Sklady - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnom sklade zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému skladu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Sklad Intrastat Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Sklad

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci sklad. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-5 znakov dlhý. Používa sa v číselníkových položkách na výber skladu. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch skladov.
Názov Názov skladu. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným skladom ako bližší, vysvetľujúci popis zvoleného skladu, preto by jeho názov mal byť čo najvýstižnejší. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)
Sklad spracovávať metódou

Voľba umožňuje zvoliť, ktorú metódu ocenenia skladových pohybov (výpočtu skladových cien) si želáte pre daný sklad používať:

 • Priemerovaním
 • FIFO

Zákon o účtovníctve stanovuje, že metódu oceňovania skladových zásob nie je možné počas účtovného obdobia meniť. Preto pred zahájením ostrej prevádzky dobre zvážte, ktorú metódu oceňovania budete používať.

Môžete mať zavedené ľubovoľné množstvo skladov a z hľadiska účtovníctva môžete súčasne prevádzkovať sklady s metódou ocenenia váženým priemerom a FIFO.

Medzi takýmito skladmi ale nie je možné uskutočňovať skladové prevody! (Nie je povolené platnou legislatívou v jednom účtovnom období na jednej skladovej položke kombinovať FIFO s priemerovaním).

Prvé otvorené obdobie

Pre každý nadefinovaný sklad sa dá nastaviť obdobie, od ktorého je možné sklad používať (všetky nemusia nutne začínať v rovnakom období). Obdobie zadáte alebo vyberiete z číselníka nadefinovaných období. Položka potom slúži na kontrolu vystavovania dokladov spätne, tzn. v danom sklade nie je možné vystaviť doklad do obdobia staršieho, ako je jeho prvé otvorené obdobie, resp. posledné otvorené obdobie (ak už bol uzavretý uzávierkou za obdobie).

V prípade skladov, ktoré sú už uzavreté skladovými uzávierkami, už nie je možné prvé otvorené obdobie editovať.

Posledné otvorené obdobie

Informatívna položka. Informuje o prvom zatiaľ neuzavretom období. Položka sa buď rovná položke Prvé otvorené obdobie alebo obsahuje niektoré z období nasledujúcich. Nie je možné ju užívateľsky editovať, program ju nastavuje automaticky. Takže v sklade, pre ktorý ešte neprebehla hlavná uzávierka skladu za obdobie, je prvým neuzavretým obdobím "Prvé otvorené obdobie" zadané v predchádzajúcej položke. Po uskutočnení hlavnej uzávierky skladu za obdobie je nastavená automaticky programom na nasledujúce obdobie. V takomto sklade je potom možné vystaviť doklad (vykonať skladový pohyb) jedine v období, ktoré je práve otvorené (pri príjmových dokladoch súčasne s dátumom vyšším ako mala posledná uzávierka k dátumu v tomto období) alebo v ľubovoľnom nasledujúcom období. Takže nie je možné vystaviť, resp. opraviť doklad v predchádzajúcom období. Objasníme na príklade:

Majme obdobia zodpovedajúce kalendárnym rokom. Založíme sklad S a ako prvé otvorené obdobie mu zadáme 2000. Potom bude možné vystavovať skladové doklady do obdobia 2000 alebo do vyššieho, nie však do obdobia 1999 alebo nižšieho.

Potom spustíme hlavnú uzávierku za obdobie 2000. Uzávierka o.i. uzavrie obdobie 2000, zneprístupní na editáciu položku Obdobie a položku Posledné otvorené obdobie nastaví na obdobie nasledujúce, tzn. 2001. Potom bude možné vystavovať alebo opravovať skladové doklady len v období 2001 alebo vyššom.

Ďalej v poslednom otvorenom období majme vykonané dve čiastkové uzávierky k dátumu 31.1.2001 a k dátumu 28.02.2001. Potom bude možné vystaviť skladový doklad len do obdobia 2001 a vyššieho a súčasne s dátumom vyšším ako 28.2.2001. Podrobnejšie viď popis skladových uzávierok a funkcie Oprava pri jednotlivých skladových dokladoch.

Cenník

Cenník, ktorý sa aktuálne používa ako individuálny skladový cenník pre daný sklad. Ide o jednu z možností nastavenia cenníka ako skladového, alebo priradenie cenníka k skladu.

