat Obsah makrokarty Poznámka Foto DPH sadzby Prenesenie daň.povinnosti MOSS Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavička

Ide o hlavičkové údaje hlavnej karty, tzn. údaje spoločné pre všetky sklady, teda všetkým jej čiastkovým kartám, výklad viď kap. Hlavné a čiastkové karty. Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

  Názov Popis
Kmeňové údaje
  Trieda karty
Category

Tu môže užívateľ zadať, akej je karta triedy:

 • Jednoduchá
 • So sériovými číslami
 • So šaržami
 • Makrokarta
 • Obal

Voľbou triedy nastavíte, či ide o makrokartu, obal alebo o hlavnú kartu, ku ktorej sa majú evidovať sériové čísla alebo šarže alebo či ide o hlavnú kartu, na ktorej sa takéto informácie neevidujú (jednoduchá karta). Pre karty so šaržami/sér. číslami existujú určité obmedzenia pri ich použití na dokladoch. Podrobné informácie k sériovým číslam a šaržám viď kap. Evidencia šarží a sériových čísel a kap. Šarže/sér. čísla. Význam makrokarty a jej použitie viď kap. Makrokarty. Význam obalu a jeho použitie viď kap. Obaly.

V prípade makrokariet nemá význam zadávať niektoré položky, preto sú tieto vo formulári karty neprístupné na editáciu.

Pokud makrokarta vznikne zkopírováním karty jiné třídy a v rámci editace této kopie se ještě před uložením změní třída na hodnotu Makrokarta, obsah bezpředmětných položek se automaticky vymaže.

Po uložení karty už nie je možné triedu karty meniť!
Výnimku tvorí oprava karty triedy jednoduchá, na ktorú ešte neexistujú žiadne pohyby (môžu existovať len objednávky). V tomto prípade je možné zmeniť triedu karty z jednoduchej na kartu inej triedy. Nie je ale možné zmeniť kartu inej triedy na kartu triedy jednoduchá. Objasníme na príklade:

Nech vo firme pri objednaní nového tovaru A priamo založia aj príslušnú skladovú kartu triedy jednoduchá. Neskôr pri príjme tovaru A na sklad skladník zistí, že ide o tovar, pri ktorom je potrebné evidovať sériové čísla. Pretože ide o kartu, na ktorej ešte nie sú žiadne pohyby, môže skladník zmeniť triedu karty z jednoduchej na kartu so sériovými číslami. Pokiaľ by však karta založená pri objednaní tovaru bola inej triedy ako jednoduchá, napr. triedy so šaržami, alebo by na karte už existovali nejaké pohyby, zmena triedy by pri naskladnení tovaru nebola možná.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v priebehu evidencie skladovej karty, tzn. pokiaľ už na karte existujú nejaké pohyby, už nie je možné zmeniť, či sa k nej majú evidovať sériové čísla a šarže alebo nie. Preto je potrebné, aby ste si túto skutočnosť vopred rozmysleli. Pokiaľ by ste napriek tomu chceli túto zmenu uskutočniť, napr. pre už používanú skladovú kartu budete chcieť začať evidovať sériové čísla, musíte si založiť novú kartu príslušného typu a napr. pomocou inventúry resp. pozičnej inventúry si na ňu previesť počty z pôvodnej karty. Keď nechcete, aby vám pôvodná karta figurovala ďalej v zozname kariet, môžete si ju skryť.

  Kód
Code

Kód označujúci skladovú kartu. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-40 znakov dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber sklad. karty, na triedenie sklad. kariet apod. a pokiaľ zvolíte správny tvar kódu, uľahčí vám to orientáciu v zozname sklad. kariet (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší.

Ak kód nie je zadaný, môžu nastať problémy pri výbere sklad. karty do riadka dokladu (karta bez kódu sa automaticky vyberie, aj keď výber z číselníka zrušíte).

Ako bolo povedané v kapitole Ako začať používať Sklad, možno využiť možnosti jeho automatického generovania na základe definovanej štruktúry kódu. Ak je táto možnosť nastavená, novo zadávaným kartám sa kód predvypĺňa automaticky.

Na rýchle vyhľadanie záznamu, z ktorého vychádza generátor kódu na základe definovanej štruktúry kódu, (napr. keď potrebujete zistiť, prečo systém predvypĺňa kód, ktorý nie je v súvislom rade s predchádzajúcimi kódmi), môžete použiť funkciu na vyhľadanie záznamu s posledným existujúcim kódom v rade danom zadanou definíciou štruktúry kódu, ktorá nájde posledný záznam, z ktorého generátor kódu vychádza, a zobrazí o zázname bližšie informácie.

Pri ukladaní údajov sa zisťuje, či karta so zadaným kódom už neexistuje a ak existuje, program pri ukladaní na túto skutočnosť upozorní varovným hlásením. Samozrejme ale možno zadať kartám duplicitný kód, pokiaľ to z nejakého dôvodu potrebujete. Avšak v prípade duplicitných kódov je nutné počítať s ťažkosťami pri výbere a dohľadávanie karty z číselníkov.

POZOR! Pokiaľ budete chcieť používať Pokladničný predaj alebo Reštauračný predaj, tak by ste pre kód sklad. karty mali dodržať nasledujúce obmedzenie:

 • V kóde skladovej karty nie je možné kdekoľvek zadávať znak "*".
 • V kóde skladovej karty nie je možné na prvej pozícii zadávať tieto znaky "+-.,/".

Agendy pokladničného predaja totiž uvedené znaky používajú ako riadiace znaky pre príkazy vstupného riadka. Podľa nich sa vyhodnocuje, koľko a ktorého tovaru sa predá. Ich výskyt v kóde tovaru znemožní zadať kód tovaru do vstupného riadka pokladničného predaja. Taký tovar potom je možné predať len zadaním iných položiek (EAN, PLU,...) alebo ručným výberom z číselníka, čo samozrejme nie je pre rýchly predaj praktické.

  Názov
Name

Názov sklad. karty. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou skladovou kartou ako bližší, vysvetľujúci popis zvolenej karty, preto by názov mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu z agendy Dodávateľské cenníky spustením funkcie Zal. kartu, predvyplní sa údajom z položky Dod. názov.

  Cudzí názov
ForeignName
Položku je možné použiť na zadanie názvu karty v inom jazyku alebo nejaké spresnenie názvu v predchádzajúcej položke apod.
  Skr. názov
ShortName

Skrátený názov. Položka dlhá 15 znakov. Využíva sa napr. v Pokladničnom predaji alebo Reštauračnom predaji pre zobrazovanie informácií o predávanom tovare, viď napr. zobrazovanie riadka v nastavení pokladne.

V prípade, že je skrátený názov rovnaký ako prvých 15 znakov pôvodného názvu, tak sa skrátený názov automaticky vytvára z názvu.

  Špecifikácia
Specification
Špecifikácia karty, na ďalšie spresnenie informácií o danej karte (napr. označenie, že ide o liečivá a pod.). Podľa špecifikácie je možné karty triediť a vyhľadávať.
  Špecifikácia 2
Specification2
Druhá možná špecifikácia karty, na ďalšie spresnenie informácií o danej karte.
  Skladové menu
StoreMenuItem_ID

Umožňuje zaradiť danú skladovú kartu do niektorej z vetiev nadefinovaného skladového menu, teda skladový sortiment si usporiadať do hierarchických skupín vami ľubovoľne nadefinovaných. Nepovinná položka, ale odporúčame ju využívať, nakoľko umožňuje o. i. prehľadné usporiadanie skladového sortimentu, keď si následne v záložke Zoznam zapnete stromové zobrazenie agendy kariet. Ďalší výklad viď popis skladového menu a popis číselníkov so stromovou štruktúrou.

Zadáte názov vetvy menu alebo vyberiete z číselníka skladového menu. Položka skladového menu, ktorú tu vyberiete je označená ako východisková v záložke Skladové menu.

Táto položka je editovateľná len v prípade, že k aktuálnej skladovej karte nie je pripojená žiadna položka skladového menu v záložke Skladové menu alebo je k nej pripojená práve jedna položka skladového menu označená ako východisková, podrobnejšie viď popis možných situácií v záložke Skladové menu, a súčasne má užívateľ právo Meniť umiestnenie karty v menu.

  Hlavná skladová jednotka
MainUnitCode

Položka určuje, ktorá jednotka zo zoznamu jednotiek nadefinovaných v subzáložke Jednotky je hlavná. Hlavnú jednotku je tiež možné nastaviť v subzáložke Jednotky.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu z agendy Dodávateľské cenníky spustením funkcie Zal. kartu, predvyplní sa údajom z položky Dod. jednotka.

Pre hlavnú jednotku platí, že sa bude používať implicitne, tzn. že takáto jednotka sa bude automaticky predvypĺňať na dokladoch, k hlavnej jednotke sa vzťahujú aj limity na čiastkovej karte, v hlavnej jednotke sa zobrazujú stavy skladu apod.

Hlavná jednotka nemusí mať prevodový vzťah 1, viď aj definíciu jednotiek.

  EAN
EAN

Hlavný EAN = čiarový kód zadaný pre hlavnú jednotku v subzáložke Jednotky v položke EAN. EANy sa zadávajú v subzáložke Jednotky k jednotlivým jednotkám pre každú jednotku zvlášť, keďže EAN napr. pre kusy a balenia sa typicky líši a v praxi bežne nastáva i situácia, kedy existuje EANov viac i pre jednu jednotku. Aby ale bolo možné hlavné karty triediť i podľa EAN, v hlavičke hlavnej karty sa pamätá hlavný EAN zadaný pre hlavnú jednotku v subzáložke Jednotky. Ak je zapnuté triedenie zoznamu skladových kariet podľa EAN, je možné podľa tejto položky karty v rámci daného triedenia i rýchlo vyhľadávať (viď panel hľadanie a triedenie pod zoznamom). Avšak vyhľadávať je možné aj podľa ostatných EANov zadaných k jednotkám skladovej karty.

Ak nie je pri vyhľadávaní v záložke Zoznam agendy Skladové karty nájdený hlavný EAN, môže sa vyhľadať i skladová karta, ktorá má hľadaný EAN zadaný v rámci inej ako hlavnej jednotky alebo v subzáložke EAN kódy. Bližšie viď Triedenie a hľadanie podľa EAN.

  PLU
PLU
Kód PLU zadaný pre hlavnú jednotku. Položka PLU sa zadáva v subzáložke Jednotky a to pre každú jednotku zvlášť, pretože v praxi bežne nastáva situácia, keď sa PLU napr. pre kusy a balenia líši. Aby ale bolo možné hlavné karty triediť a vyhľadávať i podľa PLU, v hlavičke hlavnej karty sa pamätá PLU zadaný pre hlavnú jednotku a podľa týchto PLU je možné karty triediť a vyhľadávať.
  Typ
StoreCardCategory_ID

Touto položkou určujete, akého je karta skladového typu. Kód skladového typu zadáte priamo alebo vyberiete z číselníka Skladových typov. Ide o povinnú položku.

Podľa toho, akého je karta skladového typu, sa líši správanie systému pri zaúčtovaní skladových dokladov, na ktorých sa daná karta vyskytuje. Voľba skladového typu ďalej ovplyvňuje, ako sa na skladových riadkoch vybraných dokladov predvypĺňajú položky, ktoré určujú premietnutie riadka s danou kartou do hlásenia INTRASTAT resp. ESL (ak sú tieto položky na riadku daného dokladu k dispozícii). Detailnejšie informácie viď popis skladových typov a popis položiek Do Intrastat a Do ESL v skladových riadkoch niektorých dokladov.

  Vyskladnenie do mínusu
OutOfStockDelivery

Tato položka se vztahuje k vystavování výdejových dokladů ze skladu (Dodací list (DL), Převodka výdej (PRV), Záměna výdej (ZAV), Přeměna výdej (PEV), Výdej materiálu do výroby (VMV),...). Tj. příjemek a obecně dokladů přijímajících na sklad se netýká - chování příjmových dokladů ve vztahu k vyskladnění do minusu ovlivňuje parametr Kontrolovat vznik záporu při opravě nebo vymazání příjmového skladového dokladu. Nastavení se rovněž netýká polohovacích dokladů. Polohovať do mínusu nie je možné.

Umožňuje individuálne pre danú kartu nastaviť, či pre ňu má alebo nemá byť povolené vyskladňovanie, i v prípade, že položka nie je na sklade. Ak je začiarknuté, sprístupní sa položka pre nastavenie vyskladnenia do mínusu pre danú sklad. kartu. Ak je začiarknuté, tak sa nastavenie na sklad. karte uprednostní pred nastavením pre sklad, ak nie je začiarknuté, tak sa uplatní nastavenie zadané pri sklade.

Položka se zohledňuje pouze v případě, že není zatržena volba Ignorovat nastavení na skladové kartě ve vlastnostech skladu, který je společně s danou kartou použit na skladovém dokladu.

Význam jednotlivých volieb viď popis Vyskladnenia do mínusu pri sklade.

Ak máte pre sklad nastavené Vyskladnenie do mínusu=Povoliť s výstrahou, ale pre danú kartu ho povoliť nechcete, stačí položku nechať nezačiarknutú. Ak ju začiarknete, musíte ju nastaviť hodnotu Nepovoliť.

POZOR! Ďalšie nastavenia ovplyvňujúce povolenie vyskladnenia do mínusu:

Okrem tohto nastavenia platného pre danú skladovú kartu, je možné ešte vykonať nastavenie:

  Vážitelná karta
IsScalable
Položka typu začiarkavacie políčko. Položka má význam pre Pokladničný predaj alebo Reštauračný predaj. V prípade, že obsluha pri pokladničnom predaji zadá alebo iným spôsobom vloží do dokladu tovar, ktorý je tzv. vážiteľný, množstvo sa zistí priamo z periférie "váha".
  Automaticky pracovať s obalmi
WithContainers

Položka nie je k dispozícii len pre skladové karty triedy makrokarta.

Položka typu začiarkavacie políčko, ktorá užívateľovi umožňuje nastaviť, či sa majú spolu s kartou pridávať aj k nej nadefinované obaly. Takže ak je začiarknutá, tak keď bude daná karta vybraná do dokladu alebo do obsahu makrokarty), pridajú sa do dokladu resp. obsahu makrokarty spolu s ňou aj obaly definované k použitej jednotke.

  Výrobok
IsProduct

Možnosť začiakrnúť, či ide o výrobok alebo polotovar vyrábaný v rámci vlastnej firmy. Využíva sa v agendách výrobného charakteru (tzn. v agendách Výroby, Kompletizácie, Gastrovýroby) k filtrácii skladových kariet.

Napr. v príslušnom výrobnom module nie je možné nadefinovať normu/kusovník ku skladovej karte, ktorá nie je výrobkom, tzn. nemá začiarknutú položku "Výrobok". Viď popis položky Sklad. karta v hlavičke Kusovníka, Noriem kompletizácie, Noriem gastrovýroby.

