Účtovný denník

Agenda účtovného denníka v sebe spája zoznam zaúčtovania dokladov do účtovného denníka usporiadaných z pohľadu časovej postupnosti a všetky funkcie pre prácu s nimi.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Účtovníctvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Účtovníctvo, ak je nastavené Usporiadanie klasické.