Vratky príjemiek - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnej vratke príjemky zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Obsah Ručné párovanie Šarže/sér. čísla Súvisiace doklady

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Príjemky Čísla príjemiek, ku ktorým sa viaže aktuálna vratka príjemky.
Celková hmotnosť Súčet hmotnosti za všetky skladové riadky na doklade, ktorých použitá jednotka má definovanú hmotnosť.
Celkový objem Súčet objemu za všetky skladové riadky na doklade, ktorých použitá jednotka má definovaný objem.

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Pokiaľ je vratka príjemky tvorená podľa príjemky, sú v subzáložke Hlavička vratky príjemky rovnaké položky ako pri príjemke, ku ktorej vratka príjemky patrí. Pri tvorbe nového dokladu sú všetky položky predvyplnené podľa zodpovedajúcich položiek danej príjemky. Niektoré z týchto položiek môžete ľubovoľne opravovať a meniť, iné meniť nemožno. Položky, ktoré nie je možné meniť, sú užívateľovi neprístupné k editovaniu, sú tzv. "sivé".

Názov Popis
Rad
DocQueue_ID

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Pozor, rad dokladov tu o. i. určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Je možné použiť len taký sklad, ktorý má priradený zadaný rad dokladov). Pokiaľ sklad na nejakom riadku vytváraného dokladu nebude zodpovedať tu zadanému radu, systém vás pri uložení dokladu upozorní a budete ho ešte musieť zmeniť.

Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (najjednoduchšie skopírovaním pôvodného s úpravou potrebných údajov a následným vymazaním pôvodného - ak ho, samozrejme, ešte je možné zmazať).

Obdobie
Period_ID
Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. Na už existujúcich záznamoch zadané obdobie už nie je možné meniť.
Dátum
DocDate$DATE
Dátum vystavenia dokladu, musí ležať vo vybranom období. Povinná položka. Predvypĺňa sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Firma
Firm_ID

Firma z Adresára firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. V prípade dokladov vystavovaných samostatne sa predvypĺňa firmou nastavenou vo Firemných údajoch (v prípade dokladov vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho), ale je samozrejme možné zadať tiež inú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej si možno prezerať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzok danej firmy alebo zadať odkaz na osobu. firmy.

Popis
Description
Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako dopĺňajúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam, prostredníctvom predkontácií môže byť využitý neskôr tiež ako popis (či jeho časť) daného dokladu v účtovnom denníku a pod.. Nepovinná položka.
Spôsob dopravy
TransportationType_ID
Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov dopravy. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka.
Zahraničie/cudzia mena
Typ obchodu

Funkčné tlačidlo na vyvolanie modálneho dialógu typ obchodu na zadanie typu obchodu a ďalších položiek s tým súvisiacich. Vedľa funkčného tlačidla sa zobrazuje krátky popis aktuálne zvoleného typu obchodu.

Ak je vratka príjemky tvorená podľa príjemky, Typ obchodu sa preberie z príjemky a nie je ho možné meniť.

Názov Popis
Typ obchodu

Položka typu prepínač. Z ponúkaných možností musíte vybrať typ obchodu, podľa toho, za akým účelom doklad vystavujete. Voľba je úplne na zodpovednosti užívateľa. Aké možnosti sú k dispozícii a aký je ich význam viď Typy obchodu pre doklady vo výstupe.

Zvolený typ obchodu ovplyvňuje ďalšie položky s ním súvisiace a to jednak položky ďalej ponúkané v tomto dialógovom okne, a jednak položky riadkov dokladov v záložke Obsah (príslušnosť riadka do hlásenia INTRASTAT).

Krajina určenia Krajina určenia. Ďalej viď popis rovnomennej položky pri jednotlivých typoch obchodov.
Dodacie podmienky Údaj na zostavenie hlásenia INTRASTAT. To, či je položka k dispozícii, závisí na nastavenom type obchodu pre tento doklad (viď popis rovnako pomenovanej položky pri jednotlivých typoch obchodov).
Povaha transakcie Údaj na zostavenie hlásenia INTRASTAT. To, či je položka k dispozícii, závisí na nastavenom type obchodu pre tento doklad (viď popis rovnako pomenovanej položky pri jednotlivých typoch obchodov).
Druh dopravy INTRASTAT Údaj na zostavenie hlásenia INTRASTAT. To, či je položka k dispozícii, závisí na nastavenom type obchodu pre tento doklad (viď popis rovnako pomenovanej položky pri jednotlivých typoch obchodov).
Intrastat
(ntrastatDate$DATE
Dátum pre Intrastat. Ide o dátum, podľa ktorého bude daná vratka príjemky zahrnutá do hlásenia INTRASTAT. Povinná položka. Položka je k dispozícii len, ak to má pre danú vratku príjemky zmysel, takže v závislosti od zvoleného Typu obchodu, a predvypĺňa sa podľa Dátumu vystavenia dokladu.
Prepne na subzáložku Obsah.