Každý sklad môže mať aktuálne nastavený len jeden z nadefinovaných cenníkov, ale jeden cenník môže byť priradený viacerým skladom (môže byť spoločný pre viacero skladov), viď Pravidlá týkajúce sa použitia cenníkov. Ak nejaký cenník zvolíte ako skladový pre daný sklad a predtým bol ako skladový pre tento sklad nastavený iný cenník, tak tento pôvodný prestane byť skladovým cenníkom pre daný sklad. Ďalší výklad viď popis agendy Cenníky.

Keď má sklad priradený nejaký cenník, skladová položka z vystavovaného predajného dokladu je v ňom uvedená a má ceny vyplnené a vo Firemných údajoch je v parametri "Pre predajné ceny použiť cenník" nastavené "Skladový" alebo "Postupne skladový a hlavný", tak sa v položke jednotková cena ponúkajú ceny z tohto cenníka, čiže platné pre tento sklad. Ďalej sa tento cenník môže uplatniť pri vyčíslení východiskovej predajnej ceny predvyplnenej do jednotkovej predajnej ceny.

Existencia skladového cenníka pre sklad, ktorej sa predáva, je len jedným z mnohých faktorov, ktorý ovplyvňuje (alebo môže ovplyvňovať) výpočet východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis výpočtu vr. príkladov viď algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis ponúkania cien v položke jednotková cena viď výber jednotkovej predajnej ceny z ponuky.

Vracať do

Sklad, na ktorý sa majú vracať položky vyskladnené z práve definovaného skladu, pokiaľ sa vrátenie uskutočňuje vystavením dokladu Vratka k dodaciemu listu. Viď tiež Vracanie predaného tovaru. Tu zadaný sklad na vrátenie sa pri vystavovaní vratky predvyplní, ale je ho možné v prípade potreby ešte zmeniť.

Položka sa vypĺňa len v prípade, že chcete vracať do iného skladu, ako ktorý práve definujete, teda do iného skladu, ako z ktorého sa uskutočnila expedícia, v opačnom prípade zostane nevyplnená (nie je možné zadať sklad, ktorý sa práve edituje).

V rámci pokladničného predaja sa tento sklad použije na vrátenie za podmienky, že je začiarknutá voľba Vracať do reklamačného skladu v nastavení prevádzky.

Nie je možné vracať do skladu s rôznym definovaným spôsobom oceňovania.

Účtovať

Začiarknutím tejto položky nastavíte, či sa pohyby s kartami z tohto skladu majú účtovať do účtovníctva. Na zaúčtovanie týchto pohybov do účtovníctva je to podmienka nutná, nie však postačujúca. Platí:

Objasníme na príklade:

Majme skladovú evidenciu typu B, čiže neúčtujeme o skladových príjmoch, výdajoch a prevodoch, účtujeme len o uzávierke. Zavedieme si teda zodpovedajúce skladové typy, ktoré budú mať nastavené "účtovať len inventúru". Ďalej majme sklad S1 a S2 so svojím skladovým sortimentom, ktoré budú mať nastavené účtovať. Potom sa po zaúčtovaní vyšlú do účtovníctva len inventárne doklady, iné skladové pohyby svoj obraz v účtovníctve mať nebudú. Ďalej si môžeme zaviesť pomocný sklad, na ktorom si evidujeme napr. tovar predaný dílerovi formou konsignačného skladu, alebo tovar vrátený v reklamáciách apod. a stanovíme si, že v rámci neho nechceme účtovať ani inventúru. Potom stačí pre tento sklad nastaviť "neúčtovať" a nevyšle sa do účtovníctva ani doklad inventúry.

Ďalej viď poznámka pri položke Účtovať pri skladových typoch.

Účet Každému skladu, o ktorom sa má účtovať (viď predchádzajúca položka), je potrebné priradiť zodpovedajúci skladový účet z účtovnej osnovy. Daný účet je možné využiť v predkontáciách na pohyby s kartami z tohto skladu. Je tu možné zadať aj účet neúplný.
Vyskladnenie do mínusu

Tato položka se vztahuje k vystavování výdejových dokladů ze skladu (Dodací list (DL), Převodka výdej (PRV), Záměna výdej (ZAV), Přeměna výdej (PEV), Výdej materiálu do výroby (VMV),...) Tj. příjemek a obecně dokladů přijímajících na sklad se netýká - chování příjmových dokladů ve vztahu k vyskladnění do minusu ovlivňuje parametr Kontrolovat vznik záporu při opravě nebo vymazání příjmového skladového dokladu. Nastavení se rovněž netýká polohovacích dokladů. Polohovať do mínusu nie je možné.

