Pozičná inventúra - záložka Podľa pozícií

Záložka je k dispozícii len, pokiaľ na danom sklade bola zahájená pozičná inventúra. Viď Zahájenie pozičnej inventúry. Umožňuje tlačiť podklady pre inventúru a zadávať zistené inventárne rozdiely v pozíciách podľa stavu fyzickej inventúry daného skladu.

Obsahuje:

Zoznam pozícií

V hornej časti záložky je zoznam skladových pozícií inventarizovaného skladu. Ide o prvok editovateľný zoznam.

Prvok editovateľný zoznam je tu použitý z dôvodu jednotnosti s bežnou inventúrou. Tu však nie sú žiadne položky editovateľné, pretože to nemá význam, výsledky pozičnej inventúry sa zadávajú až v Obsahu pozícií.

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

 • Skryť prázdne pozície - skryje pozície aktuálneho skladu zo záložky Zoznam, ktoré majú nulový stav.

Na to slúži prepínač .

Zobrazujú sa tu i pozície Mimo prevádzky, keďže i v nich môže byť nájdený nejaký inventárny rozdiel. Význam položiek zobrazených v tomto zozname v tejto záložke je popísaný priamo v popise záložky Zoznam agendy Skladové pozície. Táto záložka slúži len na zobrazenie vybraných pozícií a len základných údajov o nich. Pokiaľ si k nim potrebujete zobraziť ďalšie údaje alebo potrebujete vykonať opravu údajov a pod., musíte si otvoriť priamo agendu Skladových pozícií.

Triedenie:

 • podľa kódu
 • podľa názvu
 • podľa čiarového kódu
 • podľa skladu
 • podľa typu pozície
 • podľa dostupnosti
 • podľa nastavenia Mimo prevádzky

Možnosti triedenia sú tu podobné ako priamo v záložke Zoznam agendy Skladových pozícií. Tu však nemá význam triedenie podľa skladu (inventarizované pozície patria len k jednému skladu). Triedenia podľa typu pozície, dostupnosti a príznaku Mimo prevádzky znamenajú, že na prvé miesto zoznamu pozícií pribudne daný stĺpec, po zmene triedenia opäť zmizne. Z dôvodu prehľadnosti nie je žiaduce, aby tu tieto stĺpce boli nastálo.

Tu nie je k dispozícii možnosť triedenia pomocou kliknutia na hlavičku stĺpca alebo nastavením voľbou v lokálnom menu nad hlavičkou stĺpcov, keďže prvok editovateľný zoznam, ktorý je tu použitý,  to nepodporuje. Z rovnakých dôvodov tu nie je k dispozícii možnosť voľby triedenia použitím klávesovej skratky a možnosť užívateľsky definovaných stĺpcov.

Lišta navigátora zoznamu pozícií

Pod zoznamom pozícií je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Obsah pozície

Názov Popis
Identifikácia sklad. karty

Identifikácia skladovej karty. Tu needitovateľná položka, preberá sa automaticky z agendy skladových kariet.

Názov sklad. karty Názov vybranej skladovej karty. Needitovateľná položka, preberá sa automaticky z agendy skladových kariet.
Sér. číslo/šarža

Pokiaľ ide o kartu triedy so šaržami/s.číslami, je tu uvedený názov šarže/s.čísla.

Tu needitovateľná položka, nie je možné vybrať inú šaržu/s.číslo. Predvypĺňa sa podľa evidovaného obsahu v danej pozícii. Pokiaľ by sme chceli zadať do pozície tovar s inou šaržou/s.číslom, bude to chápané ako ďalší záznam toho istého tovaru s inou šaržou/s.číslom uloženého v danej pozícii a je potrebné použiť funkciu Nový z navigátora.

Počet

Needitovateľná položka. Zobrazuje informáciu o tom, v akom množstve je daná skladová karta evidovaná v danej pozícii. Počet je uvedený v jednotkách uvedených v položke Jednotka, pozri ďalej.

