Ako začať používať skupinu Splátkový predaj

V skupine Splátkový predaj sa evidujú splátkové kalendáre k faktúram vydaným a upomienky k splátkovým kalendárom, ktoré sú poňaté ako doklady. Viď Vecný obsah, základné pojmy - Splátkový predaj. Vystavované doklady preto musia obsahovať všetky položky povinné pre doklady ako také.

Preto prvým predpokladom používania skupiny Splátkový predaj je správne zrealizovaná nutná časť implementácie a to pre účely tejto skupiny minimálne definícia Obdobia, pretože obdobie je neoddeliteľnou súčasťou štruktúry čísla dokladu. Ďalej musíte nadefinovať Rady dokladov pre doklady typu splátkové kalendáre, faktúry vydané, upomienky splátkových kalendárov so správne nastaveným spôsobom účtovania pre všetky doklady, ktoré sa majú zaúčtovávať a mať k nim zavedené príslušné Účtovné rady.

Vzhľadom k tomu, že jednou z povinných položiek na záznamoch uvedených dokladov je stredisko, musíte mať nadefinované strediská. Ak neplánujete používať strediskovú evidenciu, nadefinujte si aspoň jedno stredisko. Ak chcete používať väzbu splátkových kalendárov na Zákazky alebo na Obchodné prípady, je dobré dopredu si rozvrhnúť spôsob použitia týchto väzieb a oba číselníky si naplniť.

Ďalej musíte mať nadefinované vlastné bankové účty. Bankové účty budete vyberať pri zadaní hlavičiek dokladov platených prevodom. Pokiaľ budete mať viac bankových účtov a chcete ich sledovať na oddelených analytických účtoch, mali by ste mať tieto analytiky zavedené. Na to budete potrebovať mať zavedenú účtovnú osnovu. Pre platby dokladov vykonávaných v hotovosti je potrebné mať zavedené pokladne a zodpovedajúce rady pokladničných dokladov, viď Ako začať používať skupinu Pokladňa. Pre platby ostatnými dokladmi či vzájomným zápočtom potom musíte mať zavedené rady ostatných dokladov (pozri Ako začať používať skupinu Účtovníctvo) resp. vzájomných zápočtov.

Nezabudnite, že pre každý bankový účet, ktorý definujete, je potrebné mať založený vlastný rad dokladov typu bankový výpis a platobný príkaz, viď kap. Ako začať používať skupinu Banka.

Pokiaľ uvedené definície nezadáte vopred, systém vás bude varovať v priebehu zadávania dát. Budete môcť zodpovedajúce definície zaviesť rovno v priebehu zadávania dát (pokiaľ budete mať zodpovedajúce prístupové práva), ale stratíte potom zbytočne čas.

Pretože rady dokladov, účtovné rady dokladov, strediská a vlastné bankové účty patria medzi tzv. chránené objekty, musíte mať pre novo pridané rady a bankové účty správne nastavené prístupové práva, pozri ďalej!

Ďalej je potrebné spomenúť položku Firma. V tejto skupine sú doklady, ktoré majú položku Firma povinnú. Preto, ak na takýchto dokladoch budete chcieť konkrétne firmy zadávať, naplňte si najskôr Adresár firiem. Pokiaľ nechcete na niektoré z uvedených dokladov zadávať konkrétnu existujúcu firmu, nadefinujte si v Adresári akúsi pomocnú fiktívnu firmu a túto pre tento účel môžete používať (takúto si môžete nastaviť napr. aj ako predvypĺňanú).

V účtovnom denníku je povolené mať aj záznamy s nezadanou firmou.

Pokiaľ chcete zadávať aj doklady v cudzích menách, musíte mať naplnený číselník mien (defaultne dodávaný predvyplnený), nastavený aktuálny kurzový lístok a zavedené rady kurzových rozdielov.

Ďalej by ste mali mať zavedenú účtovnú osnovu. Pri všetkých dokladoch, ktoré budete chcieť účtovať, by ste mali skontrolovať, príp. nadefinovať účtovné predkontácie pre jednotlivé účtovné prípady, aby sa neskôr kontovanie realizovalo automaticky a minimalizovala sa tak práca účtovníka.

Je tiež vhodné skontrolovať a príp. upraviť nastavenie všetkých parametrov systému v agende Firemných údajov. Nielen parametrov v sekcii Všeobecné nastavenia, ale i ostatných, keďže môžu významne ovplyvniť správanie systému. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

Ďalej je nutné nastavenie prístupových práv k objektom a predovšetkým k funkciám pre jednotlivé definované roly či pre definované skupiny rolí a pridelenie rolí užívateľom podľa ich právomocí !!!

Na všetkých výstupoch, ktoré budete chcieť tlačiť, by ste mali skontrolovať, či vám vyhovujú prednastavené dodávané tlačové formuláre. Keďže tlačové výstupy sú plne užívateľsky definovateľné, môžete vykonať ich úpravy podľa vlastných požiadaviek, príp. si ich úpravy podľa vlastných požiadaviek objednať v servisných oddeleniach dodávateľa, resp. výrobcu.