Príjemky - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie o aktuálnej príjemke zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Obsah Šarže/sér. čísla Vedľajšie obstarávacie náklady Ručné párovanie Importované doklady Výdaje za obstaranie Hodnotenie dodávateľa Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Celková hmotnosť Súčet hmotnosti za všetky riadky na doklade, ktorých použitá jednotka má definovanú hmotnosť.
Celkový objem Súčet objemu za všetky riadky na doklade, ktorých použitá jednotka má definovaný objem.
Vratky Zobrazuje informáciu o prípadných vratkách príjemiek k príjemke. Pokiaľ k príjemke existuje práve jedna vratka príjemky, tak zobrazuje jej číslo dokladu, v prípade, že je ich viac, zobrazuje informáciu o ich počte v tvare "Celkom X".
Celkom V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú čiastku dokladu. Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet.
Celkom lok. Suma celkom prepočítaná v lokálnej mene.

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Rad
DocQueue_ID

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Pozor, rad dokladov tu o. i. určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Je možné použiť len taký sklad, ktorý má priradený zadaný rad dokladov). Pokiaľ sklad na nejakom riadku vytváraného dokladu nebude zodpovedať tu zadanému radu, systém vás pri uložení dokladu upozorní a budete ho ešte musieť zmeniť.

Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (najjednoduchšie skopírovaním pôvodného s úpravou potrebných údajov a následným vymazaním pôvodného - ak ho, samozrejme, ešte je možné zmazať).

Obdobie
Period_ID
Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. Na už existujúcich záznamoch zadané obdobie už nie je možné meniť.
Dátum
DocDate$DATE

Dátum vystavenia dokladu, musí ležať vo vybranom období. Povinná položka. Predvypĺňa sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.

V prípade PR čerpaných do predajných dokladov (FV/PP) v rámci vracania tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch sa aktualizuje prostredníctvom opráv predajného dokladu. Viď tiež Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky.

Firma
Firm_ID

Firma z Adresára firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. V prípade dokladov vystavovaných samostatne sa predvypĺňa firmou nastavenou vo Firemných údajoch (v prípade dokladov vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho), ale je samozrejme možné zadať tiež inú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej si možno prezerať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzok danej firmy alebo zadať odkaz na osobu. firmy.

Popis
Description

Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako dopĺňajúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam, prostredníctvom predkontácií môže byť využitý neskôr tiež ako popis (či jeho časť) daného dokladu v účtovnom denníku a pod.. Nepovinná položka.

Ak ide o doklad generovaný automaticky z pokladničného alebo reštauračného predaja (viď možnosti vystavenia novej PR), je tu uvedený popis adekvátny tomuto: Napr. "Účtenka UC-4/2011" - tzn. číslo účtenky, ku ktorej PR vznikla v prípade vytvorenia PR k UC ihneď po vystavení UC (tzn. išlo o okamžitý predaj zo skladu) alebo napr. "13.4.2011 - vracanie z predaja" v prípade, že PR k UC bola vytvorená až uzávierkou predaja, alebo "Prebytky výroby skladu výrobkov" v prípade vzniku PR pri uzávierke bonov na tovar vyrovnávajúce prebytky výroby.

Spôsob dopravy
TransportationType_ID
Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov dopravy. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka.

Aktualizovat dodavatele
ActualizeSuppliers

 

Položka typu predvoľba. Keď je začiarknutá, aktualizuje sa po uložení príjemky zoznam dodávateľov pre skladové karty obsiahnuté v príjemke. Tzn., že ak sa na dané karty zatiaľ neprijímalo od firmy na práve vystavovanej príjemke v daných jednotkách, daná firma pribudne do zoznamu dodávateľov takejto skladovej karty. Pokiaľ je firma pre dané jednotky v zozname už uvedená, zaktualizuje sa len posledná nákupná cena a dátum posledného nákupu v zozname dodávateľov. Berie sa ohľad i na prípadné zásadné opravy a zlučovanie firiem, viď predchodca a nasledovníci firiem. (Tzn. pokiaľ bol dodávateľ zadaný ku karte neskôr opravený zásadnou opravou v adresári príp. došlo k zlučovaniam firiem.)

Pravidlá aktualizácie zoznamu dodávateľov podľa danej príjemky:

 • Aktualizácia prebehne len vtedy, keď je dátum vystavenia príjemky väčší alebo rovnaký ako dátum posledného nákupu pamätaného v zozname dodávateľov pre daného dodávateľa a jednotku a súčasne keď je cena na príjemke nenulová.

  Pokud opravujete příjemku, která aktualizovala dodavatele, a příjemka po opravě již nesplňuje podmínky, za kterých se tato aktualizace standardně provádí (např. má již starší datum), pak se aktualizace samozřejmě neprovede.

  Pokiaľ zmažete príjemku, ktorá naposledy aktualizovala dodávateľa, aktualizované informácie o dodávateľovi sa zo zoznamu dodávateľov nijako nemažú!

  Z inventárnych prebytkov a prevodiek príjemsa aktualizácia dodávateľov nevykonáva.

Ak nechcete dodávateľa založiť v zozname dodávateľov alebo ak je už založený a nechcete aktualizovať jeho údaje podľa údajov danej príjemky, položku ponechajte nezačiarknutú.

Stav začiarknutia sa pamätá na užívateľa a predvyplní sa podľa predchádzajúceho použitia (na naposledy vystavenom doklade).

Zahraničie/cudzia mena
Typ obchodu
TradeType

Funkčné tlačidlo na vyvolanie modálneho dialógu typ obchodu na zadanie typu obchodu a ďalších položiek s tým súvisiacich. Vedľa funkčného tlačidla sa zobrazuje krátky popis aktuálne zvoleného typu obchodu.

Názov Popis
Typ obchodu

Položka typu prepínač. Z ponúkaných možností musíte vybrať typ obchodu, podľa toho, za akým účelom doklad vystavujete. Voľba je úplne na zodpovednosti užívateľa. Aké možnosti sú k dispozícii a aký je ich význam viď Typy obchodu pre doklady na vstupe.

Zvolený typ obchodu ovplyvňuje ďalšie položky s ním súvisiace a to jednak položky ďalej ponúkané v tomto dialógovom okne, a jednak položky riadkov dokladov v záložke Obsah (príslušnosť riadka do hlásenia INTRASTAT).

