Skladové karty (hlavné) - záložka Odberatelia

V záložke je zobrazený zoznam odberateľských firiem z Adresára firiem, ktoré patria k aktuálnej skladovej karte zo záložky Zoznam (na začiatku prázdny). Príslušnosť odberateľských firiem k skladovej karte je tu možné upravovať, tzn. odberateľa pridávať/odoberať. Záložka Odberatelia nie je k dispozícii pre makrokarty.

Príklady využitia zoznamu odberateľov:

Možnosti přidání odběratele ke skladové kartě:

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
K skladovej karte Zobrazuje identifikáciu skladovej karty (kód a názov), ku ktorej sú odberatelia v tejto záložke zobrazení, tzn. aktuálnej skladovej karty zo záložky Zoznam.

Záložka Dodávatelia ďalej obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam odberateľov. V editovateľnom zozname sa zadávajú nasledujúce položky k odberateľským firmám (podrobné informácie k daným firmám potom získate priamo v agende Adresár firiem v záložke Detail):

Názov Popis
Kód firmy Kód odberateľskej firmy z Adresára firiem. Zadáte kód firmy priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka firiem.
Názov firmy Obsah položky Názov firmy zo záložky Detail z Adresára firiem.
Ext. názov Ľubovoľný externý názov tovaru podľa daného odberateľa.
Ext. kód Ľubovoľný externý kód tovaru podľa daného odberateľa.
Ext. špecifikácia Ľubovoľná externá špecifikácia tovaru podľa daného odberateľa.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Odberatelia

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu odberateľov (zmena poradia tu nie je podporovaná) a hľadanie hodnoty v zozname.
  • Vložiť - Na vloženie nového riadka pre nového odberateľa pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
  • Pridať - Na pridanie nového riadka pre nového odberateľa na koniec (pridanie nového riadka môžete tiež štandardne vykonať kurzorovými šípkami priamo v zozname odberateľov, pokiaľ prejdete na nový riadok).

  • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho odberateľa.
  • Třídění - Pro setřídění seznamu odběratelů podle některého z nadefinovaných klíčů. K dispozici jsou možnosti Kód firmy, Název firmy, Externí název, Externí kód a Externí specifikace. Vybrané třídění se pamatuje na uživatele.

    Pokud si ke třídě Odběratelé doplníte definovatelnou položku, u které zatrhnete volbu Umožnit podle této položky řadit seznam, rozšíří se možnosti třídění seznamu odběratelů i o tuto položku.

Panel definovateľných formulárov odberateľa

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov odberateľa. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty odberateľov a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Úpravy F4 -

Pomocou tejto funkcie môžete vykonávať ľubovoľné úpravy v zozname odberateľov k danej hlavnej skladovej karte.

Sprístupní editovateľný zoznam odberateľov a ďalej funkcie v lište navigátora (viď vyššie), pomocou ktorých môžete odberateľov pridávať resp. mazať.

Hľadať

Ctrl +B

alebo

Shift +Ctrl +B

-

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.