Skladové typy - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnom skladovom type zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému skladovému typu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Základné Nastavenie Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Základné

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci daný skladový typ. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber skladového typu. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch skladových typov.
Názov Názov miesta. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným sklad. typom ako bližší, vysvetľujúci popis zvoleného typu, preto by mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Účtovať

Skupina položiek, pre ktoré začiarknutím nastavíte, ktoré pohyby s kartami daného skladového typu si želáte účtovať:

 • Příjem - sem patří doklady Příjemek do skladu, Záměn příjem a Přeměn příjem
 • Převod - tj. meziskladový přesun. Patří sem Převodky výdej a Převodky příjem
 • Výdej - sem patří Dodací listy, Záměny výdej, Přeměny výdej a Vratky do skladu
 • Inventuru - sem patří Inventární manka, Inventární přebytky

Na zaúčtovanie týchto pohybov do účtovníctva je to podmienka nutná, nie však postačujúca. Platí:

Ako bolo povedané v úvodnej kapitole, nastavenie účtovania pohybov závisí predovšetkým na tom, aký typ skladovej evidencie vediete.

Keď nechcete účtovať žiadne pohyby s kartami na niektorom sklade, stačí pre daný sklad nastaviť "neúčtovať" a nastavenie skladových typov sa vôbec neuplatní.

Keď chcete účtovať len niektoré pohyby s kartami na (účtovaných) skladoch, stačí nastaviť požadovaným spôsobom príslušné skladové typy pre dané karty (viď vyššie).

Ak by ste ale chceli z nejakého dôvodu pre rovnakú kartu na niektorých skladoch účtovať o niektorých pohyboch a na iných skladoch o iných pohyboch (napr. na jednom sklade viesť evidenciu typu A a na druhom evidenciu typu B), nie je to jednoducho možné riešiť ani nastavením účtovania skladu ani skladového typu danej karty (skladový typ je možné pre jednu kartu priradiť len jeden - priraďuje sa k hlavnej karte, nie ku karte čiastkovej). Riešením by v takomto prípade mohlo byť zavedenie dvoch skladových typov (každý s iným nastavením účtovania pohybov) a dvoch (hlavných) skladových kariet pre ten istý sortiment (každá karta iného skladového typu).

Ďalej viď príklad pri položke Účtovať v definícii skladov.

Analytika

Číslo analytického účtu, ktorý je možné využiť v predkontáciách (napr. v kombinácii s využitím tzv. neúplných účtov) a na ktorý môžete potom kontovať zápisy skladových pohybov, o ktorých sa účtuje, s kartami daného typu. Ide o alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý, môže teda obsahovať aj celý kód účtu. Pokiaľ ho však použijete v predkontáciách napr. v kombinácii s nejakým neúplným účtom, majte na pamäti, že celková povolená dĺžka účtu v účtovnej osnove je maximálne 10 znakov. Použitie objasníme na príklade:

Majme v účtovom rozvrhu účet 132 rozdelený na analytiky pre jednotlivé sklady a typy tovaru. Napr. pre hlavný sklad bude účet 13201, pričom typ tovaru A chceme účtovať na 13201_A a typ tovaru B na účet 13202_B. Ďalej si pre účely automatických predkontácií v definícii hlavného skladu zadáme účet 13201, v definícii typu A zadáme analytik _A a v definícii typu B analytik _B. Potom v riadkoch predkontácie pre skladový riadok s pohybom tovaru môžeme použiť napr. syntax NxAccountID(Store_ID.Account_ID.Code+StoreCard_ID.StoreCardCategory_ID.AnalyticalAccount). Ak bude v riadku dokladu pohyb so skladovou kartou typu A z hlavného skladu, táto kontácia doplní účet 13201_A, ak bude v riadku dokladu pohyb s kartou typu B, kontácia doplní účet 13201_B.

Keď by analytik skladového typu nebol zadaný, kontácia by predvyplnila len účet 13201.

Účet 13201 však môže byť zavedený napr. ako neúplný účet a kontácia môže mať syntax napr. NxAccountID('13201'+StoreCard_ID.StoreCardCategory_ID.AnalyticalAccount).

