Účtovné predkontácie - záložka Detail

Či je daná kontácia zobrazená resp. editovaná v záložke Detail platná pre všetky rady daného typu dokladu alebo pre konkrétny rad a pre ktorý, záleží na aktuálnom nastavení v obmedzovacej lište v záložke Zoznam.

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnej predkontácii zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každej predkontácii sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Predkontovanie Rozúčtovanie Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej je v hornej časti záložky Detail ku každej mene možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód Skratka označujúca definície predkontácie. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie predkontácie napr. v editácii dokladov. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Preto by mala byť unikátna v rámci danej skupiny predkontácií, uľahčí vám to orientáciu.
Názov predkontácie Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou predkontáciou ako bližší, vysvetľujúci popis zvolenej predkontácie, preto by mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Základná predkontácia

V rámci každej skupiny môže byť jedna predkontácia označená ako základná. Tá sa využíva nasledovným spôsobom:

 • Není-li na dokladu vybrána předkontace, pak se automaticky použije základní, viz Pravidla pro výběr předkontace na doklad.
 • Základná predkontácia sa ďalej využíva v reťazci vyhodnocovania predkontácií. Objasníme na príklade:

  Pre typ dokladu FV-faktúry vydané máme predkontácie bez ohľadu na rad na predaj tovaru A s označením "Predaj - tovar A", a predaj tovaru B s označením "Predaj - tovar B". Obe budú dopĺňať účty s konkrétnou analytikou tržbového účtu pre predaj tovaru A, resp. B. Ďalej si nadefinujeme kontáciu pre jednoduchosť s názvom napr. "Základ" a označíme ju ako základnú s tým, že bude dopĺňať tržbový účet bez analytík. Pokiaľ teda nebude doplnený účet z jednej z konkrétnych kontácií, bude vyhodnotená základná a účet doplnený z nej.

Typ dokladu Informatívna needitovateľná položka. Zobrazuje typ dokladu, ku ktorému patrí aktuálna predkontácia.
Rad dokladov Informatívna needitovateľná položka. Zobrazuje rad dokladov, pre ktorý platí aktuálna predkontácia.

Subzáložka Predkontovania

Pomocou predkontácií je možné predvyplniť automaticky hodnoty týchto položiek účtovného denníka (resp. účtovných žiadostí):

 • Text
 • Účet pre strany MD a D
 • Stredisko pre strany MD a D
 • Zákazka pre strany MD a D
 • Obchodný prípad pre strany MD a D
 • Projekt pre strany MD a D

Pre každý typ dokladu sa dá definovať ľubovoľné množstvo predkontácií bez konkrétneho určenia radu dokladov, pre ktorý majú platiť (nazveme ich skupina kontácií bez ohľadu na rad) a ďalej pre každý rad dokladov daného typu ľubovoľné množstvo kontácií platných len pre tento rad (nazveme ich skupina kontácií pre rad).

Subzáložka Predkontovania obsahuje:

Zoznam riadkov predkontovania

Ďalej má každá predkontácia jeden alebo viac riadkov obsahujúcich vlastnú definíciu (predpis) predkontácie, podľa ktorej predkontovanie konkrétneho účtovného zápisu potom prebieha, ak je daná kontácia na doklad aplikovaná. Ide o prvok editovateľný zoznam na nastavenie vlastného obsahu tabuľky. Zadávané položky:

Výrazový riadok

Určuje, či definície na vyhodnotenie položiek, ktoré zo seba predkontácie môžu produkovať (text, účet, stredisko, zákazka, obch. prípad a projekt MD a D) sú zadané ako konkrétne hodnoty alebo ako výrazy:

 • Nevýrazový riadok

  Do spomenutých položiek sa vyberá z príslušných číselníkov:

  • Účet - zadáte číslo účtu z definovaného účtového rozvrhu. Do predkontácií je možné samozrejme používať aj neúplné účty.
  • Stredisko - zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk.
  • Zákazka - zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek.
  • Obchodný prípad - zadáte kód obchodného prípadu alebo vyberiete z číselníka obchodných prípadov.
  • Projekt - zadáte kód projektu alebo vyberiete z číselníka projektov.
  • Text - Do položky text sa potom píše požadovaný text bez úvodzoviek!
    
 • Výrazový riadok

  Do jednotlivých položiek sa zadávajú výrazy, ktoré sa postupne vyhodnocujú a podľa výsledkov výrazov sa potom jednotlivé položky účtovného zápisu podľa definície predkontácie predvyplnia. V týchto výrazoch je povolená rovnaká syntax ako v položke Podmienka, viď ďalej. Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta z objektov dostupných v danom mieste, viď editor výrazov.

  Výsledkem výrazů v položkách středisko, zakázka, obchodní případ, projekt a účet musí být ID (interní identifikátor) požadovaného střediska, zakázky, obch. případu, projektu resp. účtu, viz příklad dále!

  Informácie o výrazovosti riadka platia pre celý riadok!

Takže na jednom riadku nie je možné kombinovať zadanie výrazu do jednej položky a hodnoty z číselníka do inej. V prípade potreby takejto predkontácie nadefinujte riadky dva. Objasníme na príklade:

Chceme, aby predkontácia doplnila riadkom typu základ stredisko podľa stredísk zadaných na riadkoch dokladu a účet, aby bol doplnený konkrétnou hodnotou 31102. Predkontácia potom bude mať aspoň dva riadky, ktoré môžu vyzerať nasledovne:

Výraz.r.VýnimkaTyp r.PodmienkaPokračovaťÚčet MDStredisko MD
ÁnoNieZákladÁnoDivision_ID
NieNieZákladNie31102

Ďalej uvedieme príklad správnej syntaxe v riadku výrazovom a nevýrazovom:

Chceme, aby výsledkom predkontácie bol účet 31100 a text: Predaj SW. Stredisko a zákazka budú v nevýrazovom riadku zadané hodnotou (vybratou z číselníka), vo výrazovom riadku sa budú čerpať z jednotlivých riadkov dokladov. Príklad správnej syntaxe ukazuje nasledujúca tabuľka:

Výraz.r.ÚčetStrediskoZákazkaText
Nie31100100Projekt PPredaj SW
ÁnoNxAccountID('311')Division_IDBusOrder_ID'Predaj SW'

V nevýrazovom riadku je už vybraný konkrétny účet z číselníka a požadovaný text nie je v úvodzovkách. Stredisko a zákazka sa rovnako vyberú z číselníka a predvyplnia sa pre všetky riadky dokladu bez ohľadu na to, ktoré stredisko a zákazka sú na samotných riadkoch dokladu zadané.

