Sprievodca precenením

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii:

Či má užívateľ právo vyvolať sprievodcu precenením, je určené hodnotou práva Spustiť zmenu predajných cien.

Umožňuje uskutočniť automatické precenenie vybraných položiek určitého cenníka podľa rôznych kritérií. Môžete preceniť vybranú predajnú cenu podľa zadaného vzoru, ktorým môže byť napr. nákupná cena, skladová cena alebo iná predajná cena a to buď z rovnakého cenníka alebo z ľubovoľného iného cenníka. Môžete stanoviť rôzne algoritmy precenenia, preceniť položky z jednej meny na druhú podľa zadaného kurzu apod.

Nech má užívateľ v hlavnom cenníku napr. 5 predajných cien a 70000 skladových kariet. V cenníku pre firmu je len 7000 položiek a tie je potrebné preceniť podľa hlavného cenníka, v ktorom bolo postupne uskutočnené veľké množstvo zmien. Pomocou vhodného nastavenia parametrov vo funkcii Precenenie to je možné jednoducho zrealizovať.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu sa líšia podľa toho, či je sprievodca vyvolaný na precenenie akčných cenníkov alebo bežných cenníkov, keďže v akčných cenníkoch sa neriešia časové platnosti:

1. krok - Definícia cien

V tomto kroku je potrebné stanoviť, aká cena sa bude preceňovať, z akej zdrojovej ceny sa bude vychádzať pri preceňovaní a aká nákladová cena sa použije pre výpočet marží. Zadávané položky:

Názov Popis
Cenník

Cenník, ktorého položky sa budú spracovávať.

Ak je sprievodca vyvolaný z agendy Cenníky alebo Akčné cenníky, predvypĺňa sa cenníkom, ku ktorému bola funkcia Precenenie respektíve Kontrola vyvolaná, a ide o needitovateľnú položku. Ak je sprievodca vyvolaný spustením funkcie Kontrola z agendy Príjemky alebo spustením funkcie Cenotvorba z agendy Dodávateľské cenníky, zadáte kód príslušného cenníka alebo ho vyberiete z číselníka. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Definícia cien

Tu zvolíte, ktorú predajnú cenu chcete preceňovať resp. kontrolovať, tzn. cieľovú predajnú cenu. Keďže predajné ceny, ktoré máte v systéme zavedené a ktoré sa teda môžu vyskytnúť vo vašom cenníku (tzn. počet predajných cien, ich meny atď.), sú dané definíciami cien, tu zadáte kód príslušnej definície ceny alebo ho vyberiete z číselníka. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Definícií cien môžete zadať a preceniť aj viac naraz. A to tak, že ich nebudete zadávať priamo z klávesnice, ale budete ich zadávať výberom z číselníka. Vo vyvolanom číselníku môžete požadované označiť a označené pridať naraz.

Platnosť cenníka Zvolíte platnosť cenníka, z ktorej sa budú čerpať aktuálne ceny, ktoré chcete preceňovať resp. kontrolovať.
Východisková cena prepočtu je

Tu zvolíte, aká cena sa má pre hromadné precenenie použiť ako východisková na výpočet ceny cieľovej algoritmom precenenia, zvoleným v ďalších krokoch sprievodcu.

Nejprve pomocí zatržítka Cena z dodavatelského ceníku hlavního dodavatele (pokud existuje) zvolíte, zda chcete hledat výchozí cenu pro přepočet také v dodavatelských cenících. Ak je sprievodca vyvolaný pomocou funkcie Cenotvorba z agendy Dodávateľské cenníky, je začiarkavacie políčko začiarknuté. Táto možnosť má dve podoby podľa toho, odkiaľ bol sprievodca vyvolaný:

 • Ak je sprievodca vyvolaný z príjemiek (týka sa sprievodcu kontrolou predajných cien), tak sa východisková cena pre prepočet hľadá v dodávateľskom cenníku na firmu, ktorá je uvedená v hlavičke daného dokladu, ak taký dodávateľský cenník existuje.
 • Ak je sprievodca vyvolaný z cenníkov, tak sa východisková cena pre prepočet hľadá v dodávateľskom cenníku na firmu, ktorá je uvedená ako hlavný dodávateľ v zozname dodávateľov preceňovanej položky cenníka, ak taký dodávateľský cenník existuje. Tzn. pre každú skladovú kartu, ktorú preceňujete alebo kontrolujete, sa zisťuje, či pre jej hlavného dodávateľa existuje dodávateľský cenník. Ak sa príslušný dodávateľský cenník nájde, čerpá sa východisková cena pre prepočet z neho.

Ak je k dodávateľskému cenníku nadefinovaných viacero časových platností, použijú sa ceny z aktuálne platnej časovej platnosti. Ak je v aktuálne platnej časovej platnosti cena k skladovej karte uvedená aspoň pre jednu jednotku, ceny pre ďalšie jednotky sa dopočítajú podľa prevodného vzťahu bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú v predchádzajúcich časových platnostiach pre konkrétnu jednotku ceny uvedené. Ak v aktuálne platnej časovej platnosti nie je cena k skladovej karte uvedená ani pre jednu jednotku a je uvedená v predchádzajúcej časovej platnosti, použije sa cena z predchádzajúcej časovej platnosti.

V dodávateľskom cenníku majme riadok s tovarom L, ktorý má cenu po zľave 100 EUR za kus a je pripojené k skladovej karte L k jednotke ks, a ďalej riadok tiež s tovarom L, ktorý má cenu po zľave 1800 EUR za balenie a je pripojené k skladovej karte L k jednotke bal. Skladová karta L má jednotky: ks so vzťahom 1 (hlavná jednotka) a bal so vzťahom 20. Podle dodavatelského ceníku přeceňujeme prodejní cenu 1 zákaznického ceníku tak, že Nová cena=cena z dodavatelského ceníku * koeficient 1,2.
Prodejní cena 1 v zákaznickém ceníku se tedy pro skladovou kartu L pro jednotku ks rovná 100 CZK/ks * 1,2, tj. 120 CZK/ks.
Prodejní cena 1 v zákaznickém ceníku se tedy pro skladovou kartu L pro jednotku bal rovná 1800 CZK/bal * 1,2, tj. 2160 CZK/bal.

Pokud by však v dodavatelském ceníku nebyl druhý řádek se zbožím L a cenou za balení připojen ke skladové kartě L, tj. ke skladové kartě L by byl připojen z dodavatelského ceníku pouze řádek, který udává cenu za kus, a ne řádek, který udává cenu za balení, prodejní cena 1 by se v zákaznickém ceníku vypočítala na základě převodního vztahu mezi jednotkami ks a bal:
Prodejní cena 1 v zákaznickém ceníku pro skladovou kartu L pro jednotku ks by se vypočítala stejně jako v předchozím odstavci: 100 CZK/ks * 1,2, tj. 120 CZK/ks.
Pro skladovou kartu L pro jednotku bal by se určila z ceny za ks z dodavatelského ceníku a z převodního vztahu mezi jednotkami: 100 EUR/ks * 1,2 * 20 ks v bal, tzn. 2400 EUR/bal.