Domáca krajina/Dovoz Položka je k dispozícii len pre doklady, vystavované s typom obchodu "0 - Nezadané". Ďalej viď popis rovnomennej položky v popise typu obchodu "0 - Nezadané".
Krajina odoslania Krajina odoslania. Ďalej viď popis rovnomennej položky pri jednotlivých typoch obchodov.
Dodacie podmienky Údaj na zostavenie hlásenia INTRASTAT. To, či je položka k dispozícii, závisí na nastavenom type obchodu pre tento doklad (viď popis rovnako pomenovanej položky pri jednotlivých typoch obchodov).
Povaha transakcie Údaj na zostavenie hlásenia INTRASTAT. To, či je položka k dispozícii, závisí na nastavenom type obchodu pre tento doklad (viď popis rovnako pomenovanej položky pri jednotlivých typoch obchodov).
Druh dopravy INTRASTAT Údaj na zostavenie hlásenia INTRASTAT. To, či je položka k dispozícii, závisí na nastavenom type obchodu pre tento doklad (viď popis rovnako pomenovanej položky pri jednotlivých typoch obchodov).
Intrastat
(ntrastatDate$DATE
Dátum pre Intrastat. Ide o dátum, podľa ktorého bude daná príjemka zahrnutá do hlásenia INTRASTAT. Povinná položka. Položka je k dispozícii len vtedy, ak to má pre danú príjemku zmysel, takže v závislosti od zvoleného Typu obchodu, a predvypĺňa sa podľa Dátumu vystavenia dokladu.
Mena
Currency_ID

Mena, v ktorej je daný doklad vystavovaný. Či je položka editovateľná a ako sa predvypĺňa, závisí od viacerých skutočností: od toho, akým spôsobom sa doklad vystavuje (napr. či podľa nejakého iného dokladu), od zvoleného typu obchodu pre tento doklad atď.

Predvypĺňa sa nasledovne:

 • prednostne menou z importovaného dokladu, ak ide o procesnú tvorbu dokladu, v rámci ktorej sa mena, čoby hlavičkový údaj, má preberať,
 • alebo menou nastavenou pre firmu zadanú v hlavičke dokladu (ak má daná firma túto svoju preferovanú menu nastavenú), alebo lokálnou menou v opačnom prípade,
 • alebo po zadaní krajiny odoslania do hlavičky dokladu menou danej krajiny, ak firma zadaná v hlavičke nemá nastavenú vlastnú preferovanú menu,
 • prípadne sa predvyplní podľa zadaného typu obchodu, ak daný typ obchodu vyžaduje zadanie nejakej konkrétnej meny (napr. podľa Krajiny odpočtu DPH). Ďalej viď i popis položky Mena v rámci jednotlivých typov obchodov.

  Po zmene firmy resp. krajiny odoslania sa môže zmeniť aj mena. Platí:

  • po zmene firmy sa vyvolá znovu predvyplnenie meny menou nastavenou pre firmu, ale IBA vtedy, ak ju táto má nastavenú a ak vystavovaný doklad zatiaľ nemá žiadny riadok alebo neexistujú iné skutočnosti, ktoré už znemožňujú menu zmeniť, viď ďalej (v opačnom prípade sa mena na doklade nijako nezmení)
  • po zmene krajiny odoslania sa vyvolá znovu predvyplnenie meny menou danej krajiny, ale IBA vtedy, ak firma v hlavičke nemá preferovanú menu nastavenú a ak vystavovaný doklad zatiaľ nemá žiadny riadok alebo neexistujú iné skutočnosti, ktoré už znemožňujú menu zmeniť, viď ďalej (v opačnom prípade sa mena na doklade nijako nezmení)

Ak je zadaná mena iná ako lokálna, sprístupní sa položka a funkčné tlačidlo na zadanie kurzu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Načítaj - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia.
 • Ulož kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia. Použijete vtedy, pokiaľ nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a chcete, aby sa súčasne uložil aj do kurzového lístka.
 • Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok

Po zadaní cudzej meny sa kurz predvyplní. V tomto prípade predvypĺňaný kurz závisí od stavu firemného parametra Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz a Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz. Predvyplnený kurz je možné zmeniť. Po zmene dátumov v hlavičke dokladu sa opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu s ohľadom na nastavenie spomenutých parametrov.

Dodatočná oprava meny na inú nespôsobí prepočet súm na už zadaných riadkoch kurzom, sumy zostanú číselne rovnaké, akurát budú v inej mene. Ďalej viď Doklady v cudzej mene - zmena meny.

V prípade PR čerpaných do predajných dokladov (FV/PP) v rámci vracania tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch sa aktualizuje prostredníctvom opráv predajného dokladu. Viď tiež Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky.

Menu už nie je možné meniť, pokiaľ bol doklad vrátený (tzn. existuje k nemu vratka príjemiek).

Kurz
RefCurrency_ID.Code)
(LocalRefCurrency_ID
Parametre vypĺňania vedľ. obst. nákladov
Clo
OptCustoms

Tu môžete pre každú príjemku nastaviť, či budete zadávať nejaké vedľajšie obstarávacie náklady, a to zvoliť aké a akým spôsobom. Zadané vedľajšie obstarávacie náklady sa zahrnú do obstarávacej ceny tovaru pre účely jeho oceňovania a výpočet skladových cien v uzávierke skladu, ak sú zadané ceny na príjemke označené ako kompletné. Možné spôsoby oceňovania boli vyložené v samostatnej kapitole.

Tieto vedľajšie obstarávacie náklady sa potom pre každý riadok príjemky zadávajú v záložke Vedľajšie obstarávacie náklady, kde je aj možnosť nechať si ich rozpočítať na položky príjemky automaticky podľa zadaných kritérií. Je možné zadávať vedľajšie obstarávacie náklady na:

 • clo
 • perc. náklady
 • dopravu
 • ostatné

Pre každý z nich je možné nastaviť hodnoty:

 • nepoužiť - tento druh vedľajších obstarávacích nákladov sa potom nebude ponúkať na zadanie v záložke Vedľajšie obstarávacie náklady
 • absolútnou sumou - tento druh vedľajších obstarávacích nákladov sa potom bude zadávať ako konkrétna suma v peniazoch
 • percentom - tento druh vedľajších obstarávacích nákladov sa potom bude zadávať ako percento z nákupnej ceny, pričom konkrétnu sumu v peniazoch program dopočíta

Objasníme na príklade:

Nakúpime 15 ks tovaru Z, ktorého nákupná cena je 1000Sk za kus, takže 15000Sk celkom. Nech z daného tovaru musíme zaplatiť clo a sadzba cla nech pre jednoduchosť predstavuje 10% z nákupnej ceny tovaru. Tovar si necháme dopraviť, pričom cena dopravy bude 500Sk. Žiadne ďalšie vedľajšie obstarávacie náklady nie sú. V zadávanej príjemke potom nastavíme clo percentom, dopravu absolútnou sumou, perc. náklady a ostatné nepoužiť. V záložke Vedľajšie obstarávacie náklady potom bude len položka Clo% (do nej zadáme 10% (prípadne sa percento predvyplní zo skladovej karty, ak je na nej zadané) a položka Doprava (do nej zadáme 500).

Aby užívateľov, ktorí zadávajú vedľajšie obstarávacie náklady vždy rovnakým spôsobom, nezdržiavalo zadávanie týchto položiek v hlavičkách každej príjemky, je možné vo Firemných údajoch určiť, ako sa majú tieto položky na dokladoch predvypĺňať, viď popis globálnych parametrov v časti Sklad.

Ak používate oddelenú evidenciu vedľajších obstarávacích nákladov za obstaranie tovaru a tieto potom "rozpúšťate" len účtovne (viď Spôsoby oceňovania), vedľajšie obstarávacie náklady na príjemke zadávať nebudete.