Položka nie je k dispozícii pre makrokarty.

Zľavy
  Dílerské zľavy
DealerDiscount_ID

Určuje, či je daná karta priradená k niektorej z nadefinovaných tabuliek dílerských zliav. Priradenie karty k tabuľke dílerských zliav môže ovplyvniť:

 • Uplatnenie dílerskej zľavy - Jedna z možností stanovenia percenta dílerskej zľavy. Udáva, aká výška zľavy sa má uplatniť pre danú skladovú kartu v závislosti na dílerskej triede firmy resp. prevádzkarne z hlavičky dokladu a na definícii tabuľky dílerských zliav a to, pokiaľ je v hlavičke dokladu nastavené použitie dílerských zliav Podľa tabuľky dílerských zliav. Podrobnejšie viď Zľavový systém.
 • Výběr definice prodejní ceny - Jedna z možností stanovení výchozí definice prodejní ceny. Udáva, ktorá definícia ceny sa má použiť pre danú skladovú kartu pri vyčíslení východiskovej predajnej ceny v závislosti na dílerskej triede firmy resp. prevádzkarne z hlavičky dokladu a na definícii tabuľky dílerských zliav. Kedy sa použije a kedy sa preberie odinakiaľ, pozri popis parametra Predvoľba predajnej ceny a algoritmus stanovenia Východiskovej predajnej ceny.
  Kusové zľavy
QuantityDiscount_ID

Určuje, či je daná karta priradená k niektorej z nadefinovaných tabuliek kusových zliav. Priradenie karty k tabuľke kusových zliav môže ovplyvniť:

 • Uplatnenie kusovej zľavy - Jedna z možností stanovenia percenta kusovej zľavy. Udáva, aká výška zľavy sa má uplatniť pre danú skladovú kartu v závislosti na počte kusov zadanom v riadku dokladu a na definícii tabuľky kusových zliav a to, pokiaľ je v hlavičke dokladu nastavené použitie kusových zliav Podľa tabuľky kusových zliav. Podrobnejšie viď Zľavový systém.
 • Výběr definice prodejní ceny - Jedna z možností stanovení výchozí definice prodejní ceny. Udáva, ktorá definícia cena sa má použiť pre danú skladovú kartu pri vyčíslení východiskovej predajnej ceny v závislosti na počte kusov zadanom v riadku dokladu a na definícii tabuľky kusových zliav. Kedy sa použije a kedy sa preberie odinakiaľ, pozri popis parametra Predvoľba predajnej ceny a algoritmus stanovenia Východiskovej predajnej ceny.
  Sortimentná skupina
StoreAssortmentGroup_ID

Položka nie je k dispozícii len pre skladové karty triedy makrokarta.

Určuje, či je daná karta priradená k niektorej z nadefinovaných sortimentných skupín. Kód sortimentnej skupiny zadáte priamo alebo vyberiete z číselníka Sortimentné skupiny. Nepovinná položka. Priradenie karty k sortimentnej skupine môže ovplyvniť:

 • Uplatnenie dílerskej zľavy - Jedna z možností stanovenia percenta dílerskej zľavy. Udáva, aká výška zľavy sa má uplatniť pre danú skladovú kartu v závislosti na sortimentnej zľave zadanej v subzáložke Sortimentné zľavy pri firme z hlavičky dokladu a na definícii sortimentnej skupiny a to, pokiaľ je v hlavičke dokladu nastavené použitie dílerských zliav Podľa sortimentných zliav. Podrobnejšie viď Zľavový systém.
 • Výběr definice prodejní ceny - Jedna z možností stanovení výchozí definice prodejní ceny. Udáva, ktorá definícia ceny sa má použiť pre danú skladovú kartu pri vyčíslení východiskovej predajnej ceny v závislosti na sortimentnej zľave zadanej v subzáložke Sortimentné zľavy pri firme z hlavičky dokladu a na definícii sortimentnej skupiny. Kedy sa použije a kedy sa preberie odinakiaľ, pozri popis parametra Predvoľba predajnej ceny a algoritmus stanovenia Východiskovej predajnej ceny.

Ak sú v nasledujúcich položkách Obvyklá marža, Tolerancia marže zhora a Tolerancia marže zdola zadané nenulové hodnoty, prihliadne sa pri vyhodnocovaní nutnosti zmeny predajnej ceny po zmene nákupnej ceny pre aktuálnu skladovú kartu k nim. Ak sú v uvedených položkách nuly, prihliadne sa pri vyhodnocovaní nutnosti zmeny predajnej ceny po zmene nákupnej ceny pre aktuálnu skladovú kartu k hodnotám zadaným v číselníku Sortimentné skupiny.

  Vylúčiť zo zliav
DiscountExcluded

Ak je začiarknuté, nebude sa na dokladoch na túto kartu uplatňovať žiadna zľava použitá na doklade (tzn. žiadna riadková zľava pre daný riadok (dílerská, kusová, riadková), ale ani žiadna hlavičková zľava, tzn. finančná či dodatková zľava nastavená na doklade). Toto vylúčenie zo zliav môže byť trvalé (v prípade kariet, pre ktoré nechceme nikdy aplikovať nejakú zľavu) alebo dočasné (v prípade kariet, na ktoré nechceme zľavy poskytovať dočasne). Položka má vplyv len na zohľadnenie zľavy, nijako neovplyvňuje predvyplnenie východiskovej predajnej ceny, viď aj parameter Predvoľba predajnej ceny. Nastavenie tohto prepínača sa preberá do dokladov a pamätá sa na nich, no je ho možné na dokladoch aktualizovať. Ďalej viď Zľavový systém - Vylúčenie zo zliav a Aktualizácia a zmrazenie zliav na dokladoch.

Vylúčenie zo zliav je možné nastaviť aj pre makrokarty. Potom sa použije pre všetky riadky (a to aj neskladové) predvyplnené do dokladu podľa obsahu makrokarty v súvislosti so zadaním makrokarty do daného dokladu.

Tzn., že skladová karta bude v doklade vylúčená zo zliav:

 • pokiaľ je to nastavené buď priamo na danej sklad. karte
 • alebo pokiaľ je to nastavené na makrokarte, ktorá danú sklad. kartu obsahuje

  Tzn., že pokiaľ je na makrokarte nastavené "Vylúčenie zo zliav=ÁNO" a na skladovej karte v nej obsiahnutej "NIE", tak sa zľavy na konkrétnu skladovú kartu neuplatnia (z titulu nastavenia na makrokarte). Pokiaľ je na makrokarte nastavené "Vylúčenie zo zliav=NIE" a na skladovej karte v nej obsiahnutej "ÁNO", tak sa zľavy na konkrétnu skladovú kartu taktiež neuplatnia (z titulu nastavenia na sklad. karte).

  Okrem možnosti nastaviť vylúčenie zo zliav na danej karte resp. makrokarte, je možné nastaviť vylúčenie zo zliav i v rámci predajných cenníkov. Viď položka Cenník vylúčený z ďalších zliav v cenníkoch resp. Cenník vylúčený z ďalších zliav v akčných cenníkoch. Ďalej môže byť vylúčenie zliav na predajnom doklade nastavené automaticky v niektorých iných prípadoch, viď Zľavový systém - Vylúčenie zo zliav.

Príznak vylúčenia zo zliav, nastavený pre makrokartu, sa na riadky predyplnené podľa obsahu makrokarty prenáša len v okamihu, kedy sa obsah makrokarty preberá do dokladu. Potom už jednotlivé riadky vystupujú samostatne. Tzn., že prípadná uskutočnená aktualizácia zliav (či už vyvolaná automaticky alebo ručne) už nijako nezohľadňuje aktuálne nastavenie vylúčenia zo zliav na makrokarte, z ktorej boli riadky do dokladu pôvodne prevzaté, ale preberie aktuálne nastavenie vylúčenia skladových kariet zo zliav priamo z jednotlivých skladových kariet.

Samotné vylúčenie z riadkových zliav (dílerských a kusových) by tiež bolo možné zaistiť vyradením karty zo zľavových tabuliek, viď položky vyššie.

Tu zadané vylúčenie zo zliav platí i pre doklady pokladničného predaja a reštauračného predaja, a to jednak pre zľavy dílerské a kusové, tak pre zľavy definované v pokladničnom predaji. Viď tiež Zľavy v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji. Tzn., že ak je skladová karta vylúčená zo zliav, tak je pri predaji na pokladni pokladničného resp. reštauračného predaja automaticky vyradená:

 • z percentných zliav pokladničného predaja z agendy Zľavy na pokladni.
 • z dílerských zliav resp. kusových zliav zo štandardného zľavového systému ABRA Gen, ak sa tieto zľavy v pokladničnom a reštauračnom predaji používajú, tzn. ich použitie pre pokladničný resp. reštauračný predaj je nastavené v nastavení Použitie zliav v agende Prevádzky.

  Vylúčenie zo zliav, ktoré má ale platiť len pre pokladničný resp. reštauračný predaj (a nie pre celý systém), je možné zabezpečiť zadaním karty na zoznam tovaru vylúčeného zo zliav pokladničného predaja v agende Prevádzky pokladničného resp. reštauračného predaja.

Vylúčenie zo zliav objasníme na príkladoch:

Príklad 1: Na doklade nech sú riadky:
- karta A za 90EUR
- karta B za 10EUR

Karta B bude vylúčená zo zliav a zľava bude 10% dodatočná (nastavená na hlavičke dokladu) a podľa tabuľky zliav za finančný objem bude stanovené 1% za finančný objem nad 90EUR. V tomto prípade bude zľavnené len 10% z karty A (90Sk). Z celkovej hodnoty dokladu nebude zľavnené niť, pretože karta B je vylúčená zo zliav, takže jej hodnota sa do sumy pre výpočet zľavy za fin. objem nezapočítava, takže hodnota dokladu, z ktorej je možné finančnú zľavu uplatniť, nie je väčšia ako 900Sk.

Príklad 2: Na doklade nech sú riadky:
- karta A za 1100Kč
- karta B za 100Kč

Karta B bude vylúčená zo zliav a zľava bude 10% dodatočná (nastavená na hlavičke dokladu) a podľa tabuľky zliav za finančný objem bude stanovené 1% za finančný objem nad 90EUR. V tomto prípade bude zľavnené 10% z karty A (110Sk). Z celkovej hodnoty bude zľavnené 1% z 990EUR (9,90EUR), pretože karta B je vylúčená zo zliav, takže jej hodnota sa do sumy pre výpočet zľavy za fin. objem nezapočítava a z karty A je už zľavnených 110EUR (1100EUR-110EUR).

Možnosť vylúčenia zo zliav sa využíva:

 • na riešenie samostatnej evidencie poplatkov za elektroodpady
 • pokiaľ chce predajca nejaký tovar, na ktorý bežne zľavy uplatňuje, zo zliav dočasne vylúčiť

  Predajca vyhlási akciu na určitý sortiment tovaru, pre tento tovar nastaví špeciálne ceny a nechce, aby naň boli aplikované ďalšie zľavy. Nastaví na tomto tovare vylúčenie zo zliav, čím bude mať zaručené, že sa naň nebude aplikovať žiadna zľava.

  I keď v tomto druhom prípade by mohlo byť praktickejšie využiť možnosť nastaviť vylúčenie zo zliav na predajnom cenníku. Príp. použiť akčné cenníky.

Marža
  Percento obvyklej marže
UsualGrossProfit

Obvyklá marža sortimentnej skupiny v percentách. Využíva sa pri výpočte žiadanej predajnej ceny z ceny nákupnej. Vzhľadom k tomu, že sa marža počíta tak, že sa rozdiel predajnej ceny a nákupnej ceny vydelí predajnou cenou, môže nadobúdať maximálne hodnoty 100%.

Pokiaľ je v tejto položke pri aktuálnej skladovej karte nula, môže sa ešte prihliadnuť k položke Obvyklá marža skupiny pri sortimentnej skupine.

Položka nie je k dispozícii len pre skladové karty triedy makrokarta.

  Typ tolerancie
ToleranceType

Zo skrytého zoznamu vyberiete, či sa má tolerancia marže sortimentnej skupiny pre aktuálnu skladovú kartu udávať v percentách alebo v absolútnej sume lokálnej meny.

Tolerancia od obvyklej marže slúži na rozhodovanie, či je potrebné meniť predajnú cenu po zmene nákupnej ceny. Ak sa totiž po zmene nákupnej ceny pri nezmenenej predajnej cene zistí, že výsledná (zmenená) marža je v prípustnej tolerancii od obvyklej marže, tak sa predajná cena nemusí meniť. Viď príklad v prípade filtra skladových položiek v Sprievodcovi kontrolou predajných cien.

Položka nie je k dispozícii len pre skladové karty triedy makrokarta.

  Tolerancia marže zhora
TolerancePlus

Podľa Typu tolerancie sa udáva buď v percentách alebo v absolútnej sume lokálnej meny. Zadáte hodnotu tolerancie zhora od obvyklej marže sortimentnej skupiny pre aktuálnu skladovú kartu, tzn. percento alebo absolútnu sumu, ktoré sa pričítajú k obvyklej marži sortimentnej skupiny aktuálnej skladovej karty a vytvoria hornú hranicu intervalu, v ktorom sa môže pohybovať marža po zmene nákupnej ceny bez toho, aby bolo potrebné meniť cenu predajnú.

Pokiaľ je v tejto položke pri aktuálnej skladovej karte nula, môže sa ešte prihliadnuť k položke Tolerancia marže zhora pri sortimentnej skupine.

Položka nie je k dispozícii len pre skladové karty triedy makrokarta.

  Tolerancia marže zdola
ToleranceMínus

Podľa Typu tolerancie zadaného v predchádzajúcej položke sa udáva buď v percentách alebo v absolútnej sume lokálnej meny. Zadáte hodnotu tolerancie zdola od obvyklej marže pre aktuálnu sortimentnú skupinu, tzn. percento alebo absolútnu sumu, ktoré sa odčítajú od obvyklej marže sortimentnej skupiny aktuálnej skladovej karty a vytvoria dolnú hranicu intervalu, v ktorom sa môže pohybovať marža po zmene nákupnej ceny bez toho, aby bolo potrebné meniť cenu predajnú.

Pokiaľ je v tejto položke pri aktuálnej skladovej karte nula, môže sa ešte prihliadnuť k položke Tolerancia marže zdola pri sortimentnej skupine.

Položka nie je k dispozícii len pre skladové karty triedy makrokarta.

Daňové a colné údaje
  DPH sadzba
VATRate_ID

DPH sadzba pre kartu. Položka je k dispozícii len ak ste platiteľ DPH v lokálnej krajine.