Podobne pokiaľ vytvoríme dodávateľský cenník DC-11 s novou časovou platnosťou (nech je november a my vytvoríme dodávateľský cenník s novou časovou platnosťou od 1.11., tzn. aktuálnym sa stane dodávateľský cenník DC-11 s novou časovou platnosťou), pričom DC-11 obsahuje len riadok s tovarom L, ktoré má cenu po zľave 110 EUR za kus a je pripojené k skladovej karte L k jednotke ks. Druhý riadok s tovarom L a cenou za balenie v DC-11 nie je. Potom sa predajná cena 1 v zákazníckom cenníku vypočíta na základe prevodného vzťahu medzi jednotkami ks a bal:

Prodejní cena 1 v zákaznickém ceníku se tedy pro skladovou kartu L pro jednotku ks rovná 110 CZK/ks * 1,2, tj. 132 CZK/ks.
Pro skladovou kartu L pro jednotku bal se prodejní cena 1 určí z ceny za ks z dodavatelského ceníku DC-11 a z převodního vztahu mezi jednotkami: 110 EUR/ks * 1,2 * 20 ks v bal, tzn. 2640 EUR/bal. K cene za balenie v predchádzajúcej časovej platnosti sa v tomto prípade neprihliada.

Ak je začiarkavacie tlačidlo začiarknuté, hľadá sa východisková cena najprv v príslušnom dodávateľskom cenníku a následne, keď nie je nájdená, sa prihliada k východiskovej cene pre prepočet zvolenej pomocou nasledujúceho prepínača. Naopak ak nie je začiarknuté, ceny v dodávateľských cenníkoch sa vôbec nepoužijú a východisková cena pre prepočet sa rovno vyhľadáva podľa možnosti zvolenej v nasledujúcom prepínači.

Ďalej je k dispozícii položka typu prepínač, kde zvolíte práve jednu z možností:

 • Cena z posledného nákupu na sklad - V tomto prípade sa sprístupní číselníková položka na zadanie skladu, do ktorej zadáte kód skladu alebo ho vyberiete z číselníka skladov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Východiskovou hodnotou pre precenenie cieľovej predajnej ceny pre danú skladovú kartu potom je obsah položky Posledná obstarávacia cena na jej čiastkovej karte pre zvolený sklad.

  Ďalej je tu možné začiarknuť Zohľadňovanie vedľajších nákladov. Ak je začiarknuté, berú sa do úvahy pre výpočet ceny aj vedľajšie obstarávacie náklady, tzn. je pripočítaný aj obsah položky Posledná obstarávacia dopl. cena na jej čiastkovej karte. Pokiaľ skladová karta doteraz nemá čiastkovú kartu pre daný sklad zavedenú, je východisková zdrojová cena nulová.

 • Predajná cena - V tomto prípade sa sprístupnia nasledujúce číselníkové položky, kde zadáte:
  • kód ceníku, ze kterého se mají čerpat zdrojové prodejní ceny pro přeceňované položky
  • kód definice prodejní ceny, která se z daného ceníku má použít jako zdrojová cena pro přeceňované položky
  • časovou platnost vybraného ceníku, z níž se má zdrojová cena pro přecenění použít - Tato položka není k dispozici při přeceňování akčních ceníků, protože pro ně nemá význam.
 • Skladová cena posledného oceneného výdajového pohybu na sklad - Tu sa rovnako ako v prvom prípade sprístupní číselníková položka pre zadanie skladu, do ktorej zadáte kód skladu alebo ho vyberiete z číselníka skladov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Východiskovou hodnotou pre precenenie cieľovej definície ceny pre danú skladovú kartu potom je posledná vypočítaná skladová cena, teda skladová cena zistená z posledného oceneného výdajového pohybu na danom sklade, ktorý zo skladu čerpá a je ocenený. Poradie sa tu posudzuje podľa spracovania skladovou uzávierkou, teda použije posledný výdajový pohyb ocenený poslednou uzávierkou za daný sklad. Výdajový pohyb môže byť uskutočnený všetkými typmi výdajových dokladov zo skladu (tj. DL, PRV, INM, VPR,VMV).

  Pohyby zoradené v poradí tak, ako boli spracované uzávierkou (uzávierkami), môžete vidieť napr. v agende Skladové pohyby s nastaveným Triedením podľa uzávierky.

  Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak za posledným spracovaným výdajovým pohybom nenasleduje žiadny ocenený príjmový pohyb, použije sa posledná aktuálna vypočítaná skladová cena. AK nasledujú už ocenené príjmové pohyby, tak použitá cena z posledného oceneného výdajového pohybu nemusí byť najaktuálnejšia skladová cena (nie sú započítané následné ocenené príjmy).

 • Výrobní náklady podle poslední oceněné příjemky hotových výrobků na sklad - Tato volba má smysl pouze pro uživatele, kteří používají modul Výroba, Kompletace nebo Gastrovýroba, případně externí výrobní SW. Umožňuje vypočítať predajnú cenu podľa výrobných nákladov. Východiskovou hodnotou pre precenenie cieľovej definície ceny pre danú skladovú kartu potom je cena z poslednej ocenenej, tzn. skladovou uzávierkou uzavreté, príjemky hotových výrobkov z výroby na sklad. Ak nie je ocenená príjemka hotových výrobkov nájdená, východiskovou hodnotou pre precenenie je nula.
  Tiež sa tu sprístupní číselníková položka pre zadanie skladu, v ktorom sa má dohľadať príjemka hotových výrobkov, do ktorej zadáte kód skladu alebo ho vyberiete z číselníka skladov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)
 • Průměrná skladová cena z dílčí skladové karty - Podmínkou smysluplného používání této volby je automatické přepočítávání průměrných skladových cen a jejich ukládání na dílčí skladové karty při skladových uzávěrkách a oceňování zásob, které se dá volitelně zapnout parametrem Ukládat průměrné skladové ceny na dílčí skladové karty.
 • Cena z aktuální příjemky - V tomto případě odpovídá zdrojová cena ceně uvedené v aktuální příjemce, jejíž ceny jsou kontrolovány, v položce Jednotková cena. Táto možnosť je k dispozícii len v Sprievodcovi kontrolou predajných cien vyvolanom z agendy Príjemky prostredníctvom funkcie Kontrola.
 • Nula - V tomto prípade je zdrojová cena nula. Táto možnosť nie je k dispozícii v sprievodcovi kontrolou predajných cien.

  Keď potrebujete hromadne vynulovať nejakú predajnú cenu pre označené karty, stačí zvoliť ako zdrojovú cenu nulu a algoritmus c=z (viď ďalej.)

Nákladová cena pre výpočet marží

Tu zvolíte, aká cena sa má byť pre hromadné precenenie použiť ako nákladová cena pre výpočet marží algoritmom precenenia, zvoleným v ďalších krokoch sprievodcu.

K dispozícii je položka typu prepínač, kde zvolíte práve jednu z možností:

 • Cena z posledného nákupu na sklad - V tomto prípade sa sprístupní číselníková položka na zadanie skladu, do ktorej zadáte kód skladu alebo ho vyberiete z číselníka skladov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nákladovou cenou pre výpočet marží pri precenení cieľovej predajnej ceny pre danú skladovú kartu potom bude obsah položky Posledná obstarávacia cena na jej čiastkovej karte pre zvolený sklad. Ďalej je tu možné začiarknuť Zohľadňovanie vedľajších nákladov. Ak je začiarknuté, berú sa do úvahy pre výpočet nákladovej ceny aj vedľajšie obstarávacie náklady, tzn. bude pripočítaný aj obsah položky Posledná obstarávacia dopl. cena na jej čiastkovej karte. Pokiaľ skladová karta doteraz nemá čiastkovú kartu pre daný sklad zavedenú, bude nákladová cena pre výpočet marží nulová.
 • Skladová cena posledního oceněného výdajového pohybu na sklad - Také v tomto případě se zpřístupní číselníková položka pro zadání skladu, do které zadáte kód skladu nebo jej vyberete z číselníku skladů. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nákladovou cenou pre výpočet marží pri precenení cieľovej predajnej ceny pre danú skladovú kartu potom bude cena z posledného skladovou uzávierkou oceneného výdajového pohybu pre zvolený sklad a danú skladovú kartu. Bližšie viď popis porovnanie typu nákladovej ceny so skladovou cenou v agende Cenníky. Zatržítko Zohledňování vedlejších nákladů není v tomto případě k dispozici.

