Skladové karty (hlavné) - záložka Zoznam

Zoznam už nadefinovaných hlavných skladových kariet, na začiatku prázdny. K hlavní skladové kartě se váží její karty dílčí. Ide o číselník, teda nie je k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať alebo podľa obmedzovacieho panela, viď ďalej. Číselník podporuje tiež skupinovanie záznamov, tzn. záznamy je možné rozdeliť do skupín a pracovať iba s vybranou skupinou záznamov. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri či skupine záznamov. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Vzhľadom k tomu, že v číselníkoch podporujúcich skupinovanie sa záznamy načítavajú pomocou DynSQL dopytu (nie akciou ako je to v ostatných číselníkoch), uplatnia sa pri konštrukcii podmienky DynSQL prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, podobne ako je to v dokladových agendách (viď Obmedzenie verzus Prístupové práva)!!! Tzn., že ak je v danom číselníku napr. nadefinovaná číselníková užívateľsky definovateľná položka s odkazom do číselníka chránených objektov s nastavením Používať na obmedzenie výberov dát, tak sa užívateľovi po otvorení číselníka, ktorý podporuje skupinovanie, načítajú IBA tie záznamy, ktoré vyhovujú jeho prístupovým právam k danému chránenému objektu. Toto zohľadňovanie práv je možné ovplyvniť zadaním parametrov do definície danej užívateľsky definovateľnej položky. (Viď popis číselníkových definovateľných položiek a príklady uvedené v popise).

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

 • Obmedzenie zobrazenia podľa skladu, zobrazenia počtu v zozname

  V zobrazenom zozname skladových kariet je možné pre každú zobrazenú kartu vidieť množstvo na sklade (v položke Počet) a to buď za všetky sklady alebo len za jeden určitý sklad. Na to slúži prvá časť obmedzovacieho panela (lišty). Buď začiarknete predvoľbu Bez ohľadu na sklad alebo zadáte hodnotu do číselníkovej položky Sklad - potom uvidíte stav skladových položiek čísel na tomto Sklade:

  Príklad nastavenia zobrazenia zoznamu kariet s počtom uvedeným len za zvolený sklad Bratislava

  Počet je uvedený v hlavných jednotkách.

 • Obmedzenie zobrazenia za karty podľa počtu, použitia, typu karty a.i.

  V zobrazenom zozname je ďalej možné zvoliť si niektorú z nasledujúcich možností zobrazenia: (Či sú k dispozícii všetky alebo len niektoré, závisí od konkrétneho miesta programu.)

  • Zobraziť všetky karty - zobrazí všetky sklad. karty bez ohľadu na množstvo podľa prípadného obmedzenia za sklad (viď vyššie).
  • Zobraziť len použité karty - skryje karty, ktoré nemajú ešte založenú čiastkovú kartu a to buď:

   • ani na jednom sklade (keď je začiarknutá predvoľba Bez ohľadu - viď vyššie popis prvej časti obmedzovacieho panela).
   • na jednom určitom sklade (keď nie je začiarknutá predvoľba Bez ohľadu a je zadaný nejaký Sklad - viď vyššie).
  • Zobrazit pouze karty s kladným dostupným stavem - skryje karty, které mají nulový nebo záporný dostupný stav a to buď:

   • za všetky sklady dohromady (ak je začiarknutá predvoľba Bez ohľadu).
   • na jednom určitom sklade (ak nie je začiarknutá predvoľba Bez ohľadu a je zadaný nejaký Sklad).

   Tato možnost se nabízí pouze v případě, že je používáno procesní řízení skladových dokladů. Dostupný stav se počítá jako stav (Množství) snížený o Množství ve výdeji (tj. množství na řádcích výdejových dokladů, které jsou ve stavu V přípravě).

  • Zobraziť len karty s kladným stavem - skryje karty, které majú nulový alebo záporný stav a to buď:
   • za všetky sklady dohromady (ak je začiarknutá predvoľba Bez ohľadu).
   • na jednom určitom sklade (ak nie je začiarknutá predvoľba Bez ohľadu a je zadaný nejaký Sklad).
  • Zobraziť len karty s nulovým stavom - zobrazí len karty, ktoré majú založenú čiastkovú kartu a majú nulový stav, a to opäť buď za všetky sklady alebo na jednom určitom sklade podľa začiarknutia predvoľby Bez ohľadu podobne ako v predchádzajúcom prípade.

   Neberie do úvahy karty, ktoré sa na danom sklade nepoužívajú, tzn. nemajú ani založenú čiastkovú kartu.

  • Zobraziť len karty so záporným stavom - zobrazí len karty, ktoré majú záporný stav, a to opäť buď za všetky sklady alebo na jednom určitom sklade podľa začiarknutia predvoľby Bez ohľadu podobne ako v predchádzajúcom prípade.
  • Zobraziť len makrokarty - zobrazí len karty s položkou trieda karty = makrokarta.
  • Zobraziť len obaly - zobrazí len karty s položkou trieda karty = obal.
  • Zobraziť len výrobky - zobrazí len karty so začiarknutým príznakom Výrobok. Hodí sa to tam, kde prevažne vyberáte len z výrobkov, napr. pri výbere sklad.karty do kompletizačného listu.