Položka zobrazuje sadzbu DPH pre daný sklad v lokálnej krajine. Tzn. zobrazuje sadzbu zadanú pre lokálnu krajinu v subzáložke DPH sadzby, resp. túto sadzbu umožňuje zadať. Ide o sadzbu, ktorá sa má predvypĺňať pri výbere danej skladovej karty do skladového riadka predajného dokladu, ktorý sa vystavuje pre lokálnu krajinu DPH priznania. (Predajný doklad sa môže vystavovať s rôznym typom obchodu, pre rôzne krajiny priznania DPH, teda aj so sadzbami DPH platnými pre krajinu priznania DPH zadanú v hlavičke takéhoto dokladu).

Sadzbu zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka DPH sadzieb. Tu sa ponúkajú len sadzby definované pre lokálnu krajinu. Pre tu zadanú sadzbu program automaticky vygeneruje záznam pre lokálnu krajinu do subzáložky DPH sadzby (ak nie ste v lokálnej krajiny platiteľmi DPH a položka sa vás netýka, tzn. je neprístupná, tak sa žiadny záznam samozrejme negeneruje).

Ak vytvárate novú skladovú kartu z agendy Dodávateľské cenníky spustením funkcie Zal. kartu a v dodávateľskom cenníku je uvedená lokálnakrajina, predvyplní sa, ak existuje v číselníku DPH sadzby pre príslušnú krajinu, údajom z položky Sadzba DPH.

Prípadná zmena sadzby v tejto položke sa premietne do položky DPH sadzba v zázname pre lokálnu krajinu v subzáložke DPH sadzby a naopak, nakoľko sa obe položky v oboch záložkách synchronizujú a je teda jedno, na ktorej užívateľ sadzbu pre lokálnu krajinu zadá.

Pokiaľ nevystavujete doklady, na ktorých by ste potrebovali predvypĺňať DPH sadzby v iných krajinách (tzn. nie ste platitelia DPH alebo ste registrovaní k DPH len v lokálnej krajine), vôbec sa nemusíte subzáložkou DPH sadzby zaoberať. V tom prípade vám stačí vyplniť túto položku DPH sadzba v hlavičke sklad. karty.

  Col. sadzba
CustomsTariff

Umožňuje zadať sadzbu v %, ktorá sa uplatní pre túto kartu pri výmere cla. Používa sa na predvypĺňanie pri zadávaní vedľajších obstarávacích nákladov na príjemkách. Ak máte v položke parametre dopĺňania vedľajších obstarávacích nákladov v hlavičke príjemky nastavený spôsob vypĺňania dodatočných nákladov za clo percentom a pokiaľ je clo v skladovej karte zadané, tak sa v príjemke v záložke Vedľajšie obstarávacie náklady automaticky predvyplní táto hodnota do položky clo v % a podľa nej sa dopočítajú vedľajšie obstarávacie náklady za clo ako vypočítané percento zo zadanej nákupnej ceny. Je ju tiež možné využiť v rámci automatického rozpočítania nákladov na všetky riadky príjemky.

Ak máte spôsob vypĺňania vedľajších obstarávacích nákladov za clo v parametroch vo Firemných údajoch nastavený na Absolútnu sumu alebo Nepoužiť, tak sa položka Clo na sklad. karte neuplatní.

  Perc. náklady
SpendingTaxTariff

Umožňuje zadať sadzbu iných perc. nákladov v %, pokiaľ sa na tejto karte pri nákupe uplatňuje. Používa sa podobne ako predchádzajúca položka Clo pri výpočte vedľajších obstarávacích nákladov na príjemkách.

Využiť ju teda môžete na ľubovoľné vedľajšie náklady, ktoré majú podobný charakter ako clo. To znamená tie, ktoré majú charakter sadzby zadanej v % k hlavnej sklad. karte a ktoré sa buď vypočítajú na príjemke priamo ako toto percento z obstarávacej ceny alebo ktoré sa zadajú absolútnou sumou pre kartu v danej sadzbe alebo ktoré sa na príjemke prípadne vyčíslia rozdelením celkovej sumy tohto vedľajšieho nákladu zadanej absolútne pre danú sadzbu mezi sklad. karty v rovnakej sadzbe.

Pokiaľ máte v položke parametre pre dopĺňanie vedľajších obstarávacích nákladov v hlavičke príjemky nastavený spôsob vypĺňania vedľajších obstarávacích nákladov za perc. náklady percentom a pokiaľ je sadzba perc. nákladov v skladovej karte zadaná, v príjemke sa v záložke Vedľajšie obstarávacie náklady táto sadzba automaticky predvyplní do položky Percentuálne náklady v %, a podľa nej sa dopočítajú vedľajšie obstarávacie náklady za perc. náklady ako vypočítané percento zo zadanej nákupnej ceny.

  Č. colného sadzobníka
CustomsTariffNumber
Číslo colného sadzobníka. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec dlhý 1-13 znakov a je ho možné využiť aj pre ľubovoľné iné kódovanie skladových položiek. Dá sa použiť na triedenie.
  Kód krajiny
Country_ID

Údaj týkajúci sa hlásenia INTRASTAT. Umožňuje zadať krajinu pôvodu tovaru, ktorá sa má predvypĺňať pri výbere danej sklad. karty do skladového riadka dokladu do položky Krajina pôvodu na riadku dokladu, ak je táto položka na riadku daného dokladu k dispozícii (viď popis danej položky). Týka sa vybraných dokladov na vstupe (skladové príjemky) i vybraných dokladov na výstupe (vratky príjemiek). Predvyplnenú hodnotu je však možné na konkrétnom doklade v prípade potreby zmeniť alebo doplniť ručne.

Kód krajiny zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka krajín.

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu z agendy Dodávateľské cenníky spustením funkcie Zal. kartu, predvyplní sa údajom z položky Krajina.

Pre sklad. karty nezahŕňané do INTRASTAT má len informatívny význam.

  Výrobca
Producer_ID

Možnosť zadať výrobcu. Číselníková položka s väzbou do Adresára firiem, teda výrobca musí byť zadaný ako firma v Adresári firiem.

Má predovšetkým informatívny význam. Využíva sa tiež pri predaji z Pokladničného predaja alebo Reštauračného predaja, kedy si je možné k tovaru zobrazovať o. i. informáciu o výrobcovi. Viď Funkcia tlačidiel v režime Cenník. Ďalej sa využíva v module Servis, viď napr. hľadanie podľa výrobcu v servisnom dispečingu.

  Typ příjmu
IncomeType_ID

Po vložení skladové karty na doklad, dojde k předvyplnění typu příjmu.

Při použití skladové karty jako elektronická peněženka (kupón, voucher, atp.) je nutné nastavit u skladové karty položku Třída na hodnotu Obal. V opačném případě nebude možné uplatnit peněženku v pokladním prodeji (v režimu Prodej nebude možné zadat záporné množství a tím odečíst z nákupu hodnotu peněženky). U ostatních typů příjmu lze ponechat třídu skladové karty na hodnotě Jednoduchá.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí na stave parametra Používanie typu príjmu vo Firemných údajoch.

Záručná doba
  Záruka pre súkr. osoby
GaranteeLength
Udáva počet mesiacov záruky poskytovanej štandardne na daný tovar súkromným osobám. Ide o položku s históriou.

V prípade sklad. kariet triedy so sériovými číslami, slúži pre predvypĺňanie Dátumu záruky na čiastkovom sér. čísle. Spôsob predvyplnenia viď Dátum záruky na sér. čísle.

Pri ostatných sklad. kartách slúži len na evidenčné účely.

Pokiaľ chcete na sér. čísla zadávať časovo neobmedzenú záruku, potom túto položku nevypĺňajte (dajte ju rovnú nule), zbytočne by sa vám predvypĺňal Dátum záruky na sér. čísle a museli by ste ho potom zbytočne mazať.

  Záruka pre firmy
GaranteeLengthCorporate

Udáva počet mesiacov záruky poskytovanej štandardne na daný tovar firmám. Ide o položku s históriou.

Šarže / sériové čísla
  Štruktúra šarže/s.čísla
CalcFormulaSerialNumber,
StoreBatchStructure_ID

Položka je k dispozícii len pre karty triedy so sériovými číslami alebo so šaržami.

Užívateľ si pre definíciu štruktúry kódu šarže alebo sériového čísla pri konkrétnej karte zvolí jeden z nasledujúcich spôsobov a to pomocou:

 • funkčného tlačidla - po jeho stlačení je možné nadefinovať štruktúru sériového čísla alebo šarže pre danú hlavnú kartu. Táto štruktúra platí len pre kartu, pri ktorej je definovaná, tzn. túto štruktúru sériového čísla alebo šarže má len tovar na jedinej skladovej karte.
 • položky vyberané z číselníka Štruktúry kódu šarží a sériových čísel - potom sa vybraná štruktúra kódu šarže/sériového čísla uplatňuje pri všetkých kartách, ktoré majú nadefinovanú rovnakú štruktúru kódu šarže/sériového čísla, tzn. túto štruktúru sériového čísla alebo šarže má tovar na viacerých skladových kartách (na všetkých, ktoré majú zadanú túto štruktúru kódu sériového čísla alebo šarže). Objasníme na príklade:

  V číselníku Štruktúry kódu šarží a sériových čísel máme nadefinovanú štruktúru SK-1, podľa ktorej sa generuje sériové číslo v tvare XX-001. Na karte K1 so sériovým číslom zadáme štruktúru sériového čísla do položky Štruktúra sériového čísla/šarže tak, že vyberieme SK-1 z číselníka Štruktúry kódov šarží a sériových čísel. Rovnakú štruktúru kódu SK-1 zadáme aj na karte K2. Potom vystavíme príjemku - na kartu K1 prijmeme 2ks, vygenerujú sa 2 sériové čísla: XX-001 a XX-002, prijmeme 1ks na kartu K2 a vygeneruje sa sériové číslo XX-003, pretože karty K1 a K2 majú definovanú rovnakú Štruktúru kódov šarží a sériových čísel.

  Aby sa zabránilo problémom pri súčasnom generovaní šarží/sériových čísel z viacerých staníc a hlavne pri použití rovnakej štruktúry kódu sériového čísla/šarže pri viacerých kartách (ak je použitá definícia štruktúry kódu sériového čísla/šarže z číselníka, viď vyššie) a čísla sa generovali unikátne, ukladá sa naposledy generované číslo internej pomocnej tabuľky (tabuľka StoreBatchCodes). Pri generovaní kódu sa prihliada k obsahu tejto tabuľky, čo okrem iného umožňuje, aby sa generovali unikátne šarže/sériové čísla nielen pre dva riadky jedného dokladu, ale aj pre rôznych užívateľov. Použité čísla šarží/sériových čísel sa po novom ukladajú do tabuľky StoreBatchCodes už pri editácii príjmového dokladu (príjemky, inventárneho prebytku, prevodky príjem, ....).

  Z vyššie uvedeného vyplýva táto vlastnosť: Pokiaľ vytvoríte nový príjmový doklad na sklad na príjem tovaru so sériovými číslami alebo šaržami, vygenerujete sériové čísla alebo šarže a príjmový doklad neuložíte, v tabuľke StoreBatchCodes zostane posledné použité generované číslo, napriek tomu pod týmto sériovým číslom alebo šaržou žiadny tovar na sklade nie je a nikdy nebolo. Pri ďalšom generovaní sériových čísel alebo šarží s rovnakou štruktúrou kódu šarží/sériových čísel sa vygenerujú sériové čísla alebo šarže o "použité" čísla z neuloženého príjmového dokladu vyššie.

  Podobná situácia nastane, keď príjmový doklad na príjem tovaru so sériovými číslami alebo šaržami zmažete vrátane sériových čísel alebo šarží, prípadne zmažete len riadok príjmového dokladu na sklad obsahujúci sériové čísla alebo šarže danej štruktúry.

  Riešenie: Zníženie posledného použitého sériového čísla alebo šarže v tabuľke StoreBatchCodes je možné docieliť tak, že v dialógu Podmienky pre generovanie znížite ponúkané číslo v položke Predpis o počet neuložených alebo zmazaných kusov a vygenerujete aspoň jeden záznam.

  Toto správania je bezpečnejšie pre užívateľov, ktorí generujú sériové čísla alebo šarže v sieťových inštaláciách (rešpektuje viac užívateľov, ktorí tak môžu generovať čísla súčasne bez toho, aby dochádzalo k duplicitám, a pod.).

Štruktúra čísla sa použije vo funkcii automatické generovanie sériových čísel/šarží, ktorú môžete použiť pri zadávaní nových sériových čísel/šarží, napr. pri vystavovaní príjemky na danú kartu. Použitie sériových čísel/šarží na dokladoch viď kap. Spôsob zadávania sériových čísel a šarží na doklady.

Spôsob definície štruktúry sériových čísel/šarží je podobný ako spôsob definície štruktúry kódu firmy z adresára alebo kódu skladovej karty.

  Vyskladnenie šarží/sér. čísel do mínusu
OutOfStockBatchDelivery

Jedná se o obdobu položky Vyskladnění do minusu, ale s tím, že tato se týká pouze skladových karet třídy "šarže/sériová čísla". Význam jednotlivých volieb viď popis Vyskladnenia šarží/sér. čísel do mínusu pri sklade.

Položka se zohledňuje se pouze v případě, že není zatržena volba Ignorovat nastavení na skladové kartě ve vlastnostech skladu, který je společně s danou kartou použit na skladovém dokladu.

  Dĺžka expirácie
ExpirationDue

Položka na urýchlenie zadávania dátumu expirácie pri zakladaní nových šarží/sér.č. k danej skladovej karte. Zadáva sa v dňoch. Ak je položka vyplnená, tak môže byť použitá na predvyplnenie dátumu expirácie pri zadaní novej konkrétnej šarže/sér.č. k danej skladovej karte, napr.:

Predvyplnený dátum je však možné pri zadávaní novej šarže samozrejme zmeniť.

Informácia o schválení
  Schválil
AuthorizedBy_ID
Informácia o tom, či bola daná skladová karta schválená a kým. Položka nie je editovateľná. Schválenie označených záznamov je možné vykonať funkciou Schváliť, zrušenie schválenia potom funkciou Zrušiť schválenie. Informácie o schválení skladových kariet sú využívané agendami výroby.
  Dátum schválenia
AuthorizedAt$Date
Dátum, kedy bolo uskutočnené schválenie skladovej karty, viď popis funkcie Schváliť. Položka nie je editovateľná. Informácie o schválení skladových kariet sú využívané agendami výroby.

