Časové rozlíšenie

Časové rozlíšenie predstavuje účtovný postup, pri ktorom dochádza k priradeniu nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. Časové rozlíšenie sa týka dokladových agend, v ktorých sa náklady a výnosy evidujú.