Perc. náklady
OptSpendingTax
Doprava
OptTransportation
Ostatné
OptOtherCost
Prepne na subzáložku Obsah.

Je-li aktivní procesní řízení skladových dokladů (tj. parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastavený na hodnotu Ano), nachází se na záložce Hlavička pod hlavním variantním vstupním formulářem ještě jeden, který v továrním nastavení obsahuje následující položky:

Názov Popis
Stav
PMState_ID

Procesní stav dokladu. Hodnotu není možné editovat přímo, je zapotřebí použít funkci Změna stavu.

Zodp. role
ResponsibleRole_ID
Uživatelé obsazení to této role mohou provádět opravy dokladu.
Zodp. osoba
ResponsibleUser_ID

Uživatel, který může provádět opravy dokladu, i když není obsazen do zodpovědné role.

Podrobnější informace o významu a vzájemném vztahu zodpovědné role a zodpovědné osoby viz sekce Nastavení Zodpovědné role a Zodpovědné osoby v kapitole Procesní řízení - obecně.

Vytvořil
CreatedAt$DATE
CreatedBy_ID

Datum a čas založení dokladu a identifikace uživatele, který doklad založil.

Změnil
CorrectedAt$DATE
CorrectedBy_ID

Datum a čas založení poslední změny dokladu a identifikace uživatele, který změnu provedl.

Vyřídil
FinishedAt$DATE
FinishedBy_ID

Datum a čas posledního přepnutí dokladu do systémového procesního stavu Vyřízeno a identifikace uživatele, který změnu stavu provedl.

Pokud se doklad aktuálně nachází v jiném procesním stavu než Vyřízeno, jsou obě pole prázdná.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných riadkov (na začiatku prázdny).

V Príjemkách do skladu nie je k dispozícii možnosť voliť typ riadkov, pretože na príjemkách má zmysel zadávať len skladové položky, teda len riadky typu 3 - skladové. Podrobný popis všetkých položiek, ktoré sa vzťahujú k skladovým riadkom, nájdete v spoločnej kapitole Typy riadkov na dokladoch, tu sa na tento ich popis budeme len odvolávať. Zostávajúce položky popíšeme tu. Položky zadávané na riadku v tomto doklade:

Názov Popis
Sklad

Na zadanie skladu, do ktorého sa bude prevádzať.

Sklad už nie je možné opravovať, pokiaľ je riadok už aspoň čiastočne napolohovaný.

Kód skl.karty a Názov skl.karty

Na zadanie skladovej karty, ktorá sa bude prevádzať. Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke v danom doklade zadávať a následne zobrazovať, závisí od nastavenia položky Zadávať v lište navigátora v spodnej časti záložky. Podrobnejšie viď popis riadka 3 - položka Sklad.karta.

Ako bolo povedané v úvodnej kapitole, príjemku je možné zadať k hlavnej karte bez ohľadu na to, či má pre zvolený sklad už založenú čiastkovú kartu alebo nie. Pokiaľ vybraná hlavná karta pre daný sklad zatiaľ čiastkovú kartu založenú nemá, tak sa táto v agende Čiastkové karty automaticky založí (za predpokladu nepovinného Zadávania miesta na čiastkových kartách). S touto čiastkovou kartou sa po uložení dokladu uskutoční zodpovedajúci pohyb. (Uskutočnené pohyby je možné súhrnne zobrazovať napr. v agende Skladové pohyby).

Ako bolo uvedené v úvodnej kapitole, vyššie uvedenú skutočnosť je možné s výhodou využiť, pokiaľ začínate so systémom pracovať a potrebujete založiť väčší počet čiastkových skladových kariet a zadať k nim ich aktuálny stav na sklade. Ďalej viď Ako začať používať modul Sklad a tipy pre vás v kap. Vecný obsah - Inventúra.

Sklad. kartu už nie je možné opravovať, pokiaľ je riadok už aspoň čiastočne napolohovaný. Sklad. kartu taktiež nie je možné opravovať v prípade, keď je riadok už aspoň čiastočne vrátený alebo čerpaný (importovaný) do iných dokladov. Myslí sa tým prípad, kedy vzniká pevná väzba medzi čerpaným dokladom a následným dokladom. Naopak čerpanie so vznikom len voľnej väzby opravám nebráni. Ďalej viď záložka X-väzby tejto agendy.

Zadanie viacerých riadkov (skladových kariet) naraz:

Zadať môžete i viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi, príp. môžete zadávať množstvo vybraných označených kariet priamo nad číselníkom skladových kariet v prípade Režimu zadania expedovaného množstva priamo nad zoznamom skladových kariet. Podrobnejšie viď popis riadka 3 a popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.

Počet

Počet jednotiek, ktorý sa bude prijímať.

Či je možné uložiť i počet iný ako nedeliteľné množstvo, závisí od hodnoty parametra Kontrolovať nedeliteľné množstvo.

Počet nie je možné opravovať ľubovoľne. Pri opravách sa berie ohľad na prípadné čerpania do následných predajných dokladov (FV, PP) a na prípadné vratky príjemiek (VPR). Pri opravách sa ďalej berie ohľad na prípadné väzby na polohovacie doklady (NPZ) a počet nie je možné zadať nižší ako počet, ktorý je už napolohovaný. Pokiaľ napriek tomu potrebujete zadať počet nižší, je potrebné najskôr opraviť alebo zrušiť príslušný polohovací doklad.

Maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať, sa riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom.

U PR čerpaných do prodejních dokladů (FV/PP) záleží možnost opravy na nastavení parametru Předvyplňovat nákupní cenu na skladové příjemce vzniklé z prodeje (Firemní údaje -> Parametry -> Sklad). Pokud se používá způsob "Cenou ze zdrojového dokladu", typicky v rámci vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech, lze pole počet na příjemce opravovat jen prostřednictvím oprav prodejního dokladu s ohledem na režim čerpání. Viď tiež Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky. Při použití ostatních způsobů předvyplňování nákupní ceny je možné počet editovat přímo na příjemce, i když jde o příjemku automaticky vygenerovanou, s vazbou na prodejní doklad.

Jedn.

Jednotka, v ktorej sa bude prijímať.

Jednotku už nie je možné opravovať, pokiaľ je riadok už aspoň čiastočne napolohovaný.

J. cena

Je k dispozícii len, pokiaľ máte prístupové právo Vidieť nákupné ceny.

Čo pre jednotkovú cenu na dokladoch platí všeobecne, viď:Jednotková obstarávacia cena. Ak cena pre príjem nie je doteraz známa, zadáte len počet. Vykoná sa potom len kusový príjem do skladu a ceny doplníte neskôr, viď popis funkcie Opraviť príjemku. (Pritom prijaté položky budete smieť vyskladňovať, skladové ceny sa napočítajú neskôr uzávierkou skladu, viď kap. Výpočet skladových cien).