Je-li aktivní procesní řízení skladových dokladů (tj. parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastavený na hodnotu Ano), nachází se na záložce Hlavička pod hlavním variantním vstupním formulářem ještě jeden, který v továrním nastavení obsahuje následující položky:

Názov Popis
Stav
PMState_ID

Procesní stav dokladu. Hodnotu není možné editovat přímo, je zapotřebí použít funkci Změna stavu.

Zodp. role
ResponsibleRole_ID
Uživatelé obsazení to této role mohou provádět opravy dokladu.
Zodp. osoba
ResponsibleUser_ID

Uživatel, který může provádět opravy dokladu, i když není obsazen do zodpovědné role.

Podrobnější informace o významu a vzájemném vztahu zodpovědné role a zodpovědné osoby viz sekce Nastavení Zodpovědné role a Zodpovědné osoby v kapitole Procesní řízení - obecně.

Vytvořil
CreatedAt$DATE
CreatedBy_ID

Datum a čas založení dokladu a identifikace uživatele, který doklad založil.

Změnil
CorrectedAt$DATE
CorrectedBy_ID

Datum a čas založení poslední změny dokladu a identifikace uživatele, který změnu provedl.

Vyřídil
FinishedAt$DATE
FinishedBy_ID

Datum a čas posledního přepnutí dokladu do systémového procesního stavu Vyřízeno a identifikace uživatele, který změnu stavu provedl.

Pokud se doklad aktuálně nachází v jiném procesním stavu než Vyřízeno, jsou obě pole prázdná.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných riadkov. Na editáciu sa ponúkajú riadky pôvodnej príjemky, pokiaľ ste vratku príjemky vytvorili s väzbou na príjemku, zmenšené o už vystavené vratky príjemiek. Inak je zoznam na začiatku prázdny.

V subzáložke Obsah vratky príjemky sú rovnaké položky ako pri príjemke, ku ktorej vratka príjemky patrí, pokiaľ ste vratku príjemky vytvorili s väzbou na príjemku. Potom sú pri tvorbe nového dokladu všetky položky predvyplnené podľa zodpovedajúcich položiek danej príjemky. Niektoré z týchto položiek môžete ľubovoľne opravovať a meniť, iné meniť nemožno. Položky, ktoré nie je možné meniť, sú užívateľovi neprístupné k editovaniu, sú tzv. "sivé".

V zozname riadkov sú niektoré položky k dispozícii v závislosti na zvolenom type riadka. Ich podrobný popis nájdete pri popise daného typu riadka v spoločnej kapitole Typy riadkov na dokladoch, tu sa na tento popis budeme iba odvolávať. Zostávajúce položky popíšeme tu:

Názov Popis
Typ Skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, o aký typ riadka ide. K dispozícii sú len typy riadkov 0-Text (aby sme mohli dodávateľovi oznámiť dopĺňajúce informácie) a 3-skladový riadok.
Text K dispozícii len pre typ riadka 0 na zadanie ľubovoľného textu.
Sklad

K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladu, z ktorého sa vyskladňuje.

Sklad už nie je možné opravovať, pokiaľ je riadok už aspoň čiastočne napolohovaný.

Kód skl.karty a Názov skl.karty

K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladovej karty, z ktorej sa vyskladňuje. Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke v danom doklade zadávať a následne zobrazovať, závisí od nastavenia položky Zadávať v lište navigátora v spodnej časti záložky. Podrobnejšie viď popis riadka 3 - položka Sklad.karta.

Sklad. kartu už nie je možné opravovať, pokiaľ je riadok už aspoň čiastočne napolohovaný.

Zadanie viacerých riadkov (skladových kariet) naraz:

Zadať môžete i viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi, príp. môžete zadávať množstvo vybraných označených kariet priamo nad číselníkom skladových kariet v prípade Režimu zadania expedovaného množstva priamo nad zoznamom skladových kariet. Podrobnejšie viď popis riadka 3 a popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.

