Účtovný denník - záložka Zoznam

Seznam zaúčtovaných pohybů omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail. Tu popíšeme iba položku, ktorá sa v záložke Detail nezadáva, ale nastavuje sa priamo tu v záložke Zoznam:

Názov Popis
Auditovaný Informácia o tom, či je daný účtovný pohyb auditovaný. Auditáciu označených záznamov je možné vykonať funkciou Auditácia, zrušenie auditácie funkciou Odauditácia. Auditáciu záznamov je možné vykonať tiež v rámci účtovnej závierky, ktorá umožňuje uskutočniť auditáciu všetkých účtovných pohybov spracovaných účtovnou závierkou.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Do účtovného denníka nie je možné pridávať nové záznamy ručne priamo tu. Účtovné záznamy sa pridávajú automaticky a to:

  • zaúčtovaním účtovných žiadostí
  • alebo priamo z agend zdrojových dokladov pri ich zaúčtovávaní do účtovníctva (vysielanie zdrojových dokladov do účtovníctva), ak sú tieto zaúčtované priamo do denníka (závisí od nastaveného spôsobu účtovania)
Detail / Zoznam F3 Popis zadávaných položiek viď záložka Detail.
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Z důvodu zachování konzistence účetnictví s knihami dokladů, je v žádostech a deníku možno provádět jen opravy účetních položek, které lze zadávat při zaúčtování do deníku ručně. Všetky ďalšie údaje je v prípade potreby nutné opravovať priamo na zdrojových dokladoch, zmeny spôsobia znovuzaúčtovanie. Ak sú takéto opravy nežiaduce, dajú sa zakázať. Detailnejšie viď Opravy a mazanie účtovných záznamov.

Ak má parameter Tlačiť likvidačné listy hodnotu Vždy, môže sa po uložení opraveného záznamu alebo opravených záznamov (pri hromadnej oprave) automaticky ponúknuť tlač likvidačných listov, pokiaľ sú splnené podmienky pre tlač likvidačného listu, viď popis tlače likvidačného listu.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Zaúčtované pohyby nie je možné mazať, pretože účtovný zápis je účtovným obrazom nejakého existujúceho zdrojového dokladu, ktorý bol zaúčtovaný do žiadostí alebo do denníka (tzn. vyslaný do účtovníctva) a pokiaľ taký zdrojový doklad existuje, musí existovať adekvátny účtovný zápis v denníku alebo aspoň v žiadostiach. Detailnejšie viď Opravy a mazanie účtovných záznamov.

Účtovný zápis z denníka "zmizne" jedine vrátením do žiadostí funkciou Späť, alebo opravou dokladu, ktorá spôsobí znovuzaúčtovanie do žiadostí, prípadne ak je zdrojový doklad vymazaný.

Skopírovať F9 Do účtovného denníka nie je možné pridávať priamo, viď popis funkcie Nový, preto nie je možné ani žiadosti kopírovať.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Späť F8 -

Vráti účtovný pohyb späť do žiadostí. Ak je aspoň jeden záznam označený, vykoná vrátenie označených záznamov, v opačnom prípade vráti aktuálny záznam. Vrátiť nie je možné záznam auditovaný.

Pokud vrátíte pohyb, u kterého byly provedeny ručně nějaké změny v párování do saldokontních skupin, pak jeho vrácením do žádostí o toto ručně provedené párování přijdete, tj. pohyb bude při novém zaúčtování do deníku připárován jen v rámci pravidel pro automatické párování dokladů a budete si jej muset opět ručně přepárovat.

Pokiaľ vrátite do žiadostí záznamy, ktoré vznikli rozúčtovaním žiadosti (viď funkciu Rozúčtovať žiadosť), iba samotným vrátením do žiadostí o rozúčtovanie neprídete, tzn. prebehne 1:1.

Do žiadostí môže byť zaúčtovaný pohyb z denníka rovnako vrátený automaticky, pokiaľ došlo na zdrojovom doklade k takej akcii, ktorá vedie k znovuzaúčtovaniu dokladu.

V spodnej časti dialógového okna je k dispozícii funkčné tlačidlo , po jeho stlačení môžete nastaviť, v akom počte transakcií sa má Hromadná oprava zrealizovať. Význam jednotlivých volieb je spoločný pre všetky agendy, v ktorých je táto funkcia k dispozícii a je uvedený v samostatnej kapitole.

Zdrojový doklad

F6

alebo

Shift +F6

-

Zobrazí zdrojový doklad k aktuálnemu účtovnému zápisu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu zdrojových dokladov "cez" agendu Účtovného denníka
  • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu zdrojového dokladu k aktuálnemu účtovnému zápisu a otvorí ju buď "cez" agendu Účtovného denníka alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej dokladovej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná dokladová agenda sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za zdrojový doklad k aktuálnemu účtovnému zápisu.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich dokladov daného typu a pod.).

V agendách zdrojových dokladů je možná i opačná cesta, tj. prohlížení zaúčtování zdrojového dokladu v záložce Zaúčtování s možností přímo z ní vyvolat Účetní deník.

Auditácia Enter(*) -

Ak je aspoň jeden záznam označený, nastaví sa príznak Auditu na všetkých označených záznamoch, v opačnom prípade na aktuálnom zázname.

V prípade, že sú nejaké záznamy označené, je v spodnej časti dialógového okna k dispozícii funkčné tlačidlo , po ktorého stlačení môžete nastaviť, v akom počte transakcií má funkcia prebehnúť. Význam jednotlivých volieb je spoločný pre všetky agendy, v ktorých je táto možnosť k dispozícii a je uvedený v samostatnej kapitole.

Odauditácia Ctrl + Enter - Inverzná funkcia k predošlej, zruší príznak auditu na všetkých označených resp. na aktuálnom zázname.

(*) Ak nie je fókus na inom funkčnom tlačidle

Účtované záznamy sú párované do saldokontných skupín. Párovanie prebieha automaticky pri zaúčtovávaní do denníka podľa popísaného princípu párovania, no v prípade potreby ho užívateľ môže zmeniť. Zobrazenie denníka podľa saldokontných skupín s možnosťou ich úprav je k dispozícii v agende Saldokonto - účtovný denník súvzťažne.

Účtované záznamy sú ďalej nezávisle na párovaní do saldokontných skupín radené do saldokontných skupín podľa zákaziek. Párovanie prebieha automaticky pri zaúčtovávaní do denníka tak, že záznamy s rovnakou zákazkou sa zaradia do rovnakej saldokontnej skupiny. Ak je na strane MD iná zákazka ako na strane D, záznam je uvedený v oboch saldokontných skupinách. Zobrazenie denníka podľa saldokontných skupín podľa zákaziek s možnosťou ich úprav je k dispozícii v agende Saldokonto - účtovný denník súvzťažne podľa zákaziek.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.