Účtovné predkontácie - záložka Zoznam

Zoznam už nadefinovaných predkontácií. Aby bolo možné automaticky predkontovávať účtovné zápisy, je potrebné najskôr nadefinovať účtovné predkontácie v rámci implementácie systému. Účtovné predkontácie nemusíte definovať od začiatku, môžete vyjsť z defaultne dodávanéhých vzorov, ktorými sa agenda automaticky naplní po zvolení typu organizácie. Dodávané vzory předkontací postihují většinu standardních účetních případů, tudíž si je stačí v zásadě jen upřesnit o vlastní analytické účty a lze je rovnou používat. Ide o číselník, teda nie je k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať alebo pomocou obmedzovacieho panela, viď ďalej. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Pozor, zobrazený zoznam predkontácií po vstupe do agendy je prázdny, aj keď je už agenda naplnená. Je to preto, že najskôr musíte zadať do číselníkovej položky Typ dokladu doklad, pre ktorý chcete predkontácie zobraziť, resp. zadávať. Na to slúži obmedzovací panel v číselníkoch v hornej časti pracovnej plochy okna tejto agendy. Tu zadáte určitý typ dokladov. Predkontácie pre zvolený typ dokladov si môžete zobrazovať buď bez ohľadu na rad dokladov alebo si obmedzovať ich zobrazenie len pre zvolený rad. Pokiaľ začiarknete predvoľbu "Bez ohľadu na rad", uvidíte všetky predkontácie pre zvolený typ dokladu nadefinované bez ohľadu na rad dokladov (teda platné pre všetky rady daného typu dokladov), v opačnom prípade uvidíte len predkontácie nadefinované len pre rad zvolený v položke Rad dokladov:

Zobrazené predkontácie nadefinované pre rad FV3

Defaultne dodávané predkontácie riešia tie účtovné prípady, ktoré sa vyskytujú častejšie, teda nie všetky existujúce účtovné prípady, ktoré by mohli prichádzať do úvahy. Predpokladá sa, že si klient predkontácie doplní, príp. dodávané upraví podľa svojich konkrétnych potrieb.

Význam jednotlivých tu zobrazených položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail.

V stĺpci Rozúčtovanie sa zobrazuje Áno, ak je pre danú predkontáciu nadefinovaný aspoň jeden riadok rozúčtovanie. Stĺpec sa zobrazuje vždy, teda aj vtedy, ak je parameter Používať automatické rozúčtovanie súm vo Firemných údajoch nastavený na "Nie".

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • podľa kódu
  • podľa názvu

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail. Jednotlivé možnosti vystavenia novej predkontácie sa líšia v podstate tým, či bude ich obsah už predvyplnený podľa vzoru alebo nie a čo bude vzorom.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vytvorenia nového záznamu:

Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Pokiaľ opravujete príznak Základnej predkontácie, tzn. ako základnú nastavujete inú ako bola pôvodná, súčasne sa opraví aj pôvodná základná predkontácia, tzn. zruší sa jej príznak Základnej predkontácie (pretože v danej skupine kontácií môže byť súčasne základná iba jedna.)

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Mazanie už použitej predkontácie znamená štandardne iba jej skrytie pre ďalšie použitie (skryté sa neponúka na výber do číselníkových položiek). Takto "zmazané" záznamy je možné zobraziť i obnoviť vo funkcii Skryté.

Pokud si smažete předkontace dodávané výrobcem, výrazně si do budoucna omezíte možnosti pro sledování rozdílů pro ruční aktualizace předkontací.

Skopírovať F9

Kopírovať môžete predkontácie len v rámci zvoleného typu a radu dokladov. Nastavený príznak Základná predkontácia sa samozrejme nekopíruje, keďže základná môže byť v zobrazenej skupine iba jedna.

Funkcia neumožňuje kopírovať predkontáciu s určením pre iný rad. Ak chcete predkontáciu definovanú pre daný typ a rad skopírovať pre iný rad alebo dokonca pre iný typ dokladu, použite funkciu Novú podľa inej predkontácie, tzn. vytvorte Novú podľa vzoru.

Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté F6 Podporuje skrývanie.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.