  Na to slúži druhá časť obmedzovacieho panela (lišty) v hornej časti záložky Zoznam:

  Príklad filtrovania len podľa kariet so stavom väčším ako nula

  Pokiaľ je číselník vyvolaný ako výberový číselník, ponúkané sklad. karty sú vo všetkých vyššie spomenutých voľbách ešte ďalej obmedzené len podľa tých, ktoré je v danom mieste možné použiť. Napr. pri pridávaní do náhrad nie sú k dispozícii na výber makrokarty, pri pridávaní do položiek cenníka nie sú k dispozícii karty, ktoré tam už sú, pri výbere do kusovníka výroby nie sú k dispozícii karty, ktoré nie sú výrobkom, podobne pri zadávaní normy pre kompletizácie a pod.

  Pre obmedzenie podľa počtu/použitia/typu karty platí:
  Vo väčšine prípadov platí, že posledné použité nastavenie filtra podľa počtu/použitia/typu karty sa pamätá na užívateľa a predvyplní sa pri opätovnom otvorení agendy. Záleží ale na tom, či bol číselník vyvolaný samostatne alebo ako výberový a odkiaľ. Naposledy použité nastavenie sa pamätá a zdieľa zvlášť pre niekoľko skupín použitia skladových kariet:

  • 1) Pokiaľ je číselník vyvolaný ako výberový z dokladov výstupných (FV, PP, DL, PRV, INM, VPR, ...), vyvoláva sa s parametrom "správaj sa, ako keby si vydával zo skladu" (DeliveryMode=True). V tomto režime užívateľ typicky potrebuje vidieť len skladové karty s nenulovým stavom a preto sa zvlášť pre túto skupinu pamätá, aký posledný filter bol v týchto prípadoch použitý.
  • 2) Pokiaľ je číselník vyvolaný ako výberový z dokladov vstupných (PR, INP, PRP, ...), vyvoláva sa s parametrom "správaj sa tak, ako keby si na sklad prijímal" (DeliveryMode=False). V tomto režime užívateľ nepotrebuje vidieť len karty s nenulovým stavom. Adekvátne predchádzajúcemu prípadu sa zvlášť pre túto skupinu pamätá, aký posledný filter bol v týchto prípadoch použitý.
  • 3) Ostatné prípady, tzn. pokiaľ je otvorený samostatne ako agenda alebo vyvolaný ako výberový z iných dokladov (OP, OV, NV, POL, PPV, NPZ, VPZ, PPZ, KL, VL, ale i z Kusovníka výroby, z noriem kompletizácie či gastrovýroby a pod.), nevyvoláva sa so žiadnym parametrom adekvátnym predchádzajúcim dvom prípadom. Pre túto situáciu sa opäť pamätá, aký posledný filter bol použitý a tento naposledy použitý sa medzi uvedenými prípadmi tejto skupiny zdieľa a použije na predvyplnenie.
  • 4) Prípady, kedy sa naposledy použitý filter nijako nepamätá, napr. náhrady sklad. kariet (resp. tu sa preberá z naposledy použitého filtra v číselníku sklad. kariet zapamätaného pri poslednom uzavrení číselníka skl. kariet), položky cenníka...

  Pre obmedzenie podľa skladu platí:
  Ak je číselník vyvolaný ako výberový, voľba Bez ohľadu je nedostupná a sklad je predvyplnený skladom zadaným v agende, ktorá ho vyvolala (k danému skladu sa potom zobrazuje Počet). Ak sklad v danej agende zatiaľ nebol zadaný, predvyplní sa ten, ktorý bol naposledy zapamätaný pri vyvolaní číselníka samostatne (viď predchádzajúcu poznámku). Vybraný naposledy použitý sklad sa nijako nepamätá, pri ďalšom vyvolaní číselníka z rovnakého miesta programu sa opäť predvyplní podľa skladu aktuálne zadaného v agende, príp. podľa skladu naposledy zapamätaného pri vyvolaní číselníka samostatne.

Zobrazenie kariet podľa blokovania inventúrou

V zozname skladových kariet môžu byť niektoré záznamy graficky zvýraznené s ohľadom na stav inventúry aktuálne vykonávanej nejakým Hlavným inventárnym protokolom (HIP) a to vtedy, ak je číselník vyvolaný ako výberový pre výber kariet do dokladu a je obmedzený za daný sklad (viď vyššie Obmedzenie zobrazenia za sklad), z ktorého sú karty inventarizované daným HIPom:

 • normálnym písmom - karty, ktoré aktuálne nie sú inventúrou blokované a je možné ich použiť
 • preškrtnutím - karty, ktoré sú na danom sklade aktuálne blokované inventúrou typu "blokačná" a nebude možné ich do dokladu použiť
 • kurzívou - karty, ktoré sú na danom sklade aktuálne blokované inventúrou typu "neblokačná k dátumu" alebo "neblokačná priebežná", a podľa dátumu vystavovaného dokladu ich buď nebude možné do dokladu použiť alebo bude potrebné pri ich použití vytlačiť zástupný inventárny lístok

Príklad číselníka skladových kariet vyvolaného ako výberového z riadka príjemky, kedy na sklade "3 - Sklad potravín", sú niektoré karty aktuálne inventarizované pomocou HIP. Karty "Múka" a "Strúhanka" sú aktuálne obsiahnuté v nejakom zahájenom HIPu s typom inventúry "blokačná" (preškrtnuté). Karty "Káva" a "Mlíčko" jsou aktuálně obsaženy HIPu s typem inventury "neblokační k datu" nebo "neblokační průběžná" (kurzívou).