Ku každej zadanej nákupnej cene za tovar môžete potom v záložke Vedľajšie obstarávacie náklady zadávať vedľajšie náklady (clo, iné percentuálne náklady, dopravu, ostatné náklady) na obstaranie daného tovaru. Či sa budú tieto náklady zadávať, resp. predvypĺňať, závisí od nastavenia parametrov vypĺňania vedľajších obstarávacích nákladov v hlavičke dokladu.

Jedn. obstarávacia (nákupná) cena sa môže:

Ak jednotková cena nie je k dispozícii pre editáciu, pretože na doklade sa edituje celková cena, a vy chcete jednotkovú cenu editovať, musíte celkovú cenu najskôr vynulovať.

Nákupná cena sa môže kontrolovať vzhľadom k dodávateľským cenníkom s ohľadom na stav parametra Kontrola nákupnej ceny podľa dodávateľského cenníka.

Predvyplnenie východiskovou nákupnou cenou

J.cena sa predvypĺňa s ohľadom na to, ako PR vznikla (viď možnosti vystavenia novej PR), nasledovne:

 • Ak má hodnotu Nie -  tak sa nepredvypĺňa nijako, jej zadanie je čisto vecou užívateľa.
 • Ak má hodnotu Áno - tak sa predvypĺňa tzv. Východiskovou nákupnou cenou.

  Výchozí nákupní cena se stanoví takto: hledá se v seznamu dodavatelů, v dodavatelských cenících a v poslední pořizovací ceně evidované na dané skl. kartě, přičemž pořadí hledání je dáno nastavením parametru Výchozí nákupní cena následovně: Ak má parameter hodnotu:

  • Z dodávateľov na karte
   • Prednostne sa hľadá v zozname dodávateľov danej skladovej karty. Pre stanovenie východiskovej nákupnej ceny sa najprv hľadá dodávateľ zadaný v hlavičke vystavovaného dokladu so zhodnou menou a jednotkou. Ak je nájdený dodávateľ, ktorý má v zozname uvedenú nákupnú cenu v mene dokladu a pre jednotku zadanú v riadku dokladu, predvyplní sa táto nákupná cena (a to aj vtedy, keď je v zozname dodávateľov pre daného dodávateľa aktuálnejší záznam pre inú jednotku alebo menu). Berie ohľad aj na predchodcov firmy (pokiaľ bol dodávateľ zadaný ku karte neskôr opravený zásadnou opravou).
   • Ak nie je nájdený žiadny záznam daného dodávateľa so zhodnou menou a jednotkou, použije sa najaktuálnejší záznam daného dodávateľa, ktorý sa nájde, a cena sa predvyplní podľa neho (samozrejme patrične prepočítaná podľa vzťahu jednotiek (pokiaľ je v inej jednotke) a podľa kurzov uvedených v zozname dodávateľov a na hlavičke dokladu (pokiaľ je v inej mene ako je doklad)).
   • Ak sa v zozname dodávateľov nedohľadá žiadny záznam pre daného dodávateľa, pokračuje sa s hľadaním ceny v položke posledná obstarávacia cena na danej čiastkovej karte. Ak sa nájde nenulová, použije sa ako východisková. (Samozrejme opäť príslušne prepočítaná podľa vzťahu jednotiek a podľa kurzov uvedených v údajoch danej čiastkovej karty a na hlavičke dokladu (pokiaľ je v inej mene, ako je mena vystavovaného dokladu)). Ak nie je posledná nákupná cena na čiastkovej karte uvedená (tzn. je nulová), pokračuje sa v hľadaní v dodávateľských cenníkoch.
  • Z dodávateľského cenníka
   • Prednostne sa hľadá v dodávateľských cenníkoch. Hľadá sa vo všetkých, pričom sa hľadá najaktuálnejší cenník, kde sa vyskytuje firma dodávateľa a skladová karta.
   • Ak nie je v dodávateľských cenníkoch dohľadaný žiadny zodpovedajúci záznam, pokračuje sa s hľadaním ceny v zozname dodávateľov a pokiaľ tu nie je nenulová cena nájdená, tak v poslednej nákupnej cene na danej čiastkovej karte.
  • Posledná nákupná
   • Prednostne sa hľadá v položke posledná obstarávacia cena na danej čiastkovej karte. Ak je nenulová, použije sa ako východisková nákupná cena. (Samozrejme opäť príslušne prepočítaná podľa vzťahu jednotiek a podľa kurzov uvedených v údajoch danej čiastkovej karty a na hlavičke dokladu (pokiaľ je v inej mene, ako je mena vystavovaného dokladu)).

    Na príjemkách sa do predvypĺňanej ceny nezahŕňa prípadne zadaná Dopl. cena na čiastkovej karte, pretože to tu nemá význam. (Vedľajšie náklady sa zadávajú zvlášť.)

   • Ak nie je posledná nákupná cena na čiastkovej karte uvedená (tzn. je nulová), pokračuje sa s hľadaním ceny v zozname dodávateľov a pokiaľ tu nie je nenulová cena nájdená, tak v dodávateľských cenníkoch.
  • Ak nie je ani v jednom zdroji dohľadaná nenulová cena, nepredvyplní sa nič, tzn. položka zostane nulová.
  • Pri zmene jednotiek sa cena príslušne zaktualizuje. (Tzn. znovu sa pokúsi nájsť záznam s rovnakou menou a jednotkou v dodávateľoch resp. dodávateľskom cenníku, pokiaľ ho nenájde, použije najaktuálnejší záznam, ktorý príslušne prepočíta podľa vzťahu jednotiek a meny).

   Pri dodatočnej zmene meny alebo firmy v hlavičke dokladu sa predvyplnená cena na už existujúcich riadkoch znovu nehľadá.

   (Spôsoby prepočtu z jednej meny na druhú a použitý kurzový lístok vzhľadom k vzťažnej mene závisia od nastavenia denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.)

Preberanie nákupnej ceny z importovaného dokladu

Jednotková cena môže byť prevzatá z importovaného dokladu. Napr. import objednávky vydanej do príjemky (viď Procesná tvorba dokladov - OV -> PR). V tomto prípade väčšinou platí:

 • Pokiaľ je cena na predchádzajúcom (importovanom) doklade zadaná konkrétnou sumou, prevezme sa do nákupného dokladu tak, ako je, a predvyplnenie východiskovou predajnou cenou sa nijako neuplatní.

  Pokiaľ je importovaný doklad v inej mene, tak je suma prepočítaná príslušným kurzom na menu vystavovaného dokladu. A to kurzom zadaným v hlavičke editovaného dokladu, a pokiaľ tam zadaný nie je (edit. doklad je v SKK), tak kurzom prevzatým z kurz. lístka k dátumu vystavenia editovaného dokladu alebo k dátumu plnenia (v závislosti na parametri systému Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz). (Obdobne v prípade prevodu z jednej cudzej meny na inú cudziu, kedy nestačí len kurz zadaný v hlavičke dokladu.) Konkrétny spôsob prepočtu medzi cudzími menami samozrejme závisí od toho, z akej meny na akú menu sa prevod uskutočňuje.