Subzáložka Jednotky

Záložka Jednotky slúži na zadanie jednotiek k danej skladovej karte príp. obalov a kódov EAN k jednotkám. Obsahuje:

Ďalej sa zobrazujú údaje podľa typu zvolenej subzáložky:

Zoznam riadkov jednotiek

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ňom je zobrazený zoznam dosiaľ definovaných jednotiek k zvolenej karte (na začiatku prázdny). Jednotiek môžete mať viac, pričom majú definovaný nejaký prevodový vzťah, podľa ktorého sa potom pri skladových pohyboch s danou kartou v danej jednotke automaticky prepočítavajú nákupné a predajné ceny, množstvo na sklade apod. Jednu z jednotiek si môžete nastaviť ako hlavnú, tá sa potom bude používať prednostne.

Jednicové množství / jednicová jednotka - V některých případech se budeme odvolávat na přepočet do tzv. jednicového množství. Je si ho možné predstaviť ako prepočet do jednotky so vzťahom 1, akési "jednicové jednotky". Nejde o žádnou z nadefinovaných jednotek k dané skladové kartě, nýbrž se jedná o fiktivní jednotku, do které ABRA Gen přepočítává množství dané skladové karty, které se uchovává v interním poli Quantity a to s přesností maximálně na 6 desetinných míst. Mezi jednotkami nadefinovanými ke skladové kartě žádná jednotka se vztahem 1 dokonce ani nemusí figurovat nebo jich naopak může být i více, nicméně o žádnou z nich se nejedná.

Nadefinované jednotky (tj. počty v nich uvedené např. na řádcích dokladů ) se do "jednicové jednotky" interně automaticky přepočítávají a dynamicky se pak stanovuje, s kolika desetinnými místy bude možné u dané jednotky pracovat; kolik se jich bude zobrazovat a kolik jich bude možné zadat v řádcích dokladů, aby nedošlo k "přetečení" vnitřního šestimístného omezení (přesnost pole Quantity). Každá z jednotek skladové karty nadefinovaných v její záložce Jednotky může mít zadán svůj Vztah k 1 s přesností maximálně na 3 desetinná místa. Čím více je jich využito, tím méně jich bude možno zadat v počtu s danou jednotkou na řádcích dokladů. Pre zobrazenie počtu desatinných miest je stanovené rozmedzie 3 až 6 desatín. V prípade vyššieho počtu miest sa hodnota aritmeticky zaokrúhli, pokiaľ je desatín menej ako 3 miesta, doplní sa nulami.

Objasníme na názorném příkladu:

Jestliže budeme mít zboží evidované v jednotkách délky, logicky se nabízí zvolit si základní jednotku metr (m) jako jednotku se vztahem "jedna" k jednicové jednotce. Pokud ale budeme vědět, že budeme chtít zadávat počty na více desetinných míst, můžeme si zvolit jinou jednotku jakožto tu, která má vztah "jedna" k jednicové jednotce.
Nechť si zvolíme, že např. jednotka dm bude odpovídat "jednicové jednotce", tj. u jednotky dm vztah k vnitřní jednicové jednotce bude 1 (tj. u jednotky dm zadáme 1 do její položky Vztah k 1), pak vztah jednotky m k vnitřní jednicové jednotce zadáme logicky 10, vztah u další jednotky cm nastavíme na 0,1 atd.

Pokud pak budeme chtít zadat počet daného zboží na dokladu a budeme jej chtít zadávat v dm, systém dovolí pracovat až se 6 místy. Ide o situáciu, kedy sa jednotka zhoduje s vnútornou jednotkou jednicovou.

Pokud bychom však počet chtěli zadat v některé jednotce, která má vztah k jedné zadaný na desetinná místa, počet zadatelných a zobrazitelných desetinných míst na dokladu se sníží. Pokud budeme chtít zadat počet na dokladu např. v cm, počet zadatelných a zobrazitelných míst na dokladu se u jednotky cm sníží na 5. (Protože množství v databázi se uchovává s přesností max. na 6 des. míst a 0,1(1 des. místo spotřebované na vztah jednotky) krát 0,00001 (5 des.míst zadaných v počtu zboží v dané jednotce) = 0,000001 (6 des. míst)). Pokud budeme chtít zadat počet na dokladu v mm, počet zadatelných a zobrazitelných míst na dokladu se u jednotky mm sníží na 4. A naopak: Pokud počet na dokladu budeme zadávat v m, počet zadatelných a zobrazitelných míst na dokladu se u jednotky m zvýší na 7.

Jednotky nemusí nutně odpovídat nějakým reálně existujícím. Pokud např. víme, že u našeho zboží budeme potřebovat na dokladech zadávat ještě větší počet desetinných míst než 7, které nyní můžeme zadat při použití jednotky m, můžeme si zavést další fiktivní jednotky, které budou ještě větším násobkem metru resp. jednicového množství. Např. si zavedeme xm se vztahem k jedné 100 a xxm se vztahem k jedné 1000 atd. Pokud pak počet na dokladu budeme zadávat v xm, počet zadatelných a zobrazitelných míst na dokladu se u jednotky xm zvýší na 8, u jednotky xxm na 9 atd. V databázi se však bude stále uchovávat hodnota s maximálně 6-ti desetinnými místy. Len prepočítaná zadaným vzťahom k 1.

Pre väčšiu prehľadnosť viď nasledujúca tabuľka:

Názov jednotky Vzťah k 1 Maximální počet
desetinných míst
Zadaný Počet na řádku dokladu Hodnota v databáze
mm 0,01 4 1,1234 0,011234
cm 0,1 5 1,12345 0,112345
dm 1 6 1,123456 1,123456
m 10 7 1,1234567 11,234567
xm 100 8 1,12345678 112,345678
xxm 1000 9 1,123456789 1123,456789

Výše popsané chování může vést k situaci, kdy vlivem přepočtů mezi jednotkami bude na skladě množství, které v určité jednotce nebude možné zcela vydodat, neboť počet jejích desetinných míst bude menší, než přesnost aktuální stavu skladu. Riešením je potom pre vydodanie použiť takú jednotku, ktorá zadanie na patričný počet desatinných miest umožňuje.

Pokud se někde uvádí počet v jednicovém množství, pak je uveden samozřejmě bez zkratky jednotky (nejedná se o žádnou z existujících jednotek a tudíž ani žádná zkratka není dána). Pokiaľ sa budeme na tento prepočet odvolávať, budeme hovoriť o jednicovom množstve alebo o "jednicovej jednotke". Ďalej viď aj Vzťah k 1.

V agendě Skladové pohyby je mj, k dispozici tisková sestava Kniha skladových pohybů s jednicovým počtem, kde si můžete prohlédnout množství uvedené v jednicové jednotce.

Každá skladová karta by mala mať nadefinovanú aspoň jednu jednotku, v opačnom prípade by nebolo možné pre túto kartu zadávať predajné ceny do cenníkov (ceny sa v cenníkoch viažu ku konkrétnej jednotke). Ak žiadnu jednotku nezavediete a kartu uložíte, program automaticky doplní štandardnú jednotku so skratkou "ks" a prevodovým vzťahom 1, ak ide o kartu so sériovými číslami, tak aj nedeliteľný počet vyplní na 1. Táto jednotka sa rovno nastaví ako hlavná.

Pokiaľ máte vo väčšine vašich kariet len jednotku ks, nemusíte sa pri definovaní kariet vôbec zdržiavať jej zadávaním v záložke Jednotky, program ju bude dopĺňať sám.

V editovateľnom zozname sa ku každej jednotke zadávajú nasledujúce položky:

Názov Popis
Skratka

Skratka alebo kód označujúci jednotku. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-5 znakov dlhý. Používa sa na výber jednotky v riadkoch dokladov, zobrazuje sa v zoznamoch skladových kariet apod. ako identifikácia danej jednotky. Kód jednotky musí byť unikátny, pričom sa nerozlišujú veľké a malé písmená (tzn. nie je case sensitiveAk je nejaká položka case insensitive, znamená to, že nie je citlivá na veľké a malé písmená, inými slovami, že nerozlišuje veľké a malé písmená. Tzn., že nie je rozdiel, ak je napísané napr. "Abc" alebo "abc". Opak je case sensitive., čiže ks=KS=Ks=kS).

Do v. 7.02 včetně bylo možno používat zkratku jen v délce 3 znaky. Ak máte zavedené jednotky so skratkami kratšími ako 5 znakov, ale chceli by ste teraz používať dlhšie, je potrebné zobrať do úvahy nasledujúce: Vzhľadom k tomu, že skratka jednotky slúži na jej identifikáciu a v niektorých miestach (napr. na dokladoch) sa pamätá presne tak, ako bola v okamihu použitia do dokladu, oprava skratky môže mať za následok nenájdenie skratky danej jednotky a jej nezobrazenie. Napr. na riadkoch FV sa pamätá, že bol vystavený pre jednotku so skratkou ks a aký mala vzťah k jednej. Pokiaľ následne zmeníte kód jednotky napr. na ksxyz, tak sa pri prehliadaní FV nebude jednotka zobrazovať. Je si možné zaviesť nové jednotky a pôvodné jednotky prestať používať. Tu je ale potrebné zvážiť dopad do cenníkov - (nutnosť doplniť ceny pre nové jednotky). Naopak v cenníkoch sa prípadná oprava skratky jednotky nijako negatívne neprejaví, v cenníku sa zobrazuje skratka aktuálna (tzn. opravená).

Šírka stĺpca na zobrazenie skratky jednotky v zložených stĺpcoch zoznamu (tzn. tých stĺpcoch, ktoré obsahujú počet a jednotku), závisí od nastavenia Počtu znakov zo skratky jednotky zobrazovaných v stĺpcoch s jednotkou v menu Nastavenia.

Vzťah k 1

Tu zadáte, aký je vzťah danej jednotky k jednej, inak povedané k jednicovej jednotke. Vztah je důležitý pro vzájemný přepočet mezi jednotkami a pro výsledný počet jejich desetinných míst, se kterým bude možné na dané jednotce pracovat a zadávat počet na řádcích dokladů. Jaké jednotky si zavedete (s jakým vztahem k jedné), si dobře předem promyslete s ohledem na to, s jakou přesností (s kolika desetinnými místy) budete potřebovat u daného zboží pracovat. Samotný vztah k jedné lze zadat s přesností na tři desetinná místa a jak ale plyne z výkladu jednicové jednotky uvedeného výše, čím více jich využijete, tím méně jich budete mít k dispozici při zadávání počtu dané jednotce na řádcích dokladů.

Situaci, kdy byste potřebovali více des. míst, vyřešíte vhodným zadáním jednotek a jejich vztahu k 1. Tj. místo zadání vztahu např. na 6 des. míst 1,123456 použijte "Vztah k 1" 1123,456.

Celé je názorne objasnené vrát. podrobného príkladu v popise jednicového množstva. Zde uvedeme ještě další doplňující příklady demonstrující možnosti využití Vztahu k 1, vč. informace počtu využitelných des. míst na nich:

Príklad 1: Majme kartu pre metrážnu látku. Látku máme na skladoch v baloch, ale chceme ju evidovať aj v metroch. Potom môžeme zadať napr. jednotku meter so skratkou m a vzťahom 1 a jednotku balu so skratkou bal a vzťahom napr. 50. Metre si zadáme ako hlavné. Keď potom prijmeme napr. 1 bal, bude to znamenať príjem 50m apod.

Pričom podľa dynamického stanovovania počtu desatinných miest bude možné jednotku m zadať na 6 desatín a jednotku rol na 7 desatín.

Príklad 2: Majme kartu pre tovar expedovaný len v baleniach po dvoch (je v zásade jedno "po dvoch čoho", či po dvoch kusoch, litroch, metroch, fľašiach, ...) alebo v paletách po desiatich. Potom si môžeme zadať napr. len jednotku balenie so skratkou bal a vzťahom 2 a jednotku paleta so skratkou pal a vzťahom 10. Žiadnu jednotku so vzťahom 1 ani zavádzať nemusíme. Pokiaľ potom prijmeme napr. 1 paletu, bude to znamenať 5 balení. Súčasne to bude znamenať 10 "čohosi" v jednicovom počte (tzn. akoby 10 kusov, litrov, metrov, fliaš, .... a to podľa toho, o čo v skutočnosti ide).

Maximální přesnost, kterou bude možné v řádcích dokladů zadat, bude u jednotky bal 6 desetin, u jednotky pal 7 desetin.

Pokud potřebujete změnit vztah jednotky, kterou jste již používali, je to možné, ale je třeba si uvědomit následující:

 • Změna vztahu jednotky způsobí změnu v zobrazení stavu skladu v této jednotce. Na již vystavené doklady nemá tato změna vliv.
 • Při změně vztahu jednotky adekvátně zaktualizují i vztahy dané jednotky zapamatované v seznamu dodavatelů (v seznamu dodavatelů se pro každou zde použitou jednotku pamatuje také její vztah, který se při založení dodavatele převzal z údajů jednotek skladové karty a tudíž se při změně vztahu také adekvátně aktualizuje, aby se údaje synchronizovaly. (Vzťah jednotky v zozname dodávateľov nie je užívateľsky viditeľný (nie je to potreba)).

  Aký vplyv má prípadná oprava v tejto položke v priebehu skladovej evidencie na polohovanie, pozri Zmeny v jednotke skladovej karty verzus polohovanie.

Pokud by se tedy stalo, že jste si chybně rozmysleli zavedení jednotek, potřebujete používat více des. míst a chcete tudíž vztah změnit např. na tisícinásobek (x1000), doporučujeme nejdříve vyskladnit všechen zbývající stav skladu na dané sklad. kartě pomocí inventárního manka a poté provést změnu vztahů a následně vše opět naskladnit pomocí inventárního přebytku.

Popis

Ľubovoľná textová poznámka k danej jednotke.

Používa sa napr. v Pokladničnom predaji alebo Reštauračnom predaji, keď sa pri zadaní skladovej karty, ktorá má jednotky, ponúka automaticky číselník všetkých jednotiek vr. zobrazenia tejto poznámky.

EAN

Čiarový kód platný pre danú skladovú kartu a danú jednotku. Všeobecne môže ísť o kódy EAN/UCC-8, EAN/UCC-13, UCC-12 (U.P.C) alebo EAN/UCC-14 (RSS-14).

EAN kódov k jednej jednotke môže byť aj viac, preto sa môžu zadávať tiež v subzáložke EAN kódy, kde je uvedený podrobnejší popis položky EAN. V tom prípade v tejto položke môžete jeden z nich vybrať ako "hlavný" EAN k danej jednotke. Pokiaľ ide o jednotku hlavnú, bude práve tento EAN následne uvádzaný v hlavičke skladovej karty (viď položka EAN na záložke Hlavička).

S ohľadom na nastavení firemných parametrov Kontrola správneho zadania EAN a Kontrola duplicity EAN môže byť kontrolované zadanie nesprávneho či duplicitného EAN. Viď tiež popis položky EAN v subzáložke EAN kódy.