Podobné zobrazenie je v zozname čiastkových skladových kariet.

Toto grafické zobrazenie nemá nič spoločné s inventúrou zo staršej agendy Inventúra. Tá totiž blokuje celý sklad ako celok (nie je teda nutné rozlišovať, ktoré karty je možné použiť (nie je možné použiť z takéhoto skladu žiadnu)).

Nasleduje zoznam záznamov vyhovujúcich obmedzeniu zadanému vyššie. Význam jednotlivých položiek zobrazených v záložke Zoznam vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Zde popíšeme pouze následující položky, které se na záložce Detail nezadávají.

Názov Popis
Počet

Zobrazuje informáciu o tom, v akom množstve je daná skladová karta na vybranom sklade, resp. na všetkých skladoch celkom a to v závislosti od nastavenia obmedzovacej lišty nad zoznamom kariet (viď vyššie). Počet je uvedený v hlavnej jednotke.

Pokiaľ by ste si chceli zobrazovať i počet v inej jednotke ako hlavnej, je možné využiť definovateľné stĺpce a dodávané funkcie (napr. NxGetQuantityInUnit, ktorá prepočíta zadané množstvo do zvolenej jednotky).

Počet sa nezobrazuje pre makrokarty, nakoľko pre ne nemá zmysel.

Šírka stĺpca na zobrazenie skratky jednotky v zložených stĺpcoch zoznamu (tzn. tých stĺpcoch, ktoré obsahujú počet a jednotku), závisí od nastavenia Počtu znakov zo skratky jednotky zobrazovaných v stĺpcoch s jednotkou v menu Nastavenia.

Pokud je aktivní procesní řízení (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ano), je sloupec v systémové definici skrytý.

Množstvo v príjme

Zobrazuje informaci o tom, v jakém množství je daná skladová karta obsažena na příjmových dokladech (Příjemka, Vratka (dodacího listu), Převodka příjem, Záměna příjem, Přeměna příjem, Inventární přebytek, Vrácení materiálu z výroby nebo Příjem hotových výrobků), které se nacházejí ve stavu V přípravě na vybraném skladu, resp. na všech skladech celkem a to v závislosti na nastavení omezovací lišty nad seznamem karet (viz výše). Počet je uvedený v hlavnej jednotke.

Pokud není aktivní procesní řízení (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ne), je sloupec v systémové definici skrytý.

Množstvo vo výdaji

Zobrazuje informaci o tom, v jakém množství je daná skladová karta obsažena na výdejových dokladech (Vratka příjemky, Dodací list, Převodka výdej, Záměna výdej, Přeměna výdej, Inventární manko nebo Výdej materiálu do výroby), které se nacházejí ve stavu V přípravě na vybraném skladu, resp. na všech skladech celkem a to v závislosti na nastavení omezovací lišty nad seznamem karet (viz výše). Počet je uvedený v hlavnej jednotke.

Pokud není aktivní procesní řízení (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ne), je sloupec v systémové definici skrytý.

Dostupné množstvo

Množství (počet) snížené o množství ve výdeji.

Pokud není aktivní procesní řízení (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ne), je sloupec v systémové definici skrytý.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Ďalej tu spomenieme nasledujúce položky dostupné na tomto zázname:

Názov Popis
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný záznam vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný záznam naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.
Vytvorené Dátum a čas vytvorenia záznamu.
Opravené Dátum a čas poslednej opravy záznamu.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

 • podľa kódu karty
 • podľa čísla colného sadzobníka
 • podľa názvu karty, cudzieho názvu a skráteného názvu
 • podľa špecifikácie a špecifikácie 2
 • podľa EAN (triedenie len pre hlavný EAN)

  Pri vyhľadávaní podľa EAN-u zadaného v paneli vyhľadávania sa prednostne hľadajú skladové karty s hlavným EAN, ktorý zodpovedá zadanému. Ide o jednu z možností hľadania skladovej karty podľa EAN. Ak nie je žiadny zodpovedajúci hlavný EAN nájdený, je hľadanie v paneli vyhľadávania pri zapnutom triedení podľa EAN obohatené o hľadanie zadaného EAN v subzáložke Jednotky. K vyhľadávaniu skladovej karty, ktorá má zadaný EAN uvedený v subzáložke Jednotky, dochádza za nasledujúcich podmienok:

  • Číselník skladových kariet je triedený podľa EAN.
  • EAN zadaný v paneli vyhľadávania nebol nájdený medzi hlavnými EAN v zozname skladových kariet.
  • V paneli vyhľadávania je zadaný celý EAN, ktorý sa má vyhľadať, tzn. číslo zložené z 8, 12, 13 alebo 14 číslic. Navyše v prípade, že parameter Kontrola správneho zadania EAN má hodnotu Kontrolovať, zadaný EAN musí zodpovedať štandardom platným pre štruktúru príslušného EAN kódu, viď popis položky EAN v subzáložke Jednotky.
  • Parameter V zozname skladových kariet hľadať kódy EAN aj na jednotkách má hodnotu Áno.