2. krok - Mena a kurz

Tento krok je k dispozici pouze tehdy, je-li měna alespoň jedné přepočítávané ceny jiná než měna ceny zvolené jako výchozí pro přecenění v předchozím kroku průvodce a zároveň nelze k přepočtu měn použít kurz pamatovaný přímo na dílčí kartě v položce Měna. Pričom kurz pamätaný priamo na čiastkovej karte je možné využiť len v prípade, že východiskovou cenou pre prepočet je cena z posledného nákupu na sklad. Kurzy sú predvyplnené podľa kurzového lístka platného k aktuálnemu dátumu. Kurzy možno ľubovoľne editovať. Konkrétny spôsob prepočtu medzi cudzími menami samozrejme závisí od toho, z akej meny na akú menu sa prevod uskutočňuje.

Je teda potrebné rozlíšiť nasledujúce situácie:

 • Výchozí cena pro přepočet=Cena z posledního nákupu na sklad - Je-li cena z posledního nákupu na sklad v jiné než lokální měně, k přepočtu na lokální měnu se použije kurz pamatovaný přímo na dílčí kartě v položce Měna. Pokiaľ je prepočítavaná cena v lokálnej mene, tento krok sprievodcu sa nezobrazí. Pokud je měna přepočítávané ceny jiná než lokální, pak se k přepočtu z lokální měny na cizí měnu použije kurz zadaný v tomto kroku průvodce.
  Je-li cena z posledního nákupu na sklad v lokální měně a měna přepočítávané ceny je jiná než lokální, pak se k přepočtu z lokální měny na cizí měnu použije kurz zadaný v tomto kroku průvodce.
 • Výchozí cena pro přepočet=Cena z dodavatelského ceníku hlavního dodavatele (pokud existuje) nebo Prodejní cena - Je-li výchozí cena pro přepočet v jiné než lokální měně a zároveň je měna přepočítávané ceny shodná s měnou výchozí ceny, tento krok průvodce se nezobrazí.
  Je-li výchozí cena pro přepočet v jiné než lokální měně a zároveň měna přepočítávané ceny je v lokální měně, k přepočtu na lokální měnu se použije kurz zadaný v tomto kroku průvodce.
  Je-li výchozí cena pro přepočet v jiné než lokální měně a zároveň měna přepočítávané ceny není v lokální měně a není shodná s měnou výchozí ceny, k přepočtu na lokální měnu a na měnu přepočítávané ceny se použijí kurzy zadané v tomto kroku průvodce.
 • Výchozí cena pro přepočet=Skladová cena posledního oceněného výdajového pohybu na sklad nebo Výrobní náklady podle poslední oceněné příjemky hotových výrobků na sklad - V těchto případech je výchozí cena pro přepočet vždy v lokální měně. Pokiaľ je mena prepočítavanej ceny iná ako lokálna, tak sa k prepočtu použije kurz zadaný v tomto kroku sprievodcu.
 • Výchozí cena pro přepočet=Nula - V tomto případě je výchozí cena pro přepočet vždy rovna nule a tento krok průvodce se nezobrazí.

K dispozícii je položka Prepočítavacie kurzy nezadávať. Ak bude začiarknutá, zoznam na zadávanie kurzov nebude k dispozícii na editáciu. Použijete v prípade, keď chcete preceniť napr. cenu v USD na cenu v CHF, ale nepoužijete kurzy, ale len koeficient (zadáva sa ako spôsob výpočtu v ďalšom kroku).

Prepočet medzi menami objasníme na príkladoch (spôsob výpočtu sa volí v nasledujúcom kroku):

Príklad 1: Prepočítavaná cena je v domácej mene EUR. Východisková cena je v CHF. V dialógu sa bude požadovať zadanie kurzu CHF. Prepočet prebehne podľa vzorca: Nová cena v EUR = zvolené zaokr.(Východisková cena v CHF*kurz CHF*[spôsob výpočtu]).

Príklad 2: Prepočítávaná cena je v CHF. Východisková cena je v EUR. V dialógu sa bude požadovať zadanie kurzu CHF. Prepočet prebehne podľa vzorca: Nová cena v CHF = zvolené zaokr.(Východisková cena v EUR*[spôsob výpočtu]/kurz CHF).

Príklad 3: Prepočítávaná cena je v CHF. Východisková cena je v USD. V dialógu sa bude požadovať zadanie kurzu CHF a USD. Prepočet prebehne podľa vzorca: Nová cena v CHF = zvolené zaokr.(Východisková cena v USD*kurz USD*[spôsob výpočtu]/kurz CHF).

Príklad 4: Prepočítavaná cena je v CHF. Východisková cena je v CHF. Dialóg na zadanie prepočítavacích kurzov sa nezobrazí. Prepočet prebehne podľa vzorca: Nová cena v CHF = zvolené zaokr.(Východisková cena v CHF*[spôsob výpočtu]).

Príklad 5: Prepočítavaná cena je v domácej mene EUR. Východisková cena je nula. Dialóg na zadanie prepočítavacích kurzov sa nezobrazí. Prepočet prebehne podľa vzorca: Nová cena v EUR = zvolené zaokr.([spôsob výpočtu]).

Príklad 6: Prepočítavaná cena je v CHF. Základom pre výpočet je nula. Dialóg na zadanie prepočítavacích kurzov sa nezobrazí. Prepočet prebehne podľa vzorca: Nová cena v CHF = zvolené zaokr.([spôsob výpočtu]).

Z uvedených príkladov vyplývajú tieto pravidlá výpočtu:

 • Ak je východisková suma v inej mene ako preceňovaná suma a súčasne nie je začiarknuté začiarkavacie políčko Prepočítavacie kurzy nezadávať, východisková suma sa najprv prepočíta na lokálnu menu, potom na menu, v ktorej je uvedená preceňovaná suma, a následne sa prepočíta vybraným spôsobom výpočtu.
 • Ak je prepočítavaná cena a východisková cena v rovnakej mene (tzn. dialóg na zadanie kurzov sa nezobrazuje) alebo je začiarknuté "prepočítavacie kurzy nezadávať", prepočty pomocou kurzov sa neuskutočňujú.
 • Pokud nákladová cena není v lokální měně, k přepočtu na lokální měnu se použije kurz pamatovaný přímo na dílčí kartě v položce Měna, kurz zadaný v tomto kroku průvodce se použije jen k přepočtu z lokální měny do cizí měny.
 • Výsledná suma sa zaokrúhli podľa definície zaokrúhľovania zadanej v subzáložke Zaokrúhľovanie príslušného cenníka alebo akčného cenníka.

