Sprievodca generovaním skladových pozícií

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Skladové pozície po vyvolaní funkcie Generovať v záložke Zoznam. Slúži na hromadné vytvorenie skladových pozícií podľa zadaných parametrov.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

1. krok - Výber skladu a definícia adries

Tu zadáte, pre ktorý sklad sa budú pozície generovať. Na výber sa ponúkajú len polohované sklady. Ďalej vyberiete, podľa ktorej definície adries sklad. pozícií sa má generovanie vykonať. Význam definícií adries  skladových pozícií viď popis v danom číselníku.

2. krok - Kódy skladových pozícií

V druhom kroku sprievodcu sa zobrazí zoznam jednotlivých segmentov zo zvolenej definície adresy skladových pozícií a pre každý segment bude možné zadať hodnotu od a do (čo môže byť sekvencia písmen resp. čísiel). Pokiaľ sa v rámci niektorého segmentu vyžaduje nemenný konštantný obsah, zadá užívateľ konštantnú hodnotu do oboch kolóniek (od aj do). Pod zoznamom sa kvôli názornosti zobrazuje kód prvej generovanej adresy podľa daného zadania, tzn. príklad adresy zostavený zo všetkých dolných hodnôt zadaných intervalov.

V praxi väčšinou nemajú všetky pozície rovnaké parametre, ako sú napr. rozmery a nosnosť. A nakoľko sa v nasledujúcom kroku sprievodcu zadávajú pre generované pozície práve tieto údaje, nie je praktické nechať generovať všetky možné pozície, ktoré v sklade máte, naraz. Naopak je účelné generovať ich postupne po blokoch rovnakých alebo čo najpodobnejších pozícií. Napr. nechať najskôr vygenerovať všetky pozície pre všetky prvé poschodia regálov v hale A, keďže tie majú väčšiu nosnosť ako pozície v poschodí druhom, potom nechať vygenerovať pozície pre druhé poschodia regálov, ktoré sú pre zmenu zase vyššie, následne nechať generovať pozície pre inú halu, kde sú regály širšie a pod.

Príklad zadaného obmedzenia pre segmenty kódov pozícií, ktoré sa majú vygenerovať v tomto kole generovania (pre prvé poschodia 14-tich regálov v hale A)

3. krok - Parametre skladových pozícií

V treťom kroku užívateľ zadá spoločné parametre pre generované adresy skladových pozícií. Význam a popis jednotlivých tu zadávaných údajov viď záložka Detail skladovej pozície.

Položka Mimo prevádzky sa novým generovaným pozíciam nastaví vždy na Nie.

4. krok - Súhrn a dokončenie

V tomto kroku sa zobrazí informácia, koľko adries pozícií bude vygenerovaných a od užívateľa sa vyžiada potvrdenie, či s tým súhlasí. Po potvrdení a prechodom do posledného kroku sa spustí proces generovania adries. Po dokončení sa zobrazí záverečná správa o tom, koľko pozícií sa vygenerovalo a koľko sa ich nevygenerovalo, pretože už existovali (boli by duplicitné). Pri generovaní sa adresy nikdy neduplikujú, vždy sa overuje, či daná adresa pozície už neexistuje.

Pokiaľ vygenerované pozície nie sú podľa vašich predstáv (v priebehu sprievodcu ste niečo zadali nechtiac chybne), môžete vygenerované pozície opraviť a to i hromadne alebo úplne zmazať (zatiaľ nie sú použité a bude ich preto možné zmazať úplne bez možnosti obnovenia) a vygenerovať znovu. Hromadnú opravu využijete napr. vtedy, keď má niekoľko pozícií z práve vygenerovaných niektorý parameter odlišný, alebo im chcete dodatočne niečo upraviť, napr. dostupnosť.

Hromadne generované pozície nebudú mať vyplnený názov. Pomocou hromadnej opravy si ho môžete doplniť. Vhodnou voľbou názvu si tak umožníte ďalšiu možnosť triedenia (radenia skladových pozícií). Napr. pokiaľ si pre pozície z prvých poschodí doplníte názov napr. "1. poschodia pozícií z haly A" atď., tak si zoznam pozícií môžete nechať zoradiť aj podľa názvu a mať ich tak v ponuke po poschodiach, po halách, sektoroch a pod.