Účtovný rozvrh - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu účtu zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému účtu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód účtu

Vlastné označenie účtu. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Teda k dispozícii je v osnove až 6-miestny analytik, pričom je možné používať aj alfanumerické znaky. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie účtu. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)

Na správny chod ďalších funkcií používajúcich číslo účtu, napr. funkcie účtovné výkazy je potrebné dodržiavať správnu syntax, tzn. číslice alebo kombinácie číslic a veľkých písmen bez diakritiky.

Názov účtu Slovný popis účtu. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným účtom ako bližší, vysvetľujúci popis zvoleného účtu, preto by mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Typ účtu

Označenie, o aký typ účtu ide. Položka typu prepínač, v ktorej zvolíte, o aký typ účtu ide:

  • aktívny
  • pasívny
  • výnosový
  • nákladový
  • podrozvahový

Pokiaľ účet svojim charakterom patrí do aktív či pasív, má byť označený ako typ aktívny resp. pasívny, ak je výsledkovým účtom nákladov resp. výnosov, má byť označený ako typ nákladový resp. výnosový. Ako podsúvahové majú byť označené pomocné účty, ktoré nezasahujú do celkovej bilancie. Podsúvahové účty nie sú uvádzané v uzávierkových zostavách, ale je možné nastaviť prevádzanie ich koncových stavov do počiatočných stavov nasledujúceho obdobia. Čo sa týka účtovných reportov, pri niektorých je možné nastaviť, či sa podrozvahové účty majú započítať či nie. (Viac viď popis obmedzenia Započítať i podrozvahové účty pri reporte Náklady a výnosy.)

Položka je k dispozícii aj pri neúplných účtoch a to preto, aby bola korektne nastaviteľná v prípade následných tlačových reportov, v ktorých by sa mohol neúplný účet vyskytnúť. Tzn. v prípade, že si obstarávate nejaké účtovné reporty vrátane účtovných žiadostí (pri ktorých sa môžu neúplné účty vyskytnúť) a účty sa nejako triedia podľa nastavenia typu účtu. Napr. report Prehľad aktív a pasív, vypisovaný aj so zahrnutím účtovných žiadostí.

Typ účtu (výnosový/nákladový) slúži aj na vyčíslenie reálnych výnosov a nákladov v projektovom konaní.

Daňový účet

Označenie, či ide o daňový účet. Položka typu predvoľba, ak je začiarknutá, ide o daňový účet. Toto označenie slúži na rozlíšenie účtov z hľadiska dane z príjmu. Využitie v účtovných výkazoch, príp. tlačových zostavách, kedy napr. účty označené ako daňové, sa započítavajú do daňového hospodárskeho výsledku (zdaniteľné príjmy a odpočítateľné výdaje), naopak účty označené ako nedaňové, neovplyvňujú daňový hospodársky výsledok a podieľajú sa iba na účtovnom hospodárskom výsledku (napr. účet reprezentácie, účet účtovných odpisov DM a pod.). Objasníme na príklade:

Máme účtovú skupinu 68, kde máme zavedený napr. účet 684 na zúčtovanie rezerv ako nedaňový a 689 na zúčtovanie opravných položiek tiež ako nedaňový, zostávajúce ako daňové. Aby sme potom v definícii výkazu nemuseli zoznamom špecifikovať jednotlivé konkrétne účty, môžeme v definícii použiť nasledujúcu syntax:

Mimořádné výnosy daňové=NxGetTurnover("68t")
Mimořádné výnosy účetní=NxGetTurnover("68")

Položka je k dispozícii aj pri neúplných účtoch, z rovnakého dôvodu ako položka Typ účtu, viď popis vyššie.

Krátkodobý účet

Označenie, či ide o krátkodobý účet. Položka typu predvoľba, ak je začiarknutá, ide o krátkodobý účet, v opačnom prípade dlhodobý. Príznak Krátkodobý má podobný význam ako príznak Daňový, tzn. používa sa výhradne v účtovných výkazoch, kde sa pomocou neho od seba odlišujú analytiky jedného syntetického účtu, čo zjednodušuje definíciu výkazu. Objasníme na príklade:

Máme zavedené analytiky účtu 311 nasledovne: 31110, 31120 a 31130 pre krátkodobé pohľadávky, zostávajúce analytiky pre dlhodobé. Aby sme potom v definícii výkazu nemuseli zoznamom špecifikovať jednotlivé konkrétne analytiky, môžeme v definícii použiť nasledujúcu syntax:

Zůstatek krátkodobých účtů 311 = NxGetBalance("311s")
Zůstatek dlouhodobých účtů 311 = NxGetBalance("311ns")

(Syntaxe a použitelné znaky v definici výkazů viz kap. Účetní výkazy - věcný obsah - Syntaxe funkcí.)

Položka je k dispozícii aj pri neúplných účtoch, z rovnakého dôvodu ako položka Typ účtu, viď popis vyššie.

