Pozičná inventúra - záložka Inventúra

Záložka je k dispozícii len, pokiaľ na danom sklade bola zahájená pozičná inventúra. Viď Zahájenie pozičnej inventúry. Pomocou tejto funkcie je možné tlačiť podklady pre inventúru a sledovať zistené inventárne rozdiely podľa stavu fyzickej inventúry pozícií daného skladu.

Záložka obsahuje editovateľný zoznam skladových kariet (hlavných). V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

  • Skryť doteraz nepoužité karty - skryje karty, ktoré nemajú doteraz založenú čiastkovú kartu na aktuálnom sklade zo záložky Zoznam
  • Skryť karty s nulovým stavom - skryje karty, ktoré majú nulový alebo záporný stav a to na aktuálnom sklade zo záložky Zoznam

Na to slúži obmedzovací panel (lišta) v hornej časti záložky Inventúra:

Príklad filtrovania len podľa kariet so stavom väčším ako nula

Naposledy použité nastavenie filtra sa nijako nepamätá (na rozdiel od niektorých iných číselníkov) a pri opätovnom otvorení agendy sa predvypĺňa tak, ako je dané v danom mieste programu (v niektorých miestach dokonca bez možnosti zmeny).

Pri inventúre skladu sa vynechávajú makrokarty.

Záložka ďalej obsahuje zoznam inventarizovaných sklad. kariet. Ide o prvok editovateľný zoznam.

Prvok editovateľný zoznam je tu použitý z dôvodu jednotnosti s bežnou inventúrou. Tu však na rozdiel od bežnej inventúry položky Skutočný počet a Jednotka nie sú editovateľné, keďže výsledky pozičnej inventúry sa zadávajú až v záložke Podľa pozícií.

Význam jednotlivých položiek zobrazených v záložke Inventúra:

Názov Popis
Identifikácia sklad. karty Identifikácia skladovej karty. Tu needitovateľná položka, preberá sa automaticky z agendy skladových kariet. Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke zobrazovať, závisí od nastaveného Triedenia v spodnej časti záložky.
Názov sklad. karty Názov vybranej skladovej karty. Needitovateľná položka, preberá sa automaticky z agendy skladových kariet.
Počet Needitovateľná položka. Zobrazuje informáciu o tom, v akom množstve je daná skladová karta na danom sklade. Počet je uvedený v jednotkách uvedených v položke Jednotka, pozri ďalej.
Skutočný počet

Skutočný počet na sklade zistený pri inventúre. Tu needitovateľná položka. Položka sa po zahájení inventúry predvyplní počtom, ktorý je evidovaný v systéme, tzn. podľa údajov v predchádzajúcej položke Počet. Predvyplnené stavy v položke Skutočný počet je však možné hromadne vynulovať funkciou Vynulovať.

Tu zobrazený skutočný počet sa priebežne aktualizuje podľa toho, ako sú zadávané skutočné počty danej sklad. karty v jednotlivých pozíciách.

Jednotka Hlavná jednotka pre danú kartu. Tu je jednotka needitovateľná položka, nie je možné vybrať inú jednotku.
+/- Informácia o tom, či ide o prebytok (+) alebo manko (-). Needitovateľná položka, aktualizuje sa automaticky podľa zadaného skutočného počtu.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • podľa kódu karty
  • podľa čísla colného sadzobníka
  • podľa názvu karty a skráteného názvu
  • podľa špecifikácie
  • podľa EAN (len hlavný EAN)
  • podľa PLU (len pre hlavnú jednotku, viď popis položky PLU v hlavičke karty)
  • podľa cudzieho názvu
  • podľa špecifikácie 2

Tu nie je k dispozícii možnosť triedenia pomocou kliknutia na hlavičku stĺpca alebo nastavením voľbou v lokálnom menu nad hlavičkou stĺpcov, keďže prvok editovateľný zoznam, ktorý je tu použitý,  to nepodporuje. Z rovnakých dôvodov tu nie je k dispozícii možnosť voľby triedenia použitím klávesovej skratky a možnosť užívateľsky definovaných stĺpcov.

Okrem vyššie uvedeného triedenia je možné mať zapnuté stromové zobrazenie , prípadne stromové zobrazenie vrátane podriadených vetiev , ktoré je možné nastaviť len vtedy, ak je zapnuté stromové zobrazenie. Obe stromové zobrazenia je možné zapnúť aj z menu Nastavenia. Karty sú potom zoradené podľa menu. Zaradenie karty do menu je možné nastaviť v hlavičke danej karty alebo v záložke Skladové menu. Takže v prípade zapnutia stromového zobrazenia sa v ľavej časti zobrazí vami nadefinované skladové menu. V pravej časti obrazovky sa zobrazujú karty zaradené pod aktuálnu položku menu (prípadne tiež pod podriadené položky menu), na ktorej sa nachádza kurzor. V rámci jednej vetvy menu je triedenie kariet opäť voliteľné (podľa položiek uvedených vyššie). Spôsob pohybovania sa po menu a skladových kartách viď popis prvku ovládanie stromového zobrazenia.

Funkcie k tejto záložke:

Zo základných sú k dispozícii iba nasledujúce (ostatné pre túto agendu nemajú význam):

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis
Help F1
Tlač, export F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Občerstviť F11

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Hľadať podľa EAN Ctrl +B -

Ide o jednu z možností hľadania skladovej karty podľa EAN. Funkcia pracuje podobne ako funkcia Hľadať podľa EAN v záložke Zoznam agendy Skladové karty.

Tu sa v zozname nájdených kariet zobrazujú i jednotky, a tým pádom, pokiaľ je hľadaný EAN pri viacerých jednotkách, je daná karta v zozname viackrát.

Na hľadanie sklad. kariet podľa EAN platného pre hlavnú jednotku (hlavný EAN) je výhodnejšie nastaviť si triedenie zoznamu sklad. kariet podľa EAN a následne zadávať hľadaný EAN v paneli na vyhľadávanie a triedenie, ktorý je umiestnený pod zoznamom sklad. kariet.