Môže nadobúdať tri hodnoty:

 • Nepovoliť - zabráni odčerpaniu zásob zo skladových kariet s nulovým alebo mínusovým množstvom, tzn. bráni expedícii tzv. do mínusu. V prípade, že na doklad vyberiete do skladového riadka skladovú kartu, ktorá nie je na vybranom sklade v požadovanom množstve, program vás na tento nesúlad upozorní, uvedie aktuálne množstvo na karte v hlavnej jednotke (tzn. jednotka nemusí súhlasiť s jednotkou, v ktorej sa vyskladňuje) a takýto doklad nepovolí uložiť. Musíte buď znížiť množstvo (ak ešte niečo zvýšilo na sklade) alebo zvoliť iný sklad (ak máte tú možnosť a ak máte na ňom požadovaný počet k dispozícii), príp. takúto kartu z dokladu vymazať. Z daného skladu bude možné expedovať túto kartu až po naskladnení chýbajúceho množstva príjmovým skladovým dokladom.

  Na vystavovanie dokladov spätne pozor! Ak je nastavené vyskladnenie do mínusu na "Nepovoliť", tak systém túto skutočnosť nerieši k ľubovoľnému dátumu spätne, ale len s ohľadom na aktuálny stav skladu. Objasníme na príklade:

  Nech je na sklade S nastavené Nepovoliť vyskladňovanie do mínusu. Nech sú na danej skladovej karte 2 ks k dátumu (1.5.), k 10.5. sa uskutoční príjem PR na 5 ks. Ak je dňa 10.5. vystavený spätne k 5.5. dodací list DL na 4 ks, je jeho uloženie povolené, pretože aktuálny stav sklade je 7ks, aj keď k dňu 5.5. bol len 2ks. Táto skutočnosť však nijako neprekáža, keďže v okamihu vystavenia DL (aj keď s dátumom spätne), je na sklade už dostatok, aby bolo možné DL pokryť.
  Ak sa chcete tejto skutočnosti vyhnúť, nevystavujte doklady spätne.

  Na spätné mazanie či opravy príjmových dokladov pozor! Ako bolo spomenuté vyššie, kontrola vyskladnenie do mínusu sa netýka prijímových dokladov na sklad. Čiže sa v ich prípade nevykonáva (nemalo by to zmysel, naopak by to mohlo byť nepraktické, ak ste v sklade v mínuse a zadávate príjemku, po ktorej zadaní budete aj naďalej v mínuse). To však znamená, že sa kontrola mínusového stavu nevykonáva ani pri spätných opravách či mazaní prijímových dokladov! Čiže ak ste spätne zmazali príjmový skladový doklad, po ktorom už nasledujú vyskladňovacie doklady, môže sa stať, že sa vďaka tomu stav skladu dostane do mínusu. Podobne, ak ste spätne príjmový doklad opravovali a znížili na ňom prijatý počet, či zmazali celý riadok s danou sklad. kartou. Objasníme na príklade:

  Nech je na sklade S nastavené Nepovoliť vyskladňovanie do mínusu. Nech sú na danej skladovej karte 2 ks k dátumu (1.5.), k 10.5. sa uskutoční príjem PR na 5 ks. Dňa 10.5. je vytvorený dodací list DL na 4 ks, jeho uloženie povolené, keďže aktuálny stav skladu je 7ks. Ak potom z nejakého dôvodu PR zmažete, napriek tomu, že už existuje následný výdajový doklad, bude stav na sklade -2ks. A je na vás, ako ich vyrovnáte (či zadáte adekvátnu príjemku na tovar (keďže ste ho napr. fyzicky skutočne vyskladnili a teda na sklade skutočne bol) alebo zmažete DL, keďže PR i DL boli vystavené nesprávne a k fyzickému vyskladneniu tovaru nedošlo a pod.
  Ak sa však chcete tejto skutočnosti vyhnúť, spätné mazanie a opravy sklad. dokladov vykonávajte s uvážením! Po takýchto zásahoch odporúčame stav na sklade skontrolovať a príp. dorovnať správnym zadaním príjmových dokladov. Další možností je nastavení parametru Kontrolovat vznik záporu při opravě nebo vymazání příjmového skladového dokladu, viz níže uvedený tip.

 • Povolit s výstrahou - v případě, že na doklad vyberete do skladového řádku skladovou kartu, která není na vybraném skladě v požadovaném množství, program vás na tento nesoulad upozorní, uvede aktuální množství na kartě v hlavní jednotce (tj. jednotka nemusí souhlasit s jednotkou, ve které se vyskladňuje), ale povolí vám takový doklad uložit.