Vo výrazovom riadku je v položke účet výraz, ktorý musí vracať ID (interný identifikátor) požadovaného účtu. Na to je určená funkcia NxAccountID(<Value>), ktorá dohľadá v účtovnej osnove prvý účet začínajúci zadaným reťazcom (v našom prípade reťazcom 311) a vráti jeho interný identifikátor. Pokiaľ máte v účtovnom rozvrhu zavedený priamo účet 311 (ako neúplný účet), tak účet 31100 a následne ďalšie analytiky ako napr. 31110, 31120 atď., tak predkontácia doplní neúplný účet 311. Pokiaľ by ste ho nemali zavedený, tak ako prvý nájdený pre zadaný reťazec doplní 31100. V položke Text tiež musí byť výraz, teda text musí byť uvedený v úvodzovkách. V položke Stredisko je dátová položka objektu "riadky daného dokladu" a to položka, v ktorej je uložené ID strediska zadaného na riadku dokladu. Potom výsledkom predkontácie bude pre každý riadok také stredisko, ktoré na ňom bolo zadané. Pre Zákazku (resp. Obchodný prípad či Projekt) platí to isté.

V prípade účtovania dokladov, ktoré sú viazané na iné doklady, napr. platby, sa niektoré hodnoty, napr. stredisko, zákazka atď., získavajú zo zdrojového (tzn. plateného) dokladu. Nadviazanie položky zo zdrojového dokladu je nutné vykonať prostredníctvom znaku @ (tzv. zavináčová konvencia). Tzn. pokiaľ je nutné vykonať odkaz na objekt univerzálneho typu (tzn. na objekt, ktorý môže obsahovať viacero typov objektov), tak sa použije znak @. Pokiaľ je odkaz na objekt konkrétneho typu (tzn. na objekt, ktorý môže obsahovať len jeden typ objektu), tak znak @ nie je potrebný. V druhom prípade sa naviac používať znak @ neodporúča, pretože vyhodnotenie výrazu trvá dlhšie.

Majme vystavený doklad ZLP, ktorý má na riadku uvedené stredisko. Tento Zálohový list prijatý budeme platiť Pokladničným výdajom (PV) a tento pokladničný výdaj budeme rozúčtovávať. Príklad správnej syntaxe pre položku stredisko na predkontácii PV je nasledujúce:

Výraz.r. Stredisko
Áno Row_ID.@Division_ID

Výraz na získanie účtu môže byť konštruovaný aj s odkazmi na účty definované priamo ku konkrétnemu záznamu (napr. účet zadaný priamo v definícii použitého radu dokladov či účet zadaný v definícii použitého skladu), alebo na analytiky definované priamo ku konkrétnemu záznamu (napr. analytiky zadané priamo v definícii skladového typu, typu príjmu, typu výdaja). Příklady viz popis položek Účet resp. Analytika uvedených agend.

Výnimka Označenie, či je daný riadok kontácie výnimkou alebo nie (ak nie je výnimkou, hovoríme, že ide o tzv. pravidlo). Toto rozlíšenie sa používa pri vyhodnocovaní predkontácií (výnimky majú pri vyhodnocovaní prednosť).
Typ riadka

Položka, ktorá určuje, pre ktorý typ riadkov z dokladu platí tento riadok kontácie. Typy riadkov v definícii predkontácií môžu byť rôzne, podľa typu dokladu, ku ktorému kontácie patria. Tieto typy riadkov sú na dokladoch dané programom automaticky, nie je možné ich nejako užívateľsky ovplyvňovať, no dajú sa tak s výhodou využívať práve na definície predkontácií pre rôzne typy riadkov daného typu dokladu.

Nezaměňujte, prosím, typ řádku z hlediska předkontací s typem řádků zadávaných v obsahu dokladů.

Príklady možných typov riadkov z hľadiska účtovania:

 • Základ - Tento typ se vyskytne u všech dokladů, které lze zadávat i jako daňové. Ide o sumu zadanú ako základ DPH. (Ak je takýto doklad zadaný bez DPH, riadok so sumou na ňom zadanou je rovnako typu Základ.)

  Takže jeden riadok faktúry vydanej zadaný ako riadok s čiastkou 1000,-Sk a s DPH 22% pôjde do účtovníctva dvomi riadkami: jedným so sumou 1000,-Sk typu Základ a druhým so sumou 220,-Sk typu Daň (viď ďalej).

 • Daň - Tento typ bude mať riadok, ktorý je sumou DPH (viď popis typu Základ).
 • Zaokrúhlenie - tento typ prichádza do úvahy pri výstupných dokladoch, pri ktorých je možnosť nejakým spôsobom zaokrúhliť celkové sumy dokladu a pri ktorých bola použitá metóda výpočtu DPH zdola (napr. Faktúry vydané). Ďalej viď popis Zaokrúhľovanie na výstupných dokladoch. Ďalej sa môže vyskytnúť na prijatých dokladoch (napr. Faktúry prijaté), viď položku Zaokrúhlenie v záložke Obsah daných dokladov.
 • Zdanené zaokrúhlenie - tento typ prichádza do úvahy pri výstupných dokladoch, pri ktorých je možnosť nejakým spôsobom zaokrúhliť celkové sumy dokladu a pri ktorých bola použitá metóda výpočtu DPH zhora (napr. Faktúry vydané).
 • Záloha - U dokladů, u nichž přichází v úvahu zúčtování nezdaněné zálohy (např. Faktury vydané, Faktury přijaté, Ostatní příjmy, Daňové zálohové listy apod.). Pri týchto dokladoch je to preto, že zúčtovanie nezdanenej zálohy sa neúčtuje samostatne, ale účtuje sa spoločne s dokladom, do ktorého bolo zúčtované. Takže zvolením typu Záloha si môžete nadefinovať riadok predkontácie na zaúčtovanie sumy zálohy zúčtovanej do daného dokladu. (Tento typ je tiež priamo na dokladoch zálohové listy, ale tu nemá význam, keďže predpis zálohových listov sa neúčtuje a zúčtovanie sa účtuje ako súčasť dokladu, do ktorého bola suma zálohy zúčtovaná).
 • Zdaněná záloha - U dokladů, u nichž přichází v úvahu zúčtování zdaněné zálohy (např. Faktury vydané, Faktury přijaté). Pri týchto dokladoch je to preto, že zúčtovanie zdanenej zálohy sa neúčtuje samostatne, ale účtuje sa spoločne s dokladom, do ktorého bolo zúčtované. Takže zvolením typu Zdanená záloha si môžete nadefinovať riadok predkontácie na zaúčtovanie sumy zdanenej zálohy zúčtovanej do daného dokladu.
 • Platba - Tento typ je pri dokladoch, ktoré môžu byť platbou iného dokladu (takže pokladničných dokladoch, tzn. Pokladničných príjmoch, Pokladničných výdajoch, ďalej Bankových výpisoch, dokladoch Vzájomných zápočtov, Ostatných príjmov a Ostatných výdajov a pod.). Pokiaľ je doklad zadaný ako platba iného dokladu, majú jeho riadky automaticky pridelený typ "Platba". Pokud doklad není vystaven jako platba (tedy typ řádku je např. Základ) a pak je dodatečně svázán s předpisem jakožto jeho platba (např. připojen jako platba k faktuře), automaticky dojde ke změně typu řádku z typu Základ na typ Platba a tím i k přeúčtování dokladu. Doklady kurzových rozdielov a Zálohové listy sa tiež vyhodnocujú ako platby hradiace daný predpis, ale nemajú typ riadka Platba, ale špeciálne typy Zisk/Strata, resp. Záloha.

