Účtovné reporty - popis

V nasledujúcom texte uvedieme, ktoré kroky obsahuje táto agenda charakteru sprievodcu a ako si pomocou nej obstaráte požadované výpisy. Jednotlivé časti:

1. krok - Výber skupiny reportov

V prvom okne sprievodcu je zobrazený zoznam nadefinovaných skupín reportov, z ktorého vyberte požadovaný.

2. krok - Zadanie obmedzenia pre vybranú zostavu

Po stlačení tlačidla Ďalej v predchádzajúcom kroku Sprievodcu sa zobrazí okno na zadanie obmedzujúcich podmienok pre dáta, ktoré chceme zvoleným reportom vytlačiť. Vzhľad tohto okna sprievodcu, ovládanie a spôsob zadania hodnôt jednotlivých obmedzujúcich prvkov je podobný zadávaniu obmedzenia v záložke Obmedzenie dokladových agend. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie sú uvedené v samostatnej kapitole (tzn. spôsob nastavenia obmedzenia, používania definícií obmedzení, možnosť využitia východiskovej definície obmedzení, ovládania zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzenie, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.). Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia vypísaných záznamov. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Ak majú výstupné tlač. zostavy nastavené vo svojej definícii vlastné radenie (je typicky potrebné, pokiaľ sú tieto zostavy nejako skupinované), do výsledného reportu sa neuplatní triedenie nastavené v tomto kroku sprievodcu.

V niektorých účtovných reportoch prvok Triedenie nie je k dispozícii, pretože triedenie vyplýva priamo z povahy daného reportu a užívateľské nastavovanie triedenia by tu nebolo zmysluplné.

Všeobecne platí, že prvok Triedenie nie je k dispozícii, ak definícia DynSQL zodpovedajúca danému reportu neobsahuje žiadne kľúče pre triedenie alebo sú všetky skryté. Viac viď DynSQL editor-Dynamické SQL-subzáložka Kľúče.

Okrem obmedzenia nastaveného v tomto kroku sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva. Ďalej tu upozorňujeme na možné dôsledky obmedzenia pri niektorých typoch obmedzenia v niektorých typoch výpisov, viď kap. Často kladené otázky, otázka Obmedzenie versus skreslenie vo výpisoch.

V tomto kroku sú k dispozícii podobné funkcie, ako sú v záložke Obmedzenie dokladových agend s rovnakým významom. Môžete si teda aj tu nastaviť často používané obmedzenia a uložiť si ich ako vlastné definície obmedzení, z ktorých budete neskôr len vyberať a pod. Prístup k funkcii Uložiť je však závislý na práve Na záložke Obmedzenie dovoliť len jednoduchý režim (Menej funkcií).

Tu upozorňujeme na možné dôsledky obmedzenia pri niektorých typoch obmedzenia v niektorých typoch výpisov, viď kap. Často kladené otázky, otázka Obmedzenie verzus skreslenie vo výpisoch.

V ďalšom texte stručne charakterizujeme jednotlivé skupiny reportov, príp. popíšeme význam tých obmedzujúcich podmienok, pri ktorých by mohlo dôjsť k mylnému výkladu:

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V účetních reportech ABRA Gen z účetního deníku na rozdíl od ABRA Gold není k dispozici možnost omezování dat podle DPH indexu, jelikož DPH indexy jsou v ABRA Gen na zdrojových dokladech, nikoliv v účetním deníku!

Hlavná kniha

Význam položiek na zadanie obmedzenia dát pre reporty hlavnej knihy je zrejmý z ich názvu či popisu v záložkách Detail jednotlivých dokladov, tu popíšeme len nasledujúce:

Názov Popis
Iba účty s nenulovými obratmi alebo počiatkami

Povinný defaultne začiarknutý obmedzovací prvok. Umožní vo výslednom výpise zobrazovať voliteľne všetky účty alebo len tie, ktoré majú nenulový počiatok alebo obrat (tzn. vynechať účty, ktoré majú nulový počiatok i obrat, tým pádom i zostatok).

Zahŕňanie účtov s nulovými údajmi v niektorých prípadoch

Pozor, v niektorých prípadoch môže dôjsť k tomu, že vo výslednom reporte budú uvedené aj účty, ktoré na prvý pohľad majú nulový počiatok aj obraty, aj keď máte začiarknuté, že účty s nenulovým počiatkom a obratom sa zobrazovať nemajú. Je to tým, že zostavu vypisujete od dátumu, ku ktorému sa javí počiatok ako nulový, ale daný účet v danom období nenulové obraty nemá. Pri reportoch tohto typu sa totiž vyčísluje:

 • počiatok k počiatku obdobia, tzn. prvému dňu obdobia (odvodí sa z dátumu od, za ktorý sa report obstaráva),
 • počiatočný obrat od počiatku obdobia do dňa, od ktorého sa výpis robí,
 • počiatok k dňu, od ktorého sa výpis robí,
 • obraty za vypisované obdobie od-do,

a pokiaľ sú tieto čiastkové hodnoty nenulové, účet sa vyhodnotí ako "s nenulovými počiatkami alebo obratmi". V tlačovej zostave sa ale môže na základe jej definície sčítať čiastkové hodnoty tak, že výsledok vyzerá, že ide o účet s nulovými počiatkami alebo obratmi. Objasníme na príklade:

Majme obdobie definované od 1.1.2010 a účet 22199, na ktorom sú pohyby tak, že obrat do 13.4.10 je na strane MD aj D rovnaký:

Výpis účtu od 13.4.2010 do 13.04.2010

Výpis hlavnej knihy za obdobie 13.04.2010 do 14.04.2010, za ktoré neprišlo k obratu, takýto účet ale potom môže obsahovať (aj keď ide o výpis bez účtov s nulovými počiatkami alebo obratmi):

Príklad vzhľadu hlavnej knihy vypísanej za 13.04.2010 až 14.04.2010

Audit Umožní vybrať buď len auditované pohyby, alebo len neauditované, alebo na príznak audit neberie ohľad.
Stredisko Z číselníka stredísk vyberiete jedno alebo viac stredísk, podľa ktorých chcete záznamy v denníku obmedziť. Program potom vyberie len také záznamy, ktoré majú v riadkoch aspoň na jednej zo strán MD alebo D niektoré zo zadaných stredísk. Ak je začiarknuté Vrátane podriadených, zahrnie aj záznamy so strediskami, ktoré sú podriadené vybraným.
Zákazka Z číselníka zákaziek vyberiete jednu alebo viac zákaziek, podľa ktorých chcete záznamy v denníku obmedziť. Program potom vyberie len také záznamy, ktoré majú v riadkoch aspoň na jednej zo strán MD alebo D niektorú zo zadaných zákaziek. Ak je začiarknuté Vrátane podriadených, zahrnie aj záznamy so zákazkami, ktoré sú podriadené vybraným.
Obchodný prípad Z číselníka obchodných prípadov vyberiete jeden alebo viac obchodných prípadov, podľa ktorých chcete záznamy v denníku obmedziť. Program potom vyberie len také záznamy, ktoré majú v riadkoch aspoň na jednej zo strán MD alebo D niektorý zo zadaných obchodných prípadov. Ak je začiarknuté Vrátane podriadených, zahrnie aj záznamy s obch. prípadmi, ktoré sú podriadené vybraným.
Projekt Z číselníka projektov vyberiete jeden alebo viac projektov, podľa ktorých chcete záznamy v denníku obmedziť. Program potom vyberie len také záznamy, ktoré majú v riadkoch aspoň na jednej zo strán MD alebo D niektorý zo zadaných projektov. Ak je začiarknuté Vrátane podriadených, zahrnie aj záznamy s projektmi, ktoré sú podriadené vybraným.
Započítať aj žiadosti

Povinný defaultne začiarknutý obmedzovací prvok. Touto položkou môžete voliteľne nechať začleniť do výpisu aj ešte nezaúčtované zápisy z účtovných žiadostí. Východisková hodnota je nezapočítať. (Do výpisu sa ale žiadosť začlení jedine vtedy, ak má vyplnený účet).

Ak sú zahrnuté aj žiadosti, môžu sa vo výslednom prehľade vyskytnúť aj neúplné účty, ak sú na žiadostiach použité.

Účet (znakovo)

Tu môžete zadať len časť účtu a tým si nechať vypísať napr. účtovú skupinu alebo účtovú triedu. Pokiaľ znakový reťazec nie je priamo niektorý z konkrétnych účtov, musíte v zadaní používať tzv. divoké znaky. Napr. pokiaľ chcete zadať obmedzenie za účtovú skupinu 31, je potrebné do tejto položky uviesť "31*". Program potom vyberie len také záznamy, ktoré majú v riadkoch na strane MD alebo D účet, ktorý spĺňa zadaný reťazec.

Ako bolo spomenuté v kap. Často kladené otázky, otázka Potrebujem si zobraziť obraty len niektorých vybraných účtov, ale i počiatočnými a koncovými stavmi. Aký report by k tomu bol vhodný? toto obmedzenie využijete, pokiaľ si potrebujete napr. z dôvodu nejakej internej kontroly vypísať len zoznam niektorých vybraných účtov s obratmi a počiatočnými a koncovými stavmi.

Pokiaľ toto obmedzenie bude použité, bude súčet účtov na zostave samozrejme vykazovať nenulový rozdiel.

