Skladové pohyby - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu alebo popisu v záložke Zoznam alebo v záložkách Detail jednotlivých skladových dokladov. V prípade potreby viď záložky Detail jednotlivých agend. Bližšie objasníme len nasledujúce položky:

Názov Popis
Jednotková cena Obmedzenie podľa jednotkovej skladovej ceny v lokálnej mene. Program potom vyberie len pohyby s jednotkovou skladovou cenou v zadanom rozsahu. Pokiaľ daný pohyb ešte nebol spracovaný a ocenený skladovou uzávierkou, ide o skladovú cenu predbežnú.
Celková cena Obmedzenie podľa celkovej skladovej ceny v lokálnej mene. Program potom vyberie len pohyby s celkovou skladovou cenou v zadanom rozsahu. Pokiaľ daný doklad ešte nebol celý spracovaný a ocenený skladovou uzávierkou, ide o skladovú cenu predbežnú.
Cena je kompletná Tento prvok umožní vypísať si len tie skladové pohyby, na ktorých sú príjmové ceny kompletné, resp. nekompletné, tzn. tie riadky skladových dokladov, ktoré majú v položke Kompl. ceny hodnotu Áno resp. Nie. Údaj o kompletných cenách je rozhodujúci pri spracovaní pohybu skladovou uzávierkou. Má význam len pri príjemkách (PR), príjemiek výrobkov (PHV) a inventárnych prebytkov (INP), preto tento obmedzovací prvok súčasne obmedzuje skladové pohyby len podľa pohybov z PR, PHV a INP.
Riadok je spracovaný uzávierkou Umožňuje si vypísať len pohyby, ktoré boli ocenené a uzavreté bežnou uzávierkou skladu k dátumu resp. za obdobie. Viac viď výpočet skladových cien s uzavretím (skladové uzávierky k dátumu/za obdobie).

Pri obmedzovaní podľa týchto podmienok je potrebné si uvedomiť, že nemôžu nastať súčasne. Tzn. pohyb ocenený bežnou uzávierkou (s uzavretím) už nebude oceňovaný v rámci ocenenia skladových zásob (bez uzavretia) a teda nebude zapamätaný v pomocnej tabuľke, kde sa tieto pohyby dočasne pamätajú.

Tzn. ak by ste obe podmienky nastavili na Áno, nevypíše sa NIČ.

Ak si chcete vypísať len pohyby z daného skladu NEocenené pri poslednom ocenení skladových zásob, je potrebné skombinovať túto a predchádzajúcu podmienku:

  • Riadok je spracovaný uzávierkou = Nie - Neuzavreté uzávierkou.
  • Riadok je ocenený (bez uzavretia) = Nie - Neocenené ocenením skladových pohybov.

    Alebo sa takto vypíšu pohyby, ktoré nie sú dočasne zapamätané v pomocnej tabuľke (viď výpočet skladových cien bez uzavretia (predbežná skladová uzávierka)) a súčasne len tie z nich, ktoré nie sú uzavreté bežnou uzávierkou.

A naopak, ak si chcete vypísať len pohyby Ocenené pri poslednom ocenení skladových zásob, stačí použiť len podmienku:

  • Riadok je ocenený (bez uzavretia) = Áno - Ocenené ocenením skladových pohybov.

Ak si chcete vypísať len pohyby Uzavreté bežnou uzávierkou, stačí použiť len podmienku:

  • Riadok je spracovaný uzávierkou = Áno - Uzavreté uzávierkou.

Ak by ste si chceli vypísať všetky pohyby Uzavreté poslednou bežnou uzávierkou (čo by bol variant reportu Zoznam uzavretých skladových pohybov zasielaného po dokončení naplánovanej úlohy Skladová uzávierka, ak je v jej parametroch táto tlač nastavená, bolo by u viacerých skladov potrebné použiť obmedzenie podľa Výrazu (nestačí len skombinovať s obmedzením podľa Čísla skladovej uzávierky - v rôznych skladoch môže by číslo poslední uzávierky rôzne).

Riadok je ocenený (bez uzavretia) Umožňuje si vypísať len dočasne zapamätané pohyby ocenené pri poslednom ocenení skladových zásob daného skladu. Viac viď výpočet skladových cien bez uzavretia (predbežná skladová uzávierka).
Číslo skladovej uzávierky

Umožňuje vypísať si len pohyby uzavreté konkrétnou uzávierkou. Číslo uzávierky viď Vykonané uzávierky skladu.

Čísla uzávierok sa číslujú zvlášť pre každý sklad. Tzn., že číslo zodpovedajúce "poslednej" uzávierke v jednom sklade, nemusí byť rovnaké s číslom "poslednej" uzávierky v inom sklade. Viď tiež poznámka v popise predchádzajúcich obmedzovacích podmienok.

Sériové čísla a šarže

Obmedzenie podľa skladových pohybov s kartami triedy šarže/sér. čísla, ktoré majú alebo naopak nemajú zadané šarže/sér. čísla.

Medzi sklad. pohybmi, ktoré nemajú zadané šarže/sér. čísla samozrejme nebudú zahrnuté sklad. pohyby, na ktorých vôbec karty so šaržami/sér. číslami nie sú.

Keď pracujete so šaržami/sér. číslami, ale na niektoré doklady ste ich z nejakého dôvodu ešte nezadali, tak pomocou tohto obmedzenia môžete rýchlo získať zoznam pohybov všetkých typov skladových dokladov, na ktoré treba doplniť šarže/sér. čísla a tie potom v oprave jednotlivých dokladov dodatočne zadať.

Len nepolohované pohyby

Položka je k dispozícii len vtedy, pokiaľ sa používa polohovanie, pozri čo je potrebné na prevádzku polohovania. Umožňuje obmedziť len podľa pohybov, ktoré sú vystavené na polohovaný sklad, ale ktoré nie sú úplne napolohované. Tzn. pohyb z polohovaného skladu nie je naviazaný na zodpovedajúcí polohovací doklad alebo nemá napolohované celé množstvo. Viď tiež Základné pojmy a proces polohovania.

Obmedzenie samo o sebe neprihliada k dátumu zahájenia polohovania na danom sklade. Pokiaľ si chcete obmedziť len podľa nepolohovaných dokladov vystavených až po tomto dátume, tak obmedzenie skombinujte s obmedzením podľa dátumu vystavenia.

Procesný stav

Omezení je k dispozici pouze v případěpoužívání procesního řízení, tj. pokud je parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech nastaven na hodnotu Ano.

Umožňuje omezit výběr na doklady, které se nacházejí v konkrétním procesním stavu,

 

Ďalej tu upozorníme na nasledujúcu možnosť triedenia:

Názov Popis
Triedenie - podľa uzávierky Pohyby roztriedi presne podľa toho, ako ich spracovala skladová uzávierka. Pri tomto type radenia je možné pozorovať postup, akým spôsobom uzávierka oceňovala skladové pohyby.