  V predkontáciách platieb predpisov môžete s výhodou využiť vlastnosť IsProfit, ktorá je k dispozícii pri všetkých objektoch dokladov, ktoré sa dajú platiť. Táto vlastnosť vracia True, pokiaľ je daný doklad pre firmu výnosom. (Napr. kladná FV vracia True. Záporná FV vracia False.) Podľa hodnoty danej vlastnosti potom môžete variantne na stranu MD resp. D zaúčtovania platby dopĺňať účty podľa príslušnej strany MD resp. D predpisu s ohľadom na to, či ide o preplatok, záporný doklad apod. Napr. nasledovne:

  Vstupní doklady (FP, DP účtovaný minusem), platící částky jsou v účetnictví vždy kladné:

  • a) platba přes pokladní výdej - účet se vezme ze strany D placeného dokladu a dá se na MD platícího dokladu
  • b) platba přes pokladní příjem - účet se vezme ze strany D placeného dokladu a dá se na D platícího dokladu

  Výstupní doklady (FV, DV účtovaný minusem), platící částky jsou v účetnictví vždy kladné.:

  • a) platba přes pokladní výdej - účet se vezme z MD placeného dokladu a dá se na MD platícího dokladu
  • b) platba přes pokladní příjem - účet se vezme z MD placeného dokladu a dá se na D platícího dokladu

  Údaje do predkontácií pre riadky typu Platba sa typicky čerpajú na jednej strane z údajov bankového účtu, na druhej strane zo zaúčtovania príslušného dokladu platby. Objasníme na príklade:

 • V tabuľke je uvedená časť predkontácie bankového výpisu. Prvý riadok typu Platba sa použije, pokiaľ riadok bankového výpisu platí nejaký doklad a plateným dokladom je zálohový list vydaný (doklad typu 10). Na účet MD predkontuje účet z definície bankového výpisu. Na účet D sa predkontuje konkrétny účet, ktorý má užívateľ zavedený pre zálohy 32405. Druhá predkontácia sa použije, pokiaľ podmienka z predchádzajúceho riadka nie je splnená, tzn. plateným dokladom nie je zálohový list. Na účet MD sa predkontuje účet z definície bankového výpisu. Na účet D sa predkontuje účet zo zaúčtovania plateného dokladu zo strany MD alebo D podľa toho, či ide o doklad charakteru príjem alebo výdaj.

  Výrazový riadok Typ r. Podmienka Pokračovať
  Účet MD
  Účet D
  Áno Platba PDocumentType='10' Áno
  Document_ID.@Parent_ID.BankAccount_ID.Account_ID
  NxAccountID('32405')
   
  Áno Platba Document_ID.@Credit Áno
  Document_ID.@Parent_ID.BankAccount_ID.Account_ID
  IF(@PDocument_ID.@IsProfit,NxGetDebitAccountID(PDocumentType,PDocument_ID),NxGetCreditAccountID(PDocumentType,PDocument_ID))

S dokladmi PPM - podklady pre žiadosti o platobné príkazy sa zachádza rovnako ako s platbami. Tzn. pokiaľ je riadok bankového výpisu platbou príkazu z miezd a spári sa s príslušným dokladom PPM z miezd, z hľadiska predkontácií pôjde tiež o riadok typu Platba. O dokladoch PPM sa však neúčtuje, preto sa údaje pre predkontovanie riadka takejto platby na bankovom výpise čerpajú priamo z pomocných položiek evidovaných na doklade PPM, viď položky Základný druh, Stredisko, Zákazka, Obchodný prípad a Rozlišovací reťazec v záložke Detail dokladu PPM. Objasníme na príklade:

V tabuľke je uvedená časť predkontácie bankového výpisu. Prvý riadok typu Platba sa použije, pokiaľ riadok bankového výpisu platí nejaký doklad a plateným dokladom je PPM (doklad typu 47) a súčasne PPM doklad vznikol na základe definície platby so základným druhom = Zdravotné poistenie (BaseType = 1), viď položka Základný druh platby miezd v doklade PPM. Na účet MD sa predkontuje účet 336. Účet D sa predkontuje účet z definície bankového výpisu.

Druhý riadok sa použije, pokiaľ platený PPM doklad vznikol na základe definície platby so základným druhom = Mzda (BaseType = 0) a v definícii druhu platby je povedané, že nejde o spoločníka (viď položka Rozlišovací reťazec v doklade PPM). Na účet MD sa predkontuje účet 366.

Tretí riadok predkontácie sa použije, ak ide o spoločníka. Na účet MD sa predkontuje účet 331.