 

V tomto reporte sa zostatky vyčíslujú pri aktívnych aj pasívnych účtoch MD-D. Objasníme na príklade:

Máme pasívny účet 082 s počiatočným stavom 3000, na ktorom sa účtuje na strane D suma 10000,- a ďalej pasívny účet 343 s počiatočným stavom 3000, na ktorom sa účtuje na strane MD suma 10000. V hlavnej knihe bude mať účet 082 počiatočný zostatok -3000 a koncový zostatok -13000,- a účet 343 bude mať počiatočný zostatok -3000,- a koncový zostatok +7000,-

Aby se k počátku vypisovaného období vypisovaly případné nenulové počátky účtů, musí být provedena účetní závěrka za období předcházející (aby byly počátky napočteny). Ďalej viď Poznámka k vypisovaniu počiatočného zostatku k počiatku obdobia.

Aktíva a pasíva

Zobrazí celkové aktíva a celkové pasíva a ich rozdiel, ktorý zodpovedá hospodárskemu výsledku za dané obdobie. Celkové aktíva sa získajú sčítaním koncových zostatkov jednotlivých aktívnych účtov. Celkové pasíva sčítaním koncových zostatkov jednotlivých pasívnych účtov. V oboch skupinách sa zobrazujú voliteľne všetky analytické účty a ich počiatočný a koncový zostatok alebo len tie s nenulovými hodnotami. (Či je daný účet aktívny alebo pasívny, je možné nastaviť v definícii tohto účtu v agende Účtový rozvrh v záložke Detail.)

Význam položiek na zadanie obmedzenia dát pre tento report je zrejmý z ich názvu či popisu v záložkách Detail jednotlivých dokladov alebo účtovného denníka, či bol popísaný v reporte Hlavná kniha.

Pokiaľ obmedzujete report Aktíva a pasíva za zákazku, obchodný prípad alebo projekt, napočítajú sa do obratov účtov len záznamy zodpovedajúce zadanému obmedzeniu, avšak počiatočné stavy účtov za príslušné obdobia sa preberajú z agendy Počiatky účtov a nemôžu tým pádom zohľadňovať zadané obmedzenia. Tzn. počiatky účtov sú pre príslušné obdobie rovnaké bez ohľadu na to, za akú zákazku, obchodný prípad či projekt je report obmedzený.

V tomto reporte sa zostatky vyčíslujú pri aktívnych účtoch MD-D, pri pasívnych D-MD. Objasníme na príklade:

Príklad: Majme aktívny účet 221 s počiatočným stavom 3000, na ktorom je účtovanie na strane MD v sume 10000,- .
Ďalej majme pasívny účet 082 s počiatočným stavom 3000, na ktorom sa účtuje na strane D suma 10000,- a ďalej pasívny účet 343 s počiatočným stavom 3000, na ktorom sa účtuje na strane MD suma 10000. V prehľade aktív a pasív bude mať:
- aktivní účet 221 vypsán počáteční zůstatek +3000 a koncový zůstatek +13000,- (MD-D)
- pasivní účet 082 vypsán počáteční zůstatek +3000 a koncový zůstatek +13000,- (D-MD) a účet 343 bude mít vypsán počáteční zůstatek +3000,- a koncový zůstatek -7000,- (D-MD).

Porovnajte napr. s výpisom účtu časovo, kedy napr. pri pasívnom účte 343 bude v tomto prípade vypísaný počiatočný zostatok -3000,- a koncový zostatok +7000,- (MD-D).

Aby se k počátku vypisovaného období vypisovaly případné nenulové počátky účtů, musí být provedena účetní závěrka za období předcházející (aby byly počátky napočteny). Ďalej viď Poznámka k vypisovaniu počiatočného zostatku k počiatku obdobia.

Hlavná kniha - agenda

Táto zostava zatiaľ nie je k dispozícii.

Náklady a výnosy

Zobrazí celkové náklady a celkové výnosy a ich rozdiel za dané obdobie. Celkové náklady sa získajú sčítaním koncových zostatkov jednotlivých nákladových účtov. Celkové výnosy potom sčítaním koncových zostatkov jednotlivých výnosových účtov. V oboch skupinách sa zobrazujú voliteľne všetky analytické účty a ich počiatočný a koncový zostatok alebo len tie s nenulovými hodnotami. (Či je daný účet nákladový alebo výnosový, je možné nastaviť v definícii tohto účtu v agende Účtový rozvrh v záložke Detail.)

Význam položiek na zadanie obmedzenia dát pre tento report je zrejmý z ich názvu či popisu v záložkách Detail jednotlivých dokladov alebo účtovného denníka, či bol popísaný v reporte Hlavná kniha. Tu je naviac nasledujúca, ktorú tu popíšeme:

Názov Popis
Započítať aj podrozvahové účty Povinný defaultne začiarknutý obmedzovací prvok. Touto položkou môžete voliteľne nastaviť, či si prajete do výpisu započítať i podrozvahové účty. Ak sa majú započítať, tak sa započítajú buď samostatne v sekcii PODROZVAHA alebo sa započítajú medzi bežné NÁKLADY/VÝNOSY, a to s ohľadom na stav začiarknutia Zahŕňať do nákladov resp. do výnosov (v bilancii projektového riadenia a účtovných reportoch) v nastavení daného podrozvahového účtu.

