Vrátenia materiálu z výroby - záložka Zoznam

Seznam zadaných vrácení materiálu z výroby, omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení a třídění v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname sú pre každý doklad uvedené základné údaje o ňom:

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Dátum dokladu: Obsah položky Dátum z hlavičky dokladu.
Celkom (lok.) Celková skladová cena daného dokladu. Pokiaľ daný doklad ešte nebol celý spracovaný a ocenený skladovou uzávierkou, je tu uvedená skladová cena predbežná. Je uvádzaná v lokálnej mene.
Počet skl. riadkov Celkový počet řádků dokladu (na subzáložce Obsah).
Popis Obsah položky Popis z hlavičky dokladu.
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný doklad vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný doklad naposledy opravil, pokiaľ bol doklad opravovaný.
Uzavretý Informácia o tom, či bol daný doklad už spracovaný uzávierkou skladu a bol kompletne ocenený, tzn. všetky jeho skladové riadky majú vypočítanú skladovú cenu a bolo možné doklad uzavrieť .
Účtovať Informácia o tom, akým spôsobom má byť daný doklad účtovaný. Informácia sa preberá podľa spôsobu nastaveného pre daný rad dokladov.
Účtované

Informácia o tom, či už bol daný doklad zaúčtovaný, tzn. poslaný do účtovníctva, alebo nebol a či pri účtovaní k nemu vznikol zodpovedajúci účtovný zápis v účtovníctve (v žiadostiach alebo v denníku). Účtovanie skladových dokladov sa uskutočňuje hromadne, funkciou Zaúčtovať.

Daný skladový doklad môže mať uvedené v položke Účtované hodnotu "Nie", napriek tomu, že doklad už prešiel zaúčtovaním, ale nevznikol k nemu zodpovedajúci účtovný zápis. A to v prípadoch, keď máte nastavené nasledujúce:

Čo všetko budete mať nastavené na "neúčtovať", závisí od spôsobu vašej skladovej evidencie atď.

Firma Obsah položky Firma z hlavičky dokladu.
Stav

Název procesního stavu, ve kterém se doklad aktuálně nachází. Pokud procesní řízení není aktivní (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ne), je sloupec v systémové definici skrytý.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa. Popis položiek základnej definície panela je uvedený v popise hornej časti záložky Detail, základné definície.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Nové doklady nie je možné v tejto agende ručne pridávať. Ako bolo povedané v úvodnej kap., generujú sa v agendách výroby.


Nové doklady této agendy lze generovat různým způsobem (jedná se vlastně o možnosti, jak provést vrácení materiálu z výroby):

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Podobne ako nie je možné pridávať nové doklady, aj opravovať ich je v tejto agende možné len vo veľmi obmedzenej miere. V prípade týchto dokladov ide typicky o:

 • doplnenie alebo úpravy sériových čísiel a šarží na doklady obsahujúce karty s evidovanými šaržami či sériovými číslami, pokiaľ tieto neboli zadané rovno pri zadaní dokladu. (Sériové čísla/šarže sa zadávajú v subzáložkách Sériové čísla resp. Šarže na príslušných riadkoch daného dokladu).

  Skladová uzávierka nevyžaduje, aby boli zadané šarže/sériové čísla, a preto môže uzavrieť aj skladové riadky s nezadanými šaržami/sériovými číslami. No šarže/sériové čísla je možné dopĺňať aj na uzavreté riadky, resp. uzavreté sklad. doklady.

  Pohyby s nedoplnenými šaržami/sériovými číslami je tiež možné dohľadať v agende Skladové pohyby.

 • opravu vybraných hlavičkových údajov (napr. firmy, popisu a pod.)

Či bude možné aj opravovať počty alebo mazať riadky, závisí od danej výrobnej agendy. Pre doklady generované výrobnými modulmi systému ABRA Gen platí:

Pokiaľ potrebujete niektorý doklad opraviť v iných údajoch, ktoré je tu povolené opravovať, musíte to uskutočniť opravou daného dokladu priamo v danej výrobnej agende, pokiaľ je tam oprava daného dokladu povolená.

Niektoré opravy môžu byť tiež zakázané, pokiaľ sa doklad odkazuje na sklad, v ktorom práve prebieha inventúra alebo pozičná inventúra.

Niektoré opravy môžu byť tiež zakázané (sklad, sklad. karta, jednotka, šarža/sér. číslo) alebo obmedzené (zníženie počtu), pokiaľ je doklad resp. riadok napolohovaný. Príslušná výrobná agenda musí toto rešpektovať, pokiaľ umožňuje akcie, ktoré by k opravě týchto položiek viedli.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Či bude možné mazať VRM doklady, závisí od danej výrobnej agendy. Pre doklady generované výrobnými modulmi systému ABRA Gen platí:

Ak výrobný modul mazanie VRM nepovoľuje a ak potrebujete niektorý doklad vymazať, musíte to uskutočniť vymazaním daného dokladu priamo v danej výrobnej agende, pokiaľ je tam mazanie daného dokladu povolené. Príp. v danej výrobnej agende vykonajte také kroky, ktoré povedú ku zmazaniu tohto dokladu.