Počet

K dispozícii len pre typ 3 na zadanie vracaného množstva. Vrátiť je možné maximálne toľko, koľko ešte nebolo z danej príjemky vrátené, teda musí platiť, že celkový vrátený počet na všetkých vratkách príjemiek k danému riadku príjemky nesmie prekročiť pôvodný počet na riadku príjemky. Objasníme na príkladoch:

Majme príjemku PR na 10 ks. Nech k nej existuje aj vratka príjemky VPR na 1ks. V ďalšej vratke príjemky je teda možné vrátiť maximálne 9ks.

Pre predvypĺňanie počtu platí:

 • Pri tvorbe novej vratky príjemky podľa príjemky sa položka Počet tiež predvypĺňa a to počtom, na ktorý je možné samostatnú vratku príjemky vystaviť.

Pre opravu počtu platí:

Pri oprave vratky príjemky nie je možné Počet na vratke opravovať ľubovoľne. Opravený počet je obmedzený:

 • nutnosťou splniť všetky podmienky spomenuté vyššie (napr. nemožno vrátiť viac, ako bolo na príjemke)
 • jednotkou a jej vzťahom k 1 (resp. jednicovým množstvom), ktorý určuje maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať. Jednotku nie je možné meniť, preberá sa zo zdrojovej príjemky.
Jedn.

K dispozícii len pre typ 3 na zadanie jednotiek.

Sklad už nie je možné opravovať, pokiaľ je riadok už aspoň čiastočne napolohovaný.

Stredisko Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Stredisko sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), na urýchlenie zadávania sa pri novom riadku stredisko predvypĺňa zadaným strediskom z predchádzajúceho riadka.
Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku. Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Zákazka sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), pre urýchlenie zadávania sa pri novom riadku zákazka predvypĺňa zadanou zákazkou z predchádzajúceho riadka.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Príjemka

Importovaný respektíve čerpaný doklad. Tzn. doklad, ktorý bol úplne alebo čiastočne naimportovaný do danej vratky príjemiek a z ktorého je daný riadok vratky príjemiek čerpaný.

Pri vratkách príjemiek prichádzajú do úvahy len príjemky.

Vo všeobecnosti pre položku tohto typu platí: Zobrazujú sa tu len vybrané doklady a to tie, pri ktorých je v ich riadkoch evidované, koľko bolo čerpané do aktuálneho dokladu (typicky viď položka Čerpané v takýchto dokladoch).

Vratka príjemky má ale charakter inverzného dokladu k príjemke a čerpanie do inverzného dokladu sa síce interne na zdrojovom doklade eviduje, ale neeviduje sa v položke Čerpané.

Zoznam daných dokladov, ale aj iných súvisiacich, je k dispozícii tiež v záložke X-väzby danej vratky príjemiek.

Do Intrastat

K dispozícii len pre niektoré typy obchodu na zadanie, či a ako sa má riadok zahŕňať do hlásenia INTRASTAT. Podrobne viď popis rovnomennej položky v popise riadka typu 3.

Ako ale plynie zo spôsobov výpočtu Sumy pre intrastat na dokladoch VPR, na VPR nemá žiaden význam nastavovať či započítavať s vedľajšími nákladmi či bez vedľajších nákladov, keďže na VPR sa samotné vedľajšie náklady nezadávajú. Preto sa na VPR ponúka len hodnota Započítavať, ktorá sa predvyplní v prípade, že je na príjemke nastavená hodnota Započítavať s vedľajšími nákladmi. Viď vyššie výpočet "Sumy pre Intrastat" na dokladoch FV, PP, DV, VP a PR. Viď zostavenie hlásenia INTRASTAT - Výpočet sumy pre Intrastat.

 

Suma pre Intrastat

K dispozícii len pre niektoré typy obchodu. Suma, ktorá sa vykazuje v hlásení INTRASTAT. Ide o sumu, ktorá sa čerpá z riadka dokladu pri zostavovaní hlásenia INTRASTAT ako fakturovaná hodnota.

Suma zobrazovaná v tejto položke je vždy v lokálnej mene, a to ako pri vratke príjemky (VPR) bez väzby na príjemku (PR), tak pri VPR s väzbou na PR, a to aj vtedy, pokiaľ pôvodná príjemka bola v cudzej mene. Preto v nasledujúcej položke "Mena" nemá význam iná mena ako lokálna. Pri zostavovaní výkazu sa použije rovno suma zobrazená v položke Suma pre intrastat, nijak sa už žiadnym kurzom neprepočítava.