V tomto reporte sa zostatky vyčíslujú pri nákladových účtoch MD-D, pri výnosových D-MD. Objasníme na príklade:

Majme nákladový účet 501 s počiatočným stavom 0, na ktorom sa účtuje na strane MD suma 10000,- a ďalej výnosový účet 602 s počiatočným stavom 0, na ktorom sa účtuje na strane D suma 10000. V prehľade nákladov a výnosov bude mať účet 501 koncový zostatok +10000,- (MD-D) a účet 602 bude mať zobrazený koncový zostatok tiež +10000,- (D-MD).

Obraty účtov

Poskytne výpis o obratoch zvoleného účtu alebo účtov, účtovnej skupiny alebo aj účtovnej triedy. Tento report vyberie z účtovného denníka záznamy, ktoré vyhovujú zadaným kritériám a podľa typu zostavy vyčísli obraty za účet alebo len za účet a mesiac, účet a stredisko, účet a stredisko a mesiac apod.

Predvaha sa typicky konštruuje od počiatku obdobia do zvoleného dátumu. No užívateľ má aj pri predvahe možnosť zadať časový interval pre dátum účtovania, tzn. dátumy <od> a <do> (v predošlom kroku sprievodcu), čím je jednoznačne zadaný časový úsek pre predvahu. Dodávaná tlač. zostava predvahy potom obsahuje jednak stĺpec <Počiatky k danému obdobiu>, jednak stĺpec <Počiatky k dátumu od>, v ktorom sú sčítané obraty od počiatku obdobia a zadaným dátumom od.

Názov Popis
Účet (znakovo)

Tu môžete zadať len časť účtu a tým si nechať vypísať napr. účtovú skupinu, alebo účtovú triedu. Pokiaľ znakový reťazec nie je priamo niektorý z konkrétnych účtov, musíte v zadaní používať tzv. divoké znaky. Napr. pokiaľ chcete zadať obmedzenie za účtovú skupinu 31, je potrebné do tejto položky uviesť "31*". Program potom vyberie len také záznamy, ktoré majú v riadkoch na strane MD alebo D účet, ktorý spĺňa zadaný reťazec.

Podmienky zadané v položkách Účet znakovo a Účet MD a D sa uplatňujú súčasne.

Pomocou tohto prvku je možné zadať obmedzenie za viacero účtovných tried alebo skupín súčasne, napr. za 311* a súčasne 504*. Takéto obmedzenie je ale realizovateľné pomocou nasledujúceho prvku Účet MD a D.

Účet MD a D

Iný spôsob zadania sledovaných účtov. Z účtového rozvrhu vyberiete jeden alebo viacero účtov. Program potom vyberie len také záznamy, ktoré majú v riadkoch na strane MD alebo D niektorý z vybraných účtov. Na rozdiel od predošlej voľby, tu vyberáte konkrétny účet z číselníka (teda nie je možné zadať len jeho časť) a pokiaľ by ste týmto spôsobom chceli zadať obmedzenie napr. za účtovú skupinu 31, museli by ste tu vybrať všetky účty danej skupiny.

Podmienky zadané v položkách Účet znakovo a Účet (viď ďalej) sa uplatňujú súčasne.

V praxi na sledovanie obratov za účtovnú skupinu či triedu skôr využijete možnosť zadania účtov znakovo, kedy napr. zadanie skupiny 31 urobíte oveľa jednoduchšie zadaním 31*.

Pokud máte v osnově zavedeny neúplné účty, např. neúplný účet 31, pak se i tyto nabízí k výběru. Ale výpis obratov za neúplný účet 31 nie je to isté ako výpis za účtovnú triedu 31. Výpis obratov za neúplný účet vypíše skutočne len záznamy, na ktorých je konkrétny neúplný účet zadaný - čo prichádza do úvahy iba pre žiadosti, čiže len v prípade, že do výpisu zahŕňate aj žiadosti.

Započítať aj žiadosti

Povinný defaultne začiarknutý obmedzovací prvok. Touto položkou môžete voliteľne nechať začleniť do výpisu aj ešte nezaúčtované zápisy z účtovných žiadostí. Východisková hodnota je nezapočítať. (Do výpisu sa ale žiadosť začlení jedine vtedy, ak má vyplnený účet).

Ak sú zahrnuté aj žiadosti, môžu sa vo výslednej obratovke vyskytnúť aj neúplné účty, ak sú na žiadostiach použité.

Len účty s nenulovými obratmi

Povinný defaultne začiarknutý obmedzovací prvok. Umožní vo výslednom výpise zobrazovať voliteľne všetky účty, alebo len tie, ktoré majú nenulový obrat.

Ďalej viď Zahŕňanie účtov s nulovými údajmi v niektorých prípadoch v popise Hlavnej knihy.