  Výsledky vyhľadávania zadaného EAN v subzáložke Jednotky sú zobrazené nasledovne:

  • Ak zadaný EAN nebol nájdený ani v subzáložke Jednotky, údaj zadaný v paneli vyhľadávania sa sfarbí dočervena, viď popis položky Hľadať v paneli vyhľadávania.
  • Ak sa zadaný EAN nájde práve na jednej skladovej karte, kurzor sa postaví na túto skladovú kartu, EAN zadaný v paneli vyhľadávania sa sfarbí dozelena a zobrazí sa vedľa neho informácia o jednotke, na ktorej je EAN zadaný:

  • Ak sa zadaný EAN nájde na viacerých skladových kartách, zobrazí sa zoznam týchto skladových kariet, z ktorého si užívateľ vyberie. Potom, rovnako ako v predchádzajúcom prípade, EAN zadaný v paneli vyhľadávania zozelenie a zobrazí sa vedľa neho informácia o jednotke, na ktorej je EAN zadaný.

  Pokiaľ sa hľadaný EAN nájde na skladovej karte a na tejto karte je zadaný pre viac ako jednu jednotku (parameter Kontrola duplicity EAN musí mať hodnotu Nekontrolovať), v informácii o jednotke (viď vyššie) je uvedená prvá nájdená jednotka, na ktorej je hľadaný EAN zadaný. Objasníme na príklade:

  Majme skladovú kartu s hlavným EAN 111111111117, ktorý je zadaný na hlavnej jednotke ks. K jednotke ks je v subzáložke EAN kódy zadaný ešte EAN 666666666662. Rovnaký EAN 666666666662 je zadaný tiež k jednotke bal, čo je ďalšia jednotka našej skladovej karty.

  Ak v paneli vyhľadávania zadáme EAN 666666666662, kurzor sa v zozname skladových kariet postaví na našu kartu, hľadaný reťazec zozelená a objaví sa informácia: nájdené na jednotke bal, pretože bal je prvá nájdená jednotka s hľadaným EAN na našej skladovej karte.

Na hľadanie sklad. kariet podľa EAN inej jednotky ako hlavnej slúži i funkcia Hľadať podľa EAN.

 • podľa PLU (len pre hlavnú jednotku, viď popis položky PLU v hlavičke karty)

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca (iba u vybraných). Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

Okrem vyššie uvedeného triedenia je možné mať zapnuté stromové zobrazenie , prípadne stromové zobrazenie vrátane podriadených vetiev , ktoré je možné nastaviť len vtedy, ak je zapnuté stromové zobrazenie. Obe stromové zobrazenia je možné zapnúť aj z menu Nastavenia. Karty sú potom zoradené podľa menu. Zaradenie karty do menu je možné nastaviť v hlavičke danej karty alebo v záložke Skladové menu. Takže v prípade zapnutia stromového zobrazenia sa v ľavej časti zobrazí vami nadefinované skladové menu. V pravej časti obrazovky sa zobrazujú karty zaradené pod aktuálnu položku menu (prípadne tiež pod podriadené položky menu), na ktorej sa nachádza kurzor. V rámci jednej vetvy menu je triedenie kariet opäť voliteľné (podľa položiek uvedených vyššie). Spôsob pohybovania sa po menu a skladových kartách viď popis prvku ovládanie stromového zobrazenia. Posledná pozícia kurzora v skladovom menu pred uzavretím agendy sa pamätá na užívateľa, tzn. pri opätovnom otvorení agendy sa kurzor objaví v tej istej vetve menu, v ktorej bol pri uzavieraní agendy.

Triediť karty podľa menu je praktické, pretože potom je možné usporiadať si sklad prehľadne do skupín. Ak menu ešte nepoužívate a chceli by ste ho začať používať, môžete si ho dodatočne nadefinovať a karty do menu zaradiť aj hromadne funkciou Hromadná oprava - viď ďalej.

Ak máte zapnuté stromové zobrazenie, pridáte novú skladovú kartu do jednej vetvy skladového menu, potom sa prepnete do inej vetvy menu a znovu sa vrátite do pôvodnej vetvy skladového menu, môže sa stať, že nová skladová karta nie je v menu zobrazená. Aby sa objevila, je potrebné vykonať Občerstvenie zoznamu kariet. Táto situácia je spôsobená tým, že sa po pridaní novej skladovej karty automaticky znovu nenačíta celý zoznam skladových kariet, pretože by, obzvlášť pri väčšom počte skladových kariet, dochádzalo k zbytočným časovým zdržaniam.

Možnosti hľadania skladových kariet podľa EAN z agend

 • Funkcia Hľadať podľa EAN - Vyhľadá skladovú kartu obsahujúcu zadaný EAN alebo jeho časť, a to ako v hlavičke skladovej karty (hlavný EAN), tak i v subzáložke Jednotky (EAN definovaný na inej ako hlavnej jednotke alebo v subzáložke EAN kódy.
  Funkcia umožňuje vyhľadávať sklad. kartu podľa EAN ľubovoľnej jednotky danej skladovej karty (tzn. nielen podľa hlavného EAN). Po vyvolaní funkcie - typicky klávesovou skratkou Ctrl+B (čo je zvyčajný prefix čítačiek čiarového kódu) sa objaví dialógové okno na zadanie hľadaného EAN a po potvrdení klávesom Enter (čo je zvyčajný suffix čítačiek čiarového kódu) sa systém pokúsi vyhľadať sklad. kartu a jej jednotku, ktorej EAN vyhovuje zadanému reťazcu.