Suma pre Intrastat sa vyčísľuje automaticky, a to podľa toho, či riadok vratky príjemky má väzbu na nejakú príjemku či nie. Podrobne viď popis zostavenie hlásenia INTRASTAT - Výpočet sumy pre Intrastat. Zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta. Needitovateľná položka.

V prípade že užívateľ zadá Cenu pre Intrastat vyššiu ako predvyplnenú, systém ho na to upozorní.

Kraj určenia K dispozícii len pre niektoré typy obchodu na zadanie Kraja. Podrobne viď rovnomenné položky v popise riadku typu 3.
Krajina pôvodu K dispozícii len pre niektoré typy obchodu na zadanie Krajiny pôvodu tovaru. Podrobne viď popis rovnomennej položky v popise riadka typu 3.
Mena

K dispozícii len pre niektoré typy obchodu. Mena, ktorá sa vzťahuje k Sume pre Intrastat. Platí:

 • Ak VPR má väzbu na PR (tzn. vratka príjemky (VPR) je tvorená podľa príjemky (PR)), preberá sa Mena z príjemky a je editovateľná. Nemá však žiaden význam, keďže do hlásenia INTRASTAT sa vykazuje priamo suma zobrazovaná v položke Suma pre Intrastat, ktorá je v lokalizácii pre SR v lokálnej mene.
 • Ak VPR nemá väzbu na PR, Mena je editovateľná. Keďže však Suma pre Intrastat je v lokalizácii pre SR v lokálnej mene, nemá zadanie inej meny ako lokálny zmysel.

Ďalej tu spomenieme nasledujúce interné položky:

Názov Popis
Kompl.ceny

Príznak je na VPR len interný, užívateľsky sa nijako nenastavuje. Nastavuje sa automaticky na pozadí na Áno, ak je cena na riadku nenulová, a na Nie, ak je nulová. Keďže sa ale ani cena na riadku VPR užívateľsky nijako nenastavuje, nemá príznak kompletnosti cien na VPR žiaden význam.

Ako bolo spomenuté v kap. Výpočet skladových cien, uzavieranie a opravy uzavretých sklad. dokladov, pri dokladoch VPR k nemu uzávierka skladu neprihliada.

Porovnaj s podobným príznakom Kompl.ceny na PR.

Cena na riadku VPR

Užívateľsky sa nijako nenastavuje. Nastavuje sa automaticky na pozadí nasledovne:

 • ak ide o VPR vystavenú s väzbou na PR - tak sa nastaví na nulu
 • ak ide o VPR bez väzby na PR, predvyplní sa cenou nákupnou zo sklad. karty dokladu, ak tam nie je nenulová cena zadaná, tak zostane tiež nulová

Avšak ani cena na riadku nemá žiaden význam. Skladová cena sa napočítava až pri skladovej uzávierke. Viď Výpočet skladových cien, uzavieranie a opravy uzavretých sklad. dokladov.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen. Pokiaľ vymažete riadok, ktorý vznikol importom z príjemky a žiadny iný riadok importovaný z rovnakej príjemky už v riadkoch vratky príjemiek nie je, importovaná príjemka sa odpojí. Nie je možné vymazať riadok, ktorý je už aspoň čiastočne napolohovaný.

  K fyzickému odpojeniu skôr naimportovaného dokladu dochádza až po uložení editovaného dokladu.

 • Sér. čísla resp. Šarže - Funkcia na rýchle zadanie sér. čísel resp. šarží na výdajový doklad. Tu ide o príjmový doklad, takže nie je dostupná.
 • Zadávať - Pre nastavenie zadávaného údaja o sklad. karte, podrobnejšie bolo toto tlačidlo popísané pri výklade položky Skladová karta na skladovom riadku.
 • SCM - Viď podobná funkcia v objednávkach prijatých.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Ručné párovanie

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si a prípadne aj ručne zadávať väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a bola podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Šarže/Sériové čísla

Subzáložka je k dispozícii len, keď si prehliadame, resp. editujeme doklad a aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor) v záložke Obsah je riadok skladový a obsahuje skladovú kartu triedy "so Šaržami (resp. Sériovými číslami)". Subzáložka slúži na prehliadanie resp. zadávanie šarží/s. čísel na doklad. Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Zadávanie šarží a sériových čísiel na doklady.