Definícia predkontácie môže samozrejme vyzerať aj inak, nemusí používať účty definované pre sklad, môže používať iné neúplné účty, môže byť kombinovaná s podmienkami riadkov pre jednotlivé skladové typy a pod. Variantov je veľké množstvo. Uvedený príklad mal iba objasniť položku Analytiky.

Zahrnúť do hlásenia ESL

Umožňuje nastaviť, či sa pohyby so skladovými kartami tohto skladového typu majú zahŕňať do hlásenia ESL.

Ak je taká skladová karta vybraná do skladového riadka dokladu, predvyplní sa táto hodnota do položky Do ESL na riadku dokladu, ak je táto položka na riadku daného dokladu k dispozícii (viď popis danej položky). Predvyplnenú hodnotu však možno na konkrétnom doklade v prípade potreby zmeniť.

Zahrnúť do hlásenia INTRASTAT

Umožňuje nastaviť, či sa pohyby so skladovými kartami tohto skladového typu majú zahŕňať do hlásenia INTRASTAT.

Je-li taková sklad. karta vybrána do skladového řádku dokladu, předvyplní se na řádku dokladu do položky Do Intrastat, pokud je tato položka na řádku daného dokladu k dispozici (viz popis dané položky), hodnota odpovídající zatržení zatržítka v následující položce Chování INTRASTAT. Predvyplnenú hodnotu je však možné na konkrétnom riadku dokladu v prípade potreby zmeniť.

Správanie INTRASTAT

Ak je začiarknuté predchádzajúce začiark. políčko Zahrnúť do hlásenia INTRASTAT, sprístupnia sa voľby pre nastavenie správania INTRASTAT. Ide o položku typu prepínač, zvolená môže byť práve jedna možnosť:

 • Položka sa zahrnie do hlásenia INTRASTAT len sama za seba (na nákupných i predajných dokladoch) - Ani na predajných (napr. FV, PP) ani na nákupných (napr. PR) dokladoch sa pre potreby hlásenia INTRASTAT nepripočítava doprava. (V položke Do Intrastat na skladovom riadku nákupného i predajného dokladu sa po vybraní skladovej karty s týmto skladovým typom predvyplní hodnota 1-Započítavať.)
 • Položka sa na nákupných dokladoch zahrnie do hlásenia INTRASTAT vrátane dodatočných nákladov na dopravu - Na predajných dokladoch sa pre potreby hlásenia INTRASTAT nepripočítava doprava. Na nákupných dokladoch sa riadok dokladu, ktorý obsahuje skladovú kartu s týmto skladovým typom, premietne do hlásenia INTRASTAT vrátane prípadných nákladov na dopravu zadaných v subzáložke Vedľajšie obstarávacie náklady. (V položke Do Intrastat na skladovom riadku predajného dokladu sa po vybraní skladovej karty s týmto skladovým typom predvyplní hodnota 1-Započítavať. Na skladovom riadku nákupného dokladu sa po vybraní skladovej karty s týmto skladovým typom predvyplní hodnota 2-Započítavať s dopravou.)
 • Položka sa na predajných dokladoch započíta do hlásenia INTRASTAT ako doprava - Na nákupných dokladoch sa pre potreby hlásenia INTRASTAT nepripočítava doprava. Na predajných dokladoch sa riadok dokladu, ktorý obsahuje skladovú kartu s týmto skladovým typom, premietnuť do hlásenia INTRASTAT tak, že sa suma uvedená v položke C.cena tohto riadka rozpočíta pomernou časťou do položky Suma pre Intrastat medzi všetky ostatné skladové riadky dokladu, ktoré majú v položke Do Intrastat nastavenú hodnotu 1 - Započítavať. Tzn. umožňuje zahrnúť do ceny predávaného tovaru vykazovanej v hlásení INTRASTAT pomernú časť vedľajších výdajov, tzn. výdajov na dopravu, balenie, poistenie, provízie, poplatky, spotrebné dane a pod. (V položke Do Intrastat na skladovom riadku predajného dokladu sa po vybratí skladovej karty s týmto skladovým typom predvyplní hodnota 2-Rozpočítavať ako dopravu. Na skladovom riadku nákupného dokladu sa predvyplní hodnota 0-Nezapočítavať.)
 • Rozpočítanie vedľajších výdajov pre potreby hlásenia Intrastat sa na predajných dokladov vykonáva so zaokrúhlením na dve desatinné miesta. Prípadný centový rozdiel, ktorý vznikol rozpočítaním celkovej sumy, je pripočítaný k pomernej sume vedľajších výdajov na poslednom riadku predajného dokladu, ktorý má v položke do Intrastat nastavenú hodnotu 1-Započítavať.