3. krok - Spôsob výpočtu

Na urýchlenie zadávania sa v tomto kroku sprievodcu predvypĺňa nastavenie tak, ako bolo naposledy použité. Zadávané položky:

Názov Popis
Prepočítať ceny

Tu je možné nastaviť, presne ktoré ceny sa majú prepočítať v prípade preceňovaných skladových položiek, u ktorých existuje viac jednotiek resp. viac predajných cien pre jednotlivé jednotky. Tzn. či sa majú prepočítať v prípade preceňovanej skladovej položky cieľové predajné ceny pre všetky existujúce jednotky k danej skladovej položke, alebo len pre hlavnú a ostatné sa ponechajú bezo zmeny alebo len pre hlavnú a ostatné vynulovať. K dispozícii je položka typu prepínač, kde zvolíte jednu z možností:

 • Pre všetky jednotky - Prepočítajú sa ceny pre všetky jednotky bez ohľadu na to, či je alebo nie je pre príslušnú jednotku v preceňovanom cenníku zadaná nenulová cena. Túto voľbu využijete, ak máte v cenníku skladové karty s viacerými jednotkami (násobné jednotky) a pre každú jednotku máte cenu zadanú špeciálne, tzn. nedopočítava sa podľa vzťahu jednotiek.
 • Pre všetky jednotky s vyplnenou cenou - Ceny sa prepočítajú len pre tie jednotky, pri ktorých je v preceňovanom cenníku zadaná nenulová cena. Naviac je možné začiarknutím začiarkavacieho políčka Hlavné jednotky vždy nastaviť, že pri hlavných jednotkách sa uskutoční prepočet vždy, teda aj v prípade, že nie je pre príslušnú hlavnú jednotku zadaná v preceňovanom cenníku nenulová cena.
 • Len pre hlavné jednotky, pri ostatných jednotkách nechať - Ceny sa prepočítajú len pre hlavné jednotky. Pri ostatných jednotkách sa ceny ponechajú bezo zmeny také, aké v preceňovanom cenníku boli pred preceňovaním resp. kontrolou predajných cien.
 • Len pre hlavné jednotky, ostatné zmazať - Ceny sa prepočítajú len pre hlavné jednotky. Pri ostatných jednotkách sa ceny v preceňovanom cenníku vynulujú. Túto voľbu využijete, ak máte v cenníku skladové karty s viacerými jednotkami (násobné jednotky) tak, že cena pre každú jednotku zodpovedá vzťahu jednotiek.

Ak ceny pre násobné jednotky v danom cenníku zadané nemáte (tzn. program ich v prípade použitia skladovej položky do dokladu dopočítava podľa vzťahu jednotiek napr. z jednotky hlavnej), alebo ich máte zadané tak, že pomer ceny za násobnú jednotku k cene za jednotku hlavnú (príp. inú zadanú) sa presne rovná vzťahu medzi týmito jednotkami, potom je možné zvoliť si v preceňovanom cenníku, aby sa prepočítali ceny len pre hlavné jednotky a ostatné sa zmazali. Potom sa ceny pre násobné jednotky vynulujú a pri použití karty do dokladu sa prepočítajú z ceny hlavnej jednotky vzťahom jednotiek.

Naopak, ak máte ceny napr. za balenie iné ako je zodpovedajúci násobok ceny za kus (tzn. napr. zvýhodnené ceny za balenie), a chcete z nich odvodiť ceny v preceňovanom cenníku, tak môžete použiť voľbu Preceniť všetky jednotky. Potom sa napr. cena za kus odvodí z východiskovej ceny za kus, cena za balík z východiskovej ceny za balík a vzťah jednotiek sa nepoužije.

Objasníme na príklade:

Príklad 1: Majme kartu K s jednotkami: ks so vzťahom 1 (hlavná jednotka) a bal so vzťahom 5. Nech predajná cena 1 pre kartu K je v hlavnom cenníku v zvolenej platnosti 6000 EUR za kus a 29000 EUR za balík. Teraz budeme podľa hlavného cenníka preceňovať cenník zákaznícky a v ňom tiež predajnú cenu 1 tak, že Nová cena=predajná cena * koeficient 0,9. V 3. kroku začiarkneme "Prepočítať ceny pre všetky jednotky".

a) Pokud zvolíme "Přepočítat ceny pro všechny jednotky", pak bude výsledná prodejní cena 1 v přeceňovaném ceníku 5400 CZK za kus (rovná se 90-ti% zdrojové ceny za kus) a 26100 CZK za balík (rovná se 90-ti% zdrojové ceny za balík).

b) Pokud zvolíme "Přepočítat ceny jen pro hlavní jednotky, ostatní smazat", pak bude výsledná prodejní cena 1 v přeceňovaném ceníku 5400 CZK za kus (rovná se 90-ti% zdrojové ceny za kus) a 0 CZK za balík a platí, že pokud kartu použijete do dokladu, cena za balík se dopočítá z ceny za kus dle vztahu jednotek, tedy rovná se zdrojové ceně hlavní jednotky upravené vztahem jednotek, tedy 5400*5=27000 CZK.

Ďalšie príklady možností prepočtu cien sú uvedené v záverečnom príklade.

Zobraziť len položky s nenulovou zdrojovou cenou

Ak je začiarknuté, k preceneniu alebo kontrole sa v nasledujúcom kroku sprievodcu ponúka len skladové karty, ktoré majú definovanú nenulovú zdrojovú cenu aspoň pre jednu jednotku. Tzn. ak je definovaná zdrojová cena aspoň pre jednu jednotku, cena pre ostatné jednotky sa dopočíta podľa vzťahu jednotiek. Pokiaľ nemá skladová karta definovanú zdrojovú cenu pre žiadnu jednotku, k preceneniu alebo kontrole sa vôbec neponúkne.

Ak nie je začiarknuté, ponúkajú sa všetky položky, ktoré zodpovedajú ostatným zadaným kritériám, bez ohľadu na výšku zdrojovej ceny.

Povoliť pridanie nových položiek cenníka

Začiarkavacie políčko je editovateľné len v sprievodcovi vyvolanom po spustení funkcie Kontrola v prípade, že bola vyvolaná z agendy Príjemky. Inak je začiarkavacie políčko neprístupné.

Využíva sa na rozhodnutie, ako naložiť s položkami, ktoré sa naskladňujú aktuálnou príjemkou a neboli doposiaľ zahrnuté v cenníku alebo v jeho aktuálnej platnosti. Ak nie je začiarkavacie políčko začiarknuté, takéto naskladňované položky sa sprievodcom nijako nespracovávajú. Ak je začiarknuté, spomenuté naskladňované položky sa po úspešnom dokončení sprievodcu pridajú na príslušné miesto do cenníka.

Spôsob výpočtu

Prepínač je k dispozícii iba v sprievodcovi Precenením.

Zvolíte jeden z ponúkaných spôsobov výpočtu a zadáte k nemu požadované údaje. Zaokrúhlenie výslednej vypočítanej precenenej ceny sa riadi definíciou zaokrúhľovania zadanou v subzáložke Zaokrúhľovanie každého cenníka alebo akčného cenníka.

Vplyvom zaokrúhlenia vypočítanej precenenej ceny podľa definície zaokrúhľovania zadanej v subzáložke Zaokrúhľovanie môže dôjsť k tomu, že sa vypočítaná výsledná marža mierne líši od požadovanej obvyklej marže a v sprievodcovi sa taká položka ponúka k preceneniu opakovane. Túto výnimočnú situáciu je možné riešiť zadaním malej tolerancie marže, viď položky Tolerancia marže zhora a Tolerancia marže zdola.

