Vrátenia materiálu z výroby - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnej vratke materiálu z výroby zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Obsah Šarže/sér. čísla Ručné párovanie Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Výdaj mat. Číslo výdaja materiálu do výroby, ku ktorému sa viaže aktuálne vrátenie materiálu.
Celková hmotnosť Súčet hmotnosti za všetky skladové riadky na doklade, ktorých použitá jednotka má definovanú hmotnosť.
Celkový objem Súčet objemu za všetky skladové riadky na doklade, ktorých použitá jednotka má definovaný objem.

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

V subzáložke Hlavička vrátenia materiálu sú rovnaké položky ako pri výdaji materiálu do výroby, ku ktorému vrátenie materiálu patrí. Viď kap. Výdaj materiálu do výroby - záložka Detail - časť Hlavička.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej k zobrazeniu osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na zobrazenie vybranej prevádzkárne z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkárne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide všeobecne o prvok editovateľný zoznam (aj keď v tejto agende nie je editácia dokladu povolená), v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných riadkov.

Vo vráteniach materiálu do výroby nie je k dispozícii možnosť voliť typ riadkov, pretože na vráteniach materiálu má zmysel zadávať len skladové položky, teda len riadky typu 3 - skladové. V subzáložke Obsah vrátenia sú rovnaké položky ako pri výdaji materiálu, ku ktorému vrátenie patrí. Ich popis nájdete v kap. Výdaj materiálu do výroby - záložka Detail - časť Obsah s nasledovnými výnimkami: vo vratke majú nasledovné položky odlišný obsah:

Názov Popis
Počet

Vracané množstvo. Vrátiť je možné maximálne toľko, koľko ešte nebolo z daného výdaja materiálu vrátené, čiže musí platiť, že celkový vrátený počet na všetkých vráteniach k danému riadku výdaja materiálu nesmie prekročiť pôvodný počet na riadku výdaja materiálu. Objasníme na príkladoch:

Majme výdaj materiálu VMV na 10 ks. Nech k nemu existuje aj vrátenie VRM na 1ks. V ďalšom vrátení je teda možné vrátiť maximálne 9ks.

Sklad

Sklad, do ktorého sa bude vracať. Predvypĺňa sa kódom skladu, ktorý je nastavený pre vracanie v definícii skladu, z ktorého bolo expedované.

Nie je možné vracať do skladu s rôznym definovaným spôsobom oceňovania.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu a hľadanie hodnoty v zozname

Iné funkcie tu nemajú význam, keďže v tejto agendě je editácia dokladu povolená len vo veľmi obmedzenej miere.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Šarže/Sériové čísla

Subzáložka je k dispozícii len, keď si prehliadame doklad a aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor) v záložke Obsah je riadok skladový a obsahuje skladovú kartu triedy "so Šaržami (resp. Sériovými číslami)". Subzáložka slúži na prehliadanie resp. zadávanie šarží/s. čísel na doklad.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Zadávanie šarží a sériových čísiel na doklady.

Subzáložka Ručné párovanie

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si a prípadne aj ručne zadávať väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a bola podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).