Príjemky - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu alebo popisu v záložke Detail tejto agendy. Bližšie objasníme iba nasledujúce položky ponúkané ako podvoľby obmedzovacieho prvku Riadky (obmedzenie za riadky dokladu):

Názov Popis
Typ obchodu

Umožní vám vybrať len doklady s určitým typom obchodu. Ponúkané možnosti:

 • Domáci - Vyberie doklady s Typom obchodu 1
 • Z inej krajiny EÚ (režim "reverse charge" alebo trojstranný obchod) - Vyberie doklady s Typom obchodu 2
 • Mimo EÚ - Vyberie doklady s Typom obchodu 3
 • Z jiné země EU (DPH nebude uplatněna) - Vybere doklady s Typem obchodu 4
 • Z jiné země EU (DPH bude uplatněna v jiné zemi EU) - Vybere doklady s Typem obchodu 5
 • Z jiné země EU (doklady bez DPH) - Vybere doklady s Typem obchodu 6
 • Před vstupem do EU - tuzemsko - Vybere doklady s Typem obchodu 0 a Zemí odeslání lokální
 • Před vstupem do EU - dovoz - Vybere doklady s Typem obchodu 0 a Zemí odeslání libovolnou mimo lokální
Iba nevyplnené pre INTRASTAT

Umožní vypísať si len doklady, ktoré by sa s ohľadom na údaje zadané na doklade mali premietať do hlásenia INTRASTAT, ale nie sú úplne vyplnené pre potreby úplného alebo aspoň zjednodušeného hlásenia. Doklady sa vyberajú s ohľadom na hodnotu položky Vyplnený pre INTRASTAT:

 • Nevyplnené pre zjednodušené hlásenie - vyberie doklady, ktoré majú v položke Vyplnený pre INTRASTAT hodnotu 1
 • Nevyplnené pre úplné hlásenie - vyberie doklady, ktoré majú v položke Vyplnený pre INTRASTAT hodnotu 1 alebo 2

Tzn., že pomocou tohto obmedzenia si môžete ľahko vyhľadať doklady, na ktoré je potrebné doplniť nejaké chýbajúce údaje, aby sa správne premietli do zjednodušeného alebo príp. do úplného hlásenia.

Pokiaľ by ste potrebovali vyhľadať doklady, ktoré by možno mali spadať do INTRASTATu, ale na ktorých ste omylom na všetkých skladových riadkoch zadali hodnotu Do Intrastat = 0-Nezapočítavať, môžete tak urobiť nasledovnou kombináciou obmedzení:
- za Typ obchodu = 2, 4, 5
- za řádkové omezení za Do Intrastat=Nezapočítávat

Potom skontrolovať a príp. opraviť správnosť nastavenia položky Do Intrastat.

Zaúčtovanie Možnosť obmedziť podľa dokladov, a to podľa toho, či už boli vyslané do účtovníctva. Viď popis položky Účtované.
Účtovať

Položka umožňuje obmedziť len za doklady, ktoré sa majú:

 • Účtovať nesúhrnne - tzn. majú sa účtovať jednotlivo.
 • Účtovať súhrnne - tzn. majú odkaz na súhrnný účtovný rad.
 • Neúčtovať - tzn. nemajú odkaz na účtovný rad, tzn. nemajú sa účtovať vôbec.

Možnosť obmedzenia na doklady, ktoré sa nemajú účtovať vôbec, dá sa s výhodou využiť napr. pre dodacie listy, ktoré obsahujú len pomocné skladové položky (práca, km apod.). Pokiaľ užívateľ takto obmedzené doklady hromadne zaúčtuje s voľbou Neúčtovať, nebudú sa mu naďalej ponúkať na zaúčtovanie

Stav čerpania do výdajov obstarania

Položka umožňuje obmedziť doklady podľa stavu ich čerpania do dokladov výdajov obstarania (tzn. nečerpané, úplne vyčerpané a. i.). Ide o čerpanie súm z jedného dokladu do iného.