Ďalej pre mazanie platí:

Nie je možné vymazať doklad, ktorý je už aspoň čiastočne napolohovaný. Príslušná výrobná agenda musí toto rešpektovať, pokiaľ umožňuje akcie, ktoré by k vymazaniu takéhoto dokladu viedli.

Keď dôjde k zmazaniu dokladu, na ktorom boli zadané šarže/sér. čísla, tieto šarže/sér. čísla sa samozrejme nemažú, len sa anulujú príslušné pohyby s nimi. Pri sériových číslach navyše prebieha kontrola, či počet na čiastkovom sériovom čísle nebol po zmazaní dokladu iný ako povolený (tzn.-1,0 alebo 1), viď použitie šarží/sér. číselna dokladoch.

Skopírovať F9 Podobne ako nie je možné pridávať nové doklady, nie je ich tu možné ani kopírovať.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
 • Otvoriť samostatne
 • Pripojiť k existujúcej aktivite
 • Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia Nastavenia po uložení záznamu po editácii nemá pre túto agendu význam, keďže sa tu záznamy needitujú.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Zmena stavu Ctrl + F10

Vyvolá dialogové okno Změna stavu sloužící ke změně procesního stavu aktuálního dokladu, případně hromadné změně označených dokladů, jsou-li nějaké označeny.

Funkce je k dispozici pouze v případě nastavení parametru Používat procesní řízení na skladových dokladech na hodnotu Ano.

Výdaj materiálu

F6

alebo

Shift +F6

Zobrazí výdaj materiálu do výroby dodací list k aktuálnemu vráteniu materiálu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu dodacích listov "cez" agendu zdrojového dokladu
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Výdajov materiálu do výroby a otvorí ju "cez" agendu Vrátení materiálu alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Výdajov materiálu. Takto odtiaľto vyvolaná agenda Výdajov materiálov sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za výdaj materiálu len k aktuálnemu vráteniu.

Zviazaný výdaj materiálu k aktuálnemu vráteniu môže existovať maximálne jeden.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých výdajov materiálu a pod.).

Zaúčtovať Ctrl +Enter

Vykoná hromadné zaúčtovanie. Ak sú v zozname nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Zaúčtovať je možné len tie skladové doklady, ktoré sú už uzavreté. Informácia o tom, či daný skladový doklad prešiel zaúčtovaním a súčasne k nemu vznikol príslušný účtovný zápis (v žiadostiach alebo v denníku), je uvedená v položke Účtované.

Skl. pohyby

Enter*

alebo

Shift + Enter

Zobrazí skladové pohyby na aktuálnom skladovom doklade.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu skladových pohybov "cez" agendu zdrojového dokladu
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Skladové pohyby a otvorí ju "cez" agendu zdrojového dokladu alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Skladové pohyby. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Skladových pohybov sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to len za skladové pohyby vyskytujúce sa na aktuálnom zdrojovom doklade.

Toto využijete napr. keď si chcete prehliadnuť skladové ceny na jednotlivých skladových riadkoch z dokladu apod.

Toto červené obmedzenie si môžete štandardne zrušiť (vyčistiť) v záložke Obmedzenie a zadať požiadavku (príkaz) podľa ľubovoľného iného obmedzenia, alebo celkom bez obmedzenia a mať potom k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov k všetkým skladovým dokladom.

SCM

Ctrl +Q

alebo

Shift +Ctrl +Q

Funkcia na rýchle vyvolanie agend SCM na získanie informácií o pokrytí sklad. položiek z dokladov tejto agendy. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa SCM, viď čo je potrebné na prevádzku SCM.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Tu môžete zvoliť jednu z možností:

Výr. pohyby -

Zobrazí výrobné pohyby k aktuálnemu skladovému dokladu.

Funkcia podobná predchádzajúcej len s tým rozdielom, že vyvolá agendu Skladové pohyby a otvorí ju "cez" agendu zdrojového dokladu s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to len podľa skladových pohybov k aktuálnemu zdrojovému dokladu, ktoré majú rovnakú výrobnú úlohu (ProductionTask).

Polohovať Ctrl +L

Funkcia na rýchle vystavenie nového polohovacieho dokladu podľa vybraného dokladu priamo z tejto agendy s automatickým návratom späť a vznikom x-väzby.. V tomto prípade na rýchle vystavenie naskladnenia do pozícií (NPZ) podľa aktuálneho vrátenia materiálu z výroby (VMV). Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o jednu z možností vystavenia nového NPZ. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby naskladnenia do pozícií. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - VRM -> NPZ.

Je k dispozícii len v prípade, že sa používa polohovanie, viď čo je potrebné na prevádzku polohovania.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.