  Pokiaľ sa počas editácie zmení buď priamo kurz zadaný v hlavičke editovaného dokladu alebo len dátum vystavenia (pri dokladoch, kde kurz zadávaný nie je (edit. doklad je v EUR)), a táto zmena dátumu vedie na iný kurz pre prepočet, tak sa už zadané či predvyplnené ceny na riadkoch nijako automaticky neprepočítajú.

Výber jednotkovej nákupnej ceny z ponuky

Pokiaľ jednotková cena nie je predvyplnená alebo ju chcete z nejakého dôvodu zmeniť, môžete ju zadať ručne alebo ju vybrať z ponuky. V skladovom riadku sa položka j. cena správa ako číselníková položka, tzn. môžete si vyvolať zoznam cien a z nich vybrať. Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa zobrazí okno podobné nasledujúcemu:

Príklad okna na výber jednotkovej ceny na príjmových dokladoch. ABRA vzhľad modrý.

Okno môže mať až tri záložky:

Záložka Posledná nákupná

Obsahuje vždy jediný riadok s poslednou obstarávacou cenou z čiastkovej skladovej karty. Obsiahnuté položky:

Názov Popis
Definícia ceny Identifikácia pôvodu nákupnej ceny. Tu je uvedený text "Posledná nákupná".
Suma a Mena

Suma, ktorá je evidovaná v položke posledná obstarávacia cena na čiastkovej sklad. karte, pričom zahŕňa tiež vedľajšie výdaje obstarania evidované v položke doplnková obstarávacia cena. Platí:

 • Zobrazená suma je vztiahnutá k hlavnej jednotke bez ohľadu na jednotku aktuálne zvolenou v riadku dokladu. Po výbere ceny do riadka dokladu sa príslušne dopočíta podľa ich vzájomného vzťahu.
 • Zobrazená suma je v mene, v ktorej je evidovaná na čiastkovej skl. karte. Pokiaľ je daný doklad vystavovaný v inej mene, tak sa pri výbere do dokladu prepočítaná príslušným kurzom na menu vystavovaného dokladu. A to buď kurzom zadaným v hlavičke editovaného dokladu (pokiaľ je cena evidovaná na karte v lokálnej mene a doklad je vystavovaný v cudzej mene) alebo kurzom zadaným v položke Mena na čiastkovej karte(pokiaľ je cena evidovaná na karte v cudzej mene a doklad je vystavovaný v lokálnej) alebo oboma (v prípade prevodu z jednej cudzej meny na inú cudziu). Konkrétny spôsob prepočtu medzi cudzími menami samozrejme závisí od toho, z akej meny na akú menu sa prevod uskutočňuje.

Záložka Z dodávateľa na karte

Záložka je v ponuke nákupných cien k dispozícii za týchto okolností:

 • firma zadaná v hlavičke daného dokladu je uvedená medzi dodávateľmi skladovej karty zadané v riadku dokladu

V opačnom prípade sa táto záložka vôbec neponúka. Pokiaľ sa ponúka, tak zobrazuje všetky záznamy pre tohto dodávateľa (môže ich byť viac (napr. pre rôzne jednotky či meny)). Obsiahnuté položky:

Názov Popis
Definícia ceny Identifikácia pôvodu nákupnej ceny. Tu je uvedený text "Cena dodávateľa" + jednotka, v ktorej je cena v zozname dodávateľov evidovaná.
Suma a Mena

Suma, ktorá je evidovaná v zozname dodávateľov sklad. karty. Platí:

 • Zobrazená suma je vztiahnutá k jednotke, v ktorej je evidovaná v zozname dodávateľov bez ohľadu na jednotku aktuálne zvolenú v riadku dokladu. Po výbere ceny do riadka dokladu sa príslušne dopočíta podľa ich vzájomného vzťahu.
 • Zobrazená suma je v mene, v ktorej je evidovaná v zozname dodávateľov. Pokiaľ je daný doklad vystavovaný v inej mene, tak sa pri výbere do dokladu prepočíta príslušným kurzom na menu vystavovaného dokladu rovnakým spôsobom, ako bolo popísané vyššie v záložke Posledná obstarávacia cena.

Záložka Z dodávateľského cenníka

Záložka je v ponuke nákupných cien k dispozícii za týchto okolností:

 • ku karte z riadka dokladu a firme zadanej v hlavičke existuje pripojený záznam aspoň v jednom dodávateľskom cenníku

V opačnom prípade sa táto záložka vôbec neponúka. Pokiaľ sa ponúka, tak zobrazuje všetky záznamy pre danú kartu vo všetkých existujúcich dodávateľských cenníkoch tohto dodávateľa (môže ich byť viac - môže existovať viac cenníkoch pre daného dodávateľa a v každom z nich môže byť viacero záznamov pre rôzne jednotky danej skl. karty či meny)) bez ohľadu na to, aká je platnosť daného dodávateľského cenníka. Obsiahnuté položky:

Názov Popis
Definícia ceny Identifikácia pôvodu nákupnej ceny. Tu je uvedený text "Cena dod. cenníka".
Jednotka Jednotka, v ktorej je cena v dodávateľskom cenníku evidovaná.
Suma a Mena

Suma, ktorá je evidovaná v dodávateľskom cenníku k príslušnej skladovej karte. Platí:

 • Zobrazená suma je vztiahnutá k jednotke, v ktorej je evidovaná v dodávateľskom cenníku bez ohľadu na jednotku aktuálne zvolenú v riadku dokladu. Po výbere ceny do riadka dokladu sa príslušne dopočíta podľa ich vzájomného vzťahu.
 • Zobrazená suma je v mene, v ktorej je evidovaná v dodávateľskom cenníku. Pokiaľ je daný doklad vystavovaný v inej mene, tak sa pri výbere do dokladu prepočítaná príslušným kurzom na menu vystavovaného dokladu. A to buď kurzom zadaným v hlavičke editovaného dokladu (pokiaľ je cena evidovaná na karte v lokálnej mene a doklad je vystavovaný v cudzej mene) alebo kurzom zadaným v kurzovom lístku (pokiaľ je cena evidovaná na karte v cudzej mene a doklad je vystavovaný v lokálnej), pretože v dodávateľských cenníkoch nie je kurz evidovaný, takže sa na rozdiel od predchádzajúcich prípadov kurz preberá z kurzového lístka, alebo oboma kurzami (v prípade prevodu z jednej cudzej meny na inú cudziu). Konkrétny spôsob prepočtu medzi cudzími menami samozrejme závisí od toho, z akej meny na akú menu sa prevod uskutočňuje.

Okno na výber predajnej ceny má k dispozícii funkčné tlačidlo . Po jeho stlačení sa do položky "j. cena" na riadku dokladu predvyplní vypočítaná východisková nákupná cena.

C. cena

Je k dispozícii len, pokiaľ máte prístupové právo Vidieť nákupné ceny.

Celková obstarávacia cena. Celková cena na riadku príjemky po aplikovaní prípadných záporne zadaných vedľajších obstarávacích nákladov nesmie byť menšia ako nula.

Stredisko Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku stredisko predvypĺňa zadaným strediskom z riadka predchádzajúceho.
Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku zákazka predvypĺňa zadanou zákazkou z riadka predchádzajúceho.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Kompl.ceny

Je k dispozícii len, pokiaľ máte prístupové právo Vidieť nákupné ceny.