Význam ostatných položiek na zadanie obmedzenia dát pre tento report je zrejmý z ich názvu či popisu v záložkách Detail jednotlivých dokladov alebo bol popísaný pri reporte Hlavná kniha.

V tomto type reportov nie sú v dodávaných tlač. zostavách zobrazované priamo zostatky účtov, ale rozdiel obratov MD-D, čiže pri aktívnych aj pasívnych účtoch rovnako. Objasníme na príklade:

Máme pasívny účet 082 s počiatočným stavom 3000, na ktorom sa účtuje na strane D suma 10000,- a ďalej pasívny účet 343 s počiatočným stavom 3000, na ktorom sa účtuje na strane MD suma 10000. V prehľade obratov bude mať účet 082 obrat MD 0,- , obrat D 10000,- a rozdiel MD-D 10000,- a účet 343 bude mať obrat MD 10000,-, obrat D 0,- rozdiel MD-D -10000,-.

Aby se k počátku vypisovaného období vypisovaly případné nenulové počátky účtů, musí být provedena účetní závěrka za období předcházející (aby byly počátky napočteny). Ďalej viď Poznámka k vypisovaniu počiatočného zostatku k počiatku obdobia.

Predvaha

Tento report zostaví predvahu z tých záznamov z účtovného denníka, ktoré vyhovujú zadaným obmedzujúcim kritériám. V tabuľkovej predvahe sú uvedené počiatočné stavy, obraty MD aj D a koncové stavy. Na poslednom riadku sú celkové súčty za všetky účty. Tieto súčty slúžia na kontrolu formálnej správnosti účtovania. Mělo by vždy platit:

Suma obratů MD = Suma obratů D
Suma počátečních zůstatků = Suma koncových zůstatků = 0:

Názov Popis
Účet (znakovo)

Tu môžete zadať len časť účtu a tým si nechať vypísať napr. účtovú skupinu alebo účtovú triedu. Pokiaľ znakový reťazec nie je priamo niektorý z konkrétnych účtov, musíte v zadaní používať tzv. divoké znaky. Napr. pokiaľ chcete zadať obmedzenie za účtovú skupinu 31, je potrebné do tejto položky uviesť "31*". Program potom vyberie len také záznamy, ktoré majú v riadkoch na strane MD alebo D účet, ktorý spĺňa zadaný reťazec.

Podmienky zadané v položkách Účet znakovo a Účet (viď ďalej) sa uplatňujú súčasne.

Pokiaľ toto obmedzenie bude použité, bude súčet účtov na zostave samozrejme vykazovať nenulový rozdiel.

Ako bolo spomenuté v kap. Často kladené otázky, otázka Potrebujem si zobraziť obraty len niektorých vybraných účtov, ale i počiatočnými a koncovými stavmi. Aký report by k tomu bol vhodný? toto obmedzenie využijete, pokiaľ si potrebujete napr. z dôvodu nejakej internej kontroly vypísať len zoznam niektorých vybraných účtov s obratmi a počiatočnými a koncovými stavmi.

 

Účet MD a D

Iný spôsob zadania sledovaných účtov. Z účtového rozvrhu vyberiete jeden alebo viacero účtov. Program potom vyberie len také záznamy, ktoré majú v riadkoch na strane MD alebo D niektorý z vybraných účtov. Na rozdiel od predošlej voľby, tu vyberáte konkrétny účet z číselníka (teda nie je možné zadať len jeho časť) a pokiaľ by ste týmto spôsobom chceli zadať obmedzenie napr. za účtovú skupinu 31, museli by ste tu vybrať všetky účty danej skupiny.

Podmienky zadané v položkách Účet znakovo a Účet (viď ďalej) sa uplatňujú súčasne.

V praxi na sledovanie obratov za účtovnú skupinu či triedu skôr využijete možnosť zadania účtov znakovo, kedy napr. zadanie skupiny 31 urobíte oveľa jednoduchšie zadaním 31*.

Pokud máte v osnově zavedeny neúplné účty, např. neúplný účet 31, pak se i tyto nabízí k výběru. Ale výpis obratov za neúplný účet 31 nie je to isté ako výpis za účtovnú triedu 31. Výpis obratov za neúplný účet vypíše skutočne len záznamy, na ktorých je konkrétny neúplný účet zadaný - čo prichádza do úvahy iba pre žiadosti, čiže len v prípade, že do výpisu zahŕňate aj žiadosti.

Stredisko

Do výpisu zahrnie len tie účtovné pohyby, ktoré majú na strane MD alebo D jedno z vybraných stredísk.

Tu v tomto reporte sa zahrnú i strediská, ktoré sú aktuálne skryté. Pozor, k skrytým chráneným objektom sa neberú do úvahy práva k objektom. Ďalej viď mazanie chránených objektov do skrytých.

