Naskladnenie do pozícií - záložka Zoznam

Seznam zadaných dokladů naskladnění do pozic (NPZ), omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Dátum dokladu: Obsah položky Dátum z hlavičky dokladu.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.
Vykonané Informácia o tom, či bol daný polohovací doklad vykonaný. Význam a popis akcie vykonania pozri Polohovacie doklady všeobecne a ich vykonanie. Vykonanie je možné uskutočniť funkciou Vykonať, zrušenie vykonania potom funkciou Zrušiť vykonanie.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis zadávaných položiek nového dokladu viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia nového NPZ:

Nový doklad je možné zadávať funkciou Nový štandardne z tejto agendy otvorenej samostatne alebo vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

Ako bolo uvedené v kap. Vecný obsah - Skladové doklady a pohyby na sklade, existuje možnosť vystaviť nový doklad na základe nejakého iného už existujúceho (viď kap. Importy dokladov všeobecne). Jednotlivé možnosti vystavenia nového naskladnenia do pozícií (NPZ) sa líšia v podstate len tým, či do neho importujete nejaký doklad hneď na začiatku tvorby NPZ alebo nie a ktorý z nich sa použije na predvyplnenie údajov.

V prípade týchto dokladov platí, že do už vytvoreného dokladu nie je možné dodatočne importovať iné doklady.


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Opravovať nie je možné doklady, ktoré už boli vykonané, viď Polohovacie doklady - proces vystavenia a vykonania.

Tu, na rozdiel od iných skladových dokladov, je to inak pri kontrole, či na sklade opravovaného dokladu neprebieha inventúra. Pokiaľ sa doklad odkazuje na sklad, v ktorom práve prebieha inventúra alebo pozičná inventúra (bežná sklad. inventúra), nie je to pre opravy nijako na prekážku a doklad je možné opravovať. Pozičná inventúra by na prekážku bola, Pozičnú inventúru však nie je možné zahájiť, pokiaľ doklady nie sú vykonané a vykonanie dokladu znamená znemožnenie jeho opráv už samo o sebe.

Tu, na rozdiel od iných skladových dokladov, je možné opravovať doklady bez ohľadu na to, či bola vykonaná sklad. uzávierka daného skladu, pretože sa ich netýka. Polohovacie doklady skladovej uzávierke nepodliehajú (nemá pre ne význam).

Nie je možné opravovať riadky, ktoré obsahujú skladovú pozíciu, ktorej sa zmenil sklad, viď Opravy a mazanie riadkov obsahujúcich skladovú pozíciu so zmeneným skladom.

Pre opravy počtu ďalej platí, že počet nie je možné opravovať ľubovoľne. Pre opravu počtu existuje obmedzenie (počtom na zviazanom skladovom doklade). Ďalej viď popis položky V pozícii v obsahu naskladnenia do pozícií.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

NPZ je možné opravovať ešte ďalším spôsobom:

  • Novým vyvolaním polohovania funkciou Polohovať z agendy skladového dokladu s tým, že sa v rámci sprievodcu tvorbou polohovacieho dokladu vyberie na editáciu už existujúci polohovací doklad zviazaný s daným skladovým dokladom. Toto je pre všetky sklad. doklady, ku ktorým môže vzniknúť doklad NPZ, rovnaké a bolo popísané v popise položky "Existujúce polohovacie doklady" v rámci Procesná tvorba dokladov - PR -> NPZ.
 Tlač

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Vymazať nie je možné doklady, ktoré už boli vykonané, viď Polohovacie doklady - proces vystavenia a vykonania.

Tu, na rozdiel od iných skladových dokladov, je doklady možné mazať bez ohľadu na to, či bola vykonaná sklad. uzávierka daného skladu, pretože sa ich netýka. Polohovacie doklady skladovej uzávierke nepodliehajú (nemá pre ne význam).

Nie je možné vymazať riadky, ktoré obsahujú skladovú pozíciu, ktorej sa zmenil sklad, viď Opravy a mazanie riadkov obsahujúcich skladovú pozíciu so zmeneným skladom.

Doklad, ktorý má väzbu na skladový doklad, mazať možné je, dané väzby sa zrušia.

Pokiaľ je zmazaný doklad, na ktorom boli zadané šarže/sér.čísla, tieto šarže/sér. čísla sa samozrejme nemažú. Ani sa nijako neanulujú pohyby s nimi (údaje na čiastkových šaržách/sér. číslach), keďže polohovacie doklady nevykonávajú "pohyby" na čiastkových šaržách/sér. číslach (tie sa realizujú len zviazanými dokladmi skladovými). Samozrejme sa však anulujú údaje o obsahu sklad. pozícií. V prípade sériových čísel navyše prebieha kontrola, aby počet sér. čísla z daného skladu v jednej skladovej pozícii nebol po zmazaní dokladu iný ako povolený (tzn. 0 alebo 1).

Skopírovať F9

Pozície sa samozrejme nekopírujú, skopírovanému dokladu je ich potrebné zadať.

Pokiaľ sa kopíruje doklad so šaržami/sér. číslami, tak sa zo zdrojového dokladu kopírujú na nový doklad aj tieto. V prípade sér. čísel však prebieha ešte kontrola povoleného počtu (0 alebo 1) v danej pozícii a je ich potrebné príslušne upraviť ručne.

Aby na kópii polohovacieho dokladu ponuka pozícií podľa stratégií zobrazovala správne hodnoty, skladové pozície sa z riadkov zdrojového nekopírujú.

Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
  • Otvoriť samostatne
  • Pripojiť k existujúcej aktivite
  • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Vykonanie - -

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.