Kusové zľavy

Zoznam definícií tabuliek kusových zliav.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Zoznam Detail Graf Ochrana dát Prílohy

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Prodej pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Sklad, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem

  • stromového zobrazenia.

Popis ovládania a ďalších pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Umožňuje definovať závislosti cien a zliav na množstve. Je možné ho využiť na stanovenie percenta zliav na doklad alebo na stanovenie definície predajnej ceny na doklad, prípadne oboje, a to v závislosti na definíciách tabuliek kusových zliav, priradenie sklad. kariet k týmto tabuľkám a počtoch kusov zadaných na doklad.

Každej skladovej karte môžete priradiť jednu z nadefinovaných tabuliek kusových zliav. Keď je potom v hlavičke dokladu nastavené, že sa má kusová zľava uplatňovať (nastavenie viď popis položky "Nastavenie zliav" v popise hlavičiek príjmových dokladov) a keď sa na doklad vyberie karta, ktorá má priradenú nejakú tabuľku kusových zliav, uplatní sa podľa nastavenia použitých zliav v danej tabuľke príslušná percentuálna zľava z predajnej ceny zadanej na riadku dokladu pre vybranú skladovú kartu. (Predajná cena sa na doklade predvypĺňa tzv. východiskovou predajnou cenou, ale užívateľ môže zadať ľubovoľnú inú, príp. inú cenu vybrať zo zadaných predajných cien v danom cenníku. Z ktorého cenníka sa vyberá (či individuálneho pre firmu, skladového pre sklad alebo hlavného) a ktoré definície cien sa mu v ňom ponúkajú, závisí jednak od nastavenia parametrov vo Firemných údajoch, príp. od firmy vybranej v hlavičke dokladu a ďalej od toho, či v danom cenníku je daná karta obsiahnutá a aké definície cien v ňom má zadané. Ponúkanie cien detailnejšie viď popis položky Jednotková predajná cena pri skladových riadkoch.)

Iná možnosť využitia zľavových tabuliek je práve na výber určitej definície predajnej ceny z cenníka na výpočet východiskovej predajnej ceny v závislosti od počtu kusov zadanom na riadku dokladu, danej skladovej karty a definície vyberaných cien v priradenej tabuľke zliav.

Všeobecný výklad všetkých druhov zliav, ich kombinácie a aplikácie na doklady viď kap. Zľavový systém. Podrobne uplatnenie dílerskej zľavy na stanovenie východiskovej predajnej ceny viď algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny.

Priebeh veľkosti zliav v danej tabuľke v závislosti od množstva je možné sledovať aj vo forme grafov rôznych typov.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Sklad.