Ak používate Pokladničný predaj alebo Reštauračný predaj, je potrebné, aby ste mali EAN zadaný v správnom tvare, viď Príkazy pre predaj - Rozbor EAN/kód tovaru/PLU/názov. V tom prípade odporúčame zapnúť si vo firemných parametroch kontrolu zadania nesprávneho EAN.

Zadání čárového kódu EAN s doplněním poslední kontrolní číslice kódu

Pokiaľ z nejakého dôvodu neviete správny tvar EAN, môžete si nechať poslednú kontrolnú číslicu doplniť automaticky. Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa zobrazí dialógové okno podobné nasledujúcemu:

Príklad okna pre doplnenie poslednej kontrolnej číslice

Tu zadáte čiarový kód požadovanej dĺžky (bez poslednej číslice), ktorá sa priebežne automaticky dopĺňa podľa algoritmu modulo 11 (vždy pokiaľ zadáte reťazec o jeden znak kratší ako by mohol byť správny tvar EAN kódu). Po stlačení OK alebo Enter sa tento prevezme do položky EAN jednotky skladovej karty.

Ak zadávate EAN kód pomocou dialógu, ktorý dopĺňa poslednú číslicu tak, aby vyhovovala určitému typu kódu, je potrebné zadať najmenej 7 číslic. Pokiaľ zadáte menej ako 7 znakov, do položky EAN sa nič nedoplní. Keď zadáte minimálne 7 znakov, z ktorých aspoň jeden bude iný ako číslica, do položky EAN sa doplní reťazec xxxxxxxx.

PLU

Kód využívaný v elektronických pokladniach (numerická položka až 9 miest). Podobne ako pri EAN prebieha kontrola duplicity PLU zadaného k jednotke.

PLU kód zadaný pre hlavnú jednotku sa pamätá aj v hlavičke hlavnej karty a je ho teda možné použiť na triedenie zoznamu kariet.

Nedel. množstvo

Nedeliteľné množstvo. Keď je zadané množstvo rôzne od nuly, tak sa pri pohyboch s danou kartou kontroluje, či je zadaný počet v danej jednotke celým násobkom nedeliteľného množstva zadaného pri danej jednotke. Význam objasníme na príklade:

Majme kartu, na ktorej evidujeme dosky. Jedna doska má rozmer 2.5 m2. Vyskladňovanie uskutočňujeme buď v doskách tzn. v kusoch alebo v m2. Pretože 1 doska má 2.5 m2 logicky nie je možné vyskladniť menej ako 2.5 m2. Teraz vykonáme nadefinovanie jednotiek. Najprv zavedieme jednotku ks so vzťahom 1. Ďalej zavedieme jednotku m2. Teraz potrebujeme zadať vzťah m2 ku ks, resp. teda k jednicovému množstvu. Keďže 1 ks zodpovedá 2.5 m2, je 1 m2 0.4 ks. Do vzťahu pre m2 teda zadáme 0.4. Položku nedeliteľné množstvo nastavíme na 2.5. Pri zadávaní množstva danej dosky do dokladu bude možné zadať v m2 len číslo, ktoré je celým násobkom 2.5. V prípade zadania iného množstva vás program na nesúlad upozorní a takýto doklad nepovolí uložiť, pokým množstvo neopravíte na zodpovedajúci počet.

Pre niektoré vstupné doklady nemusí byť nedeliteľné množstvo v závislosti od hodnoty parametra Kontrolovať nedeliteľné množstvo kontrolované.

Pri kartách s evidenciou sériových čísel je povinné zadanie takého nedeliteľného množstva, ktoré je celým číslom a nie je menšie ako jedna. Dôvodom je to, že sériové čísla má zmysel evidovať len v celých kusoch, viď Použitie šarží/sér. čísel na dokladoch.

Systém nepovolí zadať nedel. množstvo menšie ako jedna ani v prípade, že by vďaka zadanému vzťahu jednotky bolo výsledkom číslo celé. Dôvodom je to, že niektoré kombinácie by mohol kvôli vnútornej reprezentácii a zaokrúhľovaniu vyhodnotiť aj tak ako číslo necelé a viedlo by to k zbytočným nejasnostiam. Uvedenú skutočnosť riešte tak, že pre vyskladnenie časti násobnej jednotky použijete jednotku so vzťahom 1, ktorú pri karte so sér. číslami musíte mať aj tak povinne zavedenú. Objasníme na príklade:

Majme kartu so sér. číslami. Kartu budeme chcieť vyskladňovať v balíkoch po 5-tich kusoch, pričom je povolené predať aj časť balíka (napr. len 1 ks). Teda zadáme jednotku bal so vzťahom 5. Ak by sme chceli zadať ned. množstvo 0,2 (aby bolo možné vyskladniť aj časť balíka, napr. 1 ks ako 1/5 balíka), program ho nepovolí uložiť, hoci výsledkom kombinácie vzťahu a ned. množstva je celé číslo (5*0,2=1). No kombinácia čísel napr. vzťah 6ks a ned. množstvo 1/6 by už bola vplyvom zaokrúhľovania necelé číslo, hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá. Ned. množstvo pre balík teda zadáme 1 a pre vyskladnenie časti balíka si zavedieme jednotku ks so vzťahom 1.

Hmotnosť

Vzťah danej jednotky k jednotke hmotnosti, alebo aká je hmotnosť jednej jednotky danej skladovej položky. Vzťahov jednotiek k hmotnostnej jednotke nie je možné využívať napr. pre výber pri tvorbe dokladov a vo väčšine prípadov ani pre prepočet jednotiek (výnimkou je hromadná zámena materiálov/surovín v kompletizácii a gastrovýrobe, viď ďalej). Položka nie je k dispozícii pre makrokarty, nakoľko pre ne nemá význam.

Využitie:

 • Má predovšetkým informatívny význam, udáva, kedy ju je možné tlačiť na výstupných dokladoch. Prípadne ju je možné preberať do následných dokladov, ktoré sú z nich tvorené (viď položka Hmotnosť na doklade odoslanej pošty tvorenej podľa expedičného resp. predajného dokladu a pod.)
 • Je využívaná pri polohovaní tovaru do pozícií. Viď tiež Kontroly voľného priestoru a nosnosti v pozícii.
 • Je využívaná pre zadávanie požadovaného množstva materiálov/surovín v kompletizácii v normách a v KL v záložke Strom resp. v gastrovýrobe v normách resp. vo VLG v záložke Strom.
 • Ďalej je využívaná pri hromadnej zámene materiálov/surovín v kompletizácii v KL v záložke Súhrn materiálov resp. v gastrovýrobe vo VLG v záložke Súhrn surovín, kde je hmotnosť zvolená ako prepočítací údaj medzi rôznorodými jednotkami. Pokiaľ chcete v danej záložke náhrady materiálov/surovín realizovať, musí byť hmotnosť pri jednotkách zadaná.

  Hmotnosť ako prepočítací údaj bola v tomto prípade zvolená kvôli tomu, že hmotnosť je hlavne pri surovinách v gastrovýrobe údaj, pri ktorom je s veľkou pravdepodobnosťou možné očakávať súmeriteľnosť (tzn. 100g jednej suroviny bude zodpovedať 100 gramom inej suroviny, zatiaľ čo "kus" pri jednej surovine môže znamenať úplne niečo iné ako "kus" pri inej surovine, aj keď vzťah k jednej majú napr. aj rovnaký).

  Aký vplyv má prípadná oprava v tejto položke v priebehu skladovej evidencie na polohovanie, pozri Zmeny v jednotke skladovej karty verzus polohovanie.

  Okrem tejto hmotnosti sa ešte zadáva Hmotnosť doplnkovej mernej jednotky potrebná pre hlásenie INTRASTAT. Je tiež možné predpokladať, že hmotnosť zadaná tu k jednotke sklad. karty a Hmotnosť doplnkovej mernej jednotky sa môžu v niektorých prípadoch líšiť (napr. pokiaľ zahŕňate do hmotnosti zadávanej k jednotkám i hmotnosť prípadného obalu). Či tomu tak bude či nie, závisí samozrejme od toho, o aké sklad. karty ide, k čomu chcete hmotnosti evidované pri jednotkách sklad. karty využívať, či prípadné obaly evidujete na samostatných sklad. kartách alebo nie atď. (Napr. pokiaľ využívate hmotnosť pre hromadnú zámenu surovín v gastrovýrobe, nebude zmysluplné ju tu zadávať vrát. obalu, ale naopak pokiaľ ide o tovar s obalom s nezanedbateľnou hmotnosťou, ktoré polohujete (ale obaly nesledujete zvlášť na samostatných kartách), môže byť zadanie hmotnosti jednotky vrát. obalu výhodné pre presnejšie sledovanie prekročenia max. nosnosti pozície.)

Hm. jed. Hmotnostná jednotka. Jednotlivé jednotky volíte zo skrytého zoznamu. Nie je k dispozícii pre makrokarty.
Objem

Vzťah danej jednotky k jednotke objemu alebo aký je objem jednej jednotky danej skladovej položky. Vzťahy jednotiek k objemovej jednotke nie je možné využívať napr. na výber pri tvorbe dokladov a príp. na prepočet jednotiek. Ak sú zadané všetky tri rozmery (viď ďalej položky Šírka, Výška, Hĺbka), tak sa z nich objem automaticky dopočíta a nie je k dispozícii na editáciu. (Nastavením jedného z rozmerov na 0 je možné opäť objem editovať). Položka je využívaná pri polohovaní tovaru do pozícií. Viď tiež Kontroly voľného priestoru a nosnosti v pozícii. Má tiež informatívny význam, udáva, kedy ju je možné tlačiť na výstupných dokladoch. Položka nie je k dispozícii pre makrokarty, nakoľko pre ne nemá význam.

Aký vplyv má prípadná oprava v tejto položke v priebehu skladovej evidencie na polohovanie, pozri Zmeny v jednotke skladovej karty verzus polohovanie.

Obj. jed.

Objemová jednotka. Jednotlivé jednotky volíte zo skrytého zoznamu. Nie je k dispozícii pre makrokarty.

Majme definíciu jednotky napr.:

skratka Pal
vzťah 12.235
hmotnosť 1.2 kg
objem 0.3 m^3
nedel. mn. 0.0

V doklade použijeme riadok, kde dodáme "2 Pal", môžeme tiež na danom riadku vytlačiť hmotnosť 2.4 kg a objem 0.6 m^3.

Hlavná Položka s hodnotami Áno/Nie, ktorá špecifikuje, či je daná jednotka hlavnou jednotkou alebo nie. Needitovateľná položka. Prvá zadaná sa automaticky označí ako hlavná, avšak hlavnú jednotku je možné nastaviť buď funkčným tlačidlom v spodnej lište navigátora (ako bolo popísané vyššie) alebo v položke Hlavná jednotka v hlavičke skladovej karty.
Šírka, Výška, Hĺbka Položky na zadanie rozmerov tovaru v danej jednotke. Ide o iný spôsob, ako stanoviť objem.
Roz. jedn. Jednotka rozmerov. Jednotlivé jednotky volíte zo skrytého zoznamu. Nie je k dispozícii pre makrokarty.

Lišta navigátora jednotiek

Pod zoznamom jednotiek je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor pre prácu s riadkami jednotiek.

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname. Podľa zadaného poradia sa jednotky budú ponúkať pri výbere jednotiek pre danú skladovú kartu, napr. v položke Jednotka na skladovom riadku dokladov a pod.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka resp. novej jednotky.

  Jednotka môže byť pridaná i automaticky v rámci B2B exportov a importov. Viď napr. B2B import DL do PR, B2B import skl. kariet do dodávateľského cenníka a pod. Podrobněji viz kap. B2B exporty a importy mezi systémy ABRA Gen - popis podrobněji (parametry driverů, podmínky importu, struktura XML), zde zejména pravidla dohledání skl. karet na importní straně např. v popisu tagu <Commodity > B2B importu FP do FV.

 • Vymazať - na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, ak je nejaký označený.

  Pozor, ak pre mazanú jednotku existujú záznamy v Cenníkoch, budú automaticky vymazané (a to i zo starších časových platností daných cenníkov)! Mazanie jednotiek preto vykonávajte s uvážením.

  Vymazať je možné i jednotku použitú (na dokladoch, v cenníkoch, v zozname dodávateľov, odberateľov a pod.). Po vymazaní ale nebude jednotka s danou skratkou nájdená a tým pádom sa nebude na takýchto dokladoch či iných záznamoch zobrazovať. Podrobnejšie viď poznámku v rámci popisu Skratky jednotky.

 • Hlavní - tlačítko pro volbu hlavní jednotky (je-li nadefinovaná jednotka k dané kartě jediná, je automaticky označena jako hlavní, ale je-li jednotek více, lze jako hlavní označit i libovolnou jinou). Zvolená hlavná jednotka sa zobrazuje v rovnomennej položke v hlavičke skladovej karty. Ďalší popis viď Hlavná jednotka v subzáložke Hlavička.

Panel definovateľných formulárov jednotiek

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len v prípade, že je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov jednotiek Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty jednotiek a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Obaly

Subzáložka Obaly slúži na zadanie kolekcií obalov k danej skladovej jednotke. Subzáložka nie je k dispozícii pre makrokarty a obaly. Obsahuje:

Zoznam riadkov obalov

V spodnej časti záložky Jednotky v subzáložke Obaly je potom pre jednotlivé jednotky skladových kariet (okrem makrokariet a obalov) možnosť definovať si sadu obalov, ktoré sa k nej viažu (tzv. kolekciu obalov):

Názov Popis
Kód skl. karty Číselníková položka na zadanie kódu daného obalu. Kód zadáte ručne z klávesnice alebo vyberiete z číselníka skladových kariet, ktorý sa ponúka filtrovaný len za karty triedy obaly.
Názov skl. karty Názov skladovej karty triedy Obal. Tu needitovateľná položka, preberá sa z definície danej skladovej karty triedy Obal.
Počet

Počet obalov, ktorý sa vzťahuje k danej jednotke. Keď bude karta zadaná v danej jednotke do dokladu v nejakom množstve, pribudne automaticky aj obal v počte, ktorý dostaneme, keď počet zadaný pri karte vynásobíme tu zadaným počtom obalov pre danú jednotku. Viď príklad v kap. Vecný obsah - obaly.

Maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, sa riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

Jednotka Jednotka karty triedy Obal, v ktorej je uvedený počet z predchádzajúcej položky.

Lišta navigátora obalov

Pod kolekciou obalov je k dispozícii lišta navigátora s tlačidlami na pohyb kurzora po zozname obalov, na pridanie obalu, resp. jeho odobranie.

