Účtovný rozvrh - záložka Zoznam

Zoznam už nadefinovaných účtov. Aby bolo možné pracovať s účtovníctvom, je potrebné najskôr nadefinovať účtový rozvrh v rámci implementácie systému. Účtový rozvrh nemusíte definovat od začátku, můžete vyjít z defaultně dodávaného vzoru účetní osnovy, kterým se agenda automaticky naplní po výběru typu organizace. Ide o číselník, teda nie je k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať alebo pomocou obmedzovacieho panela, viď ďalej. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

V zozname môžu byť niektoré záznamy graficky zvýraznené, a to:

Príklad zobrazenia neúplného účtu

V zobrazenom zozname je možné zobraziť všetky záznamy alebo si obmedziť ich zobrazenie len podľa niektorých:

  • Obmedzenie podľa úplnosti účtov

V zobrazenom zozname je možné vidieť všetky účty alebo si obmedzovať ich zobrazenie bez neúplných účtov. Na to slúži Obmedzovací panel v číselníkoch v hornej časti záložky zoznam. Pokiaľ začiarknete predvoľbu "Zobraziť aj neúplné účty", uvidíte všetky nadefinované účty v účtovom rozvrhu, v opačnom prípade uvidíte len úplné analytické účty

Obmedzovací panel v číselníkoch na zobrazenie aj neúplných účtov

Posledné použité nastavenie filttra sa pamätá na užívateľa a pri opätovnom otvorení agendy sa predvypĺňa. Platí to ako pre číselník vyvolaný samostatne, tak i pre číselník vyvolaný ako výberový.

Ak je agenda vyvolaná z miest, kde nie sú povolené neúplné účty, filter nie je k dispozícii.

Nasleduje zoznam záznamov vyhovujúcich obmedzeniu zadanému vyššie. Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • podľa čísla účtu
  • podľa názvu účtu

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2 Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.
Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende:

Oprava

Bežná oprava aktuálneho záznamu. Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Hromadná oprava už. položiek

Slúži na hromadnú opravu užívateľských položiek vrát. možnosti vymazania hodnôt (viď mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv). Je k dispozícii len vtedy, ak je nadefinovaná aspoň jedna užívateľsky definovateľná položka k triede Business objektov tejto agendy, ktorá má začiarknutý príznak Hromadná zmena.

Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť, na aké hodnoty a v akom počte transakcií.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Túto funkciu použijete asi najskôr pri inicializácii účtovného rozvrhu, kedy potrebujete zrušiť účty, ktoré nebudete v nasledujúcom účtovnom období používať.

Vymazanie už použitého účtu znamená štandardne iba jeho skrytie pre ďalšie použitie. Tzn. nie je možné zmazať účet, na ktorom sa už uskutočnil nejaký pohyb (už ste naň účtovali) alebo účet so zadaným počiatočným stavom. Taký je možné len skryť. Na skrytý účet nie je možné účtovať nové pohyby (skryté sa neponúka na výber do číselníkových položiek účtov), no účet naďalej v účtovom rozvrhu existuje a zahŕňa sa do výstupných účtovných reportov, tzn. vypisujú sa jeho prípadné obraty a zostatky ako by v účtovom rozvrhu normálne bol. Ak je ale takýto účet výsledkom vyhodnotenia účtovnej predkontácie, predkontácia ho použije. Už existujúce žiadosti vytvorené na takýto účet je možné do denníka zaúčtovať.

Viď tiež Často kladené otázky - Ako sa zadáva ukončenie platnosti účtu?.

Skopírovať F9
Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté F6 Podporuje skrývanie. Ďalej viď vyššie popis v rámci funkcie Vymazať .
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Porovnať Alt+V

Funkcia na porovnanie účtového rozvrhu s aktuálnym vzorom účtovej osnovy pre vybraný typ organizácie a na ručnú aktualizáciu podľa daných vzorov. Funkciu je možné použiť len vtedy, ak už je vybraný typ organizácie. Zároveň nesmú byť v aktuálnej účtovnej osnove duplicitné účty. Ide o chybový stav a výsledky porovnania by neboli správne. Ak duplicitné účty máte a chcete funkciu na porovnanie použiť, musíte ich najskôr vymazať.

Po vyvolaní funkcie prebehne porovnanie a nájdené rozdiely sa zobrazia v okne Porovnanie so vzorom.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.