K dispozícii je položka typu prepínač, kde zvolíte jednu z možností:

 • Žiadny, cena = zvolená východisková cena
 • Obv. marže, cena = zvolená výchozí cena * 100/(100-obv.marže v %) - vypočítá navrhovanou cenu podle zadané marže v položce Procento obvyklé marže u skladové karty nebo, není-li u skladové karty marže zadána, v položce Obvyklá marže skupiny v číselníku Sortimentní skupiny. Vzhledem k tomu, že se obvyklá marže počítá tak, že se rozdíl prodejní ceny a zvolené výchozí ceny vydělí prodejní cenou a výsledek se vynásobí 100, může nabývat maximálně hodnoty 99%. (Pokiaľ by bola obvyklá marža 100%, dochádzalo by k deleniu nulou, čo nie je prípustné.)
 • Marža, cena = zvolená východisková cena * 100/(100-marža v %) - Zadáte maržu v položke Marža v %. Vzhľadom k tomu, že sa marža počíta tak, že sa rozdiel predajnej ceny a zvolenej východiskovej ceny vydelí predajnou cenou, môže nadobúdať maximálne hodnoty 99%. (Pokiaľ by bola marža 100%, dochádzalo by k deleniu nulou, čo nie je prípustné.)
 • Rabat, cena = zvolená výchozí cena * 100/(100+rabat v %) - Zadáte rabat v položce Rabat v %
 • Príplatok, cena = zvolená východisková cena + príplatok - Zadáte príplatok v položke Príplatok. Počet desatinných miest, ktoré sú pre zadanie príplatku k dispozícii, závisí na hodnote parametra Počet desatinných miest pre zadanie sumy na riadkoch dokladov.
 • Koeficient, cena = zvolená výchozí cena * koeficient - Zadáte koeficient v položce Koeficient. Počet desatinných miest, ktoré sú pre zadanie koeficientu k dispozícii, závisí na hodnote parametra Počet desatinných miest pre zadanie sumy na riadkoch dokladov.

Pričom podľa voľby východisková cena pre prepočet je názov zvolená východisková cena, ktorý je uvedený v predchádzajúcom texte, v sprievodcovi Precenením nahradený názvom:

 • Posledná obstarávacia cena pri voľbe Východisková cena pre prepočet je Cena z posledného nákupu na sklad
 • Predajná cena pri voľbe Východisková cena pre prepočet je Predajná cena
 • Posl. ocenený pohyb pri voľbe Východisková cena pre prepočet je Skladová cena posledného oceneného výdajového pohybu na sklad
 • Príjemka hot. výr. pri voľbe Východisková cena pre prepočet sú Výrobné náklady podľa poslednej ocenenej príjemky hotových výrobkov na sklad
 • Nula při volbě Výchozí cena pro přepočet je nula

V predchádzajúcom zozname uvedené texty nahradzujúce názov zvolená východisková cena sa v sprievodcovi Precenením objaví i v prípade, že bolo začiarknuté Cena z dodávateľského cenníka hlavného dodávateľa (pokiaľ existuje), cena v dodávateľskom cenníku bola nájdená a sprievodca Precenením s ňou pracuje.

Filter skladových položiek

Prepínač je k dispozícii iba v Sprievodcovi kontrolou predajných cien. Ak má skladová karta zadaných viacero jednotiek a v cenníku je definovaných viac definícií cien (s DPH, v cudzej mene a pod.), veľkosť marže sa vyhodnocuje pre každú kombináciu jednotky a definícia ceny samostatne.

Pomocou položky typu prepínač zvolíte jeden z ponúkaných filtrov skladových položiek a prípadne k nemu zadáte požadované údaje:

 • Jen položky s marží mimo toleranci od obvyklé marže - zobrazí a zkontroluje jen ty skladové položky, jejichž aktuální marže je mimo toleranci zadanou v položce Procento obvyklé marže u skladové karty nebo, není-li u skladové karty marže zadána, v položce Obvyklá marže skupiny v číselníku Sortimentní skupiny.

  Príklad: Majme skladovú kartu K, pri ktorej je nastavené: Obvyklá marža=10%, Tolerancia zhora=19 EUR, Tolerancia zdola=7 EUR. Ďalej majme nákladovú cenu pre výpočet marží pre kartu K=2000 EUR. Vypočítame predajnú cenu pre maržu 10%: predajná cena = 100*nákladová cena/(100-požadovaná marža v %) = 100*2000/(100-10) = 2222,22 EUR. Predajná cena po uplatnení tolerancie zhora je 2222,22+19=2241,22 EUR, Cena po uplatnení tolerancie zdola je 222,22-7=2215,22 EUR. V Sprievodcovi kontrolou predajných cien sa teda v prípade tejto voľby zobrazí skladová karta K len v prípade, že predajná cena, ktorej kontrolu vykonávame, bude menšia ako 2215,22 EUR alebo väčšia ako 2241,22 EUR.

 • Jen s marží menší než X CZK - zobrazí a zkontroluje jen ty skladové položky, jejichž aktuální marže je menší než zadaná částka v CZK.
 • Jen s marží menší než X % - zobrazí a zkontroluje jen ty skladové položky, jejichž aktuální marže je menší než zadané procento.
 • Všechny položky - zobrazí a zkontroluje všechny skladové položky bez ohledu na výši jejich aktuální marže.

 

Skriptovacie funkcie

Skriptovacie funkcie sú k dispozícii len vtedy, ak je k dispozícii agenda Balíčky skriptov, tzn. vtedy, ak je nainštalované skriptovanie (v opačnom prípade nemá význam).

Požadovanú funkcionalitu (to, čo má daný sprievodca vykonať) je možné realizovať aj pomocou skriptovania, tzn. musí byť definovaná zodpovedajúca metóda v nejakom balíčku v agende Balíčky skriptov. Tu je možné zadať odkazy na vyvolávanie obsluhy do skriptovania. Údaje, ktoré je potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Balíček skriptov Identifikácia balíčka skriptov, ktorý obsahuje požadovanú funkciu. Balíček musí obsahovať skript druhu Knižnica.

K dispozícii je funkčné tlačidlo , na nastavenie odkazu na balíček skriptov. Ide o tlačidlo s voľbou: Pridať odkaz na nejaký balíček skriptov alebo tento odpojiť, tzn. zrušiť odkaz na doteraz zviazaný balíček skriptov. Na vyhľadanie balíčka skriptov sa otvorí agenda Balíčky skriptov. Povinná položka. Zvolené nastavenie sa pamätá na užívateľa.

Hlavičku funkcie v správnom formáte si je možné nechať vygenerovať v agende Balíčky skriptov pomocou funkcie Vygenerovať hlavičku.

Knižnica skriptov

Meno skriptovacej knižnice z daného balíčka obsahujúcej potrebnú funkciu. Ponúka sa meno knižnice z odkazovaného balíčka. Bez vyplnenia tejto položky nemá definícia funkcie význam. Zvolené nastavenie sa pamätá na užívateľa.

Funkcie

Názov skriptovacej funkcie obsiahnutej v danej knižnici, ktorá implementuje požadovanú funkcionalitu. Ponúkajú sa mená funkcií z knižnice zadanej v predchádzajúcej položke z odkazovaného balíčka. Bez vyplnenia tejto položky nemá definícia funkcie význam.

Hlavičku funkcie v správnom formáte si je možné nechať vygenerovať v agende Balíčky skriptov pomocou funkcie Vygenerovať hlavičku.