Panel definovateľných formulárov obalov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov obalov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty obalov a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka EAN kódy

Subzáložka EAN kódy slúži na zadanie kolekcií EAN kódov k danej skladovej jednotke. Obsahuje:

Zoznam riadkov EAN kódov

V spodnej časti záložky Jednotky v subzáložke EAN kódy je potom pre jednotlivé jednotky skladových kariet možnosť definovať si sadu EAN kódov, ktoré sa k nej viažu (tzv. kolekciu EAN kódov):

Názov Popis
EAN

Položka na zadanie EAN kódu. Kód zadáte ručne z klávesnice alebo pomocou dialógového okna Zadanie čiarového kódu, v ktorom si môžete nechať doplniť číslicu na posledné miesto EAN kódu tak, aby výsledný reťazec zodpovedal správnemu EAN kódu. Podporuje všetky spomenuté typy kódov. Ďalej viď popis EAN v subzáložke Jednotky.

Ak používate Pokladničný predaj alebo Reštauračný predaj, je potrebné, aby ste mali EAN zadaný v správnom tvare, viď Príkazy pre predaj - Rozbor EAN/kód tovaru/PLU/názov. V tom prípade odporúčame zapnúť si vo firemných parametroch kontrolu zadania nesprávneho EAN, viď ďalej.

Ak máte v parametri Kontrola správneho zadania EAN vo Firemných údajoch nastavenú kontrolu správnosti, tak program skontroluje vami zadaný kód a ak nie je správny ani pre jedno z možných kódovaní, program to nahlási a nepovolí takýto kód uložiť.

Či sa kontroluje duplicita výskytu rovnakého EAN u inej jednotky alebo inej sklad. karty, závisí od hodnoty parametra Kontrola duplicity EAN vo Firemných údajoch. V praxi nastávajú prípady, kedy sa vyskytuje rôzny tovar s rovnakým EAN (napriek tomu, že by to tak teoreticky nemalo byť) alebo rôzne jednotky s rovnakým EAN. EAN zadaný pre hlavnú jednotku, ktorý je zároveň uvedený v položke EAN v subzáložke Jednotky, sa pamätá tiež v hlavičke hlavnej karty a je ho tým pádom možné použiť na triedenie zoznamu kariet.

Pre vyplnenie položiek EAN v subzáložke Jednotky a v subzáložke EAN kódy platia nasledujúce pravidlá:

 • Zadávanie EAN kódu - ak nemá jednotka vyplnený žiadny EAN, môžete nový EAN zadať:
  • v položke EAN v subzáložke Jednotky. Po uložení sa príslušný EAN automaticky doplní aj do položky EAN v subzáložke EAN kódy.
  • v položke EAN v subzáložke EAN kódy. Po uložení sa príslušný EAN automaticky doplní aj do položky EAN v subzáložke Jednotky.
 • Zmena EAN kódu, ak je zadaný práve jeden - ak má jednotka vyplnený práve jeden EAN, jeho zmena:
  • v položke EAN v subzáložke Jednotky spôsobí tiež automatickú zmenu EAN v položke EAN v subzáložke EAN kódy.
  • v položke EAN v subzáložke EAN kódy spôsobí po uložení tiež automatickú zmenu EAN v položke EAN v subzáložke Jednotky.
 • Zmena EAN kódu, ak je ich zadaných viac - ak má jednotka vyplnený viac ako jeden EAN, jeho zmena:
  • v položke EAN v subzáložke Jednotky je možná buď výberom zo skrytého zoznamu, ktorý obsahuje EAN kódy zo subzáložky EAN kódy, alebo vymazaním kódu EAN pomocou klávesnice (v tom prípade zostane položka EAN v subzáložke Jednotky prázdna).
  • v položke EAN v subzáložke EAN kódy spôsobí po uložení tiež automatickú zmenu EAN kódu v položke EAN v subzáložke Jednotky, pokiaľ v nej bol menený EAN kód zobrazený.
 • Mazanie EAN kódu, ak je zadaný práve jeden - ak má jednotka vyplnený práve jeden EAN, jeho zmazanie:
  • v položke EAN v subzáložke Jednotky spôsobí po uložení tiež automatické zmazanie EAN kódu v položke EAN v subzáložke EAN kódy.
  • v položke EAN v subzáložke EAN kódy spôsobí po uložení tiež automatické zmazanie EAN kódu v položke EAN v subzáložke Jednotky.
 • Mazanie EAN kódu, ak sú zadané práve dva - ak má jednotka zadané práve dva EAN kódy v subzáložke EAN kódy, zmazanie EAN kódu, ktorý je zároveň vyplnený aj v subzáložke Jednotky, spôsobí, že sa po uložení v položke EAN v subzáložke Jednotky nahradí zmazaný EAN zostávajúcim EAN kódom zo subzáložky EAN kódy.
 • Mazání EAN kódu, je-li jich zadáno více než dva - má-li jednotka zadány více než dva EAN kódy v subzáložce EAN kódy, smazání EAN kódu, který je zároveň vyplněn i v subzáložce Jednotky, způsobí, že po uložení v položce EAN v subzáložce Jednotky nebude vyplněn žádný EAN kód.

Lišta navigátora EAN kódov

Pod kolekciou EAN kódov je k dispozícii lišta navigátora s tlačidlami na pohyb kurzora po zozname EAN kódov, na pridanie EAN kódu, resp. jeho odobranie.

Panel definovateľných formulárov EAN kódov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba pre zobrazenie užívateľských formulárov EAN kódov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty EAN kódov a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Intrastat

V subzáložke sú k dispozícii nasledovné položky týkajúce sa Intrastatu (ide o údaje hlavnej karty, tzn. údaje spoločné pre všetky sklady, teda pre všetky jej čiastkové karty, výklad viď kap. Hlavné a čiastkové karty):

Názov Popis
Kombinovaná nomenklatúra

Údaj týkajúci sa hlásenia INTRASTAT. Kombinovaná nomenklatúra, do ktorej sklad. karta patrí. Kód zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka kombinovaných nomenklatúr.

Pozor, ide o nepovinnú položku, ak však máte povinnosť vykazovať hlásenie INTRASTAT a daná sklad. karta sa má do hlásenia INTRASTAT premietnuť (tzn. na skladovom riadku dokladu s touto sklad. kartou je v položke Do Intrastat zadaná hodnota 1-Započítavať alebo 2-Započítavať s dopravou), je potrebné, aby ste ju mali vyplnenú, v opačnom prípade by nebolo možné zabezpečiť správne premietnutie skladových pohybov s danou sklad. kartou do INTRASTATu.

Zo zvolenej kombinovanej nomenklatúry vyplýva aj doplnková merná jednotka, ku ktorej je potrebné ešte zadať správny vzťah pre danú sklad. kartu a hmotnosť, viď ďalšie položky.

Vzťah doplnkovej mernej jednotky + kód danej jednotky k jednej

Údaj týkajúci sa hlásenia INTRASTAT. Kombinovaná nomenklatúra zvolená v predchádzajúcej položke ďalej určuje doplnkovú mernú jednotku (MJ), v ktorej sa bude množstvo vo výkaze INTRASTAT vykazovať.

Keďže však užívateľ môže mať na skladovej karte v záložke Jednotky zavedené svoje vlastné jednotky, ktoré sa nemusia kryť s doplnkovou MJ danou komb.nomenklatúrou a ktoré môžu mať rôzny vzťah k jednicovému množstvu, je potrebné pre danú sklad. kartu pre účely prepočtu evidovať aj prevodový vzťah medzi doplnkovou MJ a jednicovým množstvom danej skladovej karty, tzn. aký je vzťah danej jednotky k jednicovému počtu danej sklad. karty. (Viď aj výklad pri položke Vzťah k 1 pri jednotlivých jednotkách v záložke Jednotky).

Tento prevodový vzťah môže byť pre rôzne sklad. karty, ktoré však patria do rovnakej komb. nomenklatúry a majú teda aj rovnakú doplnkovú MJ, rôzny (závisí totiž od vzťahov jednotiek zavedených pre danú kartu), preto ho nie je možné evidovať v číselníku komb. nomenklatúr, ale v tejto položke priamo na sklad. karte.

Pri doplnkových merných jednotkách PCE, NEL a NPR je potrebné zadať ich prevodný vzťah k jednej tak, aby v položke Množstvo MJ vyšlo celé číslo. Ak zadáte prevodný vzťah doplnkovej mernej jednotky tak, že by mohol výjsť výsledok s desatinnými miestami, program vás na túto skutočnosť upozorní.

Vzťah sa zadáva zlomkom (aby bolo možné zadať aj zložitejšie vzťahy bez problémov so zaokrúhlením).

Ako pomôckou pre správne zadávanie si môžete pomôcť otázkou: "Koľko jednicových jednotiek (so vzťahom 1) predstavuje jedna doplnková MJ"? Napr. pre sklad. kartu fľaškového piva s nadefinovanou jednotkou ks pre pollitrovú fľašu to bude otázka: "Koľko kusov pollitrových fliaš je jeden LTR (liter)? Odpoveď je 2, alebo inými slovami 1LTR=2 fľaše piva.

Objasníme na príkladoch:

Príklad 1: Skladová karta "Pivo fľaškové" má jednotky pre pollitrovú fľašu "fla" (vzťah=1) a pre kartón "kar" (vzťah=6). Skladová karta "Pivo točené" má jednotky pre liter "liter" (vzťah=1). Obe majú rovnaký kód kombinovanej nomenklatúry, ktorý má v číselníku kombinovaných nomenklatúr uvedenú doplnkovú MJ "LTR" (liter). V položke Vzťah doplnkovej mernej jednotky LTR bude potom pre kartu:

- "Pivo fľaškové" uvedený vzťah "2:1"na prepočet medzi dopln. MJ "LTR" a jednicovým množstvom danej karty. (Koľko pol litrových fliaš (vzťah 1) je jeden liter (doplnková MJ)? Odpoveď je 2, alebo inými slovami 1LTR=2 fľaše piva.)

- "Pivo točené" uvedený vzťah "1:1" na prepočet medzi dopln. MJ "LTR" a jednicovým množstvom danej karty (tzn. 1LTR zodpovedá jednej jednotke karty).

Potom platí:

- Keď bude na FV "pivo fľaškové" v počte 100fla, do výkazu INTRASTAT sa premietne ako 50LTR.
- Keď bude na FV "pivo fľaškové" v počte 10kar (tzn. 60fla), do výkazu INTRASTAT sa premietne ako 30LTR.
- Keď bude na FV "pivo točené" v počte 100fla, do výkazu INTRASTAT sa premietne ako 100LTR.

Príklad 2: Skladová karta "Dvere" má jednotku ks, ale je zaradená do kombin. nomenklatúry s dopl. mernou jednotkou KGM (kilogramy). Dvere vážia 219 kg. Tým pádom Vzťah doplnkovej jednotky KGM zadáme 1:219. (Koľko kusov dverí je jedna doplnková merná jednotka pre INTRASTAT(KGM)?).

Ak by v číselníku komb. nomenklatúr došlo k zmene doplnkovej MJ, je potrebné skontrolovať a opraviť si vzťahy na kartách s danou doplnkovou MJ, aby nedošlo k následným nepresnostiam pri vykazovaní množstva vo výkaze INTRASTAT.

Aby takéto karty bolo možné ľahko dohľadať, na skladovej karte sa ukladá spolu so vzťahom doplnkovej MJ aj aktuálny kód doplnkovej mernej jednotky. Pak je na sklad. kartě zřejmé, k jaké doplň. měrné jednotce patří zadaný přepočítací vztah a je např. možné pomocí funkce Označení hromadně podle kódu doplňkové měrné jednotky dohledat všechny sklad. karty s tímto kódem doplňkové MJ a opravit si na nich vztah pro ni.

Príklad: Majme skladové karty z predošlého príkladu. V číselníku komb. nomenklatúry nech dôjde k zmene dopln. MJ na polliter (PL). Potom je potrebné dohľadať všetky sklad. karty, na ktorých bola zadaná dopln. MJ "LTR", a opraviť na nich zadaný prevodový vzťah. Takže:

- Pre kartu "pivo fľaškové" je potrebné opraviť vzťah na "1" medzi novou dopln. MJ "PL" a jednicovou jednotkou.
- Pro kartu "pivo točené" je třeba opravit vztah na "0,5" mezi novou doplň. MJ "PL" a jednicovou jednotkou.

Pri oprave sklad. karty sa tiež automaticky zaktualizuje kód doplnkovej MJ pamätaný na sklad. karte (podľa aktuálneho stavu v číselníku kombinovaných nomenklatúr).

Výše uvedené neplatí pro opravy sklad. karet prováděné hromadně.

Kód doplnkovej MJ uložený na skl. karte na nej nie je k dispozícii na editáciu a len ak je na skl. karte uložený, tak sa zobrazuje v rámci názvu a popisu tejto položky. Napr. "Vzťah doplnkovej mernej jednotky LTR ".

Pozor, ide o nepovinnú položku, ak však máte povinnosť vykazovať hlásenie INTRASTAT a daná sklad. karta sa má do hlásenia INTRASTAT premietnuť (tzn. na skladovom riadku dokladu s touto sklad. kartou je v položke Do Intrastat zadaná hodnota 1-Započítavať alebo 2-Započítavať s dopravou), je potrebné, aby ste ju mali vyplnenú, v opačnom prípade by nebolo možné zabezpečiť správne premietnutie skladových pohybov s danou sklad. kartou do INTRASTATu.

Pre predvypĺňanie tejto položky platí nasledujúce:

 • Ak ide o editáciu novej skladovej karty, tak sa po zadaní kombinovanej nomenklatúry, predvyplní vzťah na 1.
 • Ak ide o opravu existujúcej sklad. karty:
  • a pokiaľ kombinovaná nomenklatúra na karte doposiaľ nebola zadaná (tým pádom nie je podľa nej známa i konkrétna MJ pre danú sklad. kartu), tak sa po jej zadaní obsah položky Vzťah nijako nezmení. (Táto skutočnosť je zavedená pre prípad, že najskôr zadávate vzťahy a hmotnosti doplň. MJ a až neskôr si karty priraďujete pod kódy kombinovaných nomenklatúr.)
  • a pokiaľ kombinovaná nomenklatúra na karte už bola predtým zadaná (teda je podľa nej známa i konkrétna MJ pre danú sklad. kartu), tak sa po zmene nomenklatúry obsah položky Vzťah buď nezmení (pokiaľ novo zadaná nomenklatúra má rovnakú MJ ako mala predchádzajúca nomenklatúra) alebo sa predvyplní na 1 (pokiaľ novo zadaná nomenklatúra má inú MJ).

Výše uvedené platí i pro opravy komb. nomenklatury prováděné hromadně. Tzn. aj keď hr. oprave nemáte začiarknuté, že chcete opravovať položku "Vzťah doplnkovej jednotky", môže k jej zmene dôjsť v súvislosti so zmenou nomenklatúry.

