Ostatné príjmy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu dokladu Ostatného príjmu zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Firma Obsah Rozdelenie platby Rozúčtovanie Ručné párovanie Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov Popis
Doklad Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Celkom bez dane

K dispozícii len vtedy, ak má zmysel ju zobrazovať, tzn. ak ide o doklad vystavený ako daňový a pokiaľ sa na riadkoch dokladu zadávajú aj nenulové sadzby a sumy DPH (tzn. nemá zmysel ju zobrazovať pre niektoré typy obchodu, keďže suma DPH je nulová a pod.)

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu bez dane. Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

DPH K dispozícii za rovnakých podmienok ako predchádzajúca položka "Celkom bez dane" a uvádza celkový súčet DPH.
Celkom V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú čiastku dokladu (s DPH, ak ide o doklad s DPH). Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet.

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov Popis
Rad
DocQueue_ID

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (najjednoduchšie skopírovaním pôvodného s úpravou potrebných údajov a následným vymazaním pôvodného - ak ho, samozrejme, ešte je možné zmazať).

Obdobie
Period_ID
Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Dátum
DocDate$DATE
Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Kontácia
AccPresetDef_ID

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady. Zrealizované predkontovanie je vidieť v záložke Rozúčtovanie, kde možno ešte urobiť prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Firma
Firm_ID

Firma z Adresára firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. V prípade dokladov vystavovaných samostatne sa predvypĺňa firmou nastavenou vo Firemných údajoch (v prípade dokladov vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho), ale je samozrejme možné zadať tiež inú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.).

Okrem firmy ďalej môže byť s ohľadom na nastavenie firemných parametrov a splnenie príslušných podmienok:

Popis
Description

Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako dopĺňajúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam, prostredníctvom predkontácií môže byť využitý neskôr tiež ako popis (či jeho časť) daného dokladu v účtovnom denníku a pod.. Nepovinná položka.

Ďalšie údaje ostatného príjmu
Doplnkové číslo
ExternalNumber
Slúži na zostavenie výkazu KV DPH/KH DPH. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať alebo ju môžete využiť k iným účelom. Viac viď Číslo dokladu pre KV/KH DPH na výstupných dokladoch - Doplnkové číslo. Položka je k dispozícii len vtedy, ak je nastavený parameter Editácia doplnkového čísla na výstupných dokladoch na Áno.
Referencia
VATReportReference
Slúži na zostavenie výkazu KV DPH. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Referencia. Položka k dispozícii len v prípade, ak je viditeľná položka Preferencia výkazu DPH.
Variabilný symbol
VarSymbol
Položka je k dispozícii len vtedy, ak je nastavené, že variabilný symbol na výstupných dokladoch má byť editovateľná položka. Ďalej viď popis parametra Editácia variabilného symbolu na výstupných dokladoch.
Elektronická platba

Určuje, zda má daný doklad sloužit k evidenci elektronické platby. Na novém dokladu není k dispozici k editaci. Nastavuje se automaticky v okamžiku, kdy je doklad připojen jako platba jiného dokladu a to podle nastavení příznaku Elektronická platba na řadě dokladu , v níže je daný doklad OSP či OSV vystaven.

Více vice viz metodická příručka k EET v sekci PDF příručky.

Údaje DPH
DPH
VATDocument

Položka typu predvoľba. Pokiaľ je začiarknutá, bude daný doklad vystavovaný ako daňový, v opačnom prípade bude vystavovaný ako nedaňový (nezamieňajte si s dokladom, na ktorom je sadzba DPH 0% alebo s dokladom na predaj do zahraničia - takýto doklad síce nemá vôbec sadzbu DPH zadávanú, ale do evidencie DPH patrí).

Položka DPH o. i. ovplyvňuje:

 • či sa má doklad zahŕňať do DPH evidencie,
 • či je v hlavičke dokladu k dispozícii položka Dátum plnenia,
 • či je v hlavičke dokladu k dispozícii položka "Spôsob zadania", viď ďalej,
 • či sa v riadkoch dokladu v záložke Obsah zadávajú položky DPH sadzba a DPH index,
 • či sú v hornej časti záložky Detail v paneli definovateľných údajov zobrazované položky "Celkom bez dane" a celkom "DPH",
 • prípadnú aktualizáciu kurzu podľa dátumu plnenia, viď popis parametra Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz

Spôsoby prepočtu súm v cudzej mene na menu lokálnu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene atď. závisí od nastavenia denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Položku už nie je možné meniť, pokiaľ už k dokladu existuje nejaká platba.