Skutočný počet

Skutočný počet v danej pozícii nájdený pri inventúre. Tu editovateľná položka (na rozdiel od rovnomennej položky v záložke Inventúra). Položka sa po zahájení inventúry predvyplní počtom, ktorý je evidovaný v systéme, tzn. podľa údajov v predchádzajúcej položke Počet. Predvyplnené stavy v položke Skutočný počet je však možné hromadne vynulovať funkciou Vynulovať.

Editácia položky Skutočný počet je jednou z možností zadávania výsledkov inventúry. Do položky potom zadáte skutočný fyzický počet v pozícii v danej jednotke. Tu zadaný počet sa automaticky premietne do stavu karty zobrazeného v položke Skutočný počet v záložke Inventúra.

Karty triedy so sér. číslami je možné zadávať len po jednej, každé sér. číslo je potrebné zadať na zvláštny riadok. Počet tým pádom môže byť len 0 alebo 1.

Skutočný počet v danej pozícii nie je možné zadávať záporný.

Povolenie vyskladnovania do mínusu nastavené pre daný sklad resp. pre danú skladovú kartu sa v prípade polohovacích dokladov nezohľadňuje. Polohovať do mínusu nie je možné.

Ako bolo povedané v popise zadávania výsledkov inventúry, inventárny rozdiel je možné zadať k hlavnej karte bez ohľadu na to, či má pre zvolený sklad už založenú čiastkovú kartu alebo nie a táto sa automaticky založí (ak keď inventúru nakoniec Zrušíte), čo je možné využiť i na založenie väčšieho množstva kariet s ich rozmiestením do pozícií, pokiaľ so systémom začínate. Viď tiež Tipy pre vás v kap. Vecný obsah - Inventúra a ďalej Ako začať používať polohovanie.

Maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, sa riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

Jednotka

Jedna z jednotiek zadaných pre danú kartu.

Tu je uvedená presne tá jednotka, v ktorej bola sklad. karta do danej pozície naskladnená, tzv. uložená jednotka, pozri Jednotky, v ktorých je tovar v pozícii evidovaný. Tu je jednotka needitovateľná položka, nie je možné vybrať inú jednotku. Predvypĺňa sa podľa evidovaného obsahu v danej pozícii. Pokiaľ by sme chceli zadať do pozície tovar v inej jednotke, bude to chápané ako ďalší záznam toho istého tovaru v inej jednotke uloženého v danej pozícii a je potrebné použiť funkciu Nový z navigátora.

+/- Informácia o tom, či ide o prebytok (+) alebo manko (-). Needitovateľná položka, aktualizuje sa automaticky podľa zadaného skutočného počtu.

Lišta navigátora pozície

Pod zoznamom obsahu pozície je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Nový - na pridanie nového obsahu pozície. Po vyvolaní funkcie sa objaví dialógové okno na založenie nového obsahu skladovej pozície:

  Tu zadáte skladovú kartu, jednotku a skutočný počet, ktorý sa v danej jednotke v pozícii nachádza. Pokiaľ ide o kartu triedy so šaržami/s.číslami, tak sa ešte sprístupní položka šarža/s.číslo a šaržu/s.číslo je potrebné zadať. Ide o názov šarže/s.čísla. Číselníková položka. Tu buď zadáte názov už existujúcej šarže/s. čísla k danej sklad. karte na danom sklade priamo z klávesnice alebo si šaržu/s. číslo môžete vybrať z vyvolaného číselníka šarží/sér. čísel. Číselník sa tu ponúka defaultne obmedzený pomocou obmedzovacieho panela len podľa šarže/sér.čísla k danej skladovej karte (popis obmedzenia viď popis obmedzovacieho panela v záložke Zoznam agendy šarže/sér.čísla).

  Karty triedy so sér. číslami je možné zadávať len po jednej, každé sér. číslo je potrebné zadať na zvláštny riadok. Počet sa tým pádom v tomto prípade predvyplní jedna a položka nie je k dispozícii na editáciu.