Príznak, či zadané nákupné ceny sú kompletné alebo nie. Prepínač má význam pre spracovanie príjemky uzávierkou skladu. Uzávierka spracováva len riadky príjemiek, ktoré majú nastavené, že ceny sú kompletné. Tým môžete docieliť stav, keď je spracovaná príjemka s nulovými cenami alebo naopak nie je spracovaná príjemka, na ktorej sú už zadané nenulové ceny.

Príznak kompletnosti cien sa predvypĺňa s ohľadom na to, ako PR vznikla (viď možnosti vystavenia novej PR) nasledovne:

 • pri PR vznikajúcich v rámci uzávierky bonov na prebytky výroby podľa pravidiel uvedených v popise prebytkov výroby
 • v prípade PR vystavovaných automaticky pri tvorbe novej faktúry vydanej resp. pokladničnej príjemky alebo pri ich opravách, príznak kompletnosti ceny sa na príjemke nezadáva ručne, ale nastavuje sa automaticky na Áno. POZOR! A to aj vtedy, pokiaľ by cena na riadku z nejakého dôvodu bola na FV/PP (teda aj na PR) zadaná nulová. Okolnosti, za akých sa s faktúrou vydanou resp. pokladničnou príjemkou vystavuje automaticky aj nová príjemka, sú pre oba predajné doklady rovnaké a boli uvedené v popise funkcie Nový pri faktúrach vydaných.

  V prípade PR čerpaných do predajných dokladov (FV/PP) v rámci vracania tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch sa aktualizuje prostredníctvom opráv ceny predajného dokladu. Viď tiež Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky.

  Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak do FV/PP importujete v rámci vracania tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch dodatočne PR vystavenú samostatne, ktorá má príznak Kompletnosti na Nie, tak tento sa nezmení, pokiaľ sa súčasne nemení cena. Preto je potrebné mať pri takýchto PR príznak Kompletnosti nastavený správne už pred importom.

 • pri ostatných PR sa predvypĺňa s ohľadom na nastavenie parametra Automaticky nastavovať príznak Kompletné ceny na príjmových dokladoch - tzn. na hodnotu Áno automaticky v prípade, že je na riadku zadaná nenulová cena a že je toto automatické predvypĺňanie nastavené v danom parametri.

Použitie objasníme na príkladoch:

Prípad, keď nechcete spracovať príjemku, na ktorej sú už ceny zadané: Taká situácia môže nastať vtedy, keď zadávate príjemku, poznáte cenu tovaru, ale ešte napr. nepoznáte veľkosť cla. Potrebujete teda príjemku zadať, ale uzávierkou skladu ju chcete spracovať až po zadaní cla. Na takejto príjemke nastavíte, že ceny nie sú kompletné. Po neskoršom zadaní cla zadáte, že ceny kompletné sú. Príjemka sa potom spracuje uzávierkou a použije na výpočet skladových cen následných výdajových skladových dokladov.

Prípad, keď chcete spracovať príjemku, na ktorej nie sú ceny zadané: Taký prípad môže nastať vtedy, keď máte skladovú kartu, u ktorej sledujete len jej pohyby. Jej finančný objem vás nezaujíma. Typickým príkladom je karta na prácu, ktorú poskytujete. Potrebujete poznať objem poskytnutej práce za určité obdobie, ale nezaujíma vás skladová cena (práca má len predajnú cenu, za ktorú ju poskytujete). Najskôr zavediete skladovú kartu na prácu. Potom uskutočníte naskladnenie tejto karty s nulovou cenou a na príjemke zadáte, že ceny sú kompletné. Tým zaistíte, že sa príjemka spracuje uzávierkou (poskytnuté množstvo práce zadávate na dodacích listoch ako ľubovoľný iný tovar).

Čerpané

Množství čerpané do návazného dokladu. Položka se zobrazuje pouze tehdy, je-li parametr Povolit zadání záporného množství na řádcích objednávek přijetých nastaven na hodnotu Ano.

Nenulové hodnoty se ve sloupci mohou vyskytnout pouze v případech, kdy obsah příjemky čerpá faktura vydaná nebo pokladní příjem (které jsou vytvořeny se zápornými hodnotami, případně funkcemi Faktura vydaná - Nový s volbou Podle příjemky - vrácení zboží, resp. Pokladní příjem - Nový (Podle příjemky - vrácení zboží).

Importovaný doklad

Importovaný respektíve čerpaný doklad. Tzn. doklad, ktorý bol úplne alebo čiastočne naimportovaný do danej príjemky a z ktorého bol daný riadok príjemky čerpaný.

Zobrazujú sa tu len vybrané doklady a to tie, pri ktorých je v ich riadkoch evidované, koľko bolo čerpané do aktuálneho dokladu (typicky viď položka Čerpané v takýchto dokladoch). Zoznam všetkých takýchto dokladov naimportovaných do danej PR je k dispozícii v subzáložke Importované doklady, kde je o. i. možné celý taký doklad od danej príjemky odpojiť. Zoznam daných dokladov ale aj iných súvisiacich je k dispozícii tiež v záložke X-väzby danej príjemky.

Do Intrastat K dispozícii len pre niektoré typy obchodu na zadanie, či a ako sa má riadok zahŕňať do hlásenia INTRASTAT. Podrobne viď popis rovnomennej položky v popise riadka typu 3.
Suma pre Intrastat K dispozícii len pre niektoré typy obchodu. Suma, ktorá sa vykazuje v hlásení INTRASTAT. Podrobne viď popis rovnomennej položky v popise riadka typu 3.
Kraj určenia K dispozícii len pre niektoré typy obchodu na zadanie Kraja. Podrobne viď rovnomenné položky v popise riadku typu 3.
Krajina pôvodu K dispozícii len pre niektoré typy obchodu na zadanie Krajiny pôvodu tovaru. Podrobne viď popis rovnomennej položky v popise riadka typu 3.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen. Nie je možné vymazať riadok, ktorý je už aspoň čiastočne napolohovaný. Další příčinou může být probíhající inventura, v závislosti na jejím typu.

  Funkcie Vložiť, Pridať, Vymazať nie je možné použiť v oprave dokladu, ak nie sú také opravy povolené - napr. doklad vznikol z nadriadeného dokladu. Viď popis funkcie Opraviť.

 • Sér. čísla resp. Šarže - Funkcia na rýchle zadanie sér. čísel resp. šarží na výdajový doklad. Ide o jednu z možností, ako zadať šarže/sér. čísla na doklady. Tu ide o príjmový doklad, takže nie je dostupná.
 • Zadávať - Pre nastavenie zadávaného údaja o sklad. karte, podrobnejšie bolo toto tlačidlo popísané pri výklade položky Skladová karta na skladovom riadku.
 • SCM - Viď podobná funkcia v objednávkach prijatých.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Šarže/Sériové čísla

Subzáložka je k dispozícii len, keď si prehliadame, resp. editujeme doklad a aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor) v záložke Obsah obsahuje skladovú kartu triedy "so Šaržami (resp. Sériovými číslami)". Subzáložka slúži na prehliadanie resp. zadávanie šarží/s. čísel na doklad. Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Zadávanie šarží a sériových čísiel na doklady.

