Spôsoby oceňovania a účtovania skladov

Skôr ako pristúpime k popisu jednotlivých funkcií programu, popíšeme niekoľko základných pojmov používaných v oblasti evidencie zásob.

Spôsoby oceňovania zásob

Zásoby sa oceňujú o. i.

 • obstarávacími cenami (nakúpené zásoby),
 • vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou).

Pod obstarávacou cenou sa rozumie cena, za ktorú sú zásoby skutočne obstarané, vrátane nákladov, ktoré s ich obstaraním súvisia (napr. doprava, clo, poistné, provízie atď.) Z vnútropodnikových služieb súvisiacich s obstarávaním zásob nákupom a so spracovaním zásob sa do obstarávacej ceny aktivuje prepravné a vlastné náklady na spracovanie materiálu.

Pod vlastnými nákladmi sa v rámci zásob vytvorených vlastnou činnosťou rozumejú priame náklady na ne vynaložené, príp. aj časť nepriamych nákladov.

Metódy oceňovania

Z hľadiska oceňovacích techník je možné použiť metódy ocenenia:

 • priemerovaním - v cene zistenej váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov pri zásobách rovnakého druhu, je ho však nutné počítať aspoň raz za mesiac. To znamená, že s každým príjmom sa uskutoční spriemerovanie skladovej ceny. V okamihu výdaja sa tento môže oceniť priemernou cenou a je preto jedno, či ide o položky prijaté najskôr alebo najneskôr - položky majú totiž len jednu skladovú cenu - tú priemernú. Priemerná cena sa mení s každým príjmom na sklad.
 • FIFO - spôsobom prvý do skladu, prvý zo skladu (FIFO = first in, first out alebo "prvý dovnútra, prvý von"). Tento spôsob oceňuje skladové zásoby podľa histórie ich pohybov tzn. za cenu, ktorú bola položka prijatá, bola aj vydaná. Ak sa rovnaká položka prijímala viackrát a v rôznych cenách, tak sa najskôr vyskladňuje tá, ktorá bola najskôr prijatá.

  Algoritmus výpočtu skladových cien v sklade vedenom metódou FIFO je časovo náročnejší, preto môže výpočet skladových cien pri uzávierke skladu FIFO trvať dlhšie ako v sklade priemerovanom. Metóda FIFO sa zvyčajne používa pre tovar s obmedzenou dobou trvanlivosti a pre tovar podliehajúci skaze (liečivá, niektoré potraviny a pod.

 • v skutočných obstarávacích cenách alebo vlastných nákladoch (je možné použiť aj ocenenie vo vopred stanovených obstarávacích cenách alebo vlastných nákladoch podľa plánovaných kalkulácií so samostatnou evidenciou cenového rozdielu)

Obstarávaciu cenu je možné v analytickej evidencii rozdeliť na vopred stanovenú cenu obstarania a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (cenový rozdiel).

Vyskladňovanie zásob prebieha v cenách, v ktorých sú oceňované na sklade.

Pri oddelenej evidencii nákladov na ich obstaranie alebo odchýlok od skutočnej ceny obstarania sa tieto náklady, popr. odchýlky, účtovne rozpúšťajú pri spotrebe zásob do nákladov spôsobom záväzne stanoveným účtovnou jednotkou (napr. priemerným percentom).

Nastavení způsobu oceňování v systému ABRA Gen viz popis položky Sklad zpracovávat metodou v nastavení skladu.

Spôsoby účtovania o sklade

Účtovná osnova a postupy účtovania ponúkajú dva spôsoby účtovania zásob - spôsob A a spôsob B.

 • Spôsob A - Podstatou spôsobu A je sústredenie všetkých nákladov vynaložených na obstaranie zásob na majetkových účtoch zásob. Zásoby sa vyúčtujú do prevádzkových nákladov až v okamihu ich skutočnej spotreby (pri materiáli a tovare) alebo ako zníženie výnosov v okamihu ich vyskladnenia (pri zásobách vlastnej výroby). Pri tomto spôsobe je teda nutné vznikajúce skladové doklady vysielať do účtovníctva na zaúčtovanie. Objasníme na príklade:

  Účtování o zboží při způsobu A:

  dokladMDDpopis
  FP-131xx321xxfaktúra prijatá za tovar
  PR-132xx131xxpríjemka do skladu
  DL-504xx132xxdodací list pri vyskladnení

 • Spôsob B - Podstatou spôsobu B je, že sa nakupované aj aktivované zásoby účtujú priamo do nákladov. Počiatočné stavy skladových účtov sa prevedú do nákladov a na konci účtovného obdobia sa stav zásob zaúčtuje ako konečný zostatok na skladové účty súvzťažne v prospech príslušného skladového účtu. Takže pri tomto spôsobe evidencie vznikajúce skladové doklady netreba vysielať do účtovníctva na zaúčtovanie, ale aj v tomto prípade je nutné viesť bežne skladovú evidenciu, aby bolo možné priebežne zistiť a preukázať stav zásob počas účtovného obdobia. Objasníme na príklade:

  Účtování o zboží při způsobu B:

  dokladMDDpopis
  FP-504xx321xxfaktúra prijatá za tovar
  PR-neúčtuje sapríjemka do skladu
  DL-neúčtuje sadodací list pri vyskladnení

Čo všetko je možné nastaviť na "Neúčtovať" pri účtovaní o skladových pohyboch a ako

Zda se mají účtovat jednotlivé typy dokladů, lze nastavit jednak pro danou řadu dokladů (tj. nastavíte např. řadu PR- "neúčtovat"). Potom sa neúčtuje žiadny príjem v žiadnom sklade a s žiadnou kartou. Použijete v prípade skladovej evidencie typu B.

V prípade skladovej evidencie typu A nastavíte pri radoch dokladov "účtovať". Ale aj v tomto prípade môžete mať sklad, alebo skladový sortiment, o ktorom z nejakého dôvodu účtovať nechcete alebo nepotrebujete. Systém ABRA Gen dovoluje i toto partikulární nastavení, zda účtovat či nikoli a to jednak pro sklad a jednak i pro skladové karty prostřednictvím skladových typů (pro každý typ lze nastavit, jaké pohyby se mají s danou kartou účtovat a jaké nikoli. Využijete napr. vtedy, keď vediete konsignačný sklad, o ktorom účtovať nechcete, alebo máte založené napr. karty typu práce, o ktorých tiež nechcete účtovať apod.)

Oceňování v ABRA Gen

Systém ABRA Gen napočítává skladové ceny dávkově pomocí funkce Uzávěrka skladu. Výpočet skladových cien je detailne objasnený v samostatnej kapitole.