  Tu nie je k dispozícii typ "Nová" na zadanie novej šarže/sér. č. Šarže/s.čísla je možné len vyberať a to zo šarží/s.čísel, ktoré sú v danom sklade evidované.

  Nový obsah musí byť v danej pozícii unikátny, pričom unikátnosť sa posudzuje pre sklad. kartu, jej jednotku a príp. šaržu/sér. číslo. Ako nový obsah teda nie je možné pridať rovnakú sklad kartu pre rovnakú jednotku, pokiaľ táto kombinácia už v pozícii je,  príp. nie je možné ako nový obsah pridať sér. číslo, ktoré už v pozícii je.

  U karet třídy se sér. čísly se nekontroluje unikátnost použitého sér. čísla v rámci různých pozic. Pokiaľ teda zadáte rovnaký tovar s rovnakým sér. číslom tak, že ho budete mať v dvoch pozíciách naraz, môže sa stať, že po ukončení inventúry budete mať na čiastkovej šarži pre daný sklad evidované i viac ako len 1 ks (pričom množstvo na čiastkovej šarži by malo byť len v rozmedzí -1, 0, 1). Príp. pokiaľ šlo v prípade oboch pozícií o inventárny prebytok, môže sa stať, že generovaný doklad inventárneho prebytku (INP) ani nebude možné uložiť (nie je povolené použíť jedno s.číslo na INP doklade viackrát).

Funkcie k tejto záložke:

Zo základných sú k dispozícii iba nasledujúce (ostatné pre túto agendu nemajú význam):

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis
Help F1
Tlač, export F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Je možné tlačiť voliteľne obsah všetkých pozícií alebo len aktuálnej pozície.

Občerstviť F11

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Vynulovať Ctrl +Enter

Položka Skutočný počet sa po zahájení inventúry predvypĺňa počtom evidovaným, pozri vyššie. To môže byť v niektorých prípadoch nevýhodné, preto táto funkcia umožňuje si stavy v položke Skutočný počet vynulovať. Viď tiež možnosti zadávania výsledkov inventúry.

Využijete napr. vtedy, keď máte tovar na viacerých miestach a zadávate inventúru postupne a pri predvyplnených stavoch by nebolo zrejmé, či sú predvyplnené programom, alebo či ide o stav zistený na inom mieste a zadaný napr. niekým iným.

Naopak v prípade, že skutočné fyzické počty prevažne zodpovedajú evidovanému stavu, je výhodné si skutočný stav nenulovať. Potom v prípade, že fyzicky zistený skutočný stav pre danú skladovú položku je rovnaký ako je evidovaný stav, nie je nutné žiadnu zmenu zadávať (neexistuje žiadny inventárny rozdiel).

Opraviť F4

Ide o jednu z možností zadávania výsledkov inventúry. Funkcia vyvolá dialógové okno na zadanie stavu pre aktuálnu skladovú položku, pre ktorú bola funkcia vyvolaná:

Príklad dialógového okna na zadanie skutočného zisteného stavu

Skutočný stav môžete zadať dvojakým spôsobom:

 • Zadaním prírastku (alebo úbytku) oproti pôvodnému množstvu do položky Zmena množstva. Tlačidlo +/- mení znamienko zadaného rozdielu.
 • Zadaním absolútneho čísla, tzn. celkového skutočného počtu bez ohľadu na počet pôvodný do položky Nové množstvo.

Kvôli urýchleniu zadania výsledkov inventúry sa naposledy použitý spôsob pamätá a pri nasledujúcom zadaní pre ďalšiu skladovú položku sa kurzor nastaví rovno do príslušnej položky.