Subzáložka Vedľajšie obstarávacie náklady

Subzáložka slúži na zadanie vedľajších obstarávacích nákladov k aktuálnemu riadku príjemky tak, ako bolo nastavené v parametroch dopĺňania vedľajších obstarávacích nákladov v hlavičke dokladu. Obsahuje prvok editovateľný zoznam, v ktorom sú zobrazené riadky zo záložky Obsah a vedľajšie obstarávacie náklady, ktoré k nim boli doteraz zadané.

Subzáložka obsahuje položky na zadanie údajov len tých druhov vedľajších obstarávacích nákladov, ktoré majú v parametroch v hlavičke príjemky zadané, že sa zadávajú percentom alebo absolútnou sumou, neponúkajú sa tu druhy vedľajších obstarávacích nákladov, pre ktoré je v hlavičke príjemky nastavené "Nepoužívať". Existujú tieto druhy vedľajších obst. nákladov:

 • Na dopravu
 • Clo
 • Perc. náklady
 • Ostatné

Obsiahnuté položky:

Názov Popis
Sklad
Skladová karta
Názov skladovej karty
Identifikácia skladovej karty zo záložky Obsah.
Clo
Ostatné náklady
Percentné náklady
Doprava
+
Mena

Položka pre zadanie príslušného vedľajšieho nákladu vrátane meny, v akej je tento náklad.

Pre zadávanie platí:

 • Vedľajšie obstarávacie náklady môžete zadávať buď všetky ručne, tzn. na každý riadok ich zapíšete zvlášť ručne priamo v záložke Vedľajšie obstarávacie náklady, alebo môžete využiť funkciu na automatické rozpočítanie (viď ďalej), kde stačí zadať celkové sumy platné pre celý doklad a zvoliť spôsob rozpočítania a funkcia podľa zadaných kritérií rozpočítanie vykoná automaticky, tzn. do riadkov v záložke Vedľajšie obstarávacie náklady ručne nezadávate nič, vyvoláte rovno funkciu Rozpočítanie nákladov a až v nej zadáte príslušné údaje a sumy.

  Ak ste si nejaké vedľajšie obstarávacie náklady zadali ručne a potom uskutočníte automatické rozpočítanie nákladov funkciou na automatické rozpočítanie nákladov, tak o ručne zadané hodnoty prídete (prepíšu sa výsledkami z automatického rozpočítania). Ak teda chcete kombinovať oba spôsoby zadania, vykonajte najskôr automatické rozpočítanie a napočítané hodnoty potom korigujte alebo dopĺňajte podľa potreby ručne priamo v položkách záložky Vedľajšie obstarávacie náklady.

 • Ak sú clo alebo perc. náklady zadávané percentom, tak príslušné percentá sa predvypĺňajú z údajov danej skladovej karty, pokiaľ sú pre ňu zadané.
 • Ak sa doprava alebo ostatné náklady zadávajú percentom, predvypĺňajú sa príslušné percentá z údajov príslušnej čiastkovej skladovej karty, ak sú pre ňu zadané.
 • Pokiaľ máte nastavené zadávať absolútnou sumou a zadávate príjemku v cudzej mene, máte možnosť uviesť vedľajšie obstarávacie náklady buď v cudzej mene, tzn. v mene príjemky alebo v lokálnej mene, tzn. ku každému nákladu je možné navyše uviesť aj menu.

Pre výpočet konkrétnych súm vedľajších obstarávacích nákladov platí:

 • Vedľajšie obstarávacie náklady sa v každom prípade vzťahujú k celkovej cene na danom riadku dokladu bez ohľadu na to, či bola zadaná jednotková cena (a celková bola dopočítaná) alebo či bola zadaná cena celková (takže sa počítajú z celkovej ceny riadka dokladu, nie z jednotkovej ceny).
 • Keď sa vedľajší obstarávací náklad zadáva percentom, tak konkrétna suma sa spočíta ako zadané percento z celkovej ceny riadka a pripočíta sa k celkovej cene riadka.
 • Keď sa vedľajší obstarávací náklad zadáva absolútnou sumou, nič sa nepočíta a konkrétna zadaná suma sa len pripočíta k celkovej cene riadka.
 • Vedľajšie obstarávacie náklady môžete zadať nielen ako kladné, ale aj ako záporné čísla (zľavy), ale celková cena na riadku príjemky po aplikovaní vedľajších obstarávacích nákladov nesmie byť menšia ako nula.
Započítať do Intrastatu

Položka typu skrytý zoznam, z ktorého je možné vybrať, ktorý vedľajší náklad alebo aká ich kombinácia sa má započítať do sumy pre Intrastat. Či je k dispozícii, závisí od aktuálne zvoleného typu obchodu. O tom, aká hodnota sa predvyplní, rozhoduje parameter Vedľajšie náklady, ktoré budú započítané do sumy pre intrastat v agende nastavenia Firemné údaje. Pokiaľ sa doklad do Intrastatu nezapočítavá, položka sa neponúkne.

Riadkom, ktoré majú nastavené, aby sa do Intrastat nezapočítavali, ale sú na doklade, ktorý sa do Intrastat započítava, sa táto hodnota sprístupní, ale hodnota, ktorá sa v položke Započítať do Intrastatu objaví/predvyplní sa do databázy neukladá a do Intrastat sa teda nedostane.

Vedľajšie obst. náklady verzus výkaz INTRASTAT

Z vedľajších obstarávacích nákladov sa do výkazu INSTRASTAT premietajú len tie náklady, ktoré sú zvolené v tejto položke, a to vtedy, ak má daný riadok príjemky zahŕňanej do zostavovaného výkazu nastavené na riadku dokladu v položke Do Intrastat hodnotu 2-Započítavať s vedľajšími nákladmi. Zostávajúce druhy vedľ. obstarávacích nákladov sa do výkazu INSTRASTAT nijako nepremietajú. Podrobnejšie viď INTRASTAT - všeobecne - Fakturovaná hodnota v lokálnej mene.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Vedľajšie obstarávacie náklady v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu a zmenu ich poradia (zmena poradia sa prejaví súčasne aj v subzáložke Obsah) a hľadanie hodnoty v zozname
 • Rozpočtení nákladů - Funkce umožňuje automatické rozpuštění celkových vedlejších pořizovacích nákladů mezi řádky příjemky podle různých kritérií.
 • Do intrastat - Táto funkcia všetkým riadkom nastaví hodnotu z aktuálneho riadka a položky Započítať do Intrastatu. Či je k dispozícii, závisí od aktuálne zvoleného typu obchodu.

  Pokiaľ je napr. potrebné zmeniť všetko z Doprava na Doprava, Ostatné náklady - nastaví sa na ľubovoľnom riadku Doprava, Ostatné náklady a stlačí sa "Do Intrastat". Po odsúhlasení dialógu sa na všetkých riadkoch nastaví voľba Doprava, Ostatné náklady.