Záverečný príklad: Majme kartu K s jednotkami: ks so vzťahom 1 (hlavná jednotka) a bal so vzťahom 5. Teraz budeme podľa hlavného cenníka preceňovať cenník zákaznícky a v ňom tiež predajnú cenu 1 tak, že Nová cena=predajná cena * koeficient 0,9. V kroku Definícia cien začiarkneme, že Východisková cena pre prepočet je Predajná cena hlavného cenníka a vyberieme Definíciu cien 1, ďalej začiarkneme, že Nákladová cena pre výpočet marží je Cena z posledného nákupu na sklad a vyberieme sklad.

a) Nech predajná cena 1 pre kartu K je v hlavnom cenníku 6000 EUR za kus a 30000 EUR za balík. V preceňovanom cenníku je 5000 EUR za kus a 25000 EUR za balík.
a1) V kroku Spôsob výpočtu začiarkneme "Prepočítať ceny pre všetky jednotky". Potom výsledná predajná cena 1 v preceňovanom cenníku bude 5400 EUR za kus (rovná sa 90% zdrojovej ceny za kus) a 27000 EUR za balík (rovná sa 90% zdrojovej ceny za balík).
a2) V kroku Spôsob výpočtu začiarkneme "Prepočítať ceny pre všetky jednotky s vyplnenou cenou". Pak je výsledek stejný jako v bodě a1).
a3) V kroku Způsob výpočtu zatrhneme "Přepočítat ceny jen pro hlavní jednotky, u ostatních jednotek nechat". Potom výsledná predajná cena 1 v preceňovanom cenníku bude 5400 EUR za kus (rovná sa 90% zdrojovej ceny za kus) a 25000 EUR za balík (rovná sa pôvodnej cene z preceňovaného cenníka).
a4) V kroku Spôsob výpočtu začiarkneme "Prepočítať ceny len pre hlavné jednotky, ostatné zmazať". Výsledná predajná cena 1 v preceňovanom cenníku potom bude 5400 EUR za kus (rovná sa 90% zdrojovej ceny za kus) a 0 EUR za balík. Pokud kartu použijete do dokladu, bude se nabízet cena za balík 5400*5=27000 CZK.

b) Nechť prodejní cena 1 pro kartu K je v hlavním ceníku 6000 CZK za kus a 28000 CZK za balík. V preceňovanom cenníku je 5000 EUR za kus a 0 EUR za balík.
b1) V kroku Spôsob výpočtu začiarkneme "Prepočítať ceny pre všetky jednotky". Potom výsledná predajná cena 1 v preceňovanom cenníku bude 5400 EUR za kus (rovná sa 90% zdrojovej ceny za kus) a 25200 EUR za balík (rovná sa 90% zdrojovej ceny za balík).
b2) V kroku Spôsob výpočtu začiarkneme "Prepočítať ceny pre všetky jednotky s vyplnenou cenou". Potom výsledná predajná cena 1 v preceňovanom cenníku bude 5400 EUR za kus (rovná sa 90% zdrojovej ceny za kus) a 0 EUR za balík (rovná sa pôvodnej sume v preceňovanom cenníku za balík). Pokud kartu použijete do dokladu, bude se nabízet cena za balík 5400*5=27000 CZK.
b3) V kroku Způsob výpočtu zatrhneme "Přepočítat ceny jen pro hlavní jednotky, u ostatních jednotek nechat". Pak je výsledek stejný jako v předchozím bodě b2).
b4) V kroku Způsob výpočtu zatrhneme "Přepočítat ceny jen pro hlavní jednotky, ostatní smazat". Pak je výsledek stejný jako v bodě b2).

c) Nechť prodejní cena 1 pro kartu K je v hlavním ceníku 6000 CZK za kus a 0 CZK za balík. V preceňovanom cenníku je 5000 EUR za kus a 25000 EUR za balík.
c1) V kroku Spôsob výpočtu začiarkneme "Prepočítať ceny pre všetky jednotky". Pak výsledná prodejní cena 1 v přeceňovaném ceníku bude 5400 CZK za kus (rovná se 90-ti% zdrojové ceny za kus) a 27000 CZK za balík (rovná se 5*5400 CZK).
c2) V kroku Způsob výpočtu zatrhneme "Přepočítat ceny pro všechny jednotky s vyplněnou cenou". Pak výsledná prodejní cena 1 v přeceňovaném ceníku bude 5400 CZK za kus (rovná se 90-ti% zdrojové ceny za kus) a 27000 CZK za balík (rovná se 5*5400 CZK).
c3) V kroku Způsob výpočtu zatrhneme "Přepočítat ceny jen pro hlavní jednotky, u ostatních jednotek nechat". Potom výsledná predajná cena 1 v preceňovanom cenníku bude 5400 EUR za kus (rovná sa 90% zdrojovej ceny za kus) a 25000 EUR za balík (rovná sa pôvodnej cene z preceňovaného cenníka).
c4) V kroku Spôsob výpočtu začiarkneme "Prepočítať ceny len pre hlavné jednotky, ostatné zmazať". Výsledná predajná cena 1 v preceňovanom cenníku potom bude 5400 EUR za kus (rovná sa 90% zdrojovej ceny za kus) a 0 EUR za balík. Pokiaľ kartu použijete do dokladu, bude sa ponúkať cena za balík 5400*5=27000 EUR.

4. krok - Predajné ceny (návrh a zmena predajných cien)

V tomto kroku sprievodca zobrazí preceňované položky a zobrazí navrhované ceny vypočítané podľa vyššie zadaných kritérií. Ak zadaným kritériám nevyhovuje žiadna položka, zoznam zostane prázdny. Zoznam preceňovaných cenníkových položiek je triedený podľa kódu skladovej karty, ďalej podľa definície cien a potom podľa jednotky. Vzhľadom k tomu, že zoznam môže obsahovať veľké množstvo položiek, je možné zobraziť buď všetky záznamy alebo si ich zobrazenie obmedziť len na niektoré:

 • Obmedzenie zobrazenia preceňovaných položiek podľa stavu potvrdenia - Podľa zvolenej možnosti sa zobrazia:
  • Všetky položky
  • Len potvrdené položky
  • Len nepotvrdené položky
 • Omezení zobrazení podle definice ceny - V zobrazeném seznamu je dále možno si zvolit, zda se zobrazí přeceňované položky pro všechny definice cen nebo jen pro vybrané definice cen.

V zozname preceňovaných položiek sú ku každej položke uvedené základné údaje:

Názov Popis
Kód Kód skladovej karty, ktorej položka sa preceňuje. Needitovateľná položka.
Cena Kód príslušnej definície ceny preceňovanej položky zadaný v položke Definície cien v prvom kroku sprievodcu. Needitovateľná položka.
Jedn. Jednotka preceňovanej položky. Needitovateľná položka.
Mena Mena preceňovanej položky. Needitovateľná položka.
Nákladová cena

Nákladová cena doplnená podľa voľby v položke Nákladová cena pre výpočet marží v prvom kroku sprievodcu, ide o sumu bez DPH. Needitovateľná položka.

Na koľko desatinných miest je uvedená suma v tejto položke, určuje parameter Počet desatinných miest na zadanie sumy na riadkoch dokladov.

Zdrojová cena Cena doplnená podľa voľby Východisková cena pre prepočet v prvom kroku sprievodcu, ide o sumu bez DPH. Needitovateľná položka. Na koľko desatinných miest je uvedená suma v tejto položke, určuje parameter Počet desatinných miest na zadanie sumy na riadkoch dokladov.
Aktuálna cena Cena uvedená pred spustením sprievodcu v cenníku, ktorého položky sa budú spracovávať, pre platnosť zadanú v prvom kroku sprievodcu, ide o sumu bez DPH. Needitovateľná položka. Na koľko desatinných miest je uvedená suma v tejto položke, určuje parameter Počet desatinných miest na zadanie sumy na riadkoch dokladov.
Akt. marže Marže vychádzajú z cien v cenníku, ktorého položky sa budú spracovávať, pred spustením sprievodcu. Needitovateľná položka. Počíta sa tak, že sa rozdiel Aktuálnej ceny a Nákladovej ceny vydelí Aktuálnou cenou a vynásobí 100. Udáva sa v percentách.
Nová cena bez DPH

Je potrebné rozlíšiť dve situácie:

 • Ak definícia ceny v položke Cena zodpovedá sume bez DPH, obsah položky Nová cena bez DPH sa vypočíta na základe kritérií zadaných v predchádzajúcich krokoch sprievodcu a zaokrúhli sa podľa definície zaokrúhľovania zadanej v subzáložke Zaokrúhľovanie cenníka alebo akčného cenníka, ktorého položky sa preceňujú. Ide o editovateľnú položku a užívateľ ju môže upraviť podľa potreby. Potom sa zodpovedajúcim spôsobom prepočíta obsah položiek Nová cena s DPH a Nová marža. Viď príklad-výpočet pre cenu C1.