  Ďalej viď poznámka ohľadom použitia čítačiek čiarových kódov v kap. Ako začať.

  Pokud při práci se zbožím používáte čtečku čárových kódů, zadejte v jejím nastavení prefix Ctrl+b. Keď potom budete mať v zozname skladových kariet kurzor zaostrený na nejakej skladovej karte a čítačkou prečítate čiarový kód, vyhľadá sa jednotka skladovej karty s týmto čiarovým kódom.

  Funkcia umožňuje zvoliť spôsob hľadania buď podľa celého EAN alebo len podľa začiatočnej časti EAN. Pozor, tu sa pri hľadaní podľa časti EAN zadaný reťazec nedopĺňa "divokými znakmi" (wildcards). Nastavenie, či sa vyhľadáva podľa celého EAN alebo len podľa jeho časti, sa pamätá na užívateľa. Hľadanie nie je citlivé na veľké/malé písmená. Pokiaľ existuje jediná karta a jednotka vyhovujúca zadanému reťazcu, postaví sa na ňu rovno kurzor. Pokiaľ existuje viac vyhovujúcich kariet resp. jednotiek, ponúkne sa užívateľovi ich zoznam, z ktorého si môže vybrať. Pokiaľ neexistuje žiadna vyhovujúca karta, zobrazí sa upozornenie.

  Zoznam štandardne podporuje triedenie, a to pomocou kliknutia na hlavičku stĺpca alebo nastavením voľbou v lokálnom menu nad hlavičkou stĺpcov. Viď triedenie v prípade memory datasetov. Veľkosti a usporiadanie stĺpcov a vybrané triedenie sa na danom formulári pamätajú.

  Podobným spôsobom je možné sklad. kartu dohľadať a rovno ju pridať do nového skladového riadka do dokladov pomocou funkcie Pridať podľa EAN. Viď popis záložky Detail agend umožňujúcich pridávať skladové riadky.

  Vyskytuje sa napr. v záložke:

 • Vyhľadávanie podľa EAN zadaného v paneli vyhľadávania - V zozname skladových kariet roztriedených podľa EAN vyhľadá skladové karty, ktoré majú hlavný EAN alebo jeho časť, zhodný so zadaným EAN.

  Vyskytuje sa napr. v záložke:

 • Funkcia Pridať podľa EAN - Vyhľadá skladovú kartu obsahujúcu zadaný EAN alebo jeho časť, a to ako v hlavičke skladovej karty (hlavný EAN), tak i v subzáložke Jednotky (EAN definovaný na inej ako hlavnej jednotke alebo v subzáložke EAN kódy), a automaticky pridá do dokladu nový skladový riadok s touto kartou.

  Po vyvolaní funkcie - typicky klávesovou skratkou Ctrl+B (čo je zvyčajný prefix čítačiek čiarového kódu) sa objaví malý dialóg na zadanie EAN a po potvrdení klávesom Enter (čo je zvyčajný suffix čítačiek čiarového kódu) sa systém pokúsi vyhľadať sklad. kartu a jej jednotku, ktorej EAN vyhovuje zadanému reťazcu. Funkcia hľadá aj podľa počiatočnej časti EAN. Nastavenie, či sa vyhľadáva podľa celého EAN alebo len podľa jeho časti, sa pamätá na užívateľa. Hľadanie nie je citlivé na veľké/malé písmená. Pokiaľ neexistuje žiadna vyhovujúca karta, tak sa žiadny riadok nepridá a zobrazí sa upozornenie.

  Ak existuje jediná karta a jednotka vyhovujúca zadanému reťazcu, pridá sa do dokladu rovno ďalší skladový riadok s touto skladovou kartou, jednotkou a množstvom 1. Ak existuje viac vyhovujúcich kariet resp. jednotiek, ponúkne sa užívateľovi ich zoznam, z ktorého si môže vybrať. Potom nasleduje zobrazenie malého číselníka na zadanie skladu a strediska, pokiaľ nebolo možné predvyplniť sklad a stredisko automaticky na základe údajov z predchádzajúceho riadka dokladu, prípadne z prístupových práv nevyplýva len jeden možný sklad alebo stredisko. Pokiaľ je vyhľadanou kartou makrokarta, tak sa ešte zobrazí dialóg výber makrokarty na potvrdenie počtu a doplnenie ďalších potrebných údajov, podrobnejšie viď zadanie viacerých sklad. kariet, makrokarty alebo karty s obalmi do dokladu.

  Do takto pridaného riadka stačí len doplniť chýbajúce údaje, riadok uložiť a príp. pridať ďalší zopakovaním popísanej akcie.

  Ak je funkcia Pridať podľa EAN vyvolaná z rozeditovaného skladového riadka, ktorý už obsahuje skladovú kartu, alebo z riadka, ktorý nie je skladový, pokúsi sa program najskôr pôvodný riadok uložiť. Pokiaľ sa uloženie rozeditovaného riadka nepodarí (napr. nie je zadané stredisko, sklad, sadzba DPH či iná povinná položka), nový riadok sa nepridá a namiesto toho sa zobrazia postupne príslušné informácie o nutnosti povinné položky vyplniť. Až keď sú všetky povinné údaje na rozeditovanom riadku doplnené, je ho možné novým vyvolaním funkcie Pridať podľa EAN automaticky uložiť a pridať ďalší riadok s novou vyhľadanou kartou podľa zadaného EAN.

