Skladové menu

Menu usporiadania skladových položiek nadefinované v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Skladové karty Ochrana dát Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Skladové hospodárstvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Sklad, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela

Popis ovládania a ďalších pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Skladové menu umožňuje jedno z možných členení skladových kariet. Slúži na to, aby si každý mohol nejakým spôsobom "zaškatuľkovať" skladové karty do ľubovoľných, užívateľom definovaných skupín a neskôr podľa nich rýchlo vyhľadávať zo skladu, triediť si skladové karty, abecedne ich radiť a pod. Skladové menu je úplne užívateľsky definovateľné.

Ide o číselník so stromovou štruktúrou, tzn. je v ňom možné definovať štruktúru nadriadenosti a podriadenosti jednotlivých položiek menu zadaním nadriadenej položky. Počet úrovní vnorenia nie je nijako obmedzený. Každú hlavnú skladovú kartu je potom možné zaradiť do príslušnej vetvy skladového menu, a to i do viacerých naraz, ak je to potrebné. Viď položka východiskové skladové menu v údajoch karty a ďalej záložka Skladové menu.

Číselník skladových kariet podporuje aj stromové zobrazenie, po jeho zapnutí sa zobrazí nadefinované skladové menu a skladové karty budú podľa neho filtrované - takže užívateľ aktuálne vidí len tie skladové položky, ktoré patria do vetvy menu, na ktorej aktuálne stojí.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Sklad.