Hlavná kniha

Zoznam zaúčtovaných záznamov (tzn. zaúčtovanie dokladov, ktoré boli zaúčtované do denníka rovno po vystavení (majú nastavený spôsob účtovania priamo do denníka) alebo ktoré boli preúčtované do účtovného denníka neskôr z účtovných žiadostí) z pohľadu hlavnej knihy.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Účtovníctvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Účtovníctvo, ak je nastavené Usporiadanie klasické.