Výrazový riadok Typ r. Podmienka
Účet MD
Účet D
Áno Platba (PDocumentType='47') and (PDocument_ID.@BaseType = 1)
NxAccountID('336')
Parent_ID.BankAccount_ID.Account_ID
 
Áno Platba (PDocumentType='47') and (PDocument_ID.@BaseType = 0) and (NxPos('Spol',PDocument_ID.@Flag) <> 0)
NxAccountID('366')
Parent_ID.BankAccount_ID.Account_ID
 
Áno Platba (PDocumentType='47') and (PDocument_ID.@BaseType = 0) and (NxPos('Spol',PDocument_ID.@Flag) = 0)
NxAccountID('331')
Parent_ID.BankAccount_ID.Account_ID
 • Bez predpisu - Pri dokladoch Bankových výpisov. Voľbou Bez predpisu si môžete nadefinovať riadok predkontácie na zaúčtovanie riadka bankového výpisu, ktorý nemá určený predpis platby.
 • Clo - U dokladů JSD pro definici předkontace pro zaúčtování cla
 • Spotřební daň - U dokladů JSD pro definici předkontace pro zaúčtování spotřební daně
 • Dovozní přirážka - U dokladů JSD pro definici předkontace pro zaúčtování dovozní přirážky
 • Zisk - Pri dokladoch Kurzových rozdielov. Kurzové rozdiely sa generujú pre zisky aj straty do jedného radu a či ide o zisk alebo stratu je dané práve typom riadka. Takže voľbou typu Zisk si môžete nadefinovať predkontáciu na zaúčtovanie kurzového zisku.
 • Ztráta - U dokladů kurzových rozdílů. Takže voľbou typu Strata si môžete nadefinovať predkontáciu na zaúčtovanie kurzovej straty.
 • Aktivní - U dokladů Závěrkových kurzových rozdílů, Kurzových rozdílů bankovních účtů, Kurzových rozdílů pokladen. Voľbou typu Aktívny si môžete nadefinovať riadok predkontácie na zaúčtovanie aktívneho kurzového rozdielu.
 • Pasivní - U dokladů Závěrkových kurzových rozdílů, kurzových rozdílů bankovních účtů, kurzové rozdíly pokladen. Voľbou typu Pasívny si môžete nadefinovať riadok predkontácie na zaúčtovanie pasívneho kurzového rozdielu.
 • Riadok - Pri Interných dokladoch a pri všetkých skladových dokladoch (Príjemky, Dodacie listy, ...), okrem skladových výrobných dokladov.
 • Skladový pohyb - Pri skladových výrobných dokladoch. Tzn. Výdaj materiálu do výroby, Vrátenie materiálu z výroby, Príjem hotových výrobkov. Touto voľbou si nadefinujete predkontáciu pre pohyb skladového charakteru, patria sem teda účty podobné ako pri štandardných skladových dokladoch.
 • Nedokončená výroba - Pri skladových výrobných dokladoch. Touto voľbou si nadefinujete predkontáciu pre zaúčtovanie pohybu nedokončenej výroby, Sem teda patria účty na evidenciu nedokončenej výroby, zmeny stavu nedokončenej výroby. Použije sa jedine, pokiaľ máte nastavené účtovanie o nedokončenej výrobe (viď parameter Nedokončená výroba). Viď tiež kap. Účtovanie o výrobe a súvisiacich dokladoch.
 • Práca a Materiál - len pri dokladoch Kooperácie na účtovanie o nedokončenej výrobe. Viď tiež kap. Účtovanie o výrobe a súvisiacich dokladoch.
 • Mzdy (+réžia) - len pri dokladoch Súhrnné pracovné lístky na účtovanie o nedokončenej výrobe.
 • Priznanie DPH - Len pri dokladoch reverse charge.
 • Odpočet DPH - Len pri dokladoch reverse charge.
 • Zaúčtovanie uzávierky - Len pri dokladoch Mzdovej uzávierky.
 • Zaradenie daň. - U dokladů Zařazení majetku. Teda voľbou typu Zaradenie daň. si môžete nadefinovať riadok predkontácie na zaúčtovanie vstupnej daňovej ceny majetku.
 • Zaradenie nadl. - Pri dokladoch Zaradenie majetku. Teda voľbou typu Zaradenie nadl. si môžete nadefinovať riadok predkontácie na zaúčtovanie nadlimitnej zložky (rozdielu vstupnej daňovej ceny a vstupnej účtovnej ceny) pri zaradení majetku.
 • Daňový odpis - Tento typ sa vyskytuje pri dokladoch Odpisy majetku. Teda voľbou typu Daňový odpis si môžete nadefinovať riadok predkontácie na zaúčtovanie daňového odpisu.
 • Nadlimitná zložka - Pri dokladoch Odpisy majetku. Teda voľbou typu Nadlimitná zložka si môžete nadefinovať riadok predkontácie na zaúčtovanie nadlimitnej zložky odpisu.
 • Vyradenie daň. - Pri dokladoch Vyradenie majetku. Voľbou typu Vyradenie daňové si môžete nadefinovať riadok predkontácie na zaúčtovanie daňovej zostatkovej ceny pri vyradení majetku.
 • Vyradenie nadl. - Pri dokladoch Vyradenie majetku. Voľbou typu Vyradenie nadlimitnej si môžete nadefinovať riadok predkontácie na zaúčtovanie nadlimitnej zložky (rozdiel daňovej zostatkovej ceny a účtovnej zostatkovej ceny) pri vyradení majetku.
 • Vyrovnanie opr.daň. - U dokladů Vyřazení majetku. Voľbou typu Vyrovnanie opraviek daňových si môžete nadefinovať riadok predkontácie na zaúčtovanie vyrovnania opraviek daňových pri vyradení majetku.
 • Vyrovnanie opr.nadl. - U dokladů Vyřazení majetku. Voľbou typu Vyrovnanie opraviek nadl. si môžete nadefinovať riadok predkontácie na zaúčtovanie vyrovnania nadlimitnej zložky opraviek pri vyradení majetku.

  Daňová a nadlimitní složka typů řádků pro účtování majetku má smysl pouze, pokud máte nastaven parametr majetku Způsob účtování dvěma zápisy. Ďalej viď Zaúčtovanie odpisov.

 • Zmena ceny - Pri dokladoch Zmena vstupnej ceny majetku. Voľbou typu Zmena ceny si môžete nadefinovať riadok predkontácie na zaúčtovanie precenenia majetku, pokiaľ nejde o technické zhodnotenie, ale iba o zmenu vstupnej ceny.
 • Techn.zhod.pod limit - U dokladů Změna vstupní ceny majetku. Voľbou typu Tech.zhod.pod limit si môžete nadefinovať riadok predkontácie na zaúčtovanie precenenia majetku, pokiaľ ide o precenenie charakteru technického zhodnotenia, ale zatiaľ nebol splnený limit na technické zhodnotenie.
 • Techn.zhod.nad limit - U dokladů Změna vstupní ceny majetku. Voľbou typu Tech.zhod.nad limit si môžete nadefinovať riadok predkontácie na zaúčtovanie precenenia majetku, pokiaľ ide o precenenie charakteru technického zhodnotenia a súčasne bol splnený limit na technické zhodnotenie. Zaúčtovanie preceňovacích dokladov je práve kvôli nutnosti sledovať v čase prekročenie limitu pomerne zložité a bolo vrátane príkladov objasnené v kap. Precenenie - Zvýšenie ceny (zmena ceny, technické zhodnotenie).
 • Tržba - Pri dokladoch Súhrnné účtenky (PS). Slúži na preúčtovanie predaného tovaru do tržieb. Viď Účtovanie dokladov z pokladničného a reštauračného predaja.
 • Zúčtovanie záloh - Pri dokladoch Súhrnné účtenky (PS). Slúži na preúčtovanie zálohy, ktorou sa na pokladni platí účtenka. Viď Účtovanie dokladov z pokladničného a reštauračného predaja.
 • Rozdíl přeměny - U dokladů Přeměny příjem (PEP) umožňuje nastavit způsob zaúčtování rozdílu výdeje a příjmu, pokud je v hlavičce přeměny příjem nastaven koeficient přenosu skladové ceny nižší než 100 %.