Dátum plnenia
VATDate$DATE
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. K dispozícii vtedy, ak ide o doklad vystavovaný ako daňový.
Spôsob zadania
DataEntryKind

Položka umožňuje nastaviť, akým spôsobom si prajete zadávať sumu na danom doklade, tzn. ktoré položky (suma bez dane, daň, suma s daňou) sa v riadkoch zadávajú a ktoré dopočítavajú a ovplyvňuje metódu výpočtu DPH. Viac viď metóda výpočtu DPH zhora/zdola. K dispozícii len pre doklad vystavovaný ako daňový a iba pre niektoré typy obchodu.

Predvypĺňa sa hodnotou naposledy použitou daným užívateľom na jeho poslednom zadanom doklade z tejto agendy.

Zjednodušená faktúra/Fyz.osoba
SimplifiedVATDocument

Položka umožňuje označiť daný doklad ako zjednodušenú faktúru (resp. ako fyzickú osobu). Nijako neovplyvňuje ďalšie údaje dokladu. Viac viď zjednodušená faktúra (fyzická osoba). Položka je k dispozícii len pre doklad vystavovaný ako daňový a iba pre niektoré typy obchodu.

Ak ide o doklad s krajinou priznania DPH = SK, viď ďalej, potom sa pri uložení dokladu kontroluje, či vybraná firma na doklade má v adresári firiem vyplnené DIČ, a pokiaľ nemá a súčasne na doklade nie je začiarknuté zjednodušený daňový doklad (fyzická osoba), zobrazí sa upozornenie, že pravdepodobne ide o fyzickú osobu. Slúži na zostavenie výkazu KV DPH.

Preferencia výkazu DPH
VATReportPreference

Slúži na zostavenie výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje užívateľsky ovplyvniť, do akej sekcie výkazu sa daný doklad premietne, príp. ho z KV DPH/KH DPH vylúčiť. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Preferencia výkazu DPH. Pri OSP/OSV dokladoch sa krajina odpočtu/priznania DPH nezadáva, preto je tu položka k dispozícii vždy bez ohľadu na ďalšie položky OSP/OSV dokladu. (Zrovnaj s dostupnosťou položky pri iných typoch dokladov).

Akékoľvek vyplnenie tejto položky znamená, že zodpovednosť za správne KV DPH/KH DPH má od danej chvíle LEN užívateľ!

Zahraničie/cudzia mena
Tuzemsko/Vývoz

Položka typu prepínač, podľa ktorého nastavenia sa sprístupňuje alebo zneprístupňuje na editáciu druhá položka Krajiny, v ktorej sa potom zadáva kód konkrétnej krajiny.

Táto položka všeobecne určuje, či sa vystavovaný doklad bude správať ako doklad domáci či zahraničný. (Pri zahraničných dokladoch, ktoré sú s DPH, sa nezadávajú všeobecne sadzby DPH (je možné zadať len sadzbu 0%), naopak sa zadávajú indexy DPH, nie sú k dispozícii niektoré položky z hlavičky závislé na nastavení krajiny, nie sú k dispozícii celkové sumy ceny s DPH a DPH a pod.). Ďalej viď popis rovnomennej položky pri jednotlivých typoch obchodov.

Krajina
Country_ID

Či je položka editovateľná, závisí od nastavenia predchádzajúcej položky Tuzemsko/Vývoz:

 • Tuzemsko - v tomto prípade je položka na zadanie kódu krajiny predvyplnená kódom lokálnej krajiny nastavenej vo Firemných údajoch a nie je ju možné editovať (nemá to význam)
 • Vývoz - v tomto prípade sa položka na zadanie kódu krajiny sprístupní na editáciu a zadáte do nej kód ľubovoľnej krajiny z číselníka krajín (okrem krajiny lokálnej). (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)
Mena
Currency_ID

Mena, v ktorej je daný doklad vystavovaný. Či je položka editovateľná a ako sa predvypĺňa, závisí od viacerých skutočností: od toho, akým spôsobom sa doklad vystavuje (napr. či podľa nejakého iného dokladu a pod.) atď.

Predvypĺňa sa nasledovne:

 • prednostne menou z importovaného dokladu, ak ide o procesnú tvorbu dokladu, v rámci ktorej sa mena, čoby hlavičkový údaj, má preberať,
 • alebo menou nastavenou pre firmu zadanú v hlavičke dokladu (ak má daná firma túto svoju preferovanú menu nastavenú), alebo lokálnou menou v opačnom prípade,
 • alebo po zadaní krajiny do hlavičky dokladu menou danej krajiny, ak firma zadaná v hlavičke nemá nastavenú vlastnú preferovanú menu.