Majme sklad. kartu s jednotkou ks (vzťah=1, hmotnosť = 3kg) a jednotkou bal (vzťah=2, hmotnosť = 6kg). Na sklad. karte zadáme komb. nomenklatúru XY s MJ napr. KGN. Vzťah dopln. MJ zadáme 2. Hmotnosť sa teda predvyplní 6kg. Pokiaľ potom v oprave tejto skl. karty zmeníme komb. nomenklatúru na inú nomenklatúru s inou MJ (napr. NAR), Vzťah dopln. MJ sa predvyplní 1 a súčasne sa podľa tohto vzťahu predvyplní i hmotnosť 3kg.

Hmotnosť doplnkovej mernej jednotky

Vzťah doplnkovej mernej jednotky vyplývajúci zo zvolenej kombinovanej nomenklatúry (viď vyššie) k jednotke hmotnosti, alebo aká je hmotnosť "jednej" doplnkovej mernej jednotky danej skladovej položky.

Pozor, ak však máte povinnosť vykazovať hlásenie INTRASTAT a daná sklad. karta sa má do hlásenia INTRASTAT premietnuť (tzn. na skladovom riadku dokladu s touto sklad. kartou je v položke Do Intrastat zadaná hodnota 1-Započítavať alebo 2-Započítavať s dopravou) a nejde o tovar z kombinovanej nomenklatúry, v rámci ktorej nie je povinnosť hmotnosť vykazovať, tak je potrebné, aby ste ju mali správne zadanú. Inak by nebolo možné zaistiť správne premietnutie skladových pohybov s danou sklad. kartou a danou doplnkovou mernou jednotkou do INTRASTATu. Keď je na sklad. karte zadaná komb. nomenklatúra, ktorá nemá nastavené nepovinné vykazovanie hmotnosti, tak nie je možné hmotnostný vzťah nevyplniť (tzn. ponechať v položke nulovú hodnotu) a kartu uložiť.

Okrem tejto hmotnosti sa ešte zadáva hmotnosť pre jednotlivé jednotky sklad. karty. V hlásení INTRASTAT je však potrebné uvádzať hmotnosť tovaru bez príp. obalov. Oproti tomu hmotnosť zadaná pri jednotkách sa používa predovšetkým z informatívnych dôvodov napr. pre účely tlače údaja o celkovej hmotnosti dodávky pre zabezpečenie zodpovedajúcej prepravy (viac k využitiu viď popis položky hmotnosť jednotiek). Teda je možné predpokladať, že hmotnosť pri jednotkách môže byť zadaná celkom, teda vrát. obalov, príp. nemusí byť zadaná vôbec, pokiaľ s ňou užívateľ nechce pracovať. Objasníme na príkladoch:

Majme sklad. kartu na mäso zmrazené balené v balíčkoch po 400g. Majme zavedenú kartu balenia mäsa s jednotkou 1ks so vzťahom 1. Jeden balíček mäsa nech váži vrát. obalu napr. 450g. Ďalej majme zavedenú jednotku pre trikrát väčšie rodinné balenie bal obsahujúce 1200g masa, pričom vr. obalu váži napr. 1260g. Potom majme doplnkovú mernú jednotku pre mrazené mäso KGN. Pre ňu platí, že sa rovná 2,5 násobku jednicového množstva našej karty (keďže jednicové množstvo je jedno balenie predstavujúce 400 g masa a 1 kg=2,5*400g, tak 1 KGN =2,5*ks alebo naopak 1 ks=1/2,5KGN). KGN je vlastne 1 kg, čiže vzťah k hmotnostnej jednotke zadáme 1kg. Predáme 10ks balíčkov mäsa. V INTRASTAT hlásení bude množstvo vyjadrené v KGN podľa vzťahu, teda 10/2,5=4KGN. Hmotnosť bude na dodacom liste uvedená podľa údaju o hmotnosti zadaného k použitej jednotke ks, tzn. 10*450g alebo 4,5kg. V INTRASTAT hlásení bude hmotnosť uvedená podľa údaju o hmotnosti zadanom k jednotke KGN, pričom keďže 1 KGN zodpovedá práve 1kg, bude hmotnosť tiež 4kg.

Majme sklad. kartu fľaše rumu s jednotkou 1ks so vzťahom 1. Potom majme doplnkovú mernú jednotku pre víno LTR. Pre ňu platí, že sa rovná dvojnásobku jednicového množstva našej karty (1ks=0,5LTR, takže 1LTR=2ks). Vzťah LTR k hmotnostnej jednotke zadáme napr. 1,1kg. Predáme 10ks fliaš rumu. V INTRASTAT bude množstvo vyjadrené v LTR podľa vzťahu, to znamená 5LTR rumu (10ks=10*0,5LTR). Hmotnosť bude uvedená podľa údaju o hmotnosti zadaného k jednotke LTR. Tzn. 5LTR má hmotnosť 5,5 kg, vplyvom pravidiel o zaokrúhľovaní to bude v INTRASTATe uvedené ako 6kg.

Pre predvypĺňanie tejto položky platí nasledujúce:

 • Po zmene kombinovanej nomenklatúry (a to aj keď pri nej nedošlo k zmene Vzťahu dopln. MJ (kedy dôjde k zmene vzťahu doplnkovej mernej jednotky v závislosti od komb. nomenklatúry, viď predchádzajúca položka)), sa vyvolá predvyplnenie hmotnosti doplnkovej MJ, a to nasledovne: Program sa pokúsi dohľadať medzi nadefinovanými jednotkami v záložke Jednotky skladovej karty jednotku so zhodným vzťahom. Keď takúto jednotku nájde a ak táto bude mať zadanú nenulovú hmotnosť, údaj o hmotnosti sa z nej do tejto položky predvyplní. Predvyplnený údaj je samozrejme možné ľubovoľne upraviť. Pokiaľ nenájde jednotku s rovnakým vzťahom a nenulovou hmotnosťou, predvyplní nulu (tzn. hmotnosť dopln. MJ vynuluje). (Pravidlá pre predvypĺňanie resp. zmenu vzťahu doplnkovej mernej jednotky v závislosti od komb. nomenklatúry, viď predchádzajúca položka).
 • Samotná zmena Vzťahu dopln. MJ (bez predchádzajúcej zmeny komb. nomenklatúry) nové predvyplnenie hmotnosti dopln. MJ nevyvolá.

Výše uvedené platí s drobnou odlišností i pro opravy komb. nomenklatury prováděné hromadně. Tzn. aj keď hr. oprave nemáte začiarknuté, že chcete opravovať položku "Hmotnosť doplnkovej jednotky", môže k jej zmene dôjsť v súvislosti so zmenou nomenklatúry. Tu však s tým rozdielom, že pokiaľ sa nenájde zodpovedajúca jednotka s nenulovou hmotnosťou, hr. oprava položku "Hmotnosť dopln. MJ" nevynuluje, ale doplní hmotnosť 1 kg.

Hm. jed. Hmotnostná jednotka. Ako hmotnostnú jednotku môžete zvoliť tonu - t, kilogram - kg alebo gram - g. Jednotlivé jednotky volíte zo skrytého zoznamu.
Kraj

Umožňuje zadať kraj, ktorý sa má predvypĺňať pri výbere danej sklad. karty do skladového riadka dokladu do položky Kraj pôvodu, resp. Kraj určenia na riadku dokladu, pokiaľ sú tieto položky na riadku daného dokladu k dispozícii (viď popis daných položiek). Predvyplnenú hodnotu však možno na konkrétnom doklade v prípade potreby zmeniť. Hodnota na predvyplnenie tej istej položky môže byť nastavená aj v iných častiach systému. Ktorá hodnota sa potom nakoniec predvyplní, viď pravidlá predvypĺňania v popise položiek Kraj pôvodu, resp. Kraj prijatia na riadku dokladu.

Kód kraja zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Krajov.

Cena obvyklá

Položky, ktoré umožňujú riešiť prípad, kedy cena tovaru (ktoré má vstupovať do hlásenia INTRASTAT) je na predajnom doklade nulová alebo je tu preukázateľne len symbolická. V takých prípadoch pokyny pre zostavenie hlásenia INTRASTAT vyžadujú uviesť do výkazu skutočnú hodnotu tovaru, ktorá zodpovedá jeho cene, ktorú by malo v prípade, že by bolo predmetom bežného nákupu alebo predaja.

Ide o prípady, kedy predajná firma predáva tovar pod "reálnou" hodnotou napr. z dôvodov rôznych reklamných akcií ("...nakúpte veľa a dostanete niečo naviac", "získajte nového klienta, dostanete niečo zdarma" atď.).

Ak sú tieto položky vyplnené a ak je cena na riadku dokladu nižšia ako "Hranica pre cenu obvyklú", tak sa pri vyčíslení "Sumy pre Intrastat" pre daný riadok použije "Cena obvyklá". Položky sa zadávajú v lokálnej mene. Cena obvyklá je myslená za jednotku, ktorá ide do INTRASTAT (napr. NAR). Podrobne viď popis zostavenie hlásenia INTRASTAT - Výpočet "Sumy pre Intrastat".

Hranica pre cenu obvyklú

Subzáložka Obsah makrokarty

Táto subzáložka je k dispozícii iba pre makrokarty (viď vyššie popis položky Trieda karty). Obsahuje:

Zoznam riadkov makrokarty

Subzáložka obsahuje prvok editovateľný zoznam v ktorom je uvedený zoznam riadkov, ktoré tvoria vlastný obsah makrokarty (na začiatku prázdny). V editovateľnom zozname je možné štandardným spôsobom zadať riadky typu 0,1,2 a 3. Vlastný spôsob pridávania riadkov do makrokarty sa podobá zadávaniu riadkov v záložke Obsah, napr. dodacích listov, vrátane toho, že skladové karty je možné pridávať do obsahu makrokarty aj naraz a je možné pridávať aj makrokarty. V tom prípade sa program správa podobne ako keď zadávate viac skladových kariet naraz alebo makrokartu do dokladu.

Keď vložíte do obsahu makrokarty inú makrokartu, neznamená to žiadnu hierarchiu medzi makrokartami, akurát sa do obsahu editovanej makrokarty vloží rovnaký obsah, ako má nejaká iná makrokarta.

V zozname riadkov sú niektoré položky k dispozícii v závislosti na zvolenom type riadka. Jejich podrobný popis naleznete u popisu daného typu řádku ve společné kapitole Typy řádků na dokladech, zde se na tento popis budeme pouze odvolávat:

Názov Popis
Typ

Skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, o aký typ riadka ide. Môžu sa tu vyskytnúť typy riadkov 0-Text, 1-Text so sumou, 2-Text s počtom a sumou a 3-skladový riadok.

Riadky typu 0,1, 2 je možné preberať len do tých dokladov, ktoré tieto typy riadkov podporujú (teda, keď je všeobecne možné tieto typy riadkov zadávať).

Text K dispozícii len pre typ riadka 0, 1 a 2 na zadanie ľubovoľného textu.
Skl. karta a Názov skl. karty

K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladovej karty, ktorá sa bude expedovať.

Zadanie viacerých riadkov naraz:

Zadať môžete aj viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi. Podrobnejšie viď popis riadka 3 a popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.

Počet

K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zadanie expedovaného množstva. Pri riadkoch 0 a 1 nemá význam.

Pri riadku typu 2 je počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, stanovený na 6. Pri riadku typu 3 sa maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

Jedn. K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zadanie jednotiek. Pri riadkoch 0 a 1 nemá význam.
Jedn.cena K dispozícii len pre typ 2 na zadanie jednotkovej ceny. Pri riadkoch 0 a 1 nemá význam. Pri riadkoch 3 sa cena doplní po prevzatí makrokarty do dokladu rovnako, ako keby bola sklad. karta vložená do dokladu priamo, viď popis položky J. cena pri skladovom riadku.
Celk. cena K dispozícii len pre typ 1 a 2 na zobrazenie alebo zadanie ceny celkovej. Pri riadkoch 0 nemá význam. Pri riadkoch 3 sa cena doplní po prevzatí makrokarty do dokladu rovnako, ako keby bola sklad. karta vložená do dokladu priamo, viď popis položky C. cena pri skladovom riadku.
Mena

K dispozícii len pre typ 1 a 2 na zadanie meny zadanej predajnej ceny. Pri riadkoch 0 nemá význam. Pri riadkoch 3 je mena ceny daná definíciou ceny a použitým cenníkom pre expedičné predajné doklady, pri príjmových dokladoch je daná menou príjmového dokladu.

Predvypĺňa sa mena lokálna, ale môžete zadať ľubovoľnú inú. Kód meny zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Meny. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Keď mena dokladu

S daňou K dispozícii len pre typ 1 a 2. Udáva, či je zadaná cena s DPH alebo nie. Pri riadkoch 0 nemá význam. Pri riadkoch 3 je daná definíciou ceny v cenníku pri expedičných predajných dokladoch, pri príjmových je daná len tým, akú cenu užívateľ do dokladu zadá.
DPH K dispozícii len pre typ 1 a 2. Sadzba DPH. Pri riadkoch 0 nemá význam. Pri riadkoch 3 sa doplní sadzba DPH po prevzatí makrokarty do predajného dokladu rovnako ako keby bola sklad. karta vložená do predajného dokladu priamo, viď napr. popis položky %DPH v Obsahu faktúry vydanej.

Lišta navigátora makrokarty

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Makrokarty v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
 • Zadávať - Pre nastavenie zadávaného údaja o sklad. karte, podrobnejšie bolo toto tlačidlo popísané pri výklade položky Skladová karta na skladovom riadku.

Panel definovateľných formulárov makrokarty

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov makrokarty. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty makrokariet a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Poznámka

Ľubovoľná poznámka k nadefinovanej skladovej karte.

Foto

Jeden zo spôsobov zadávania obrázkov do systému. Subzáložka umožňuje doplniť k informáciám o skladovej karte aj obrázky ako obrazovú dokumentáciu - následne ich je možné napr. vytlačiť. (Do tlačových zostáv je potom vložený funkciou Vložiť obrázok, viď funkcie editora tlačových zostáv.)

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Foto - všeobecne.

Subzáložka DPH sadzby

Záložka DPH sadzby slúži na zadanie DPH sadzieb k danej skladovej karte. Subzáložka je k dispozícii len ak ste platiteľ DPH v lokálnej krajine a nie je k dispozícii pre makrokarty. Obsahuje:

Zoznam riadkov DPH sadzieb

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ definovaných DPH sadzieb k zvolenej karte pre jednotlivé krajiny, v ktorých ste registrovaní ako platitelia DPH.

Táto subzáložka umožňuje zadať DPH sadzby, ktoré sa majú predvypĺňať pri výbere danej skladovej karty do skladového riadka predajného dokladu, ktorý je vystavovaný pre inú krajinu DPH priznania ako lokálnu. (Predajný doklad sa môže vystavovať s rôznym typom obchodu, s rôznymi krajinami priznania DPH a teda aj so sadzbami DPH platnými pre krajinu priznania DPH zadanú v hlavičke takéhoto dokladu).