Zvolený typ riadka ovplyvňuje aj to, ktoré položky sa ponúkajú pri konštrukcii výrazov výrazových riadkov. Napr. pre riadky typu základ môžeme využívať položky riadkov daných dokladov, naopak pre riadky typu zaokrúhlenie vychádzame z hlavičiek dokladov apod.

Potom v rámci jednej predkontácie môžeme mať nadefinované riadky na predkontovanie základov, na predkontovanie DPH, na predkontovanie súm zaokrúhlenia, súm platieb apod. Objasníme na niekoľkých zjednodušených príkladoch, v ktorých pre jednoduchosť predpokladajme v definíciách iba nevýrazové riadky:

Máme jednoduchú predkontáciu faktúry vydanej za predaj tovaru, a chceme, aby sa základy kontovali na účet 60410, DPH na účet 34310 a zaokrúhlenie na účet 64810. Predkontácia potom bude mať aspoň tri riadky, ktoré môžu vyzerať nasledovne:

Výraz.r.VýnimkaTyp r.Účet MDÚčet D
NieNieZáklad3111060410
NieNieDaň3111034310
NieNieZaokrúhlenie3111064810

Máme jednoduchú predkontáciu pokladničnej príjemky a chceme, aby sa základy kontovali na účet 60410, DPH na účet 34310 a účtenka, ktorá je platbou faktúry, sa kontovala na účet 31110. Predkontácia potom môže vyzerať nasledovne:

Výraz.r.VýnimkaTyp r.Účet MDÚčet D
NieNieZáklad2111060410
NieNieDaň2111034310
NieNiePlatba2111031110


Takto nadefinovaná predkontácia platby je samozrejme veľmi jednoduchá. V praxi bude daný riadok kontácie nadefinovaný ako výrazový riadok a konkrétny účet pre stranu D sa bude vyhodnocovať výrazom podľa toho, o aký typ plateného dokladu ide (podľa typu placeného dokladu je možné zadať napr. do položky Podmienka riadku (viď ďalej), pre platbu zálohovým listom vydaným napr. NxAccountID('32405') pre platbu inými dokladmi potom napr. výrazom NxGetDebitAccountID(PDocumentType, PDocument_ID).

Definujeme si predkontáciu pre kurzový rozdiel faktúr vydaných. Jednoduchá predkontácia môže vyzerať nasledovne:

Výraz.r.VýnimkaTyp r.Účet MDÚčet D
Nie Nie Zisk3110066300
NieNieStrata5630031100


Takto nadefinovaná predkontácia kurzového rozdielu je samozrejme opäť veľmi jednoduchá. V praxi bude daný riadok kontácie nadefinovaný ako výrazový riadok a konkrétny účet pre stranu MD, resp. D sa bude vyhodnocovať výrazom podľa toho, ku ktorému dokladu je kurzový rozdiel napočítaný. Pre kurzový zisk pre účet MD napr. If(NxAt(PDocument_ID.@DocQueue_ID.DocumentType,'02,04,11,12') = 0,NxGetDebitAccountID(PDocument_ID.@DocQueue_ID.DocumentType,PDocument_ID.ID), NxGetCreditAccountID(PDocument_ID.@DocQueue_ID.DocumentType,PDocument_ID.ID))

Ďalšie množstvo príkladov použitia nájdete priamo v programe v definíciách dodávaných predkontácií.

Podmienka riadka

Do podmienky sa zadáva vždy výraz (aj v prípade nevýrazového riadka). Podmienka sa pre spracovávaný riadok dokladu daného typu vyhodnotí. Platí:

 • Není-li podmínka vyhodnocena jako splněná, pak se daný řádek definice kontace na daný kontovaný řádek dokladu neuplatní, pak se pokračuje dále v řetězci vyhodnocování kontací (až dokud se nenajde kontace se splněnou podmínkou anebo dokud se řetězec neprojde celý).
 • Ak je podmienka vyhodnotená ako splnená, daný riadok definície kontácie sa na daný kontovaný riadok dokladu uplatní tak, ako sú zadané definície pre položky Text, Stredisko, Účty atď. Ďalší postup závisí od hodnoty položky Pokračovať:
  • Nie -> vyhodnocovanie kontácií sa pre spracovávaný riadok dokladu zastaví a pokračuje sa ďalším riadkom dokladu, teda následné riadky definície kontácie sa už neprechádzajú a v prípade, že všetky účtovné položky nie sú zatiaľ na riadok doplnené, zostanú nevyplnené.
  • Áno -> vyhodnocovanie kontácií pokračuje rovnakým spôsobom na ďalších riadkoch definície predkontácie (pričom ak sa nájde ďalšia kontácia pre ten istý typ riadka ako je práve kontovaný riadok z dokladu a so splnenou podmienkou, doplnia sa z nej prípadné chýbajúce údaje (už vyplnené sa nikdy neprepisujú))

  Prázdna (nezadaná) podmienka je programom vždy vyhodnotená ako splnená.

  Máme kontáciu faktúry vydanej s tým, že ale chceme sadzbu DPH 22% účtovať na analytický účet 34310 a sadzbu 5% na 34320. Predkontácia riadkov typu Daň potom môže vyzerať nasledovne:
  VýrazTyp r.Podmienka:Text:Účet D:Pokračovať
  ÁnoDaňVATRate=5'DPH výstup'+Str(VATRate)+'%'NxAccountID('34310')Áno
  ÁnoDaňVATRate=22'DPH výstup'+Str(VATRate)+'%'NxAccountID('34320')Áno


  Pokiaľ si ale zavedieme v účtovnej osnove analytické účty 34305 a 34322 (teda analytické číslo účtu podľa hodnoty sadzby), môžeme si definíciu predkontácie zjednodušiť do jedného riadka výrazom NxAccountID('343'+NxPadl(Str(VATRate),2,'0')).

