Účtovné výkazy

Agenda umožňuje obstarávať tabuľkové účtovné výkazy. Typicky tu nájdete uzávierkové výkazy ako je Hospodársky výsledok, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, ale aj Ekonomické ukazovatele, výkaz Cash flow príp. ľubovoľný iný užívateľský výkaz.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Účtovníctvo pri Usporiadaní podľa modulov alebo z rovnomenného podzložky Účtovníctvo, ak je nastavené Usporiadanie klasické.