Stav čerpania dokladu sa posudzuje vzhľadom k sume v mene príjemky, tzn. nie vzhľadom k sume prepočítanej na lokálnu menu. Ak je teda v subzáložke Výdaje obstarania príjemky vystavenej v EUR uvedené, že treba načerpať ešte 0 EUR a -1000 SKK, táto príjemka sa považuje za kompletne vyčerpanú. Výnimku tvoria príjemky vystavené v cudzej mene s viacerými riadkami, viď popis pri zadaní tolerancie pri obmedzení podľa čerpania do výdajov obstarania.

Ďalej je k dispozícii možnosť zadať toleranciu, s ktorou sa doklad už považuje za úplne vyčerpaný. V prípade príjemiek, ktoré sú vystavené v cudzej mene a obsahujú viacero riadkov, môže dôjsť v dôsledku rôznych spôsobov prepočtu na lokálnu menu v hlavičke príjemky a pri zisťovaní celkovej sumy príjemky v lokálnej mene v subzáložke Výdaje obstarania príjemky k tomu, že sa celková sumy v lokálnej mene v hlavičke príjemky líši od celkovej sumy príjemky v lokálnej mene v subzáložke Výdaje obstarania príjemky. Tieto malé (centové) rozdiely) môžu spôsobiť, že sa príjemka nezobrazí ako úplne vyčerpaná, ale zobrazí sa ako čiastočne vyčerpané, a to napriek tomu, že suma v lokálnej mene aj v cudzej mene v položke Zostáva načerpať v subzáložke Výdaje obstarania príjemky sa rovná nule. Túto situáciu je možné úspešne vyriešiť práve zadaním Tolerancia. Možnosti:

 • Bez tolerancie - Doklad je považovaný za úplne vyčerpaný, ak sa suma v cudzej mene v položke Zostáva načerpať v subzáložke Výdaje obstarania tohto dokladu rovná nule a súčasne sa celková suma v lokálnej mene v hlavičke príjemky rovná celkovej sume príjemky v lokálnej mene v subzáložke Výdaje obstarania príjemky.
 • Tolerancia +0,01 - Doklad je považovaný za úplne vyčerpaný, ak sa suma v cudzej mene v položke Zostáva načerpať v subzáložke Výdaje obstarania tohto dokladu rovná nule a súčasne je celková suma v lokálnej mene v hlavičke príjemky maximálne o 0,01 väčšia ako celková suma príjemky v lokálnej mene v subzáložke Výdaje obstarania príjemky.
 • Tolerancia+0,1 - Doklad je považovaný za úplne vyčerpaný, ak sa suma v cudzej mene v položke Zostáva načerpať v subzáložke Výdaje obstarania tohto dokladu rovná nule a súčasne je celková suma v lokálnej mene v hlavičke príjemky maximálne o 0,1 väčšia ako celková suma príjemky v lokálnej mene v subzáložke Výdaje obstarania príjemky.
Len nepolohované doklady

Položka je k dispozícii len vtedy, pokiaľ sa používa polohovanie, pozri čo je potrebné na prevádzku polohovania. Umožňuje obmedziť len podľa dokladov, ktoré sú vystavené na polohovaný sklad, ale ktoré nie sú úplne napolohované. Tzn. obsahujú nejaký pohyb z polohovaného skladu, ktorý nie je naviazaný na zodpovedajúci polohovací doklad alebo ktorý nemá napolohované celé množstvo. Viď tiež Základné pojmy a proces polohovania.

Obmedzenie samo o sebe neprihliada k dátumu zahájenia polohovania na danom sklade. Pokiaľ si chcete obmedziť len podľa nepolohovaných dokladov vystavených až po tomto dátume, tak obmedzenie skombinujte s obmedzením podľa dátumu vystavenia.

Zodpovedná rola

Skupina omezení je k dispozici pouze v případěpoužívání procesního řízení, tj. pokud je parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech nastaven na hodnotu Ano.

Omezení umožňují omezit výběr na doklady, které se nacházejí v konkrétním procesním stavu, případně je na nich vyplněna určitá Zodpovědná role nebo Zodpovědná osoba (subjekty, které mohou konkrétní doklad v daném procesním stavu opravovat, i když nemají právo Opravovat doklad mimo zodpovědnost).