Iba účty s nenulovými obratmi alebo počiatkami

Povinný defaultne začiarknutý obmedzovací prvok. Umožní vo výslednom výpise zobrazovať voliteľne všetky účty alebo len tie, ktoré majú nenulový počiatok alebo obrat (tzn. vynechať účty, ktoré majú nulový počiatok i obrat, tým pádom i zostatok).

Ďalej viď Zahŕňanie účtov s nulovými údajmi v niektorých prípadoch v popise Hlavnej knihy.

Audit Do výpisu zahrnie len tie účtovné pohyby, na ktorých bol resp. nebol nastavený audit.
Započítať aj žiadosti

Povinný defaultne začiarknutý obmedzovací prvok. Touto položkou môžete voliteľne nechať začleniť do výpisu aj ešte nezaúčtované zápisy z účtovných žiadostí. Východisková hodnota je nezapočítať. (Do výpisu sa ale žiadosť začlení jedine vtedy, ak má vyplnený účet).

Ak sú zahrnuté aj žiadosti, môžu sa vo výslednom prehľade vyskytnúť aj neúplné účty, ak sú na žiadostiach použité.

V tomto reporte sa zostatky vyčíslujú pri aktívnych aj pasívnych účtoch MD-D rovnako ako v hlavnej knihe. Viď príklad pri hlavnej knihe.

Aby se k počátku vypisovaného období vypisovaly případné nenulové počátky účtů, musí být provedena účetní závěrka za období předcházející (aby byly počátky napočteny). Ďalej viď Poznámka k vypisovaniu počiatočného zostatku k počiatku obdobia.

Prehľad zákaziek

Poskytne výpis príjmov celkom, výdajov celkom a ziskovosti zákaziek. Výpis je sčítaný z účtovných pohybov, ktoré sa účtujú na výnosové alebo nákladové účty a spĺňajú nastavené obmedzujúce kritériá. Prehľad ziskovosti zákaziek sa dá obstarať voliteľne za jednotlivé zákazky alebo sumárne vrátane podriadených. Dá sa obmedziť, ktoré zákazky sa majú do výpisu zahrnúť a či vrátane podriadených a ďalej obmedziť, ktoré sa majú vypisovať podľa úrovne vnorenia v hierarchickom strome zákaziek:

Názov Popis
Maximálna úroveň vnorenia

Určuje, do ktorej úrovne vnorenia hierarchického stromu sa budú zákazky v prehľade vypisovať. Zákazky podriadené priamo koreňu stromu sú na nultej úrovni vnorenia, im podriadené sú na prvej úrovni atď.

Pokiaľ má niektorá z vypisovaných zákaziek nejakú podriadenú, veľkosť príjmov/výdajov, ktoré sa pre ňu budú vypisovať, závisí ďalej od nastavenia parametrov Súčtovanie a Zákazky.

 • Príklad: Máme štruktúru zákaziek definovanú takto:

  Štruktúra zákaziek pre náš príklad

  Pre náš príklad predpokladajme, že každá zákazka je v účtovnom denníku aspoň raz použitá na nákladovom alebo výnosovom účte a ďalej, že nie je výber zákaziek nijako obmedzený v parametri Zákazky.
  a) Výpis, je-li maximální úroveň vnoření 0 - vypíše zakázky P a S
  b) Výpis, je-li maximální úroveň vnoření 1 - vypíše zakázky P, PD, PP a S, SH, SS
  c) Výpis, je-li maximální úroveň vnoření 2 - vypíše zakázky P, PD, PDČ, PDM, PP, PPČ, PPM, PPZ a S, SH, SS atd.

Vnorenie od úrovne

Určuje, od ktorej úrovne vnorenia hierarchického stromu sa budú zákazky v prehľade vypisovať. Zákazky podriadené priamo koreňu stromu sú na nultej úrovni vnorenia, im podriadené sú na prvej úrovni atď.

Pokiaľ má niektorá z vypisovaných zákaziek nejakú podriadenú, veľkosť príjmov/výdajov, ktoré sa pre ňu budú vypisovať, závisí ďalej od nastavenia parametrov Súčtovanie a Zákazky.

Súčtovanie

Povinný defaultne začiarknutý obmedzovací prvok. Určuje, ako sa bude vypisovať veľkosť príjmov/výdajov zákaziek, ktoré majú nejaké podriadené:

 • Nesoučtovat - pak budou do příjmů/výdajů dané zakázky zahrnuty jen ty účetní zápisy, které jsou účtovány přímo na tuto zakázku
 • Součtovat včetně podřízených - pak budou do příjmů/výdajů dané zakázky zahrnuty jen ty účetní zápisy, které jsou účtovány jednak na tuto zakázku a jednak na její podřízené, a to bez ohledu, zda se podřízené zobrazují nebo je jejich zobrazení oříznuto parametrem Maximální úroveň vnoření, ovšem nejsou-li tyto vyloučeny z výběru zakázek parametrem Zakázky.

  Teda súčtovanie za podriadené nie je obmedzené parametrom Maximálna úroveň vnorenia, ale môže byť ovplyvnené výberom zákaziek v parametri Zákazky.