Ak je v tejto subzáložke zadaná sadzba DPH pre krajinu zadanú v položke Krajina priznania DPH v hlavičke dokladu, pri výbere sklad. karty do dokladu sa táto sadzba predvyplní do položky DPH sadzba na riadku dokladu, ak je táto položka na riadku daného dokladu k dispozícii (viď popis danej položky). Predvyplnenú hodnotu však možno na konkrétnom doklade v prípade potreby zmeniť.

V subzáložke program automaticky doplní záznam DPH sadzby pre lokálnu krajinu a to podľa položky DPH sadzba v hlavičke sklad. karty.

Záznam DPH sadzby pre ďalšiu krajinu je tiež možné doplniť pomocou funkcie Hromadná oprava.

V prípade, že vyššie uvedené doklady nevystavujete (tzn. nie ste platiteľmi DPH alebo ste registrovaní k DPH len v lokálnej krajine), nemusíte sa touto subzáložkou vôbec zaoberať. V tom prípade vám stačí vyplniť položku DPH sadzba v hlavičke sklad. karty.

V editovateľnom zozname sa ku každej jednotke zadávajú nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód krajiny

Kód krajiny, ku ktorej sa vzťahuje sadzba zadaná ďalej. Kód zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka krajín. Pri zadaní nového záznamu sa tu ponúkajú len členské krajiny EÚ, pri oprave sa ponúkajú všetky krajiny (aj keď praktický význam má samozrejme zadávať si sadzby len pre členské krajiny EÚ, v ktorých je užívateľ registrovaný k DPH).

Pokiaľ vytvárate novú skladovú kartu z agendy Dodávateľské cenníky spustením funkcie Zal. kartu a v dodávateľskom cenníku je uvedená iná krajina ako lokálna, predvyplní sa údajom z položky Krajina.

Ako bolo povedané vyššie, nie je potrebné zadávať záznam pre lokálnu krajinu, pretože program ho vygeneruje automaticky pri uložení karty so sadzbou zadanou v položke DPH sadzba v hlavičke danej karty.

Názov krajiny Názov krajiny. Tu needitovateľná položka, preberá sa z číselníka krajín.
%DPH

Sadzba DPH platná v danej krajine. Zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka DPH sadzieb. Ponúkajú sa tu len DPH sadzby definované pre krajinu zadanú v predchádzajúcej položke.

Ak vytvárate novú skladovú kartu z agendy Dodávateľské cenníky spustením funkcie Zal. kartu a v dodávateľskom cenníku je uvedená iná krajina ako lokálna, predvyplní sa, ak existuje v číselníku DPH sadzby pre príslušnú krajinu, údajom z položky Sadzba DPH.

Keď ide o záznam sadzby pre lokálnu krajinu, prípadná zmena sa premietne do položky DPH sadzba v hlavičke sklad. karty a naopak, pretože sa obe položky v oboch záložkách synchronizujú a je teda jedno, na ktorej užívateľ sadzbu pre lokálnu krajinu zadá.

Názov DPH sadzby Názov DPH sadzby. Tu needitovateľná položka, preberá sa z číselníka DPH sadzieb.

Lišta navigátora DPH sadzieb

Pod zoznamom jednotiek je k dispozícii lišta navigátora s tlačidlami na pohyb kurzora po zozname DPH sadzieb, na hľadanie v zozname, na pridanie DPH sadzby, resp. vymazanie.

Panel definovateľných formulárov DPH sadzieb

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len v prípade, že je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov jednotiek Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty jednotiek a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Prenesenie daň. povinnosti

V subzáložke sú k dispozícii položky, ktoré slúžia pre predvypĺňanie údajov do riadkov dokladov s danou skladovou kartou v prípade režimu Prenesenie daňovej povinnosti (ide o údaje hlavnej karty, tzn. údaje spoločné pre všetky sklady, teda pre všetky jej čiastkové karty, výklad viď kap. Hlavné a čiastkové karty):

Názov Popis
Režim prenesenia daň. povinnosti Možnosť začiarknuť, či ide o komoditu, ktorá by sa mala obchodovať v režime prenesenia daňovej povinnosti a príslušne vykazovať. Viac viď Režim Prenesenie daňovej povinnosti (PDP, "tuzemský reverse charge"). Ak je začiarknuté, sprístupnia sa nasledujúce položky.
Typ plnenia - prenesenie daň. povinnosti

Je k dispozícii na editáciu len vtedy, ak je začiarknutá položka Režim prenesenia daň. povinnosti.

Udáva typ plnenia, ku ktorému sklad. karta patrí. Kód zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Typy plnenia - prenesenie daňovej povinnosti. Údaj potrebný pre výkazy evidencie režimu PDP prikladanej ako príloha k DPH priznaniu. Nepovinná položka, ale pokiaľ ide o sklad. kartu, na ktorú sa vzťahuje režim prenesenia daň. povinnosti, tak je vhodné mať ju vyplnenú, aby sa správne predvypĺňala položka Vykazované množstvo na skladových riadkoch dokladov s touto kartou. Slúži na predvypĺňanie spomínanej položky na riadkoch dokladov FV, PP, pri importe príjemky PR do FP, PV.

Zo zvoleného typu plnenia vyplýva i vykazovaná jednotka, ku ktorej je potrebné ešte zadať správny vzťah pre danú sklad. kartu, viď ďalšia položka.

Vzťah vykazovanej jednotky + kód danej vykazovanej jednotky k jednej

Údaj potrebný pre výkazy evidencie režimu PDP prikladanej ako príloha k DPH priznaniu. U väčšiny vybraných komodít, na ktoré sa vzťahuje režim prenesenia daň. povinnosti, je totiž potrebné vykazovať obchodované množstvo, a to v zákonom stanovených jednotkách.

Pre vykazovanú jednotku platí:

Keďže však užívateľ môže mať na skladovej karte v záložke Jednotky zavedené svoje vlastné jednotky, ktoré sa nemusia kryť s vykazovanou jednotkou danou typom plnenia a ktoré môžu mať rôzny vzťah k jednicovému množstvu, je potrebné pre danú sklad. kartu pre účely prepočtu evidovať aj prevodový vzťah medzi vykazovanou jednotkou a jednicovým množstvom danej skladovej karty, tzn. aký je vzťah danej jednotky k jednicovému počtu danej sklad. karty. (Viď aj výklad pri položke Vzťah k 1 pri jednotlivých jednotkách v záložke Jednotky).

Tento prevodový vzťah môže byť pre rôzne sklad. karty, ktoré však patria k rovnakému typu plnenia a teda majú aj rovnakú vykazovanú jednotku, rôzny (závisí totiž od vzťahov jednotiek zavedených pre danú kartu), preto ho nie je možné evidovať v číselníku typov plnenia, ale v tejto položke priamo na sklad. karte.

Nepovinná položka, ale pokiaľ ide o sklad. kartu, na ktorú sa vzťahuje režim prenesenia daň. povinnosti, tak je vhodné mať ju vyplnenú, aby sa správne predvypĺňala položka Vykazované množstvo na skladových riadkoch dokladov s touto kartou. Slúži na predvypĺňanie spomínanej položky na riadkoch dokladov FV, PP, pri importe príjemky PR do FP, PV.

Vzťah sa zadáva zlomkom (aby bolo možné zadať aj zložitejšie vzťahy bez problémov so zaokrúhlením).

Ako pomôckou pre správne zadávanie si môžete pomôcť otázkou: "Koľko jednicových jednotiek (so vzťahom 1) predstavuje jedna vykazovaná jednotka"?

Napr.:
- Pre sklad. kartu napixlovaných sklenených črepov s nadefinovanou jednotkou ks pre polkilovú pixlu to bude otázka: "Koľko polkilových pixel črepov je jeden kilogram (= vykazovaná jednotka pre črepy)? Odpoveď: 2, alebo inými slovami 1"kilogram"=2 polkilové pixly črepov.
- Pre sklad. kartu nabalíkovaného zberového papiera s nadefinovanou jednotkou bal pre päťkilový balík to bude otázka:"Koľko päťikilových balíkov je jeden kilogram (= vykazovaná jednotka pre zberový papier)? Odpoveď: 1/5 = 0,2, alebo inými slovami 1"kilogram"=jedna pätina päťkilového balíka zberového papiera.

Objasníme na príkladoch:

Príklad 1: Skladová karta "Sklenené črepy v pixlách" má jednotky pre polkilovú pixlu "pixla" (vzťah=1) a pre kartón "kar" (vzťah=6). Skladová karta "Sklenené črepy (nepixlované)" má jednotku "kg" (kilogram, vzťah=1). Obe majú rovnaký typ plnenia, ktorý má v číselníku typov plnenia uvedenú vykazovanú jednotku "kilogram". Potom v položke Vzťah vykazovanej jednotky kilogram k jednej bude pre kartu:

- "Sklenené črepy v pixlách" uvedený vzťah "2:1"na prepočet medzi vykazovanou jednotkou "kilogram" a jednicovým množstvom danej karty. (Koľko polkilových pixel (vzťah 1) je jeden "kilogram" (vykazovaná jednotka)? Odpoveď je 2, alebo inými slovami 1kilogram=2 pixly sklenených črepov.)

- "Sklenené črepy (nepixlované)" uvedený vzťah "1:1" pre prepočet medzi vykazovanou jednotkou "kilogram" a jednicovým množstvom danej karty (tzn. 1"kilogram" (vykazovaná jednotka) v tomto prípade zodpovedá jednej jednotke danej sklad. karty).

Potom platí:
- Ak bude na FV "Sklenené črepy v pixlách" v počte 100pixel, do výkazu sa premietne ako 50 kilogramov.
- Ak bude na FV "Sklenené črepy v pixlách" v počte 10kar(tzn.60pixel), do výkazu sa premietne ako 30 kilogramov.
- Ak bude na FV "Sklenené črepy (nepixlované)" v počte 100kg, do výkazu sa premietne ako 100 kilogramov.

Príklad 2: Skladová karta "Zberový papier balíkovaný" má jednotky pre päťkilový balík "bal" (vzťah=1) a pre paletu "pal" (vzťah=6). Skladová karta "Zberový papier (nebalíkovaný)" má jednotky pre kilogram "kg" (vzťah=1). Obe majú rovnaký typ plnenia, ktorý má v číselníku typov plnenia uvedenú vykazovanú jednotku "kilogram". Potom v položke Vzťah vykazovanej jednotky kilogram k jednej bude pre kartu:

- "Zberový papier balíkovaný" uvedený vzťah "1:5"na prepočet medzi vykazovanou jednotkou "kilogram" a jednicovým množstvom danej karty. (Koľko päťkilových balíkov (vzťah 1) je jeden "kilogram" (vykazovaná jednotka)? Odpoveď je 0,2, alebo inými slovami 1kilogram=1/5 balíka.)

- "Zberový papier (nebalíkovaný)" uvedený vzťah "1:1" pre prepočet medzi vykazovanou jednotkou "kilogram" a jednicovým množstvom danej karty (tzn. 1"kilogram" (vykazovaná jednotka) v tomto prípade zodpovedá jednej jednotke danej sklad. karty).

Potom platí:
- Ak bude na FV "Zberový papier balíkovaný" v počte 100bal, do výkazu sa premietne ako 500 kilogramov.
- Ak bude na FV "Zberový papier balíkovaný" v počte 10pal(tzn.60bal), do výkazu sa premietne ako 300 kilogramov.
- Ak bude na FV "Zberový papier (nebalíkovaný)" v počte 100kg, do výkazu sa premietne ako 100 kilogramov.

Príklad 3: Skladová karta "Pretavený odpad ocele v ingotoch" má jednotku ks, ale je zaradená do typu plnenia, ktorý má v číselníku typov plnenia uvedenú vykazovanú jednotku "kilogram". Ingot nech váži 219 kg. Tým pádom Vzťah vykazovanej jednotky k jednej zadáme 1:219. (Koľko kusov ingotov je jedna vykazovaná jednotka "kilogram"?).

Ak by v číselníku typov plnenia došlo k zmene vykazovanej jednotky, je potrebné skontrolovať a opraviť si vzťahy na kartách s danou vykazovanou jednotkou, aby nedošlo k následným nepresnostiam pri vykazovaní množstva v príslušných výkazoch. Samotný názov vykazovanej jednotky zobrazovaný na sklad. karte sa po občerstvení číselníka skl. kariet automaticky zobrazuje po novom (tzn. podľa novej vykazovanej jednotky).

Tzn. je tu istá odlišnosť od správania podobnej položky Vzťah dopln. MJ k jednej na záložke Instrastat.

Pre predvypĺňanie tejto položky platí nasledujúce:

 • Ak ide o editáciu novej skladovej karty, tak sa po zadaní typu plnenia predvyplní vzťah na 1.
 • Ak ide o opravu existujúcej sklad. karty:
  • tak sa po zadaní typu plnenia obsah položky Vzťah nijako nezmení (a to i v prípade, že novo zvolený typ plnenia má inú vykazovanú jednotku ako predchádzajúci typ). V takom prípade si vzťah skontrolujte a prípadne adekvátne upravte!
Vykazovaná jednotka Je k dispozícii na editáciu len vtedy, pokiaľ je v položke Typ plnenia vybraný typ, ktorý nemá v číselníku Typy plnenia - prenesenie daňovej povinnosti zadanú jednotku. Pri uložení je príslušne kontrolovaná. Viď režim PDP - vykazované jednotky.

Subzáložka MOSS

V subzáložce jsou k dispozici položky, které slouží pro předvyplňování údajů do řádků dokladů s danou skladovou kartou v případě režimu MOSS (jedná se o údaje hlavní karty, tj. údaje společné pro všechny sklady, tedy všem jejím dílčím kartám, výklad viz kap. Hlavní a dílčí karty):

Názov Popis
Druh poskytnutej služby MOSS

Udává druh služby MOSS, ke kterému sklad. karta patří. Kód zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Druhy poskytnutých služeb MOSS. Údaj potřebný pro výkazy evidence režimu MOSS přikládané jako příloha k DPH přiznání. Nepovinná položka, ale pokud se jedná o sklad. kartu, na kterou se vztahuje režim MOSS, pak je vhodné mít ji vyplněnu, aby se správně předvyplňovala položka Druh poskytnuté služby MOSS na skladových řádcích dokladů s touto kartou. Slúži na predvypĺňanie spomínanej položky na riadkoch dokladov FV, PP, pri importe príjemky PR do FP, PV.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V tejto záložke prebieha klasický editačný režim s ukladaním uskutočnených zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v číselníkoch. V editačnom režime sú navyše k dispozícii štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch. Všeobecné zásady pre editáciu v číselníkoch viď kap. Editácia záznamov v číselníkoch.