Zodpovedná osoba

Procesný stav

Riadky

Pre všetky obmedzenia za riadkové údaje v tejto agende platí nasledujúce: Vyberie také doklady, ktoré obsahujú aspoň jeden riadok, na ktorom sú splnené niektoré zo zadaných riadkových obmedzení.

Taký doklad je vo výslednom reporte zahrnutý pochopiteľne celý, teda vrátane riadkov, na ktorých nie sú splnené zodpovedajúce riadkové obmedzenia!

Čo sa týka obstarávania tlačových výstupov nad takto vybranými dokladmi, upozorňujeme na otázku Obmedzenia verzus skreslenie vo výpisoch v kap. Často kladené otázky.

Ďalší popis položiek z Riadkových obmedzení:
Cena skladová jednotková

Obmedzenie podľa jednotkovej skladovej ceny v lokálnej mene. Program potom vyberie len také doklady, ktoré obsahujú nejaký riadok s jednotkovou skladovou cenou v zadanom rozsahu. Pokiaľ daný doklad ešte nebol celý spracovaný a ocenený skladovou uzávierkou, ide o skladovú cenu predbežnú.

Cena skladová celková Obmedzenie podľa celkovej skladovej ceny v lokálnej mene. Program potom vyberie len také doklady, ktoré majú celkovú skladovú cenu v zadanom rozsahu. Pokiaľ daný doklad ešte nebol celý spracovaný a ocenený skladovou uzávierkou, ide o skladovú cenu predbežnú.
Sériové čísla a šarže

Obmedzenie podľa dokladov s kartami triedy šarže/sér. čísla, ktoré majú alebo naopak nemajú úplne zadané šarže/sér. čísla, tzn. aspoň jeden riadok, na ktorom tieto nie sú zadané.

Medzi dokladmi, ktoré nemajú úplne zadané šarže/sér. čísla samozrejme nebudú zahrnuté doklady, na ktorých vôbec karty so šaržami/sér. číslami nie sú.

Keď pracujete so šaržami/sér. číslami, ale na niektoré doklady ste ich z nejakého dôvodu ešte nezadali alebo zadali len čiastočne, tak pomocou tohto obmedzenia môžete rýchlo získať zoznam dokladov, na ktoré je potrebné doplniť šarže/sér. čísla a tie potom v oprave jednotlivých dokladov dodatočne zadať.

Do Intrastat

Umožní vypísať doklady podľa príznaku

 • Nezapočítavať - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok s príznakom Do Intrastat = 0-Nezapočítavať.
 • Započítavať - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok s príznakom Do Intrastat = 1-Započítavať.
 • Započítavať s dopravou - Vypíše všetky doklady, ktoré majú aspoň jeden riadok s príznakom Do Intrastat = 2-Započítavať s dopravou.

  V riadkoch dokladov, na ktorých nie je položka Do Intrastat dostupná (keďže nemá pre zvolený typ obchodu význam), je položka vnútorne defaultne vyplnená akoby hodnotou Nezapočítavať, hoci nie je vizuálne k dispozícii a obmedzenie podľa tohto prvku s hodnotou Nezapočítavať vypíše všetky takéto doklady. Takže aby bolo obmedzenie s hodnotou Nezapočítavať zmysluplné, je ho potrebné kombinovať s ďalšími obmedzujúcimi prvkami (napr. podľa typu obchodu).

Vytvoriť vratku (čerpateľný riadok)

Položka umožňuje obmedziť len za doklady, ktoré je ešte možné čerpať do iných dokladov (teda nie sú doteraz úplne vyčerpané). Pozor! Tu je možné čerpať do vratky príjemky. Čerpateľnost dokladu sa TU posudzuje LEN pre riadky typu 3-skladový, keďže neskladové príjemka NEPODPORUJE. Tzn. doklad je uvedený v zozname čerpateľných, pokiaľ z neho je možné ešte niečo čerpať z riadkov typu 3.

Toto omezení se defaultně používá jako součást předvyplněných podmínek pro provedení dotazu v Průvodci výběrem dokladu, který se nabízí např. pro výběr těchto dokladů pro tvorbu dokladů následných. Viď Výber zdrojových dokladov v rámci procesnej tvorby PR->VPR.