  Ďalšou možnosťou (najpohodlnejšou) je priradiť si konkrétny analytický účet ku každej DPH sadzbe priamo v jej údajoch (viď položka Účet) a definíciu predkontácie si zjednodušiť opäť do jedného riadka, ale nezávisle na hodnote DPH sadzby, výrazom VATRate_ID.Account_ID.ID.

  Ďalšie množstvo príkladov použitia nájdete priamo v programe v definíciách dodávaných predkontácií.

Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu). Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta objektov dostupných v danom mieste programu, viď funkcie a dátové položky objektu v editore výrazov.

Pokračovať

Pre každý riadok definície predkontácie je možné nastaviť, či sa bude pokračovať vo vyhodnocovaní ďalšieho riadka predkontácie i v prípade úspešného vyhodnotenia podmienky alebo nie. Implicitne sa nastavuje Nie.

To preto, že sa predpokladá, že ak je podmienka daného riadka definície predkontácie splnená, doplní tento riadok definície potrebné účtovné položky na kontovaný riadok dokladu tak, že ich nie je potrebné dopĺňať ešte definíciami na ďalších riadkoch predkontácie (ich prechádzanie by len celý proces zbytočne zdržalo).

V popise vyhodnocovania predkontácií bolo uvedené, že sa jednotlivé riadky z definície predkontácie vyhodnocujú postupne a ak ide o definíciu riadka príslušného typu a jeho podmienka je splnená, daný riadok predkontácie sa na riadku dokladu uplatní. Poté, je-li v položce Pokračovat hodnota Ano, vyhodnocuje se další řádek z definice předkontace a je-li odpovídajícího typu a je-li podmínka na něm splněna, uplatní se dle něj rovněž předkontace a doplní ty údaje, které zatím chybí. Ak je hodnota položky Pokračovať Nie, vyhodnocovanie riadkov predkontácie sa pre daný riadok dokladu daného typu ukončí a pokračuje sa ďalším riadkom dokladu.

Inými slovami to znamená, že v definícii predkontácie môžete mať napr. 10 riadkov nadefinovaných pre riadok dokladu typu Základ, ale pokiaľ na prvom z nich bude podmienka splnená a jeho položka Pokračovať bude mať hodnotu Nie, žiadny ďalší riadok z definície predkontácie sa nepoužije, aj keby ich podmienky boli tiež splnené a aj napriek tomu, že účtovné položky daného riadka dokladu možno zostanú nepredkontované.

Princíp objasníme na zjednodušenom príklade:

Máme dvojriadkovú definíciu predkontácie napr. pre faktúru vydanú pre riadok typu Základ. Tu máme podmienku pre typ príjmu zadaný v riadku faktúry:

VýrazTyp r.PodmienkaÚčet MDÚčet DPokračovať
ÁnoZákladNxAccountID('31110')Áno
ÁnoZákladIncomeType_ID.Code='ZB'NxAccountID('60410')Nie
ÁnoZákladIncomeType_ID.Code='ZB'NxAccountID('60210')Áno
ÁnoZákladNxAccountID('6')Áno

a) Máme faktúru, kde je riadok typu Základ a na ňom je zadaná položka Typ z číselníka Typov príjmov SL (tzn. položka IncomeType_ID='SL'). Na tento riadok faktúry sa najskôr uplatní prvý riadok definície predkontácie pre typ riadka= Základ, tzn. účet MD sa doplní účtom 31110 (podmienka na tomto riadku je prázdna, čiže je vyhodnotená ako splnená). Účet D zostane nedoplnený. Položka Pokračovať je ÁNO, čiže pre riadok faktúry sa vyhodnotí ďalší riadok predkontácie. Jeho podmienka splnená nie je, čiže tento riadok predkontácie sa na náš riadok faktúry nijako neuplatní. Jeho položka Pokračovať má hodnotu Nie, ale keďže podmienka nebola splnená, neberie sa do úvahy a pokračuje sa ďalším riadkom predkontácie. Ďalší riadok má podmienku splnenú, teda účet D sa doplní účtom 60210. Položka Pokračovať má hodnotu Áno, teda pokračuje sa ďalej. Posledný riadok má podmienku tiež splnenú, ale účet D je už doplnený, účet D sa preto z neho už nepoužije.

b) Pokiaľ by na prvom riadku predkontácie bola položka Pokračovať=Nie, vyhodnocovanie by sa zastavilo už po prvom riadku predkontácie, takže účet D by v našom prípade zostal Nedoplnený.

c) Pokiaľ by riadok faktúry mal Typ príjmu nezadaný, nebola by splnená podmienka ani na druhom riadku predkontácie, ani na treťom riadku. Na treťom riadku je položka Pokračovať Áno, takže by sa vyhodnotil štvrtý riadok a predvyplnil by aspoň prvý účet začínajúci na '6' (čo by mohla byť aj účtovná trieda 6 zavedená ako neúplný účet).

Ďalšie množstvo príkladov použitia nájdete priamo v programe v definíciách dodávaných predkontácií.

Text Text zápisu do účtovníctva. Pri výrazovom riadku musí ísť o výraz, takže text musí byť zadaný ako textový reťazec v úvodzovkách (viď rôzné príklady vyššie).
Stredisko MD/D

Podľa položky Výrazový riadok sa zadáva hodnota z číselníka stredísk alebo výraz na vyhodnotenie interného identifikátora požadovaného strediska.

Strediská, ktoré sú jednou z kontovaných položiek, sú chránené objekty. Predsa len predkontácia použitá na zaúčtovanie daného dokladu doplní podľa svojej definície strediská aj v prípade, že k nim užívateľ nemá príst.práva, no program potom nepovolí takýto doklad uložiť, resp. akciu zaúčtovania vykonať (pokiaľ nejde o doklad s nastavením neúčtovať), keďže nemôže na takéto stredisko záznamy zaúčtovať. Predkontácie stredísk teda definujte s uvážením, aby nedochádzalo k zbytočným kolíziám pri použití kontácie užívateľom bez prístupových práv k strediskám, ktoré daná predkontácia dopĺňa.

Je-li řádek výrazový, pak je k dispozici tlačítko /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu), po jehož stisku se vyvolá Editor výrazů, pomocí něhož můžete zkonstruovat požadovaný výraz.
Účet MD/D Podľa položky Výrazový riadok sa zadáva hodnota z číselníka účtového rozvrhu alebo výraz na vyhodnotenie interného identifikátora požadovaného účtu.
Zákazka MD/D Podľa položky Výrazový riadok sa zadáva hodnota z číselníka zákaziek alebo výraz na vyhodnotenie interného identifikátora požadovanej zákazky.
Obchod. prípad MD/D Podľa položky Výrazový riadok sa zadáva hodnota z číselníka obchodných prípadov alebo výraz na vyhodnotenie interného identifikátora požadovaného obchodného prípadu.
Projekt MD/D Podľa položky Výrazový riadok sa zadáva hodnota z číselníka projektov alebo výraz na vyhodnotenie interného identifikátora požadovaného projektu.