Prenášať koncové stavy

Položka je k dispozícii len pre Typ účtu podsúvahový. Položka je typu predvoľba, ak je začiarknutá, koncové stavy podsúvahového účtu sa prenášajú pri účtovnej uzávierke do počiatočných stavov nového obdobia, čo je možné využiť, pokiaľ sa niektoré druhy aktív alebo pasív evidujú len na podsúvahových účtoch, napr. rozdiel medzi obstarávacou a nominálnou hodnotou kúpenej pohľadávky, majetok v leasingu v starom spôsobe účtovania apod. Koncový stav účtu sa počíta rovnako ako pri aktívnom účte, tzn. začiatočný stav + obrat, zostatok účtu sa vypočíta ako rozdiel koncového stavu účtu na strane MD a D daného účtu.

Majme dva podsúvahové účty: 75111, pri ktorom začiarkneme voľbu Prenášať koncové stavy, a 75112, pri ktorom túto voľbu nezačiarkneme. V účtovnom období 2007 majme obraty podľa tabuľky. Po vykonaní uzávierky obdobia 2007 sa napočítajú počiatočné stavy pre účtovné obdobie 2008:
 

ÚčetPočiatok 2007Obrat MDObrat DZostatok MD-DPočiatok 2008
75111100050000-49900-49900
751120300000+300000

Počiatok účtu 75112 pre rok 2008 je nulový, pretože sme nezačiarkli voľbu Prenášať koncové stavy.

Zahŕňať do nákladov (v bilancii projektového riadenia a účtovných reportoch)

Položky typu predvoľba. Majú význam:

  • pro nákladové a výnosové účty, kdy lze pomocí nich nastavit, zda se má daný účet započítávat při kalkulaci bilance projektu resp. zakázky, obchodního případu v rámci projektového řízení.
  • pre podrozvahové účty, kedy je možné pomocou nich nastaviť, či sa má daný podrozvahový účet započítať v účtovných reportoch medzi náklady či medzi výnosy. (Viac viď popis obmedzenia Započítať i podrozvahové účty pri reporte Náklady a výnosy.)
Zahŕňať do výnosov (v bilancii projektového riadenia a účtovných reportoch)
Neúplný účet

Touto položkou sa dá odlíšiť plnohodnotný analytický účet v účtovnej osnove od účtovných tried, syntetických účtov, účtovných skupín či inak neúplne zadaných analytických účtov. Neúplné účty boli zavedené hlavne kvôli predkontáciám. Pokiaľ definícia predkontácie obsahuje kontáciu účtu, dá sa odkazovať iba na konkrétne existujúce účty v účtovnej osnove. Ak teda v definícii predkontácie chceme zadať iba časť účtu (napr. len účet syntetický s tým, že analytiku si doplní už účtovník sám), musíme si príslušný syntetický účet zaviesť v osnove a označiť ho ako účet neúplný.

Odkaz na neúplný účet je povolený jedine pri účtovných žiadostiach, pri záznamoch účtovného denníka môžu byť iba úplné účty.

Príznak Neúplný účet je možné zadávať iba v novom zázname v účtovnom rozvrhu, v oprave existujúcich záznamov ho už nie je možné meniť, položka nie je prístupná na editáciu, nakoľko takáto zmena nie je žiaduca (na účet už môže byť zaúčtované v účtovnom denníku a zmena na neúplný účet by bola neprípustná). Pokiaľ ste zadali nový ešte nepoužitý účet a príznak Neúplný účet ste nastavili chybne, účet zmažte a zadajte znovu.

Ak je agenda účtovného rozvrhu vyvolaná z miesta programu, v ktorom nie je povolené použitie neúplných účtov, nie je táto položka prístupná ani na zadanie nového záznamu neúplného účtu.

Podľa položky "Neúplný účet" je možné hromadne označovať.

V závislosti od toho, v ktorom mieste programu je účtovníkom rozvrh vyvolaný, zobrazujú sa len úplné účty alebo je možné si zobrazovať všetky, podľa stavu začiarknutia filtračnej položky "Zobraziť aj neúplné účty". V závislosti od jej stavu sa účty aj tlačia.

Ďalšie príklady použitia viď príklady pri položke Analytiky pri DPH indexoch a skladových typoch.

Druh činnosti

Položka typu skrytý zoznam. Umožňuje na účte určiť, či ide o hlavnú alebo vedľajšiu činnosť. Položka má význam pre účtovný výkaz neziskových a príspevkových organizácií, kde je možné za účtom použiť patričné riadiace znaky "a" a "m".

Ak existujú účty vedľajšej činnosti a je na nich nenulový obrat príslušný obrat či počiatok, adekvátne sa ponúkne možnosť tieto účty uzavrieť v účtovnej závierke.

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky okrem príznaku neúplného účtu. Pozor však, ak bol účet už použitý, zmena typu účtu by mohla mať nežiaducí vplyv na už vykonané účtovné záznamy resp. obstarané účtovné výkazy. Rovnako je nutné po oprave parametrov účtov skontrolovať príp. upraviť definície účtovných výkazov.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.