  Pomerný diel sa stanovuje zo sumy v položke C.cena a rozpočítava sa pomerným dielom:

  • Podľa sumy, ak je na jednom predajnom doklade aspoň jeden riadok s tovarom, ktoré nemá priradenú žiadnu doplnkovú mernú jednotku.
  • Podľa hmotnosti, ak majú na jednom predajnom doklade všetky riadky s tovarom zadanú doplnkovú mernú jednotku.
  • Podľa množstva, ak majú na jednom predajnom doklade všetky riadky s tovarom zadanú rovnakú doplnkovú mernú jednotku a súčasne má parameter Náklady na dopravu pre potreby Intrastatu rozpočítavať podľa hodnotu podľa Množstva.

  Objasníme na príkladoch:

  Vystavme faktúru vydanú FV-1 na predaj 1 ks králika s hmotnosťou 5 kg za 25 EUR/ks a 500 ks balíčkov hovädzieho mäsa s hmotnosťou 1 kg za 10 EUR/ks. V položke Do Intrastat na všetkých troch riadkoch faktúry je hodnota 1-Započítavať. Ďalej majme na FV-1 štvrtý riadok s celkovou položkou za dopravu vo výške 100 EUR, ktorý má v položke Do Intrastat hodnotu 2-Rozpočítavať ako dopravu. Doplnková merná jednotka pre tovar Králík je NAR, pre tovar Hovädzie mäso je KGN a pri tovare Džús nie je zadaná žiadna hodnota v položke Kombinovaná nomenklatúra na skladovej karte, čiže merná doplnková jednotka nie je uvedená, tzn. k jednému tovaru nie je priradená doplnková merná jednotka, preto sa náklady na dopravu rozpočítajú pomerným dielom podľa fakturovanej sumy bez ohľadu na hodnotu parametra Náklady na dopravu pre potreby Intrastatu rozpočítavať podľa.
  Cena zboží vykazovaná v hlášení INTRASTAT, tj. částka v položce Částka pro Intrastat, se zvýší o poměrnou část nákladů na dopravu takto: cena zboží Králík = 250 + (1000*250CZK)/(250+50000+2000CZK) = 254,78 CZK, cena zboží Hovězí maso = 50000 + (1000*50000CZK)/(250+50000+2000CZK) = 50956,94 CZK a cena zboží Džus = 2000 + (1000*2000CZK)/(250+50000+2000CZK) = 2038,28CZK.

  Vystavme faktúru vydanú FV-2 na predaj 1 ks králika s hmotnosťou 5 kg za 25 EUR/ks a 500 ks balíčkov hovädzieho mäsa s hmotnosťou 1 kg za 10 EUR/ks. V položke Do Intrastat na oboch riadkoch faktúry je hodnota 1-Započítavať. Ďalej majme na FV-2 tretí riadok s celkovou položkou za dopravu vo výške 101 EUR, ktorý má v položke Do Intrastat hodnotu 2-Rozpočítavať ako dopravu. Doplňková měrná jednotka pro zboží Králík je NAR, zatímco pro zboží Hovězí maso je KGN, tj. doplňkové měrné jednotky ke zboží na všech řádcích FV jsou zadané, ale jsou různé, proto se náklady na dopravu rozpočtou poměrným dílem podle hmotnosti bez ohledu na hodnotu parametru Náklady na dopravu pro potřeby Intrastatu rozpočítávat podle.
  Cena tovaru vykazovaná v hlásení INTRASTAT, tzn. suma v položke Suma pre Intrastat, sa zvýši o pomernú časť nákladov na dopravu takto: cena tovaru Králik = 25 + (101*5kg)/(5kg+500kg) = 26 EUR, cena tovaru Hovädzie mäso = 5000 + (101*500kg)/(5kg+500kg) = 5100 EUR.