 • Povoliť bez výstrahy - variant predchádzajúcej voľby, ale nezobrazuje sa žiadna informácia o vyčerpaných zásobách na sklade. Tzn. pracuje sa bez akejkoľvek vizuálnej kontroly mínusových, už vyskladnených kariet.

  minusový stav může za jistých okolností způsobit, že není možné skladové doklady ocenit, což může i způsobit, že nelze dokončit uzávěrku skladu za období. Viď Často kladené otázky - Uzávierka skladu mi neocenila DL a VR. Prečo a čo s tým?

POZOR! Ďalšie nastavenia ovplyvňujúce povolenie vyskladnenia do mínusu:

Okrem tohto nastavenie platného všeobecne pre celý sklad, je možné ešte vykonať nastavenie:

 • Vyskladnenie do mínusu na skladových kartách, platné individuálne len pre dané karty. Nastavení na sklad. kartě má přednost, ale pouze v případě, že ve vlastnostech skladu není zatržena možnost Ignorovat nastavení na skladové kartě.
 • Predaj do mínusu pri maloobchodnom predaji, nastavené v prevádzke. Výsledné nastavenie vyskladnenia do mínusu (povolené/nepovolené), ktoré sa uplatní pri predaji na maloobchodnej pokladni, je kombináciou nastavenia na sklad.karte, skladu a prevádzky. Prehľadná tabuľka výslednej hodnoty viď popis daného nastavenia.
 • Predaj do mínusu pri reštauračnom predaji, nastavené v prevádzke. Podobne ako v prípade maloobchodného predaja, ale s výnimkou: nevzťahuje sa na sklad. karty, ku ktorým sa generujú bony. Viac viď popis daného nastavenia.

  Pokiaľ by ste v systéme chceli prevádzkovať aj Pokladničný predaj resp. Reštauračný predaj, tak by mohlo byť vhodnejšie nastaviť položku na hodnotu "Povoliť" resp. "Povoliť s výstrahou" (príp. to nastaviť len na sklad. kartách, ktoré sa budú vyskladňovať pomocou Pokladničného predaja resp. Reštauračného predaja). Pri predaji v pokladničnom systéme sa totiž typicky nesleduje stav zásob on-line pri každom uskutočnenom predaji. Obsluhujúci síce samozrejme nemôže predať na pulte tovar, ktorý nemá na sklade, ale vinou obsluhy môže nastať napr. situácia, keď nie sú v systéme zadané správne všetky príjemky alebo dôjde k zámene tovaru a počítačovo sa predá iný tovar ako v skutočnosti, takže systém vykazuje menší stav zásob, ako je v skutočnosti. Potom by sa mohlo zbytočne stať to, že pri uzávierke pokladničného predaja sa stav zásob v systéme evidovaných dostane do mínusu (aj keď to tak v skutočnosti nie je), a uzávierku pokladničného predaja by tak nebolo možné dokončiť, pokiaľ spomenutý parameter túto situáciu zakazuje.

Pokud by uložení příjmového dokladu znamenalo nepovolené vyskladnění do minusu, zobrazí se validační chyba, jejíž znění se mírně liší v závislosti na tom, zda je používáno procesní řízení skladových dokladů:

Vyskladnenie šarží/sér. čísel do mínusu

Ide o variant predchádzajúcej položky, ale s tým, že tento sa týka len skladových kariet triedy "šarže/sériové čísla". Môže opäť nadobúdať tri hodnoty:

 • Nepovoliť - Ak nie je povolené čerpanie z nenaskladnených šarží (tzn. expedícia šarží do mínusu) a na doklad vyberiete do skladového riadka skladovú kartu so šaržami/sériovými číslami a zadáte šarže/sériové čísla, ktoré nie sú na sklade v požadovanom množstve, program vás na tento nesúlad upozorní a takýto doklad nepovolí uložiť.

  Musíte buď znížiť expedované množstvo (ak ešte zostali nejaké šarže na sklade) alebo zvoliť iný sklad (ak máte tú možnosť a ak máte na ňom požadovaný počet k dispozícii), alebo zatiaľ šarže/sér.čís. na doklad nezadávať a doplniť ich neskôr až po ich naskladnení, príp. takúto kartu z dokladu vymazať. Z daného skladu bude možné expedovať šarže/sér.čís. až po naskladnení chýbajúceho množstva príjmovým skladovým dokladom.
 • Povoliť s výstrahou - v prípade, že na doklad zadáte šarže/sér.čís., ktoré nie sú na vybranom sklade v požadovanom množstve, program vás na tento nesúlad upozorní, ale povolí vám taký uložiť.
 • Povoliť bez výstrahy - variant predchádzajúcej voľby, nezobrazuje sa žiadna informácia o vyčerpaných zásobách.

Okrem tohto nastavenia platného všeobecne pre celý sklad, je možné ešte uskutočniť nastavenie Vyskladnenie šarží/sér. čísel do mínusu na skladových kartách, platné individuálne len pre dané karty. Nastavení na sklad. kartě má přednost, ale pouze v případě, že ve vlastnostech skladu není zatržena možnost Ignorovat nastavení na skladové kartě.

Pokiaľ by ste v systéme chceli prevádzkovať aj Pokladničný predaj resp. Reštauračný predaj, tak by mohlo byť vhodnejšie nastaviť parameter Čerpanie z nenaskladnených kariet a šarží na hodnotu "Povoliť" resp. "Povoliť s výstrahou". Pri predaji v pokladničnom systéme sa totiž nesleduje stav zásob on-line pri každom uskutočnenom predaji. Predavač síce samozrejme nemôže predať na pulte tovar, ktorý nemá na sklade, ale vinou obsluhy môže nastať napr. situácia, keď nie sú v systéme zadané správne všetky príjemky, takže systém vykazuje menší stav zásob, ako je v skutočnosti. Potom sa môže stať, že pri uzávierke pokladničného predaja sa stav zásob v systéme evidovaných dostane do mínusu (aj keď to tak v skutočnosti nie je), a uzávierku pokladničného predaja tak nie je možné dokončiť, pokým spomenutý parameter túto situáciu zakazuje.

Ignorovať nastavenie na skladovej karte Je-li zatrženo, má nastavení voleb Vyskladnění do minusu a Vyskladnění šarží/s. čísel do minusu na úrovni skladu přednost před nad stejnojmennými nastaveními na skladových kartách. Po zapnutí této možnosti se vyskladnění do minusu bude řídit nastavením skladu, bez ohledu na nastavení voleb Vyskladnění do minusu a Vyskladnění šarží/s. čísel do minusu na skladových kartách
Sklad je polohovaný

Možnosť začiarknúť, či ide o polohovaný sklad, tzn. či sa na danom sklade sleduje polohovanie, tzn. evidencia umiestnenia tovaru v konkrétnych pozíciách. Využíva sa v agendách podporujúcich prácu s polohovanými skladmi. K takému skladu bude možné definovať naskladňovacie a vyskladňovacie miesta, skladové pozície atď. Príznak je možné pri sklade zapnúť kedykoľvek. Vypnúť ho je možné len v prípade, že pre neho neexistuje žiadna definícia adries skladových pozícií.

Položka je k dispozícii len vtedy, pokiaľ sa používa polohovanie, pozri čo je potrebné na prevádzku polohovania. Príznak je možné pre sklad kedykoľvek zapnúť. Vypnúť ho je možné len v prípade, že neexistuje žiadna skladová pozícia zavedená pre tento sklad.

Ak je položka začiarknutá, sprístupnia sa na editáciu nasledujúce dopĺňajúce údaje, ktoré je potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Dátum zahájenia polohovania Dátum sa používa pri kontrolách pred zahájením pozičnej inventúry. Kontrola nepolohovaných pohybov v pozičnej inventúre neberie ohľad na skladové doklady vystavené pred týmto dátumom, pretože tie byť polohované ani nemusia.

 Predvypĺňa sa aktuálnym dátumom.

Panel adresy
  Položky v továrenskom nastavení:

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

    Adresa, Štát, ZIP, Telefón, Fax, E-mail, GPS atď.

Je možné zadať adresu a kontaktné položky, ktoré sa k danému záznamu viažu. Význam a popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení viď Formulár na zadanie adresy.

 

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky.

Subzáložka Intrastat

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kraj

Umožňuje zadať kraj, ktorý sa má predvypĺňať pri výbere daného skladu do skladového riadka dokladu do položky Kraj pôvodu, resp. Kraj určenia na riadku dokladu, pokiaľ sú tieto položky na riadku daného dokladu k dispozícii (viď popis daných položiek). Predvyplnenú hodnotu však možno na konkrétnom doklade v prípade potreby zmeniť. Hodnota na predvyplnenie tej istej položky môže byť nastavená aj v iných častiach systému. Ktorá hodnota sa potom nakoniec predvyplní, viď pravidlá predvypĺňania v popise položiek Kraj pôvodu, resp. Kraj prijatia na riadku dokladu.

Kód kraja zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Krajov.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.