  Karty je možné do dokladu vyberať podľa EAN aj tak, že si v paneli na vyhľadávanie a triedenie nastavíme spôsob zadávania podľa EAN, potom v položke skladová karta budeme rovno zadávať príslušný EAN a karta sa vyhľadá. To je však samozrejme pomalšia možnosť a väčšinou ju je možné uplatniť len na hľadanie podľa hlavného EAN, bližšie viď popis Triedenia a hľadania podľa EAN.

  Vyskytuje sa v záložke Detail agend:

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.


Nové záznamy tejto agendy je možné naviac generovať ešte ďalším spôsobom:

 • Automaticky podľa položky dodávateľského cenníka funkciou Zal.kartu v detaile cenníka.

 

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Oprava niektorých položiek môže byť úplne znemožnená alebo čiastočne obmedzená, pokiaľ už so záznamom boli vykonané také akcie, ktoré opravu daných položiek vylučujú, resp. oprava takýchto položiek by bola nežiaduca.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Mazanie už použitých sklad. kariet je v podstate ich zneprístupnenie na ďalšie použitie. Karty sa môžu použiť nielen na dokladoch, ale aj v odkazoch z čiastkových kariet, môžu byť súčasťou makrokariet apod. Karty sa mažú vrátane väzieb na skladové menu. Takto "zmazané" karty je možné zobraziť i obnoviť vo funkcii Skryté.

Pokiaľ pre mazanú kartu existujú záznamy v Cenníkoch pre jednotlivé jej jednotky, budú tieto záznamy automaticky vymazané (a to i zo starších časových platností daných cenníkov)! Preto mazanie kariet vykonávajte s uvážením.

Pre mazanie hlavnej karty platí:

 • Kartu je možné zmazať bez možnosti obnovenia, tzn. trvalo, jedine vtedy, keď nie je použitá v odkazoch, tzn.
  • nebola použitá na dokladoch
  • nebola použitá inde (napr. v obsahu makrokariet, v cenníku a pod.)
  • neexistuje k nej žiadna čiastková karta

  V opačnom prípade ju je možné len skryť (tzn. zmazať s možnosťou obnovenia), pričom pre skrytie ešte platí:

  • kartu nie je možné skryť, ak k nej existujú čiastkové karty s nenulovým stavom

Pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: na rozdiel od ABRA Gold nie je žiadne obmedzenie pre mazanie hlavných kariet, ku ktorým existujú čiastkové karty, alebo ktoré sú obsiahnuté v makrokartách. Takéto karty len nie je možné vymazať fyzicky, je ich možné iba skryť (tzn. štandardne ako v iných častiach systému). Ďalej nie je žiadne obmedzenie pre skrývanie a obnovovanie makrokariet, z hľadiska straty informácie o riadkoch/obsahu makrokariet.

Skryté karty sa nespracovávajú v Inventúre.

Skopírovať F9

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí modálne okno, v ktorom užívateľ môže zvoliť, ktoré z prípadných väzieb z kopírovanej skladovej karty chce preniesť aj na novú kartu. Na výber sú:

 • Odberatelia - pri začiarknutí voľby sa skopírujú všetci odberatelia
 • Dodávatelia - pri začiarknutí voľby sa skopírujú všetci dodávatelia
 • Náhrady - pri začiarknutí voľby sa skopírujú všetky náhrady
 • Skladové menu - pri začiarknutí voľby sa skopírujú všetky väzby na nevýchodiskové skladové menu (východisková väzba sa skopíruje automaticky).
 • Prílohy - pri začiarknutí voľby sa skopírujú všetky prílohy

Pri skladovej karte typu makrokarta budú dostupné len väzby na:

 • Skladové menu - pri začiarknutí voľby sa skopírujú všetky väzby na nevýchodiskové skladové menu (východisková väzba sa skopíruje automaticky).
 • Prílohy - pri začiarknutí voľby sa skopírujú všetky prílohy
Občerstviť F11  
Prepnúť číselník F12
Skryté F6 Podporuje skrývanie vrátane väzieb na skladové menu.
Rozvetviť - - V prípade číselníka skladových kariet ide o špecifickú situáciu. V číselníku je síce k dispozícii stromové zobrazenie, ale nejde o hierarchické usporiadanie kariet medzi sebou, ako napr. v číselníku zákaziek (tzn. že karta je nadriadená/podriadená inej karte), ale ide o usporiadanie kariet do hierarchického menu. Funkciu Rozvetviť potom podporuje agenda tohto skladového menu.
Označiť - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

-

Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.

Okrem bežných obmedzovacích (filtračných) prvkov, ktoré sú obdobné ako v záložkách Obmedzenie jednotlivých dokladových agend a popísané v kap. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie, je tu o.i. k dispozícii nasledujúce:

 • Skladové menu - Len na východiskové:

  V tomto prípade sa vyberú všetky záznamy, ktoré patria priamo do vetvy menu Knihy - Filozofie (bez podriadených), a je to ich východiskové sklad. menu

V tomto číselníku je okrem možností, ktoré sú dostupné i inde, navyše k dispozícii ešte nasledujúca voľba:

Nastaviť filter podľa náhrad (Ctrl+N)

Zafiltruje číselník skladových kariet len za náhrady aktuálnej skl. karty.