Hľadať podľa EAN

Ctrl +B

alebo

Shift +Ctrl +B

Funkcia umožňuje dohľadať sklad. kartu podľa EAN ľubovoľnej jednotky danej skladovej karty alebo aj zadávanie skutočného počtu ku karte dohľadanej podľa EAN.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Hľadať podľa EAN

Ide o funkciu, ktorá v závislosti od nastavenia prepínača v hornej časti záložky Inventúra buď len dohľadá skladovú kartu podľa EAN ľubovoľnej jednotky alebo ju dohľadá a rovno k nej do skutočného počtu pridá jednu jednotku, ktorá patrí k zadanému EAN.

 • Prepínač Pripočítať množstvo podľa EAN nie je začiarknutý

  Ide o jednu z možností hľadania skladovej karty podľa EAN. Funkcia pracuje podobne ako funkcia Hľadať podľa EAN v záložke Zoznam agendy Skladové karty.

  Tu sa v zozname nájdených kariet zobrazujú i jednotky, a tým pádom, pokiaľ je hľadaný EAN pri viacerých jednotkách, je daná karta v zozname viackrát.

  Na hľadanie sklad. kariet podľa EAN platného pre hlavnú jednotku (hlavný EAN) je výhodnejšie nastaviť si triedenie zoznamu sklad. kariet podľa EAN a následne zadávať hľadaný EAN v paneli na vyhľadávanie a triedenie, ktorý je umiestnený pod zoznamom sklad. kariet.

 • Prepínač Pripočítať množstvo podľa EAN je začiarknutý

  Ide o jednu z možností zadávania výsledkov inventúry. Túto využijete najmä vtedy, keď pracujete s čítačkami čiarových kódov a inventárne prebytky chcete pridávať po jednotkách.

  Po vyvolaní funkcie sa zadá a dohľadá EAN rovnako ako v predchádzajúcom prípade. K nájdenej karte sa v položke Skutočný počet zvýší o jedna množstvo v jednotke, ku ktorej patrí zadaný EAN. Objasníme na príklade:

  Príklad: Majme kartu s jednotkou ks (hlavnú, vzťah=1, EAN=11111) a jednotkou bal (vzťah=3, EAN=22222). Zahájime pozičnú inventúru. V obsahu pozície je táto sklad. karta a je predvyplnené Počet=30ks, Skutočný počet 30ks. V jednotke bal sa sklad. karta v pozícii nevyskytuje.

  • Pokud čtečkou sejmeme kód 11111, pak se přidá 1 ks, tj. obdržíme Skutečný počet 31 ks.
  • Pokud čtečkou sejmeme kód 22222, pak se jen zobrazí hlášení, že záznam není nalezen. Pokiaľ by sme chceli zadať do pozície tovar v tejto jednotke, bude to chápané ako ďalší záznam toho istého tovaru v inej jednotke uloženého v danej pozícii a je potrebné použiť funkciu Nový z navigátora.

Pripočítať podľa EAN

Ide o jednu z možností zadávania výsledkov inventúry.

Po vyvolaní funkcie sa zadá a dohľadá EAN rovnako ako v predchádzajúcom prípade pri voľbe Hľadať podľa EAN. Pokiaľ sa nájde a vyberie karta spĺňajúca zadaný reťazec, zobrazí sa dialógové okno na zadanie stavu pre zodpovedajúcu vybranú skladovú položku a jednotku podobne ako priamo vo funkcii Opraviť, viď vyššie:

Príklad dialógového okna na zadanie skutočného zisteného stavu

Skutočný stav môžete zadať dvojakým spôsobom:

 • Zadaním prírastku (alebo úbytku) oproti pôvodnému množstvu do položky Zmena množstva. Tlačidlo +/- mení znamienko zadaného rozdielu.
 • Zadaním absolútneho čísla, tzn. celkového skutočného počtu bez ohľadu na počet pôvodný do položky Nové množstvo.

Kvôli urýchleniu zadania výsledkov inventúry sa naposledy použitý spôsob pamätá a pri nasledujúcom zadaní pre ďalšiu skladovú položku sa kurzor nastaví rovno do príslušnej položky.