Reporty cenníkov

Agenda umožňuje obstarávať cenníky.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Prodej pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Sklad, ak je nastavené Usporiadanie klasické.