  Nová cena bez DPH = 100*Nákladová cena/(100-Nová marža).

 • Ak definícia ceny v položke Cena zodpovedá sume s DPH, obsah položky Nová cena bez DPH sa určí spätným dopočtom z Novej ceny s DPH. V tomto prípade ide o needitovateľnú položku: Viď príklad-výpočet pre cenu C2.

Na koľko desatinných miest je uvedená suma v tejto položke, určuje parameter Počet desatinných miest na zadanie sumy na riadkoch dokladov.

Nová cena s DPH

Je potrebné rozlíšiť dve situácie:

 • Ak definícia ceny v položke Cena zodpovedá sume bez DPH, obsah položky Nová cena s DPH sa dopočíta ako súčet Novej ceny bez DPH a DPH vypočítanej podľa zodpovedajúcej sadzby DPH zadanej na skladovej karte. V tomto prípade ide o needitovateľnú položku: Viď príklad-výpočet pre cenu C1.
 • Ak definícia ceny v položke Cena zodpovedá sume s DPH, obsah položky Nová cena s DPH sa vypočíta na základe kritérií zadaných v predchádzajúcich krokoch sprievodcu tak, že sa najprv určí zodpovedajúca cena bez DPH, potom sa k nej pripočíta DPH podľa zodpovedajúcej sadzby DPH zadanej na skladovej karte, čím vznikne nezaokrúhlená nová cena s DPH. Tá sa nakoniec ešte zaokrúhli podľa definície zaokrúhľovania zadanej v subzáložke Zaokrúhľovanie cenníka alebo akčného cenníka, ktorého položky sa preceňujú. Ide o editovateľnú položku a užívateľ ju môže upraviť podľa potreby. Potom sa zodpovedajúcim spôsobom prepočíta obsah položiek Nová cena s DPH a Nová marža. Viď príklad-výpočet pre cenu C2.

  Nová cena bez DPH = 100*Nákladová cena/(100-Nová marža).

Na koľko desatinných miest je uvedená suma v tejto položke, určuje parameter Počet desatinných miest na zadanie sumy na riadkoch dokladov.

Nová marža

Marža vychádzajúca z nových cien vypočítaných na základe kritérií zadaných v predchádzajúcich krokoch sprievodcu. Počíta sa tak, že sa rozdiel Novej ceny bez DPH a Nákladovej ceny vydelí Novou cenou bez DPH a vynásobí 100. Udáva sa v percentách.

Výšku marže môže užívateľ upraviť podľa potreby, potom ak sa zodpovedajúcim spôsobom prepočíta obsah položiek Nová cena bez DPH a Nová cena s DPH a znova sa dopočíta obsah položky Nová marža. Může se tedy stát, že uživatel zadá novou marži např. 40%, program na základě zadaných kritérií vypočítá Novou cenu bez DPH, na kterou buď nejdříve aplikuje zaokrouhlení zadané v subzáložce Zaokrouhlování příslušného ceníku a pak dopočítá Novou cenu s daní (v případě, že je v položce Cena uvedena definice ceny odpovídající částce bez DPH), nebo nejdříve vypočítá Novou cenu bez DPH a potom teprve aplikuje příslušné zaokrouhlení (v případě, že je v položce Cena uvedena definice ceny odpovídající částce s DPH), a pak znovu vypočítá Novou marži na hodnotu 39,99%, která přepíše uživatelem původně zadanou marži 40%, protože při nastaveném zaokrouhlení nelze dosáhnout přesně marže 40%.

Vplyvom zaokrúhlenia vypočítanej precenenej ceny podľa definície zaokrúhľovania zadanej v subzáložke Zaokrúhľovanie príslušného cenníka môže dôjsť k tomu, že sa vypočítaná výsledná marža mierne líši od požadovanej obvyklej marže a v sprievodcovi sa taká položka ponúka k preceneniu opakovane. Túto výnimočnú situáciu je možné riešiť zadaním malej tolerancie marže, viď položky Tolerancia marže zhora a Tolerancia marže zdola.

Potvrdené

Informácia o tom, či bola alebo nebola sprievodcom navrhnutá cena užívateľom potvrdená. Potvrdenie vykonáte pomocou tlačidiel v lište navigátora alebo priamo pri konkrétnom zozname výberom zo skrytého zoznamu alebo priamym zapísaním údaja prostredníctvom klávesnice.

Do preceňovaného cenníka sa premietnu sprievodcom navrhnuté zmeny len v tých riadkoch, pri ktorých užívateľ nastavil Potvrdené = Áno. Zmeny navrhnuté na nepotvrdených riadkoch sa nijak neprejaví.

Navrhnuté ceny môžete skontrolovať, prípadne zmeniť a tie, s ktorými súhlasíte, môžete potvrdiť. Na to je pod zoznamom preceňovaných položiek k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor pod zoznamom preceňovaných položiek.

Navigátor obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu preceňovaných položiek (zmena poradia tu nie je podporovaná).
 • Potvrdiť všetko - Slúži na rýchle potvrdenie všetkých navrhnutých cien zobrazených v zozname. Nastaví všetkým záznamom v zozname položku Potvrdené na Áno.
 • Zrušit vše - Nastaví všem záznamům v seznamu položku Potvrzeno na Ne.
 • Potvrdit/Zrušit - U aktuálního záznamu změní hodnotu položky Potvrzeno z Ano na Ne nebo obráceně podle toho, jaká byla hodnota této položky před stiskem tlačítka.

Príklady:

Príklad 1: Majme zákaznícky cenník ZC, ktorý má v subzáložke Zaokrúhľovanie nadefinované, že suma do 10000 EUR sa aritmeticky zaokrúhli na desiatky a k výslednej sume sa pričíta 9 EUR. Ďalej majme nadefinované dve definície cien: C1=dílerská predajná cena bez DPH a C2=koncová predajná cena s DPH, sadzba DPH je 20%. Nech má skladová karta K v zákazníckom cenníku ZC uvedenú cenu C1 vo výške 5500 EUR a C2=7000 EUR a ďalej nech má skladová karta K v Hlavnom cenníku zadanú predajnú cenu C1 vo výške 6328 EUR. Cena z posledného nákupu na sklad pre kartu K, ktorá je uvedená v položke Posledná obstarávacia cena, nech je 3000 EUR. V agende Cenníky vyvoláme nad zákazníckym cenníkom ZC funkciu Preceniť, aby sme upravili ceny v zákazníckom cenníku podľa hlavného cenníka. Zobrazí sa sprievodca Precenením, v ktorom zadáme:

 • Výchozí cena pro přepočet = Prodejní cena z hlavního ceníku podle definice ceny C1
 • Nákladová cena pro výpočet marží = Cena z posledního nákupu na sklad
 • Přepočítat ceny = Pro všechny jednotky
 • Filtr skladových položek = Všechny položky

Průvodce navrhne nové prodejní ceny pro kartu K takto:

 • pro Cenu=C1, Jedn.=ks, Měna=CZK, Nákladová cena=3000 CZK (= cena z posledního nákupu na sklad), Zdrojová cena=6328 CZK (= výchozí cena pro přepočet), Aktuální cena=5500 CZK (= původní cena v zákaznickém ceníku), Aktuální marže=45,45% (= 100*(5500-3000)/5500):
  • Nová cena bez DPH=6339 CZK (= 100*(6328-3000)/6328 = 52,59%, což je nová marže vypočítaná před zaokrouhlením zadaným v subzáložce Zaokrouhlování zákaznického ceníku CZ. Pomocou tejto marže sa vypočíta nová cena bez DPH: 100*3000/(100-52,59)=6327,78 CZK, která se zaokrouhlí na desítky (6330 CZK) a přičte se k ní 9 CZK)
  • Nová cena s DPH=7606,80 CZK (= Nová cena bez DPH*1,2 = 6339*1,2)
  • Nová marže=52,67% (= 100*(6339-3000)/6339)
 • pro Cenu=C2, Jedn.=ks, Měna=CZK, Nákladová cena=3000 CZK (= cena z posledního nákupu na sklad), Zdrojová cena=6328 CZK (= výchozí cena pro přepočet), Aktuální cena=5833,33 CZK (= původní cena v zákaznickém ceníku pro definici ceny C2 je 7000 CZK s DPH, takže se aktuální cena dopočítala: 7000 : 1,2), Aktuálna marža=48,57% (= 100*(5833,33-3000)/5833,33):
  • Nová cena bez DPH=6332,50 CZK (= Nová cena s DPH/1,2 = 7599/1,2)
  • Nová cena s DPH=7599 CZK (= 100*(6328-3000)/6328 = 52,59%, což je nová marže vypočítaná před zaokrouhlením zadaným v subzáložce Zaokrouhlování zákaznického ceníku CZ. Pomocou tejto marže sa vypočíta nová cena bez DPH: 100*3000/(100-52,59)=6327,78 EUR. Ďalej sa vypočíta Nová cena s DPH: 6327,78*1,2=7593,34 CZK, která se zaokrouhlí na desítky (7590 CZK) a přičte se k ní 9 CZK)
  • Nová marže=52,63% (= 100*(6332,5-3000)/6332,5)

Príklad 2: Majme zadanie zhodné so zadaním v príklade 1. Nech chceme, aby pre Cenu=C1 nebola marža 52,67%, ale bola 50%. Toho dosiahneme tak, že zmeníme údaj v položke Nová marža na hodnotu 50. Program automaticky dopočíta:

 • Novou cenu bez DPH=6000 CZK (= 100*(6328-3000)/6328 = 52,59%, což je nová marže vypočítaná před zaokrouhlením zadaným v subzáložce Zaokrouhlování zákaznického ceníku CZ. Pomocou tejto marže sa vypočíta nová cena bez DPH: 100*3000/(100-52,59)=6327,78 CZK, která se zaokrouhlí na desítky (6330 CZK) a přičte se k ní 9 CZK)
 • Novou cenu s DPH=7200 CZK (= Nová cena bez DPH*1,2 = 6000*1,2)
 • Novou marži=50% (= 100*(6000-3000)/6000)

5. krok - Definícia časovej platnosti

Tento krok nie je k dispozícii pri preceňovaní akčných cenníkov, nemá pre ne totiž význam. Resp. k dispozícii je, ale nie je tu možné nič meniť, prebehne rovno precenenie vybraných položiek.

V tomto kroku je možné zvoliť, kam sa uložia zmeny cien potvrdené v predchádzajúcom kroku sprievodcu:

 • Do požiadaviek na zmenu ceny - V tomto prípade sa samotné precenenie vykonávať nebude, uložia sa len požiadavky na jeho uskutočnenie do agendy Požiadavky na zmenu ceny. Na základe týchto požiadaviek potom užívateľ, ktorý má cenníky na starosti, môže (ale nemusí) dané precenenie uskutočniť.
 • Do právě vybrané časové platnosti - neomezeno - V tomto případě se přecenění provede v aktuálně zobrazované časové platnosti (z níž byla funkce Přecenění vyvolána), historie změn těchto cen se nijak neuchová, původní ceny před změnou se ztratí. Táto voľba nie je k dispozícii v prípade, že užívateľ nemá právo Meniť cenu v agende Cenníky.
 • Do novej časovej platnosti - V tomto prípade zadáte začiatočný dátum novej platnosti (musí byť iný ako už existujúce platnosti preceňovaného cenníka, ak nie je, systém na to upozorní) a príp. poznámku a daná platnosť sa založí, tzn. pribudne v zozname platností aktuálneho cenníka v jeho subzáložke Časové platnosti. Táto voľba nie je k dispozícii v prípade, že užívateľ nemá právo a Meniť cenu v agende Cenníky.

  Pro všechny přeceňované (označené) položky v seznamu se po dokončení průvodce do této nové platnosti nejdříve zkopírují všechny prodejní ceny z předchozí platnosti (za všechny jednotky a za všechny definice cen, které jsou v předchozí (původní) časové platnosti zadány) a poté se teprve aplikuje přecenění vybrané definice prodejní ceny, které uživatel zadá dále v průvodci.

Majme v cenníku platnosť k 1.9. a pred. cenu A 1000 EUR, pred. cenu B 1500 EUR - ceny boli zadané priamo k danej platnosti, položka je preto "nepodfarbená". Ďalej majme platnosť k 1.10., v ktorej je položka "podfarbená" (tzn. ceny vyplývajú z platnosti predchádzajúcej, tzn. sú tiež 1000 EUR a 1500 EUR). Po precenení predajnej ceny A o 10% s vytvorením novej platnosti k 5.9. pribudne platnosť od 5.9., položka bude "nepodfarbená", ceny položky k tejto platnosti budú 1100Sk (precenená cena) a 1500Sk (cena skopírovaná z predchádzajúcej (pôvodnej) platnosti). K platnosti 1.10. sa tak budú zobrazovať ceny 1100 EUR a 1500 EUR, plynúce z platnosti predchádzajúcej, čo je teraz platnosť k 5.9.

6. krok - Rekapitulácia

V tomto kroku sa zobrazí sprievodca rekapituláciou činností, ktoré má v rámci precenenia, respektíve kontroly predajných cien vykonať. Ak chcete niečo zmeniť, môžete sa vrátiť do predchádzajúceho kroku alebo precenenie, respektíve kontrolu a korekciu zrušiť.

Po stlačení Dokončiť sa podľa zadaných kritérií uskutoční precenenie vybranej predajnej ceny pre vybrané položky aktuálneho cenníka.

Ceny s daňou a bez dane: V prípade, že je medzi východiskovou a cieľovou cenou rozdiel v nastavení S daňou/Bez dane, nedochádza k prepočtu cez sadzbu dane.

7. krok - Vykonané zmeny

V tomto kroku sa zobrazí zoznam uskutočnených zmien, spolu s možnosťou ich vytlačenia. Zoznam precenených cenníkových položiek je triedený podľa kódu skladovej karty, ďalej podľa definície cien a potom podľa jednotky. Je možné tlačiť buď všetky záznamy alebo len záznamy označené. K dispozícii sú tlačové zostavy umožňujúce tlačiť v závislosti na kritériách zvolených v predchádzajúcich krokoch sprievodcu zoznam požiadaviek na zmenu ceny, zmenené položky v cenníku prípadne cenovky s novými cenami a pod.

Pokud si záznamy potřebujete z nějakého důvodu vytisknout dodatečně (po uzavření průvodce přeceněním), je možné tisk vyvolat z agend Ceníky nebo Reporty ceníků, kde si nastavíte omezení odpovídající provedeným změnám (např. Položky ceníku dle platnosti k datu).