Subzáložka Ručné párovanie

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si a prípadne aj ručne zadávať väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a bola podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Importované doklady

Subzáložka zobrazuje zoznam dokladov doposiaľ naimportovaných do danej príjemky. Nezobrazujú sa tu všetky doklady, ktoré mohli byť použité na naimportovanie riadkov do aktuálneho dokladu, ale len vybrané doklady a to typicky tie, pri ktorých je v ich riadkoch evidované, čo z nich už bolo čerpané do aktuálneho dokladu (viď položka Čerpané v riadkoch takých dokladov). Záložka teda nie je určená na prehliadanie väzieb na prípadné iné doklady. Jej význam je predovšetkým v tom, že je tu možné taký naimportovaný doklad celý odpojiť.

Na prehliadanie väzieb aj na iné doklady slúži záložka X-väzby tejto agendy.

V tejto agende záložka zobrazuje zoznam objednávok vydaných (OV) importovaných do danej príjemky.

Zoznam objednávok vydaných, z ktorých je nejaký riadok čerpaný do danej príjemky. ABRA vzhľad modrý.

Ktoré riadky príjemky konkrétne boli importované z daných objednávok vydaných je uvedené v položke Importovaný doklad v záložke Obsah príjemky.

Import OV do PR podrobnejšie viď Procesná tvorba dokladov - Objednávka vydaná -> Príjemka.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Importované doklady

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po zozname importovaných dokladov a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Odpojiť - Na odpojenie vybraného dokladu. Voľbou funkcie odpojiť dôjde k odpojeniu celej importovanej objednávky, tzn. všetkých riadkov, ktoré z nej boli do danej príjemky importované. Použijete vtedy, pokiaľ chcete napr. odpojiť doklad naimportovaný omylom a pod. Naopak, pokiaľ chcete len odpojiť niektorý riadok naimportovaný z danej objednávky (tzn. importovať len jej časť), urobte tak pomocou tlačidla Vymazať v navigátori v záložke Obsah.

  K fyzickému odpojeniu importovaného dokladu dochádza až po uložení editovaného dokladu.

 • Otvoriť - Na zobrazenie aktuálneho importovaného dokladu. Funkcia vyvolá agendu Objednávok vydaných a otvorí ju "cez" agendu Príjemiek. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Objednávok vydaných. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Objednávok vydaných sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za daný importovaný doklad. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých ponúk a pod.) K dispozícii aj mimo editačný režim.

Subzáložka Výdaje obstarania

Subzáložka slúži na zobrazovanie a na zadávanie záznamov čerpania sumy príjemky z rôznych nákupných výdajových dokladov.

Čerpanie z výdajových dokladov nie je povinné, ale pokiaľ sa použije, tak ho je potrebné zadať tak, aby celková čerpaná suma nebola vyššia ako celková suma príjemky v hlavičke príjemky.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, podobné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Výdaje (obstaranie/zmeny ceny resp. Súvisiace doklady - všeobecne.

Subzáložka Hodnotenie dodávateľa

Subzáložka je k dispozícii len, pokiaľ je v systéme nainštalovaný a licencovaný modul SCM.

Slúži pre vykonávanie hodnotenia dodávateľov. Obsahuje automaticky plnený zoznam hodnotiacich kritérií typu 2, ktorá sa na základe definícií oblastí hodnotenia vzťahujú k sklad. kartám z obsahu príjemky a splňujú ďalšie podmienky. Ak má užívateľ prístupové právo Zadávať hodnotenie (používa sa z modulu SCM), tak môže dodávateľov z danej príjemky ohodnotiť zadaním príslušnej známky k jednotlivým tu zobrazeným kritériám.

Známky sa tu zadávajú za celú príjemku (nie za jednotlivé skl. karty).

Popis záložky podrobnejšie viď hodnotenie dodávateľov - hodnotenie na príjemkách.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Import Ctrl +F2

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Do vystavovaného dokladu umožní prevziať údaje z vybraného dokladu. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o funkčné tlačidlo, po vyvolaní ktorého sa otvorí Sprievodca výberom dokladov, pomocou ktorého vyberiete požadované doklady na import. Tu je možné vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)):

Objednávky vydané

Možnosť importovania vybraných objednávok vydaných do editovanej PR. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby príjemky. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - OV -> PR.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový podľa objednávky vydanej v záložke Zoznam PR s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Naskladnenie do pozícií

Možnosť importovať vybrané naskladnenia do pozícií do editovanej PR. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby príjemky. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - NPZ -> PR. Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak sa používa polohovanie, viď čo je potrebné na prevádzku polohovania. Poskytuje možnosť dodatočne pripojiť existujúci polohovací doklad k dokladu skladovému s tým, že sklad. doklad buď už existuje (bol vystavený samostatne) a pôjde len o ich prepojenie, alebo s tým, že sklad. doklad ešte podľa NPZ len vznikne.

B2B import -

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa adekvátneho dokladu vyexportovaného pomocou B2B exportov z iného systému ABRA Gen. V tomto prípade na rýchle vystavenie príjemky (PR) naimportovaním údajov podľa dodacieho listu (DL) alebo podľa faktúry vydanej (FV) vystavených vaším dodávateľom a zaslaných elektronicky.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový z B2B importu v záložke Zoznam s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

 

Pridať podľa EAN Ctrl +B

Funkcia umožňuje vyhľadať sklad. kartu podľa EAN ľubovoľnej jednotky danej skladovej karty a automaticky pridať nový skladový riadok s touto kartou. Je k dispozícii len v editačnom režime v subzáložke Obsah.

Ide o jednu z možností hľadania skladovej karty podľa EAN. Bližšie viď popis funkcie Pridať podľa EAN v možnostiach hľadania skladovej karty podľa EAN.

Pridať podľa dod. Ctrl +D

Funkcia umožňuje vyhľadať skladovú kartu podľa externého kódu alebo externého názvu dodávateľa definovaného k danej karte a automaticky pridať nový skladový riadok s touto kartou. Je k dispozícii len v editačnom režime v subzáložke Obsah.

Viď popis rovnakej funkcie Pridať podľa dodávateľa pri faktúrach vydaných. Navyše je možné obmedziť ponúkané skladové karty len na tie, ktoré majú dodávateľa zhodného s firmou na hlavičke zadávaného dokladu, pokiaľ je začiarknutá voľba "Obmedziť dodávateľa podľa firmy na doklade" v dialógovom okne tejto funkcie. Ak nie je voľba "Obmedziť dodávateľa podľa firmy na doklade" začiarknutá, ponúkajú sa všetky vyhovujúce skladové karty bez ohľadu na firmu na hlavičke dokladu.

Pridať podľa názvu Ctrl +B Funkcia je k dispozícii len v editačnom režime v subzáložke Šarže/Sériové čísla a umožňuje zadávanie šarže/s.čísla len pomocou názvu. Viac viď Rýchle zadanie cez záložku Šarže/sér. čísla pomocou funkcie Pridať podľa názvu.
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).