Náhrady aktuálnej skladovej karty je možné sledovať tiež v subzáložke Náhrady.

Tu sa zobrazuje celý reťazec náhrad (na rozdiel od subzáložky Náhrady). Tzn. zobrazia sa len tie skladové karty, ktoré je možné použíť ako náhrady aktuálnej skladovej karty, na ktorej momentálne stojí kurzor a ďalej sklad. karty, ktoré je možné použiť ako náhrady týchto náhrad.

Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Šarže/s. čísla Ctrl +F6 -

Zobrazí všetky šarže/sér. č. k aktuálnej hlavnej skladovej karte.

Funkcia vyvolá agendu Šarže/sér. č. a otvorí ju "cez" agendu kariet hlavných. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Šarže/sér. č.. Takto odtiaľ vyvolaná agenda šarží/sér. č. sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením za šarže/sér. č. len k aktuálnej hlavnej karte zo záložky Zoznam.

Funkcia je k dispozícii len pre skladové karty triedy šarže/sér. č.

Schválenie

Ctrl +H

alebo

Shift +Ctrl +H

-

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Pohyby OP

Ctrl +Z

alebo

Shift +Ctrl +Z

-

Zobrazí pohyby s aktuálnou hlavnou skladovou kartou, teda pohyby so všetkými jej čiastkovými skladovými kartami, ktoré sú k danej hlavnej karte založené a ktoré sa vyskytujú na nevyrovnaných objednávkach prijatých (tzn. bez príznaku Vybavené).

Funkcia vyvolá agendu Pohyby na objednávkach prijatých a otvorí ju "cez" agendu kariet hlavných. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Pohyby na objednávkach prijatých. Takto odtiaľ vyvolaná agenda pohybov na objednávkach prijatých sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, obmedzená podľa popisu ďalej. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť zobrazenie pohybov jedným z prednastavených obmedzení (defaultne sa zobrazí prvá voľba):

 • ešte nedodané (tzn. obmedzené podľa danej skladovej karty a všetky sklady, na ktorých sú k nej založené čiastkové karty, ďalej podľa nevyrovnanosti objednávok a ďalej podľa stavu dodania (viď popis obmedzujúceho prvku Stav dodania)- v tomto prípade kombinácia hodnôt: "celkom na dodanie", "čiastočne na dodanie" a "nie je možné dodať")
 • nevybavené (tzn. obmedzené podľa danej skladovej karty a všetky sklady, na ktorých sú k nej založené čiastkové karty a ďalej podľa nevyrovnanosti objednávky, tzn. bez ohľadu na dodanie).
 • všetky (s danou kartou)

Tieto typické obmedzenia pohybov sklad. karty na objednávkach prijatých sú na toto funkčné tlačidlo implementované preto, že pohybov s danou kartou môže existovať nespočetné množstvo a nebolo by praktické ich po stlačení tlačidla Pohyby OP defaultne vypisovať všetky.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov na objednávkach prijatých a pod.).

Podobná funkcia je k dispozícii zo záložky Čiastkové karty v agende Skladové karty alebo zo záložky Zoznam v agende Čiastkové sklad. karty s tým rozdielom, že zobrazí len pohyby s jednou vybranou čiastkovou skladovou kartou.

Pohyby OV

Ctrl +D

alebo

Shift +Ctrl +D

-

Zobrazí pohyby s aktuálnou čiastkovou skladovou kartou, teda pohyby so skladovou kartou na danom sklade, pre ktorý je čiastková skladová karta založená, ktoré sa vyskytujú na nevyrovnaných objednávkach vydaných (tzn. bez príznaku Vybavené).

Funkcia vyvolá agendu Pohyby na objednávkach vydaných a otvorí ju "cez" agendu kariet hlavných. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Pohyby na objednávkach vydaných. Takto odtiaľ vyvolaná agenda pohybov na objednávkach vydaných sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, obmedzená podľa popisu ďalej. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť zobrazenie pohybov jedným z prednastavených obmedzení (defaultne sa zobrazí prvá voľba):

 • ešte nedodané (tzn. obmedzené podľa danej skladovej karty a všetky sklady, na ktorých sú k nej založené čiastkové karty, ďalej podľa nevyrovnanosti objednávok a ďalej podľa stavu dodania (viď popis obmedzujúceho prvku Stav dodania)- v tomto prípade kombinácia hodnôt: "neprijaté" a "čiastočne prijaté")
 • nevybavené (tzn. obmedzené podľa danej skladovej karty a všetky sklady, na ktorých sú k nej založené čiastkové karty a ďalej podľa nevyrovnanosti objednávky, tzn. bez ohľadu na dodanie).
 • všetky (s danou kartou)

Tieto typické obmedzenia pohybov sklad. karty na objednávkach vydaných sú na toto funkčné tlačidlo implementované preto, že pohybov s danou kartou môže existovať nespočetné množstvo a nebolo by praktické ich po stlačení tlačidla Pohyby OV defaultne vypisovať všetky.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov na objednávkach prijatých a pod.).