Príklad: Máme zákazku 100 na prvej úrovni stromu zákaziek a na nej príjem 10000,-Sk. Ďalej jej podriadenú zákazku 110 na druhej úrovni stromu a na nej príjem 3000.
Pokiaľ bude nastavené Súčtovať, príjem zákazky 100 sa bude vypisovať 13000,- a to bez ohľadu na to, či bude max. úroveň vnorenia nastavená 1 (teda zákazka 110 sa vypisovať nebude) alebo 2 (teda zákazka 110 sa vypisovať bude s vlastným príjmom 3000,-Sk.) Toto za predpokladu, že obmedzujúci parameter Zákazky nie je nijako nastavený

Zákazky

Do výpisu zahrnie len tie vybrané zákazky (resp. účtovné pohyby, ktoré majú na strane MD alebo D jednu z vybraných zákaziek). Ak je začiarknuté Vrátane podriadených, zahrnie aj záznamy so zákazkami, ktoré sú podriadené vybraným.

Príklad: Máme zákazku 100 na prvej úrovni stromu zákaziek a na nej príjem 10000,-Sk. Ďalej jej podriadenú zákazku 110 na druhej úrovni stromu a na nej príjem 3000.

V parametri Zákazky je vybraná zákazka 100 ale bez podriadených:
Príjem zákazky 100 sa bude vypisovať 10000,- a to aj v prípade, že je nastavené Súčtovať, teda zákazka 110 sa zahŕňať ani vypisovať vôbec nebude.

V parametri Zákazky je vybraná zákazka 100 ale vrátane podriadených:
Príjem zákazky 100 sa bude vypisovať buď 13000,- ak je nastavené Súčtovať, alebo 10000, ak je nastavené Nesúčtovať. Teda zákazka 110 sa bude zahŕňať, sama sa bude vypisovať vtedy, ak je maximálna úroveň vnorenia aspoň 2.

Triedenie

Povinný defaultne začiarknutý obmedzovací prvok. Umožní nastaviť, akým spôsobom sa majú obchodné prípady zoradiť:

 • Podľa kódu (voliteľne aj so stromovou štruktúrou)
 • Podľa názvu (voliteľne aj so stromovou štruktúrou)
 • Podľa ziskovosti

Význam zostávajúcich položiek na zadanie obmedzenia dát pre tento report je zrejmý z ich názvu či popisu v záložkách Detail jednotlivých dokladov alebo bol popísaný v reporte Aktív a Pasív.

Aby se k počátku vypisovaného období vypisovaly případné nenulové počátky účtů, musí být provedena účetní závěrka za období předcházející (aby byly počátky napočteny). Ďalej viď Poznámka k vypisovaniu počiatočného zostatku k počiatku obdobia.

Prehľad obchodných prípadov

Poskytne prehľad podobný Prehľadu zákaziek, len platí pre obchodné prípady.

Prehľad projektov

Poskytne prehľad podobný Prehľadu zákaziek, len platí pre projekty.

Účtovné rady - kontrola konzistencie

Zobrazí prehľad účtovných radov dokladov s informáciou, koľko dokladov daná účtovný rad obsahuje v zadanom období a či rad obsahuje v zadanom období medzery v číslovaní.

Výpis účtov časovo

Poskytuje výpis účtu v časovej súslednosti, tzn. jednotlivé pohyby na zadanom účte sú radené podľa dátumu zaúčtovania.

Význam položiek na zadanie obmedzenia dát pre tento report bol popísaný pri reporte Aktív a Pasív a pri reporte Obraty účtov alebo je zrejmý z ich názvu.

Výrobcom preddefinované zostavy výpisu účtu o. i. obsahujú:

 • informáciu o počiatočnom zostatku účtu na počiatku účtovného obdobia. (Počiatočné stavy sa v prvom období vedenia účtovníctva nastavujú ručne v agende Účtovných počiatkov, v ďalších rokoch potom automaticky podľa koncových zostatkov účtov na konci predošlého účtovného obdobia po Účtovnej uzávierke daného obdobia (vo výnimočných prípadoch môže užívateľ na vlastnú zodpovednosť závierkou nastavené počiatky účtov opraviť)).
 • z obratu účtu na strane MD a D uskutočneného od počiatku obdobia do dátumu, od ktorého je výpis obstarávaný, tzn. do spodného dátumu časového obmedzenia (vo výpise označené ako počiatočné obraty).
 • zo zostatku účtu k dátumu, od ktorého je výpis zobrazovaný. Zostatok je daný zostatkom k počiatku účtovného obdobia sčítaným s počiatočnými obratmi.
 • zo zoznamu pohybov s účtom za zobrazované obdobie. Sumy sú rozpísané na strany MD a D.
 • zo sčítaných obratov účtu do dátumu, do ktorého je výpis zobrazovaný.
 • z koncového zostatku účtu, čo je rozdiel koncových obratov na strane MD a D.