Program pri ukladaní definície kontácie nekontroluje správnosť syntaxe. Ak nie je kontácia v poriadku, program nahlási chybu pri pokuse o jej použitie na doklade alebo jednoducho príslušnú účtovnú položku nepredvyplní.

Ako už bolo povedané skôr, riadky predkontácií sa vyhodnocujú postupne podľa svojho poradia. Takže je k dispozícii aj možnosť meniť ich poradie v definícii predkontácie (navigátor v editovateľnom zozname).

Niektoré tipy pre vás:

Ak máte v jednej definícii predkontácií pre rovnaký typ riadka viac riadkov, z ktorých niektoré napríklad dopĺňajú konkrétnejšie údaje podľa informácií z dokladov a niektoré slúžia na doplnenie nejakých všeobecnejších hodnôt, je vhodnejšie všeobecnejšie radiť na koniec.
Napr. máte kontáciu pre predaj tovaru X (s podmienkou tovaru X) na analytický účet 604xx, tovar Y na 604yy a predaj tovaru všeobecne (bez podmienky) na 60400. Pokiaľ by táto kontácia bola prvá v poradí, vyhodnotila by sa ako prvá a doplnil sa účet z nej. Účet z ďalších kontácií by sa už neuplatnil, aj keby boli ich podmienky splnené.

Na rozdelenie riadkov v účtovníctve sa dá s výhodou využiť aj položka text. Objasníme na príklade.

Chceme účtovat tržby z prodejů za jednotlivé sklady zvlášť, přičemž příslušné analytiky si účetní chce např. vyplňovat sama. V definícii predkontácie pre text použijeme odkaz napr. na kód skladu. Takže text pre každý skladový riadok bude iný a program riadky z iných skladov nezlúči, aj keby všetky ostatné účtovné položky mali zhodné. Kontácia pre dodací list potom môže vyzerať nasledovne:

Výraz.r.Typ riadkaPodmienkaTextÚčet MDÚčet D
ÁnoZáklad'Predaj zo skladu-'+Store_ID.Code504132

Takže napr. máme DL, na ktorom je prvý riadok zo skladu Praha a druhý zo skladu Brno. Riadok dokladu bude nakontovaný MD=504, D=132 a Text=Predaj zo skladu Praha. Druhý riadok bude nakontovaný MD=504, D=132 a Text=Predaj zo skladu Brno. Do účtovníctva pôjde doklad dvomi riadkami a účtovník si môže doplniť ku každému analytický účet pre príslušný sklad.

Pri riešení kontácií analytík podľa skladu by sme využili skôr odkaz na kód skladu vo výraze Podmienky (museli by sme ale potom mať pre každý sklad zvláštny riadok s vlastnou podmienkou), uvedený príklad mal len demonštrovať možnosť použitia položky Text.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Detail v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) předkontace a změně jejich pořadí (pořadí má význam při vyhodnocování předkontací, viz výše) a hledání hodnoty v seznamu
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor)
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec. Pri pridaní nového riadka sa na zjednodušenie editácie predvypĺňajú niektoré položky podľa predošlého.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky.

Subzáložka Rozúčtovanie

Táto záložka je k dispozícii len vtedy, ak je parameter Používať automatické rozúčtovanie súm vo Firemných údajoch nastavený na Áno. Aby sa rozúčtovanie vykonalo, je nutné, aby boli splnené nasledujúce podmienky:

 • Rovnaká predkontácia je použitá pre všetky riadky dokladu (predkontácia sa preberá z hlavičky dokladu)
 • Predkontácia obsahuje aspoň jednu korektnú definíciu rozúčtovania
 • Účtovaná suma je nenulová

Pokud na hlavičce dokladu není předkontace vyplněna, použije se místo ní předkontace označená jako základní a pokud jsou splněny ostatní podmínky (korektní definice rozúčtování na základní předkontaci, nenulová účtovaná částka), provede se rozúčtování podle definic obsažených na základní předkontaci.

Subzáložka Predkontovania obsahuje:

Zoznam riadkov rozúčtovania

Každá predkontácia môže teda za podmienok spomenutých vyššie obsahovať jeden alebo viacero riadkov rozúčtovania. Ide o prvok editovateľný zoznam na nastavenie vlastného obsahu tabuľky. Zadávané položky:

Výrazový riadok

Funkcia tejto položky je rovnaká ako na záložke Predkontovanie. Viac viď jej popis.

Pri exporte účtovných predkontácií pomocou inštalačných sád sa prenášajú len tie riadky rozúčtovania, ktoré sú výrazové (nastavené na Áno).

Typ riadka Funkcia tejto položky je rovnaká ako na záložke Predkontovanie. Viac viď jej popis.
Podmienka riadka

Funkcia tejto položky je rovnaká ako na záložke Predkontovanie. Viac viď jej popis.

Pre uľahčenie je možné pracovať s konštantou "%V%", ktorá je substituovaná na aktuálne účtovanú sumu. Viac viď popis konštanty %V% pri položke Suma - výraz.

Text

Funkcia tejto položky je rovnaká ako na záložke Predkontovanie. Viac viď jej popis.

Pre uľahčenie je možné pracovať s konštantou "%V%", ktorá je substituovaná na aktuálne účtovanú sumu. Viac viď popis konštanty %V% pri položke Suma - výraz.

Suma - výraz

Tu sa zadáva výraz, ktorý vracia sumu pre rozúčtovanie, pričom sa predpokladá, že je vždy v lokálnej mene. Pokiaľ je rozúčtovávaný subriadok v cudzej mene, je potrebné okrem odčítania vypočítanej sumy v lokálnej mene tiež odčítať adekvátnu časť v cudzej mene. Tá sa zistí podľa pomeru sumy rozúčtovania v lokálnej mene voči pôvodnej sume v lokálnej mene (znamená to, že sa pre rozúčtovanie subriadka bude musieť pamätať pôvodná hodnota oboch súm pred zahájením rozúčtovania). Behom rozúčtovania sa nepoužíva kurz, vychádza sa len zo súm v oboch menách, ktoré doklad zapísal na subriadky. Pokiaľ je po novom suma rozúčtovania menšia ako je zvyšok k rozúčtovaniu, použije sa celá; v opačnom prípade sa vezme zvyšok. V prípade, že sa vezme zvyšok, nedochádza k výpočtu sumy v cudzej mene a prevezme sa celá.