Podobná funkcia je k dispozícii zo záložky Čiastkové karty v agende Skladové karty alebo zo záložky Zoznam v agende Čiastkové sklad. karty s tým rozdielom, že zobrazí len pohyby s jednou vybranou čiastkovou skladovou kartou.

Pohyby NV Ctrl +Y -

Zobrazí pohyby s aktuálnou hlavnou skladovou kartou, teda pohyby so všetkými jej skladovými kartami čiastkovými, ktoré sú k danej hlavnej karte založené a ktoré sa vyskytujú na ponukách vydaných.

Funkcia vyvolá agendu Pohyby na ponukách vydaných a otvorí ju "cez" agendu kariet hlavných. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Pohyby na ponukách vydaných. Takto odtiaľ vyvolaná agenda pohybov na ponukách vydaných sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, obmedzená podľa danej skladovej karty a všetky sklady, na ktorých k nej sú založené čiastkové karty.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov na ponukách vydaných a pod.).

Podobná funkcia je k dispozícii zo záložky Čiastkové karty v agende Skladové karty alebo zo záložky Zoznam v agende Čiastkové sklad. karty s tým rozdielom, že zobrazí len pohyby s jednou vybranou čiastkovou skladovou kartou.

Pohyby pol.d. Ctr
+L
- TODOJAVA-ANA4006: v. u_fronta(k12.8.09): dle výsledku POZ1685/08 - Zatím tu fce není, ale měla by být.Plán do v.8.04. JAVA
Hľadať

Ctrl +B

alebo

Shift +Ctrl +B

-

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

 • Hľadať podľa EAN - ide o jednu z možností hľadania skladovej karty podľa EAN. Bližšie viď popis funkcie Hľadať podľa EAN v možnostiach hľadania skladovej karty podľa EAN.

  Na hľadanie sklad. kariet podľa hlavného EAN je potrebné nastaviť triedenie zoznamu sklad. kariet podľa EAN a následne zadávať hľadaný EAN v paneli na vyhľadávanie a triedenie, ktorý je umiestnený pod zoznamom sklad. kariet. Jedine, ak sa hľadaný EAN nenájde medzi hlavnými EAN, môže sa vyhľadať i skladová karta, ktorá má hľadaný EAN zadaný pre inú ako hlavnú jednotku alebo v subzáložke EAN kódy. Bližšie viď popis Triedenia a hľadania podľa EAN.

  Naopak, pri použití funkcie Hľadať podľa EAN sa prehľadávajú všetky jednotky skladových kariet a čiarový kód sa nájde vždy, bez ohľadu na to, ako je zoznam skladových kariet roztriedený.

 • Hľadať podľa dodávateľa - Funkcia umožňuje vyhľadať skladovú kartu podľa externého kódu alebo názvu dodávateľa definovaného k danej karte. Po vyvolaní funkcie sa objaví dialógové okno na zadanie časti alebo celého externého názvu alebo externého kódu dodávateľa. Pri zadávaní neúplného názvu alebo kódu je potrebné doplniť reťazec "divokými znakmi" (wildcards).

  Ďalej platí:

  • Po stlačení tlačidla Hľadať - funkcia vyhľadá a zobrazí všetky skladové karty, na ktorých má aspoň jeden dodávateľ časť alebo celý externý názov alebo externý kód zodpovedajúci zadanému reťazcu. Hľadanie nie je citlivé na veľké/malé písmená. V prípade, že nie je zadaný žiadny reťazec znakov, žiadna karta sa nevyhľadá. V zozname vyhľadaných kariet je uvedený ich kód a názov.

   Zoznam štandardne podporuje triedenie, a to pomocou kliknutia na hlavičku stĺpca alebo nastavením voľbou v lokálnom menu nad hlavičkou stĺpcov. Viď triedenie v prípade memory datasetov. Veľkosti a usporiadanie stĺpcov a vybrané triedenie sa na danom formulári pamätajú.

  • Po stlačení tlačidla OK - postaví v zozname všetkých skladových kariet kurzor na tú kartu, na ktorej stál kurzor vo vyhľadanom zozname vyhovujúcich kariet.
  • Po stlačení tlačidla Storno - zruší vyhľadávanie.

  Skladová karta CD má nadefinovaného dodávateľa s externým názvom ABC a externým kódom Z99. Pri vyhľadávaní tejto karty môžeme zadať napr. reťazec znakov *b* alebo ?B* alebo *c alebo A?C a pod., aby sa po stlačení tlačidla Hľadať našla karta podľa externého názvu. Prípadne reťazec z* alebo ?9* alebo Z99 a pod., aby sme vyhľadali kartu podľa externého kódu. Tak získame zoznam kariet obsahujúcich v názve alebo v kóde zadaný reťazec. Ak potom postavíme kurzor na jednu z vyhovujúcich kariet a stlačíme OK, kurzor sa postaví na túto kartu v zozname všetkých kariet.

SCM

Ctrl +Q

alebo

Shift +Ctrl +Q

-

Funkcia na rýchle vyvolanie agend SCM k aktuálnej čiastkovej sklad. karte. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa SCM, viď čo je potrebné na prevádzku SCM.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Tu môžete zvoliť jednu z možností:

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.