Vracanie predaného tovaru

Uvedieme tu možnosti vracania predaného tovaru.

Vracanie tovaru inverznými dokladmi (DV/VP, VR)

Na výdaj, tzn. expedíciu zo skladu, slúžia doklady typu dodací list (DL). V prípade predaja sa tento DL vyfakturuje, tzn. je k nemu vystavená FV alebo v prípade predaja za hotovosť je k nemu vystavený pokladničný príjem (PP).

Pokiaľ má dôjsť k vráteniu expedovaného tovaru (napr. odberateľ reklamuje chybný kus tovaru), postupuje sa bežne tak, že k predajnému dokladu sa vystaví zodpovedajúci doklad inverzný, tzn. Dobropis faktúry vydanej (DV) resp. Vrátenie pokladničného príjmu (VP) a spolu s ním sa vystaví Vratka (VR) ako inverzný doklad k DL, ktorou sa tovar naskladní späť na sklad (môže ísť samozrejme o iný sklad, napr. špeciálny sklad určený pre vracanie, viď popis položky Sklad v rámci VR). VR sa po uzávierke skladu ocení cenou skladovou podľa DL.

Aby sa o takto vrátenom tovare i správne účtovalo, je potrebné mať správne nastavené predkontácie.

Zjednodušený príklad účtovania vrátenia predaného tovaru:

DokladsumaMDDPopis
FV-400,-3116xxpredaj tovaru, napr. 4ks po 100Sk, tzn. 400Sk bez dane
DL-360,-504132výdaj tovaru (v sklad. cene za tovar, nech je napr. 90Sk)
------ vrátenie tovaru ------
DV--100,-3116xxvrátenie úhrady za 1 ks vráteného tovaru
VR--90,-5xx132vrátenie tovaru na sklad

VR je ocenená cenou z DL, takže vrátenie tovaru je akýsi storno pohyb predaja a na všetkých účtoch sú zostatky v poriadku.

Vracanie tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch

Tu objasníme spôsob riešenia vracania tovaru v rámci predaja iného tovaru. Tento spôsob typicky využijete, keď predávate tovar s vratnými obalmi a pri predaji ďalšieho tovaru o. i. prijímate vracané obaly zakúpené v niektorom z predchádzajúcich predajov či dokonca u iného predajcu.

Klient kúpi pečivo, zeleninu a vráti basu a fľaše od piva z minulého nákupu (nie je isté, že obal nakúpil od rovnakého dodávateľa).

Ide teda o prípad, kedy vracanie predanej sklad. karty nie je žiaduce vykonať štandardne vytvorením vratky k dodaciemu listu (DL), ktorým bola daná sklad. karta vyskladnená, alebo to ani nie je možné. (Vyhľadanie takéhoto DL by bolo v praxi nemožné alebo takýto DL ani nemusí existovať (klient basu nakúpil pri inom nákupe u iného dodávateľa)).

Riešenie takéhoto vracania obalov je nasledujúce a za nasledujúcich podmienok:

 • Na predajný doklad (Faktúra vydaná (FV), Pokladničná príjemka (PP)) sú pre vracané obaly zadané riadky so záporným počtom.

  Faktúra na predaj tovaru vrátane vracania obalov nesúvisiacich s nakupovaným tovarom:
  Obaly -1 basa   -10EUR
  Fľaše -2EUR     -6EUR