Platí, že pokiaľ je výraz pre sumu v pravidle vyplnený, založí sa nový subriadok s rovnakými väzbami na zdrojový objekt ako původný riadok a vypočítaná suma rozpadu (v závislosti na spôsobe rozúčtovania, viď vyššie) sa do neho zapíše. Takto vzniknutý nový riadok sa ďalej nebude spracovávať pravidlami na rozúčtovaní. Na pôvodný riadok sa zapíše zvyšok po rozúčtovaní a tento riadok bude znovu predmetom spracovania pravidlami rozúčtovania. Pokiaľ výraz pre sumu nie je v pravidle vyplnený, znamená to, že sa toto pravidlo uplatní na pôvodný subriadok so zvyškom rozúčtovanej sumy a ďalšie pravidlá sa už neuplatňujú. Na každý spracovávaný subriadok sa pri uplatnení pravidla zapisujú atribúty na základe vyplnených výrazov/výberov podobne ako je to v prípade súčasných predkontácií. Pokiaľ zoznam pravidiel neobsahuje žiaden riadok s nevyplneným výrazom pre rozúčtovanie a z pôvodného subriadka stále zostáva nenulová suma na rozúčtovanie, vstúpi do predkontácie tak ako je.

Pre uľahčenie je možné pracovať s konštantou "%V%", ktorá je substituovaná na aktuálne účtovanú sumu (tzn. sumu na rozúčtovanie).

Výrazy je možné zadať napríklad takto:

Typ riadka Suma - výraz výsledok
Základ LocalTAmountWithoutVAT / 100 * 50 50% zo sumy základu
Základ LocalTAmountWithoutVAT / 2 50% zo sumy základu
Základ %V% / 2 50% zo sumy základu
Daň (LocalTAmount - LocalTAmountWithoutVAT) / 100 * 50 50% zo sumy dane
Daň %V% / 100 * 30 30% zo sumy dane
Daň %V% / 2 50% zo sumy dane

Je tak možné napríklad automaticky základ rozdeliť medzi dva účty. Na záložke rozúčtovania potom budú dva riadky s typom "Základ", s "Suma - výraz" %V% / 2 a dvoma rôznymi účtami MD (to isté prípadne pre daň). Predpokladá sa, že pre tento prípad potom bude na záložke Predkontovanie patričný riadok riešiaci základ (a daň) odmazaný (rieši ho záložka automatické rozúčtovanie).

Je potrebné si dávať pozor na to, že hodnoty, z ktorých vychádza rozúčtovanie, môžu byť v určitých prípadoch závislé na dátume svojho vzniku. Pokiaľ by napríklad boli nadefinované dve užívateľské položky, v ktorých by boli zadané hodnoty pre rozúčtovanie sumy na percentá pre dve strediská (napr. stredisko A = 60% a stredisko B = 40%), a v priebehu došlo k zmene týchto hodnôt (napr. zo 60% na 70% a zo 40% na 30%) dôjde pri oprave dokladov, pre ktoré platili pôvodné hodnoty, na uplatnenie nových hodnôt. Toto sa samozrejme týka i opráv predkontácií ako takých.

Účet MD/D

Funkcia tejto položky je rovnaká ako na záložke Predkontovanie. Viac viď jej popis.

Pokiaľ je hodnota výrazového riadka nastavená na Áno, je možné pracovať s konštantou "%V%" ktorá je substituovaná na aktuálne účtovanú sumu. Viac viď popis konštanty %V% pri položke Suma - výraz.

Stredisko MD/D

Funkcia tejto položky je rovnaká ako na záložke Predkontovanie. Viac viď jej popis.

Pokiaľ je hodnota výrazového riadka nastavená na Áno, je možné pracovať s konštantou "%V%" ktorá je substituovaná na aktuálne účtovanú sumu. Viac viď popis konštanty %V% pri položke Suma - výraz.

Zákazka MD/D

Funkcia tejto položky je rovnaká ako na záložke Predkontovanie. Viac viď jej popis.

Pokiaľ je hodnota výrazového riadka nastavená na Áno, je možné pracovať s konštantou "%V%" ktorá je substituovaná na aktuálne účtovanú sumu. Viac viď popis konštanty %V% pri položke Suma - výraz.

Obchod. prípad MD/D

Funkcia tejto položky je rovnaká ako na záložke Predkontovanie. Viac viď jej popis.

Pokiaľ je hodnota výrazového riadka nastavená na Áno, je možné pracovať s konštantou "%V%" ktorá je substituovaná na aktuálne účtovanú sumu. Viac viď popis konštanty %V% pri položke Suma - výraz.

Projekt MD/D

Funkcia tejto položky je rovnaká ako na záložke Predkontovanie. Viac viď jej popis.

Pokiaľ je hodnota výrazového riadka nastavená na Áno, je možné pracovať s konštantou "%V%" ktorá je substituovaná na aktuálne účtovanú sumu. Viac viď popis konštanty %V% pri položke Suma - výraz.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Detail v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) předkontace a změně jejich pořadí (pořadí má význam při vyhodnocování předkontací, viz výše) a hledání hodnoty v seznamu
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor)
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec. Pri pridaní nového riadka sa na zjednodušenie editácie predvypĺňajú niektoré položky podľa predošlého.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Opravy:

Opravovať možno bez obmedzenia všetky položky.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie plus ďalšie funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Podľa vzoru -

Upraví definíciu predkontácie tak, aby bola zhodná so vzorovou predkontáciou dodávanou výrobcom pre vybraný typ organizácie. Ide o jednu z možností ručnej aktualizácie predkontácií.

Funkcia je k dispozícii iba v režime editácie. Funkciu je možné použiť len vtedy, ak už je vybraný typ organizácie. Ďalej musí pre editovanú predkontáciu existovať vzorová predkontácia so zhodným ID (interným identifikátorom). Podrobne viď Úprava predkontácie podľa vzoru. Funkce je k dispozici pouze v editačním režimu.

Porovnať Alt+V

Funkcia na porovnanie účtového rozvrhu s aktuálnym vzorom účtovej osnovy pre vybraný typ organizácie a na ručnú aktualizáciu podľa daných vzorov. Funkciu je možné použiť len vtedy, ak už je vybraný typ organizácie. Funkce je k dispozici pouze v editačním režimu.

Po vyvolaní funkcie prebehne porovnanie a nájdené rozdiely sa zobrazia v okne Porovnanie so vzorom.