  Po zmene firmy resp. krajiny určenia sa môže zmeniť aj mena. Platí:

  • po zmene firmy sa vyvolá znovu predvyplnenie meny menou nastavenou pre firmu, ale IBA vtedy, ak ju táto má nastavenú a ak vystavovaný doklad zatiaľ nemá žiadny riadok alebo neexistujú iné skutočnosti, ktoré už znemožňujú menu zmeniť, viď ďalej (v opačnom prípade sa mena na doklade nijako nezmení)
  • po zmene krajiny sa vyvolá znovu predvyplnenie meny menou danej krajiny, ale IBA vtedy, ak firma v hlavičke nemá preferovanú menu nastavenú a ak vystavovaný doklad zatiaľ nemá žiadny riadok alebo neexistujú iné skutočnosti, ktoré už znemožňujú menu zmeniť, viď ďalej (v opačnom prípade sa mena na doklade nijako nezmení)

Zadaná mena nijako neovplyvňuje to, či sa na doklade bude zadávať DPH sadzba a DPH index alebo nie. Takže môžete vystaviť aj doklad v cudzej mene s DPH (samozrejme ak je položka DPH začiarknutá a ak je zadaná lokálna krajina, viď vyššie).
Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V ABRA Gold voľba cudzej meny špecifikovala, či ide o zahraničný doklad, ktorý bude vystavovaný bez DPH.

Ak je zadaná mena iná ako lokálna, sprístupní sa položka a funkčné tlačidlo na zadanie kurzu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Načítaj - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu).
 • Ulož kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu). Použijete vtedy, pokiaľ nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a chcete, aby sa súčasne uložil aj do kurzového lístka.
 • Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok

Po zadaní cudzej meny sa kurz predvyplní. V tomto prípade predvypĺňaný kurz závisí od stavu firemného parametra Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz a Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz. Predvyplnený kurz je možné zmeniť. Po zmene dátumov v hlavičke dokladu sa opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu s ohľadom na nastavenie spomenutých parametrov. Je-li parametr Při kopii dokladu přebírat datum a období nastaven na Ano a jedná-li se o kopii dokladu podle jiného dokladu, kurz se, stejně jako datumy, přebere z kopírovaného dokladu.

Dodatočná oprava meny na inú nespôsobí prepočet súm na už zadaných riadkoch kurzom, sumy zostanú číselne rovnaké, akurát budú v inej mene. Ďalej viď Doklady v cudzej mene - zmena meny.

Menu už nie je možné meniť, pokiaľ bol doklad zaplatený. Platby môžu byť totiž vykonané v inej mene, a preto sa na dokladoch platby o. i. zapamätáva "suma platby" v mene dokladu. Pokiaľ by sa mena dokladu spätne zmenila, sumy platby by boli chybne. To isté platí pre zúčtovanie zálohy, nakoľko uskutočnené zúčtovanie je platbou dokladu.

Kurz
(RefCurrency_ID.Code)
(LocalRefCurrency_ID)
Prepne na subzáložku Obsah.

Zostávajúce položky, ktoré sú k dispozícii v hlavičkách faktúr vydaných, ako Vlastný účet, Konštantný symbol, Spôsob dopravy, Spôsob úhrady tu k dispozícii nie sú, keďže účelom tejto agendy nie je nahrádzať agendu Faktúr vydaných. Rovnako tu nie sú položky na zadanie radu dodacieho listu a nastavenie zliav, pretože ako bolo povedané v úvodnej kapitole, tieto nemajú pre doklad OSP význam.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných riadkov (na začiatku prázdny).

Ako bolo povedané v úvodnej kapitole, na dokladoch ostatných príjmov sa zadávajú riadky podobne ako na výdajových dokladoch, teda nedá sa všeobecne voliť z rôznych typov riadkov, ako to je je napr. pri faktúrach vydaných. Položky zadávané v riadkoch tohto dokladu:

Názov Popis
%DPH

Sadzba DPH pre daný riadok dokladu. Položka môže byť k dispozícii len vtedy, ak ide o doklad vystavovaný ako daňový.

Ako bolo povedané v popise daňových/nedaňových dokladov, pokiaľ pre zvolený typ obchodu nemajú DPH indexy význam, na daný doklad sa nezadávajú, aj keď je vystavovaný ako daňový.

DPH sadzbu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka sadzieb DPH. Aké sadzby sa ponúkajú, závisí na zadanej krajne priznania/odpočtu DPH a zvolenom type obchodu zvolenom v dialógu Type obchodu. Pokiaľ ide o doklad, na ktorom dialóg Typ obchodu nie je k dispozícii, potom záleží na zadanom prepínači Domáca krajina/Vývoz resp. Dovoz.

DPHIndex

Index DPH, pomocou ktorého je daný riadok daného dokladu premietnutý do DPH priznania. Položka môže byť k dispozícii len vtedy, ak ide o doklad vystavovaný ako daňový.

Ako bolo povedané v popise daňových/nedaňových dokladov, pokiaľ pre zvolený typ obchodu nemajú DPH indexy význam, na daný doklad sa nezadávajú, aj keď je vystavovaný ako daňový.

