Hlavné karty a čiastkové karty

Agenda skladových kariet je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa skladá z tzv. hlavných kariet. Hlavné karty obsahujú informácie spoločné pre všetky sklady (ide napr. o informácie typu názov karty, kód, sadzba DPH, sadzba cla, jednotky, zoznam dodávateľov a pod.).

Druhá časť sa skladá z tzv. čiastkových kariet k jednotlivým hlavným kartám. Čiastkové karty naopak obsahujú informácie, ktoré môžu byť v jednotlivých skladoch rozdielne (ako napr. posledná nákupná cena, počet na danom sklade, limity na sklade apod.)

Každá hlavná karta môže mať založených viacero čiastkových kariet, pričom platí, že na jednom sklade môžete pre jednu hlavnú kartu založiť maximálne jednu čiastkovú kartu. Z toho vyplýva, že jedna čiastková karta zodpovedá práve jednému skladu a ďalej, že jedna hlavná karta môže mať nadefinovaných maximálne toľko čiastkových kariet, koľko je nadefinovaných skladov. Na druhej strane ale nie je nutne potrebné definovať čiastkové karty k hlavnej karte na všetkých skladoch.

Majme tovar Kopírka, pre ktorý máte založenú hlavnú kartu s kódom 111. Fyzicky tento tovar evidujeme len v hlavných skladoch tovaru v Bratislave a Košiciach, na iných nie. Stačí mať teda k hlavnej karte s kódom 111 - Kopírka založené čiastkové karty pre sklad Bratislava a sklad Košice. Čiastkové karty je možné založiť buď ručne v záložke Čiastkové karty k danej hlavnej karte alebo sa založia automaticky pri akomkoľvek pohybe s touto kartou na danom sklade.

Novú hlavnú kartu je možné založiť v agende hlavných kariet. Novú čiastkovú kartu pre daný sklad je možné založiť v agende Čiastkové karty alebo sa založí automaticky pri prvom použití danej hlavnej karty na danom sklade na skladovom doklade (za predpokladu nepovinného Zadávania miesta na čiastkových kartách).