Z toho vyplýva, že ak je zostatok pasívnych účtov na strane D, v tomto výpise je so znamienkom mínus. Teda tu sa počíta zostatok MD-D ako pre aktívne, tak pre pasívne účty.

V niektorých iných reportoch ako sú napr. uzávierkové tlače, sú zostatky pasívnych účtov vyčíslované D-MD.

V tomto reporte sa zostatky vyčíslujú pri aktívnych aj pasívnych účtoch MD-D rovnako ako v hlavnej knihe. Viď príklad pri hlavnej knihe.

Poznámka k vypisovaniu počiatočných zostatkov účtov k počiatku obdobia:

Pozor, počiatočný zostatok k počiatku daného obdobia sa môže vypisovať nulový, aj keď zostatok predchádzajúceho obdobia je nenulový, pokiaľ doteraz nebola vykonaná účtovná závierka predchádzajúceho účtovného obdobia, tým pádom nie sú počiatky účtov daného obdobia napočítané (alebo pokiaľ vo výnimočnej situácii užívateľ na vlastné nebezpečenstvo počiatky účtov nenastavil ručne). Objasníme na príklade:

Príklad: Majme pasívny účet, na ktorom bol k počiatku obdobia 2009 nulový počiatok a obrat 3000,- na strane D. Teda jeho zostatok na konci r. 2009 je -3000 (MD-D). V nasledujúcom období nech na ňom bol obrat 10000 na strane MD. Vykonávame výpis obratov účtu za obdobie 2010. Pokiaľ ale ešte nebola vykonaná účtovná uzávierka za obdobie 2009, bude výpis vyzerať takto:

Pokiaľ už závierka predchádzajúceho obdobia 2009 prebehla, bude výpis vyzerať takto:

Závierka účtovníctva - Uzávierka

Slúži na možnosť opakovanej tlače závierkového výkazu, ktorý sa tvorí pri účtovnej závierke, viď vykonanie novej závierky, krok Dokončenie - Záverečná informácia o účtovnej závierke, subzáložka Závierka. Závierkové tlače je možné tlačiť priamo v rámci vykonávanej účtovnej závierky z agendy Účtovnej závierky, no tu si môžete ich tlač ľubovoľne opakovať.

Názov Popis
Obdobie Povinný defaultne začiarknutý obmedzovací prvok. Pri uzávierkových tlačiach môžete voliť iba obdobie, z ktorého uzávierky chcete tlače znovu tlačiť. Účtovná závierka za zvolené obdobie musí byť samozrejme hotová, v opačnom prípade zostane tlačový výstup pochopiteľne prázdny

V tomto reporte sa zostatky vyčíslujú pri aktívnych účtoch MD-D, pri pasívnych D-MD. Ak vychádzajú záporné, sú zvýraznené červenou. Objasníme na príklade:

Máme pasívny účet 082 s počiatočným stavom 3000, na ktorom sa účtuje na strane D suma 10000,- a ďalej pasívny účet 343 s počiatočným stavom 3000, na ktorom sa účtuje na strane MD suma 10000. Vykonáme uzávierku účtovníctva. V závierkovom reporte bude mať účet 082 počiatočný zostatok +3000 a koncový zostatok +13000,- a účet 343 bude mať počiatočný zostatok +3000,- a koncový zostatok -7000,-, zobrazený červenou.

Závierka účtovníctva - Uzavretie kníh

Slúži na možnosť opakovanej tlače závierkového výkazu, ktorý sa tvorí pri účtovnej závierke. Platí to isté, čo pre report Závierka účtovníctva - uzávierka, viď vyššie.

V tomto reporte sa zostatky vyčíslujú pri aktívnych účtoch MD-D, pri pasívnych D-MD. Ak vychádzajú záporné, sú zvýraznené červenou.

Závierka účtovníctva - Otvorenie kníh

Slúži na možnosť opakovanej tlače závierkového výkazu, ktorý sa tvorí pri účtovnej závierke. Platí to isté, čo pre report Závierka účtovníctva - závierka, viď vyššie.

V tomto reporte sa zostatky vyčíslujú pri aktívnych účtoch MD-D, pri pasívnych D-MD. Ak vychádzajú záporné, sú zvýraznené červenou.

3. krok - Voľba výstupu

V tomto kroku je k dispozícii položka typu prepínač, pomocou nej môžete zvoliť, či sa výstup má uskutočniť prostredníctvom tlačových zostáv alebo definovateľných exportov:

Prepínač pre voľbu spôsobu výstupu

4. krok - Dokončenie - Voľba tlačovej zostavy/def. exportu a samotná tlač/export

Po stlačení tlačidla Dokončiť v predchádzajúcom kroku Sprievodcu program pokračuje podľa toho, aký ste si zvolili v predchádzajúcom kroku sprievodcu spôsob výstupu: