Príjemky - záložka Zoznam

Seznam zadaných příjemek, omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení a třídění v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Dátum dokladu: Obsah položky Dátum z hlavičky dokladu.
Celkom Celková obstarávacia cena na danom doklade, teda celková nákupná cena vrátane prípadných vedľajších obstarávacích nákladov zadaných na danom doklade. Je uvádzaná v mene dokladu.
Celkom (lok.)

Celková obstarávacia cena daného dokladu, teda celková nákupná cena vrátane prípadných vedľajších obstarávacích nákladov zadaných na danom doklade v lokálnej mene, prepočítaná podľa kurzu zadaného v hlavičke dokladu. Spôsoby prepočtu z jednej meny na druhú a použitý kurzový lístok vzhľadom k vzťažnej mene závisia od nastavenia denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Ide o príjmový doklad, teda položka sa rovná celkovej skladovej cene daného dokladu. Pokiaľ daný doklad ešte nebol celý spracovaný a ocenený skladovou uzávierkou, ide o cenu skladovú predbežnú.

Počet skl. riadkov Celkový počet řádků dokladu (na subzáložce Obsah).
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.
Uzavretý Informácia o tom, či bol daný doklad už spracovaný uzávierkou skladu a bol kompletne ocenený, tzn. všetky jeho skladové riadky majú vypočítanú skladovú cenu a bolo možné doklad uzavrieť .
Účtovať Informácia o tom, akým spôsobom má byť daný doklad účtovaný. Informácia sa preberá podľa spôsobu nastaveného pre daný rad dokladov.
Účtované

Informácia o tom, či už bol daný doklad zaúčtovaný, tzn. poslaný do účtovníctva, alebo nebol a či pri účtovaní k nemu vznikol zodpovedajúci účtovný zápis v účtovníctve (v žiadostiach alebo v denníku). Účtovanie skladových dokladov sa uskutočňuje hromadne, funkciou Zaúčtovať.

Daný skladový doklad môže mať uvedené v položke Účtované hodnotu "Nie", napriek tomu, že doklad už prešiel zaúčtovaním, ale nevznikol k nemu zodpovedajúci účtovný zápis. A to v prípadoch, keď máte nastavené nasledujúce:

Čo všetko budete mať nastavené na "neúčtovať", závisí predovšetkým od spôsobu vašej skladovej evidencie, ale aj ďalších kritérií.

Stav

Název procesního stavu, ve kterém se doklad aktuálně nachází. Pokud procesní řízení není aktivní (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ne), je sloupec v systémové definici skrytý.

Ďalej tu objasníme nasledujúcu položku evidovanú na tomto doklade:

Názov Popis
Vyplnený pre INTRASTAT Ide o príznak, či a do akej miery je doklad vyplnený z hľadiska hlásenia INTRASTAT, bližšie viď popis príznaku Vyplnený pre INTRASTAT v kapitole INTRASTAT - všeobecne.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis zadávaných položiek nového dokladu viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia novej PR:

Nový doklad je možné zadávať funkciou Nový štandardne z tejto agendy otvorenej samostatne alebo vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.

Ako bolo uvedené v kap. Vecný obsah - Skladové doklady a pohyby na sklade, existuje možnosť vystaviť nový doklad na základe nejakého iného už existujúceho (viď kap. Importy dokladov všeobecne). Jednotlivé možnosti vystavenia novej príjemky (PR) sa líšia v podstate len tým, či do neho importujete nejaký doklad hneď na začiatku tvorby PR či nie a ktorý z nich sa použije na predvyplnenie údajov. Každopádne bez ohľadu na to, podľa akého dokladu sa tu bude nový doklad tvoriť, bude do neho možné dodatočne importovať iné doklady, viď funkcia Import v detaile PR, resp. B2B import v detaile PR.

Vystavenie nového dokladu nie je povolené s dátumom nižším ako je dátum poslednej skladovej uzávierky uskutočnenej na skladoch použitých v danom doklade.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V ABRA Gen je na rozdiel od ABRA Gold možné skladové doklady aj opravovať, takže nie je nutné rozlišovať funkcie na "dopĺňanie a opravy príjmov".

Opravy dokladov môžu byť úplne alebo čiastočne zakázané, pokiaľ už daný doklad bol úplne alebo čiastočne spracovaný skladovou uzávierkou. Výnimku tvoria niektoré údaje, ktoré s uzávierkou nijako nesúvisia a pri ktorých je možné predpokladať, že ich bude užívateľ potrebovať opravovať i na uzavretých dokladoch. Takými údajmi sú napr. položky dôležité pre hlásenie Intrastat (Dodacie podmienky, Povaha transakcie, Druh dopravy Intrastat). Alebo tiež údaje v subzáložke Výdaje obstarania, ktoré je možné opravovať, mazať a pridávať aj v prípade, že doklad bol uzavretý skladovou uzávierkou. Podrobnejšie viď Opravy a mazanie skladových dokladov verzus skladová uzávierka.

Opravy dokladov sú tiež čiastočne zakázané, ak ide o doklad vzniknutý z tzv. nadriadeného dokladu. V tomto prípade ide o prípad:

 • PR vzniknuté automaticky z pokladničného alebo reštauračného predaja (viď možnosti vystavenia novej PR) - aby nedošlo k nesúladu medzi údajmi na doklade a skutočne predaným tovarom.

  V prípade pokusu o opravu nepovolených údajov na takomto doklade (napr. pri pokuse o pridanie/vymazanie riadkov) systém nahlási, že to nie je možné, keďže doklad vznikol z tzv. nadriadeného dokladu a takúto opravu nepovolí.

  Identifikácia nadriadeného dokladu je v tomto prípade uvedená v položke Popis alebo je vyhľadateľný tiež cez záložku X-väzby.

Niektoré opravy môžu byť tiež zakázané, pokiaľ sa doklad odkazuje na sklad, v ktorom práve prebieha inventúra alebo pozičná inventúra.

Opravy sú v tejto agende ďalej úplne zakázané pre PR čerpané do predajných dokladov (FV/PP) v rámci vracania tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch. Opravy sú v tomto prípade možné len v obmedzenej miere a prebiehajú len prostredníctvom opravy predajného dokladu a prenášajú sa do danej PR. Okolnosti, za akých sa s FV/PP opravuje automaticky aj PR, sú pre oba predajné doklady rovnaké. Viď tiež Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky. Pre opravy počtu ďalej platí, že počet nie je možné opravovať ľubovoľne. Pre opravy počtu v rámci opravy riadka predajného dokladu s importovanou PR ďalej platí nasledujúce: záleží na tom, či opravujete faktúru v režime čerpania "S opravou VR" alebo nie. A ďalej tiež na tom, či k daným riadkom príjemky už existujú nejaké inverzné doklady "vratky".

Ak potrebujete na takejto PR opraviť aj iné údaje, ako je možné v danom okamihu opraviť prostredníctvom opravy FV/PP, pretože ste ju vystavili chybne alebo ste niektoré údaje nezadali a už ich nie je možné opravou FV/PP vykonať, tak doklady FV/PP a PR zmažte a vystavte znovu, alebo minimálne PR od FV/PP odpojte (v jej subzáložke Importované doklady), PR opravte a následne do FV/PP naimportujte znovu.

Pri oprave skladového dokladu, ak je povolené opravovať dátum, je možné zadať i dátum dokladu nižší ako je dátum poslednej uzávierky (čo pri novo vystavovanom doklade nie je možné). No užívateľ je na túto skutočnosť upozornený a ak napriek tomu takýto doklad vedome uloží, sám zodpovedá za možné dôsledky v skreslení vypočítaných skladových cien (pri spätnom zadávaní dokladov sú tieto samozrejme zahrnuté až do následných uzávierok, takže doklady nemohli byť spracované a ocenené v poradí podľa dátumu svojho vzniku).

Po uložení opravenej príjemky už nemusí dôjsť k aktualizácii poslednej obstarávacej ceny resp. doplnkovej obstarávacej ceny na čiastkových skladových kartách, resp. zoznamu dodávateľov (aj keď je to v hlavičke príjemky začiarknuté), pokiaľ príjemka po oprave už nespĺňa podmienky, za ktorých sa táto aktualizácia štandardne vykonáva. Viď popis položiek Posledná obstarávacia cena na čiastkovej sklad. karte, resp. položky Aktualizovať dodávateľov v hlavičke príjemky.

Pre opravu počtu existuje obmedzenie, pokiaľ je doklad resp. riadok napolohovaný. Ďalej pozri popis položky Počet v obsahu príjemky.

Prostredníctvom funkcie Opravy sa uskutočňuje aj doplnenie údajov, ktoré nie je bezpodmienečne nutné zadávať ihneď pri zadaní dokladu (pretože nie sú zatiaľ známe a pod.). Pri príjemkách typicky ide o:

 • doplnenie nákupných cien a vedľajších obstarávacích nákladov - ako bolo povedané v úvodnej kapitole, príjemky je možné zadať aj v prípade, že pri príjme nie sú zatiaľ známe všetky obstarávacie ceny. Nákupné ceny a vedľajšie obstarávacie náklady je na ne možné doplniť neskôr práve funkciou Oprava.

  Skladová uzávierka riadky príjmových dokladov nespracuje, pokým na nich nebude nastavené, že zadané ceny sú kompletné (podrobnejšie viď výpočet skladových cien), dovtedy je možné ceny a vedľajšie obstarávacie náklady dopĺňať a opravovať, po uzavretí riadka ich už dopĺňať a opravovať nie je možné.

 • doplnenie sériových čísel a šarží na doklady obsahujúce karty s evidovanými šaržami či sériovými číslami, ak tieto neboli zadané rovno pri zadaní dokladu. (Sériové čísla/šarže sa zadávajú v subzáložkách Sériové čísla resp. Šarže na príslušných riadkoch daného dokladu).

  Skladová uzávierka nevyžaduje, aby boli zadané šarže/sériové čísla, a preto môže uzavrieť aj skladové riadky s nezadanými šaržami/sériovými číslami. No šarže/sériové čísla je možné dopĺňať aj na uzavreté riadky, resp. uzavreté sklad. doklady.

  Pohyby s nedoplnenými šaržami/sériovými číslami je tiež možné dohľadať v agende Skladové pohyby.

Doklad, ktorý vznikol automaticky z pokladničného alebo reštauračného predaja (viď možnosti vystavenia novej PR), by nemal byť opravovaný, aby nedošlo k nesúladu medzi údajmi na doklade a skutočne predaným tovarom! Systém síce takúto opravu umožní, no zodpovednosť za ňu je plne v kompetencii užívateľa! Nutné zaistiť organizačne.

Príjemky je možné opravovať ešte ďalším spôsobom:

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Medzi dodávanými tlačovými reportmi sú tu k dispozícii o. i. nasledujúce:

 • Formulár príjemky v predajných cenách - Zobrazí príjemku s predajnými cenami, ktoré by sa prednastavili v prípade vytvárania predajného dokladu s rovnakými položkami. Formulár je možné využiť napr. pri kontrole prijímaného tovaru podľa príjemky zamestnancom, ktorý nemá vedieť nákupné ceny tovaru.
Vymazať F8

Zmazať nie je možné doklad, ktorý už bol uzavretý skladovou uzávierkou, alebo ktorý má aspoň jeden uzavretý riadok, viď Opravy a mazanie skladových riadkov verzus skladová uzávierka.

Nie je možné vymazať doklad, ktorý je už aspoň čiastočne čerpaný (importovaný) do iných dokladov. Myslí sa tým väčšina prípadov, kedy vzniká pevná väzba medzi čerpaným dokladom a následným dokladom. Naopak čerpanie so vznikom len voľnej väzby mazaniu nebráni. Rovnako nie je možné vymazať doklad, ktorý je už aspoň čiastočne napolohovaný. Ďalej viď záložka X-väzby tejto agendy. Ako je to s možnosťou mazania dokladov s väzbou na doklady výdajov obstarania, viď možnosti mazania výdaja obstarania/účelu výdaja.

Pri PR s väzbou na FV/PP môže existovať väzba voľná aj pevná, záleží na tom, či išlo o prefakturáciu danej príjemky alebo o vracanie tovaru. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR -> FV. V prvom prípade bude možné PR zmazať bez obmedzenia, v druhom prípade to možné nebude.

Keď dôjde k zmazaniu dokladu, na ktorom boli zadané šarže/sér. čísla, tieto šarže/sér. čísla sa samozrejme nemažú, len sa anulujú príslušné pohyby s nimi. Pri sériových číslach navyše prebieha kontrola, či počet na čiastkovom sériovom čísle nebol po zmazaní dokladu iný ako povolený (tzn.-1,0 alebo 1), viď použitie šarží/sér. číselna dokladoch.

