Saldokonto - účtovný denník súvzťažne

Agenda účtovného denníka súvzťažne v sebe spája zoznam zaúčtovania dokladov do účtovného denníka usporiadaných z pohľadu saldokonta a všetky funkcie pre prácu s nimi. Ide o účtovný denník podobne ako je v agende Účtovný denník, akurát tu je k dispozícii z pohľadu saldokonta skupinovaného podľa účtovných skupín tvorených na základe zdrojových skupín (tzv. SourceGroups). Párovanie sa program snaží vykonávať automaticky podľa popísaných pravidiel párovania dokladov do saldokontných skupín. Viď ďalej.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Účtovníctvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Účtovníctvo, ak je nastavené Usporiadanie klasické.