  Vystavme faktúru vydanú FV-3 na predaj 1 ks králika s hmotnosťou 5 kg za 10 EUR a 1 ks hovädzieho dobytka s hmotnosťou 500 kg za 400 EUR. V položke Do Intrastat na oboch riadkoch faktúry je hodnota 1-Započítavať. Doplňková měrná jednotka pro zboží Králík i pro zboží Skot je stejná - NAR, tj. doplňkové měrné jednotky ke zboží na všech řádcích FV jsou zadané a jsou stejné. Dále mějme na FV-3 třetí řádek s celkovou položkou za dopravu ve výši 1010 CZK, který má v položce Do Intrastat hodnotu 2-Rozpočítávat jako dopravu.
  Pokud parametr Náklady na dopravu pro potřeby Intrastatu rozpočítávat podle určuje rozpočítávání podle hmotnosti, cena zboží vykazovaná v hlášení INTRASTAT, tj. částka v položce Částka pro Intrastat, se zvýší o poměrnou část nákladů na dopravu takto: cena zboží Králík = 250 + (1010*5kg)/505kg = 260 CZK, cena zboží Skot = 10000 + (1010*500kg)/505kg = 11000 CZK.
  Ak však parameter Náklady na dopravu pre potreby Intrastatu rozpočítavať podľa určuje rozpočítavanie podľa množstva, cena tovaru vykazovaná v hlásení INTRASTAT, tzn. suma v položke Suma pre Intrastat, sa zvýši o pomernú časť nákladov na dopravu takto: cena tovaru Králik = 25 + (101*1ks)/(1ks+1ks) = 75,5 EUR, cena tovaru Hovädzí dobytok = 1000 + (101*1ks)/(1ks+1ks) = 1050,5 EUR.

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky.

Subzáložka Nastavenie

V subzáložke sú k dispozícii rôzne nastavenia, ktoré sa uplatnia pri práci so skladovými kartami daného typu jednotlivých agendách:

Názov Popis
Nastavenie pre agendu Ponuky vydané:
  Východiskový zdroj nákladovej ceny

Umožňuje nastaviť, ako sa pre skladové karty tohto skladového typu majú stanoviť nákladové ceny.

Ak je taká sklad. karta vybraná do skladového riadka dokladu, na ktorom sa zadávajú nákladové ceny, predvyplní sa táto hodnota do položky Zdroj nákladovej ceny. Predvyplnenú hodnotu však možno na konkrétnom doklade v prípade potreby zmeniť.

  Rad dokladov Požiadavky na výrobu

Rad dokladov typu Požiadavky na výrobu pre prípad, že na stanovenie nákladovej ceny je potrebná kalkulácia z výroby. Tzn. zdrojom nákladovej ceny v doklade má byť doklad Požiadavka na výrobu.

Pokud si zde zadáte jinou řadu, než jakou používáte běžně na požadavky na výrobu, můžete si zajistit, že automaticky generované požadavky kvůli kalkulaci nákladových cen budou v samostatných řadách.

Nastavenie pre agendu Objednávky prijaté:
  Rad dokladov Požiadavky na výrobu Rad dokladov typu Požiadavky na výrobu. Pokiaľ je tu Rad dokladov zadaný, použije sa v prípade, keď sa z objednávky prijatej vytvára doklad Požiadaviek na výrobu pre skladovú kartu tohto skladového typu.
  Ignorovať automatické vytváranie rezervácií Začiarknutie spôsobí, že potlačí automatické vytváranie rezervácií pre skladové karty patriace do daného typu.
Nastavenie pre skladové riadky dokladov zahrnuté do ESL:
  Východiskový kód rozlíšenia ESL

Umožňuje nastaviť, aký kód ESL sa predvyplní do položky Kód ESL na skladovom riadku dokladu pre skladové karty tohto skladového typu. Kód zadáte alebo vyberiete z číselníka Rozlíšenie typu plnenia (ESL).

Ak je taká sklad. karta vybraná do skladového riadka dokladu, na ktorom sa zadávajú údaje týkajúce sa ESL, predvyplní sa táto hodnota do položky Kód ESL. Predvyplnenú hodnotu však možno na konkrétnom doklade v prípade potreby zmeniť.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.