Skopírovať F9 Pokiaľ sa kopíruje doklad so šaržami/sér. číslami, tieto sa zo zdrojového dokladu nekopírujú a na nový doklad sa musia doplniť ručne.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
 • Otvoriť samostatne
 • Pripojiť k existujúcej aktivite
 • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Zmena stavu Ctrl + F10

Vyvolá dialogové okno Změna stavu sloužící ke změně procesního stavu aktuálního dokladu, případně hromadné změně označených dokladů, jsou-li nějaké označeny.

Funkce je k dispozici pouze v případě nastavení parametru Používat procesní řízení na skladových dokladech na hodnotu Ano.

Vratky F6

Z agendy príjemky otvorí agendu Vratky príjemiek obmedzenú len podľa tých vratiek príjemiek, ktoré sa viažu ku konkrétnej príjemke. Tzn. zobrazí všetky doklady typu Vratky príjemiek k aktuálnej príjemke.

Funkcia vyvolá agendu Vratky príjemiek a otvorí ju "cez" agendu príjemiek. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Vratky príjemiek. Takto odtiaľ vyvolaná agenda vratiek príjemiek sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, obmedzená na vratky príjemiek len k aktuálnej príjemke.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia alebo úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich vratiek k všetkým príjemkám a pod.)

Vytvoriť

Ctrl +F2

resp.

Ctrl +2, Ctrl +3, atď.

pre ďalšie možnosti

alebo

Shift +Ctrl +F2

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa vybraných záznamov priamo z tejto agendy s automatickým návratom späť a vznikom x-väzby.. V tomto prípade na rýchle vystavenie nasledujúcich dokladov podľa aktuálnej príjemky (PR) resp. podľa označených, ak sú v zozname nejaké doklady označené. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

Zaúčtovať -

Vykoná hromadné zaúčtovanie. Ak sú v zozname nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Zaúčtovať je možné len tie skladové doklady, ktoré sú už uzavreté. Informácia o tom, či daný skladový doklad prešiel zaúčtovaním a súčasne k nemu vznikol príslušný účtovný zápis (v žiadostiach alebo v denníku), je uvedená v položke Účtované.

Skl. pohyby

Enter*

alebo

Shift + Enter

Zobrazí skladové pohyby na aktuálnom skladovom doklade.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu skladových pohybov "cez" agendu zdrojového dokladu
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Skladové pohyby a otvorí ju "cez" agendu zdrojového dokladu alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Skladové pohyby. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Skladových pohybov sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to len za skladové pohyby vyskytujúce sa na aktuálnom zdrojovom doklade.

Toto využijete napr. keď si chcete prehliadnuť skladové ceny na jednotlivých skladových riadkoch z dokladu apod.

Toto červené obmedzenie si môžete štandardne zrušiť (vyčistiť) v záložke Obmedzenie a zadať požiadavku (príkaz) podľa ľubovoľného iného obmedzenia, alebo celkom bez obmedzenia a mať potom k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov k všetkým skladovým dokladom.

SCM

Ctrl +Q

alebo

Shift +Ctrl +Q

Funkcia na rýchle vyvolanie agend SCM na získanie informácií o pokrytí sklad. položiek z dokladov tejto agendy. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa SCM, viď čo je potrebné na prevádzku SCM.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Tu môžete zvoliť jednu z možností:

Polohovať Ctrl +L

Funkcia na rýchle vystavenie nového polohovacieho dokladu podľa vybraného dokladu priamo z tejto agendy s automatickým návratom späť a vznikom x-väzby.. V tomto prípade na rýchle vystavenie naskladnenia do pozícií (NPZ) podľa aktuálnej príjemky (PR). Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o jednu z možností vystavenia nového NPZ. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby naskladnenia do pozícií. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR -> NPZ.

Je k dispozícii len v prípade, že sa používa polohovanie, viď čo je potrebné na prevádzku polohovania.

Kontrola -

Umožňuje vykonať kontrolu predajných cien podľa zadaných kritérií pre všetky položky aktuálnej príjemky s tým, že na záver buď priamo uskutoční precenenie príslušných položiek v cenníku alebo vygeneruje požiadavky na zmenu cien. Funkcia vyvolá sprievodcu kontrolou predajných cien, v ktorom zadáte požadované kritériá. Ďalej viď popis sprievodcu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Tu môžete zvoliť jednu z možností:

 • Kontrola podľa cien príjemky
 • Kontrola podľa cien vrátane vedľajších nákladov

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.