Na riadkoch, ktoré majú väzbu na riadok príjemky, je možné vybrať len tie sériové čísla/šarže, ktoré sú použité na riadku príjemky. V prípade, že ide o riadok bez väzby, je možné vybrať ľubovoľné sériové čísla/šarže.

Subzáložka Súvisiace doklady

Subzáložka slúži na zobrazovanie a zadávanie záznamov dokladov súvisiacich s vratkou príjemky. S čerpaným dokladom bude možné vytvoriť párovaciu väzbu.

Správne spárovanie vratky príjemky a s ňou súvisiaceho dokladu, napr. dobropisu faktúry prijatej, umožní vyrovnať a rozpúšťať oceňovacie rozdiely, viď rozpúšťanie oceňovacích rozdielov.

Čerpanie súvisiacich dokladov nie je povinné. Pokiaľ sa použije, neprebieha bez ohľadu na hodnotu parametra Povoliť prečerpanie čerpateľných dokladov kontrola prečerpania súvisiaceho dokladu, pretože vratka príjemky nemusí mať v dobe čerpania súvisiaceho dokladu vypočítanú správnu skladovú cenu.

Čerpanie súvisiacich dokladov nie je povinné.

Je potrebné uvedomiť si, že faktúry prijaté, pokladničné výdajové doklady ani ostatné výdajové doklady nie sú inverzné doklady, a preto sa vlastne čerpajú mínusom. Z toho vyplýva, že čerpanie FP, PV, OSV nie je možné kontrolovať. To ale vôbec neprekáža. Dôležité je, aby vratka príjemky bola k uvedeným dokladom párovaná v denníku! Kontrola čerpania pri dobropise faktúry prijatej a vrátení pokladničného výdaja je možná, ale vzhľadom na to, že v dobe čerpania dokladu nemusí mať vratka príjemky ešte spočítanú správnu skladovú cenu, nevykonáva sa (bez ohľadu na hodnotu parametra Povoliť prečerpanie čerpateľných dokladov).

V prípade, že užívateľ správne používa čerpanie súvisiacich dokladov do vratky príjemky, je na tejto záložke po vykonaní skladovej uzávierky vidieť oceňovací rozdiel, ktorý je vyrovnávaný v účtovníctve interným dokladom. Rozdiel je teda možné zistiť aj na úrovni prvotného dokladu, čo je výhodné pri účtovaní skladu metódou B.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Výdaje obstarania/zmeny ceny resp. Súvisiace doklady - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Import Ctrl +F2

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Do vystavovaného dokladu umožní prevziať údaje z vybraného dokladu. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o funkčné tlačidlo, po vyvolaní ktorého sa otvorí Sprievodca výberom dokladov, pomocou ktorého vyberiete požadované doklady na import. Tu je možné vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)):

Príjemka

Možnosť importovania vybraných príjemiek do editovanej VPR. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby vratky príjemky. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR -> VPR.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový podľa príjemky v záložke Zoznam VPR s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Vyskladnenie z pozícií

Možnosť importovať vybrané vyskladnenia z pozícií do editovanej VPR. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby vratky príjemky. Ďalej pozri Procesná tvorba dokladov - VPZ -> VPR. Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak sa používa polohovanie, viď čo je potrebné na prevádzku polohovania. Poskytuje možnosť dodatočne pripojiť existujúci polohovací doklad k dokladu skladovému s tým, že sklad. doklad buď už existuje (bol vystavený samostatne) a pôjde len o ich prepojenie, alebo s tým, že sklad. doklad ešte podľa VPZ len vznikne.

Pridať podľa EAN Ctrl +B

Funkcia umožňuje vyhľadať sklad. kartu podľa EAN ľubovoľnej jednotky danej skladovej karty a automaticky pridať nový skladový riadok s touto kartou. Je k dispozícii len v editačnom režime v subzáložke Obsah.

Ide o jednu z možností hľadania skladovej karty podľa EAN. Bližšie viď popis funkcie Pridať podľa EAN v možnostiach hľadania skladovej karty podľa EAN.

Pridať podľa dod. Ctrl +D

Funkcia umožňuje vyhľadať skladovú kartu podľa externého kódu alebo externého názvu dodávateľa definovaného k danej karte a automaticky pridať nový skladový riadok s touto kartou. Je k dispozícii len v editačnom režime v subzáložke Obsah.

Viď popis rovnakej funkcie Pridať podľa dodávateľa pri faktúrach vydaných.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).