Jedine doklady so zadanými DPH indexmi sa môžu premietnuť do DPH priznaní pre príslušnú krajinu priznania resp. odpočtu DPH zadanú v hlavičke takéhoto dokladu. Akým spôsobom sa daný doklad premietne, závisí od zadaných DPH indexov a od definícií pre DPH priznanie.

DPH index zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka DPH Indexov. Vo všeobecnosti platí, že aké DPH indexy sa ponúkajú, závisí od zadanej DPH sadzby a typu dokladu z hľadiska toho, či ide o príjem/výdaj, či ide o doklad Vnútroštátny alebo Do/z iného štátu EÚ alebo Mimo EÚ, či ide o inverzný doklad resp. záporný riadok na doklade, či ide o prípad odpočtu DPH v režime reverse charge či pri dovoze mimo EÚ atď. DPH indexy sa môžu predvyplniť automaticky. Viď Ponúkanie a predvypĺňanie DPH sadzieb a indexov.

Bez dane, DPH, Celkom

Suma bez DPH, suma DPH a suma celková. Ktoré z nich sa zadávajú a ktorá sa dopočítava, závisí od nastavenia položky Spôsob zadania v hlavičke dokladu.

Suma bez DPH, Celkom a suma DPH nie je možné meniť, pokiaľ je zadané časové rozlíšenie. Funkcie časového rozlíšenia sú k dispozícii len vtedy, pokiaľ rola užívateľa má povolené privilégium Časové rozlíšenie dokladov. Pre prípadnú zmenu sumy je nutné najprv zmazať nastavenie časového rozlíšenia na tomto konkrétnom riadku a po zmene sumy ho znovu zadať.

Typ p.

Typ príjmu. Možnosť využitia v účtovných predkontáciách. Typ príjmu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Typov príjmov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí na stave parametra Používanie typu príjmu vo Firemných údajoch. Každopádne odporúčame ju využívať, keďže vďaka nej je možné napr. pomocou jednej predkontácie riešiť predkontovanie rôznych typov príjmov až na analytické účty.

Defaultne dodávané predkontácie sú nastavené tak, aby dokázali položku Typ príjmov využiť (resp. defaultne dodávané hodnoty v číselníku Typov príjmov).

Predvypĺňa sa Typom príjmu zadaným v subzáložke Predvyplnenie agendy Rady dokladov.

Text K dispozícii na zadanie ľubovoľného textu.
Stredisko

Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko.

Povinná položka. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Stredisko sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), na urýchlenie zadávania sa pri novom riadku stredisko predvypĺňa zadaným strediskom z predchádzajúceho riadka.

Zákazka

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Zákazka sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), pre urýchlenie zadávania sa pri novom riadku zákazka predvypĺňa zadanou zákazkou z predchádzajúceho riadka.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
 • Časové rozlíšenie - Na vytvorenie časového rozlíšenia k aktuálnemu riadku, podpora pre účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov. Funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ rola užívateľa má povolené privilégium Časové rozlíšenie dokladov.

Lišta na zadanie centového vyrovnania

Pod lištou navigátora je ešte k dispozícii položka

Centové vyrovnanie (zaokrúhlenie)

Ako bolo povedané v úvodnej kapitole, na ostatný príjem sa nevzťahuje automatické zaokrúhlenie podľa nastavenia zaokrúhľovania DPH a celkových častí príjmových dokladov vo Firemných údajoch. Proto pokud je třeba doklad nějak zaokrouhlit, např. na celá eura apod., můžete zde zadat odpovídající haléřové vyrovnání.

Centové vyrovnanie je zvláštny typ riadka z hľadiska účtovania (riadok typu zaokrúhlenie) a je teda možné nastaviť samostatnú predkontáciu pre zaokrúhlenie.

Panel užívateľsky definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel užívateľsky definovateľných formulárov.

Subzáložka Rozdelenie platby

Subzáložka je k dispozícii len pre doklady bez DPH, viď položka "DPH" v hlavičke dokladu (keďže jedine tie je možné použiť ako platbu iného dokladu.)

Význam tejto záložky a pravidlá pre jej použitie sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Rozdelenie platby - všeobecne.

Subzáložka Rozúčtovanie

Subzáložka je k dispozícii len v editačnom režime, ak editujeme doklad, ktorý sa má účtovať (tzn. pamätá si odkaz na účtovný rad nesúhrnný resp. súhrnný).

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Rozúčtovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Ručné párovanie

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si a prípadne aj ručne zadávať väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a bola podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadná oprava riadkov -

Slúži na hromadnú opravu užívateľských riadkových položiek vrát. možnosti vymazania hodnôt (viď mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv). Je k dispozícii iba v editačnom režime a len vtedy, ak sú nadefinované nejaké užívateľsky definovateľné položky k triede Business objektov riadkov tejto agendy. (Business objektov zodpovedajúcich riadkom tohto dokladu).

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených riadkoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť a na aké hodnoty.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).