 • Spolu s FV/PP sa na záporné skladové riadky vo FV/PP vytvorí skladová Príjemka (PR).
 • Záporné riadky je možné vytvoriť len pre niektoré typy sklad. kariet (napr. nie je možné pre karty so šaržami/sér. číslami).
 • Takto vygenerovaná PR má pevnú väzbu na FV/PP. Nie je ju možné zmazať a ani opravovať inak ako prostredníctvom opravy predajného dokladu FV/PP.
 • Pri oprave FV/PP sa bude opravovať adekvátne PR. Opravy sú povolené len vo veľmi obmedzenej miere a či ich je vôbec možné uskutočniť a čo všetko je možné opraviť, závisí tiež od režimu opravy FV/PP "S opravou PR/Bez opravy PR". Čo všetko je na FV/PP možné opraviť a za akých okolností, viď Oprava faktúry a dodacie listy resp. skladové príjemky.
 • Takto vygenerovaná PR môže byť normálne vracaná pomocou Vratiek príjemiek (VPR) (tie potom nemajú žiadnuu väzbu na FV/PP), táto možnosť však nebude v praxi zrejme nijako využívaná.
 • Dobropis faktúry (DV)/Vrátenie pokladničných príjmov (VP) nerieši dobropisovanie/vracanie príjmu na záporné skladové riadky. Takéto riadky v zdrojovom doklade ignoruje.
 • Vracať tovar týmto spôsobom je možné jedine na predajnom doklade s typom obchodu Tuzemský. (Riešiť iné kombinácie typov obchodov by bolo zložité (kompatibilnosť Typov obchodov, premietanie do hlásení INTRASTAT, riešenie DPH indexov na záporné riadky v prípade typov obchodov do EÚ a.i.).
 • DPH indexy sa pri takýchto riadkoch predvypĺňajú ako v prípade inverzných dokladov. Viď Ponúkanie a predvypĺňanie DPH sadzieb a indexov.
 • Ďalej mena PR a FV/PP musí byť rovnaká. (Dôležité pri importe už existujúcej PR do FV/PP).
 • Na záporné riadky so sklad. kartami sa neuplatnia žiadne zľavy prípadne nastavené na doklade. Ďalej viď Zľavový systém - Vylúčenie zo zliav a Aktualizácia a zmrazenie zliav na dokladoch.
 • Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR -> FV resp. PR -> PP.

Aby sa o takto vrátenom tovare (typicky obaloch) i správne účtovalo, je potrebné mať správne nastavené tiež predkontácie pre predajné doklady. V praxi je ďalej potrebné, aby sa PR vystavované na vracaný tovar na FV/PP príslušne párovali do saldokontných skupín s FV/PP. PR sa automaticky spáruje s FV/PP jedine vtedy, ak nemá nastavené súhrnné účtovanie, ďalej viď Párovanie dokladov do saldokontných skupín - párovanie PR s FV/PP. Z toho teda plynie, že je možné použiť jedine rady s nesúhrnným účtovaním a iné sa ani neponúkajú - viď tiež popis položiek Rad skladových dokladov FV resp. Rad skladových dokladov PP.

Zjednodušený príklad účtovania predaja s vrátenými obalmi na predajnom doklade:

DokladsumaMDDPopis
FV1-400,-3116xxpredaj tovaru za 300Sk bez dane plus obalov (napr. 10ks obalov po 10Sk)
DL- 504132výdaj tovaru (v sklad. cene za tovarí)
DL-100,-504132výdaj obalov (v sklad. cene za obaly, ktorá by mala byť rovnaká ako cena nákupná resp. predajná)
------ predaj tovaru vr. vrátenia obalov ------
FV2-200,-3116xxpredaj iného tovaru za 200Sk bez dane
FV2--60,-311131vrátenie obalov z predchádzajúceho nákupu (napr. 6 ks po 10Sk)
PR-+60,-132xx131príjemka vrátených obalov

Tento spôsob vrátenia je teoreticky možné použiť aj v prípade vracania iného tovaru ako obalov. V praxi to určite bude veľmi málo pravdepodobné, je to však možné. V takom prípade by ste si ale museli upraviť dodávané predkontácie a zaistiť vyrovnanie pomocného účtu (keďže skladová cena takéhoto tovaru sa pravdepodobne nebude rovnať vrátenej cene predajnej).

Zjednodušený príklad účtovania predaja s vráteným tovarom všeobecného charakteru na predajnom doklade:

DokladsumaMDDPopis
FV1-400,-3116xxpredaj tovaru, napr. 4ks po 100Sk, tzn. 400Sk bez dane
DL-360,-504132výdaj tovaru (v sklad. cene za tovar, nech je napr. 90Sk)
------ predaj tovaru vr. vrátenia iného tovaru ------
FV2-200,-3116xxpredaj iného tovaru za 200Sk bez dane
FV2--100,-3116xxvrátenie úhrady za 1 ks vráteného tovaru
PR-+100,-13299504príjemka vráteného tovaru
------ účet 13299 sa vyrovná účtovne ------
ID-+90,-13213299zníženie účtovného zostatku skladu o vrátený kus
ID-+10,-50413299vyrovnanie pomocného účtu