Výdaj materiálu do výroby - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu či popisu uvedenom v záložke Detail tejto agendy, resp. agend výrobných. Bližšie objasníme iba nasledujúce položky ponúkané ako podvoľby obmedzovacieho prvku Riadky (obmedzenie za riadky dokladu):

Názov Popis
Účtovať

Položka umožňuje obmedziť len za doklady, ktoré sa majú:

  • Účtovať nesúhrnne - tzn. majú sa účtovať jednotlivo.
  • Účtovať súhrnne - tzn. majú odkaz na súhrnný účtovný rad.
  • Neúčtovať - tzn. nemajú odkaz na účtovný rad, tzn. nemajú sa účtovať vôbec.

Možnosť obmedzenia na doklady, ktoré sa nemajú účtovať vôbec, dá sa s výhodou využiť napr. pre dodacie listy, ktoré obsahujú len pomocné skladové položky (práca, km apod.). Pokiaľ užívateľ takto obmedzené doklady hromadne zaúčtuje s voľbou Neúčtovať, nebudú sa mu naďalej ponúkať na zaúčtovanie

Len nepolohované doklady

Položka je k dispozícii len vtedy, pokiaľ sa používa polohovanie, pozri čo je potrebné na prevádzku polohovania. Umožňuje obmedziť len podľa dokladov, ktoré sú vystavené na polohovaný sklad, ale ktoré nie sú úplne napolohované. Tzn. obsahujú nejaký pohyb z polohovaného skladu, ktorý nie je naviazaný na zodpovedajúci polohovací doklad alebo ktorý nemá napolohované celé množstvo. Viď tiež Základné pojmy a proces polohovania.

Obmedzenie samo o sebe neprihliada k dátumu zahájenia polohovania na danom sklade. Pokiaľ si chcete obmedziť len podľa nepolohovaných dokladov vystavených až po tomto dátume, tak obmedzenie skombinujte s obmedzením podľa dátumu vystavenia.

Zodpovedná rola

Skupina omezení je k dispozici pouze v případěpoužívání procesního řízení, tj. pokud je parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech nastaven na hodnotu Ano.

Omezení umožňují omezit výběr na doklady, které se nacházejí v konkrétním procesním stavu, případně je na nich vyplněna určitá Zodpovědná role nebo Zodpovědná osoba (subjekty, které mohou konkrétní doklad v daném procesním stavu opravovat, i když nemají právo Opravovat doklad mimo zodpovědnost).

Zodpovedná osoba

Procesný stav

Riadky

Pre všetky obmedzenia podľa riadkových údajov v tejto agende platí nasledujúce: Vyberie také doklady, ktoré obsahujú aspoň jeden riadok, na ktorom sú splnené niektoré zo zadaných riadkových obmedzení.

Taký doklad je vo výslednom reporte zahrnutý pochopiteľne celý, teda vrátane riadkov, na ktorých nie sú splnené zodpovedajúce riadkové obmedzenia!

Čo sa týka obstarávania tlačových výstupov nad takto vybranými dokladmi, upozorňujeme na otázku Obmedzenia verzus skreslenie vo výpisoch v kap. Často kladené otázky.

Ďalší popis položiek z Riadkových obmedzení:
Cena skladová jednotková

Obmedzenie podľa jednotkovej skladovej ceny v lokálnej mene. Program potom vyberie len také doklady, ktoré obsahujú nejaký riadok s jednotkovou skladovou cenou v zadanom rozsahu. Pokiaľ daný doklad ešte nebol celý spracovaný a ocenený skladovou uzávierkou, ide o skladovú cenu predbežnú.

Cena skladová celková Obmedzenie podľa celkovej skladovej ceny v lokálnej mene. Program potom vyberie len také doklady, ktoré majú celkovú skladovú cenu v zadanom rozsahu. Pokiaľ daný doklad ešte nebol celý spracovaný a ocenený skladovou uzávierkou, ide o skladovú cenu predbežnú.
Sériové čísla a šarže

Obmedzenie podľa dokladov s kartami triedy šarže/sér. čísla, ktoré majú alebo naopak nemajú úplne zadané šarže/sér. čísla, tzn. aspoň jeden riadok, na ktorom tieto nie sú zadané.

Medzi dokladmi, ktoré nemajú úplne zadané šarže/sér. čísla samozrejme nebudú zahrnuté doklady, na ktorých vôbec karty so šaržami/sér. číslami nie sú.

Keď pracujete so šaržami/sér. číslami, ale na niektoré doklady ste ich z nejakého dôvodu ešte nezadali alebo zadali len čiastočne, tak pomocou tohto obmedzenia môžete rýchlo získať zoznam dokladov, na ktoré je potrebné doplniť šarže/sér. čísla a tie potom v oprave jednotlivých dokladov dodatočne zadať.