Saldokonto - účtovný denník súvzťažne podľa zákaziek

Agenda účtovného denníka súvzťažne podľa zákaziek v sebe spája zoznam zaúčtovania dokladov do účtovného denníka usporiadaných z pohľadu saldokonta a všetky funkcie pre prácu s nimi. Ide o účtovný denník podobne ako v agende Účtovný denník, akurát tu je k dispozícii z pohľadu saldokonta skupinovaného podľa zákaziek. Tento pohľad umožňuje párovať oddelene stranu Má dať a stranu Dal. Viď ďalej.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Účtovníctvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Účtovníctvo, ak je nastavené Usporiadanie klasické.

Agenda je viditeľná LEN, ak je zadaný špeciálny parameter v súbore nexus.cfg. Pripravuje sa na budúce použitie.