Skladové reporty

Agenda umožňuje obstarávať prehľady o uskutočnených uzávierkach, informácie o aktuálnom stave skladu, o stave skladu k dátumu, o obratoch skladu a o súvislostiach medzi skladovými a predajnými dokladmi.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Skladové hospodárstvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Skladové doklady, ak je nastavené Usporiadanie klasické.